ABECEDA - seznam dle témat
se zvláštní sekcí pro comicsy a církevní dokumenty


ABECEDA je seznam českých křesťankých on-line knih, comicsů a církevních dokumentů v převážně html formátu na internetu, který pro vás sestavuje FATYM - společenství katolických kněží, jáhnů a laiků západního Znojemska. Obsahuje odkazy na knihy (a také comicsy a círk. dokum.) uspořádané do seznamů:

dle autora     dle názvu     dle témat (+comicsy +círk. dokum.)     dle data zařazení     doporučujeme

Kromě odkazu na text uchovává náš server (pokud je to technicky možné) v paměti i kopie stran pro případ, že se odkaz stane nefunkčním.
Víte o nějaké on-line knize, comicsu, církevním dokumentu, které nám v ABECEDĚ chybí? Napište nám! Pozor, zařazujeme jen kopletní texty, nikoliv ukázky!

Reklama z výměnného reklamního systému.

Manželství, rodina, výchova, dospívání


000221 Angus, Stuart: Sex, AIDS, vztahy - zdravotní a morální hledisko text kopie 103 kB
000109 Fenclová, Jana: Když dítě nepřichází - praktický pohled text kopie 272 kB
000106 Funke, Dieter: Schopnost vytvářet vztahy a její poruchy - přednáška text kopie 51 kB
000157 Chlumský, Jan: Bůh je láska - jak manželství připravit nebo obnovit text kopie 334 kB
000145 Chlumský, Jan: Tajemství šťastného manželství - partnerství, manželství, vývoj a narození dítěte text kopie 302 kB
000076 Jan Pavel II: Úvahy nad encyklikou humanae vitae - z gen. audiencí text kopie 89 kB
000053 Jan Pavel II: Familiaris consortio - adhortace o úkolech křesť. rodiny v souč. světě (1981) text kopie 298 kB
000118 Laun, Andreas: Láska a partnerství - z pohledu kat. církve text kopie 240 kB
000027 Montana, Victoria: Neboje se života - 80 katechezí pro mladší školní věk text kopie 498 kB
000108 Opatrný, Aleš: Život rozvedených v církvi - přednáška text kopie 74 kB
000107 Opatrný, Aleš: Manželství - příprava na manželství text kopie 426 kB
000216 Opatrný, Aleš: Rodina dnes - Úvahy k májovým pobožnostem - dle Familiaris Consortio text kopie 60 kB
000055 Pavel VI: Humanae vitae - enc. o správném řádu sdělování lidského života (1968) text kopie 72 kB
000182 Pius XI: Casti connubii - enc. o křesťanském manželství (1930) text kopie 139 kB
000009 Simajchl, Ladislav: Manželství v záběhu - o radostech a trampotách prvních let manželství text kopie 103 kB
000008 Simajchl, Ladislav: Láska pod lupou - příprava na manželství text kopie 167 kB
000007 Simajchl, Ladislav: Dospívání - příprava na přijetí svátosti biřmování text kopie 224 kB
000006 Simajchl, Ladislav: Sebevýchova k manželství - jak se v mládí vychovávat k životu ve dvou text kopie 37 kB
000005 Simajchl, Ladislav: Rodiče a školáci - čítanka o výchově dětí od školáčků po studenty text kopie 165 kB
000004 Simajchl, Ladislav: Společně k Bohu - o mravní výchově dítěte v předškolním věku text kopie 157 kB
000201 Simajchl, Ladislav: Stáří - myšlenky jak pěkně žít na stará kolena text kopie 88 kB
000222 Řehák, Tomáš: Sex: šlehačka na dortu - příručka zejména pro mládež text kopie 81 kB
000144 Willke, B. a J: Člověkem od početí - potrat - otázky a odpovědi text kopie 564 kB
000156 - neznámý - : Tajemství manželství - kuchařka pro přípravu na manželství text kopie 204 kB
000146 - neznámý - : Život před narozením - duševní a tělesný vývoj dítěte v matčině těle text kopie 34 kB

Duchovní život


000170 Ambros, Pavel: Kam směřuje náš zasvěcený život? - o řeholním životě text 1.č. text 2.č. kopie 89 kB
000171 Brož, Jaroslav: Odpvěď na Boží volání v biblické spiritualitě - analýza text kopie 63 kB
000126 Bosko, sv. Jan: Život Dominika Savia - životopis dítěte - světce text kopie 189 kB
000173 Cencini, Amadeo: Život jako dějiny, víra jako paměť - o prožitku jako dějinách spásy text kopie 90 kB
000105 Cervera, Jesús Castellano: Modlitba a velikonoční tajemství - předn. o kořenenech modlitby text kopie 55 kB
000172 Čemus, Richard: Oběma plícemi - spirituální paměť Evropy a výhled do budoucnosti text kopie 139 kB
000086 Čížek, Antoním: Životy svatých a přehled svátků - hlavně I. tis. a východ text kopie 2130 kB (s obr.)
000028 Havelka, Josef: Rozmlouvej s Bohem - sbírka modliteb s úvodem o modlitbě text kopie 35 kB
000190 Holková, Marie: Novéna k sv. Anežce České - novéna s životopisnými čteními text kopie 69 kB
000113 Jan Pavel II: Dies domini - apošt. list o slavení neděle (1998) text kopie 152 kB
000067 Jan Pavel II: Salvifici doloris - apošt. list o smyslu utrpení (1984) text kopie 106 kB
000155 Jan Pavel II: Život Kristův - kristologické katecheze text kopie 727 kB
000185 Jan Pavel II: 7x o laicích - promluvy z gen. audiencí 1993-4 text kopie 45 kB
000077 Maincl, Josef: Modlitby z benedikcionálu - výběr k použití pro laiky text kopie 123 kB
000217 Opatrný, Aleš: Příprava ke svátosti smíření - jak se dobře připravit text kopie 49 kB
000210 Opatrný, Aleš: Májové úvahy - průřez enc. Redemptoris Mater text kopie 72 kB
000209 Opatrný, Aleš: Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně - úvahy, kázání text kopie 119 kB
000208 Opatrný, Aleš: Kterak se stát svatý snadno a rychle - přednáška (upraveno) text kopie 77 kB
000236 Opatrný, Aleš: Svátost pokání a smíření - kurz pro kněze text kopie 228 kB
000232 Peňáz, Jan: Biblický rozjímavý růženec - pomůcka k modlitbě text kopie 36 kB
000116 Peňáz, Jan: Každý z nás je poutníkem - rozhovor o poutích text kopie 58 kB
000176 Pospíšil, Ctirad V.: Duch svatý a řeholní život - pojednání text kopie 35 kB
000176 Pospíšil, Ctirad V.: Deset meditací o Matce Boží - k nanebevzetí P.M. text kopie 53 kB
000200 Pospíšilová, Ludmila Jana: Františkánské povolání - skripta text Word kopie Word kopie html 312 kB
000198 Pospíšilová, Ludmila Jana: Spiritualita svaté Anežky - skripta text Word kopie Word kopie html 339 kB
000197 Pospíšilová, Ludmila Jana: Úvod do spirituality - skripta text Word kopie Word kopie html 349 kB
000184 Rohr, Richard; Martos, Joseph: Cesta divokého muže - o mužské spiritualitě text kopie 485 kB
000183 Rohr, Richard: Všechno má své místo - dar kontemplativní modlitby text kopie 258 kB
000017 Simajchl, Ladislav: Maria a dnešní životní styl - cyklus májových promluv text kopie 90 kB
000016 Simajchl, Ladislav: Život z víry - duchovní obnova text kopie 135 kB
000014 Simajchl, Ladislav: Naše role při nedělní bohoslužbě - vysvětlení nedělní mše sv. text kopie 188 kB
000013 Simajchl, Ladislav: Liturgie - pro duchovní formaci laických apštolů text kopie 281 kB
000012 Simajchl, Ladislav: Duchovní život - pro duchovní formaci laických apoštolů text kopie 165 kB
000011 Simajchl, Ladislav: Jak se zpovídat - svátost smíření, křesťanské uzdravení minulosti text kopie 45 kB
000019 Simajchl, Ladislav: Povídání o křtu - pro rodiče dětí text kopie 41 kB
000075 Sudbarack, Josef: Duchovní vedení - příručka text kopie 102 kB
000085 Xantopulos, Kallistos a Ignatios: Poučení pro mlčící ve sto kapitolách - duchovní text text kopie 517 kB
000196 - různí - : Františkánské prameny I, II - program (instaluje se) program (zip) kopie (zip) 1996 kB
000031 - různí - : Křížová cesta - několik křížových cest text kopie 26 kB
000121 - různí - : "...a nezapomeň na modlitbu!" - modlitby známé i neznámé text kopie 33 kB
000125 - neznámý - : Vít Fontgalland - životopis hocha zemřelého v pověsti svatosti text kopie 65 kB

Zasvěcený život ve světě


000083 Ambrož, sv: Tři knihy O Pannách - spis milánského biskupa ze 4. stol. (s úv. J. Zvěřiny) text kopie 122 kB
000029 Schlosserová, Marianne: Staré - ale ne zastaralé - panenské zasvěcení - cesta násl. Krista text kopie 132 kB
000082 - různí - : Ordo virginum - textobraní V. - sborník textů o panenském zasvěcení ve světě text kopie 159 kB
000081 - různí - : Ordo virginum - textobraní IV. - sborník textů o panenském zasvěcení ve světě text kopie 151 kB
000080 - různí - : Ordo virginum - textobraní III. - sborník textů o panenském zasvěcení ve světě text kopie 131 kB
000079 - různí - : Ordo virginum - textobraní II. - sborník textů o panenském zasvěcení ve světě text kopie 169 kB
000078 - různí - : Ordo virginum - textobraní I. - sborník textů o panenském zasvěcení ve světě text kopie 141 kB

Křesťanská morálka


000068 Halík, Tomáš: Sociální encykliky - úvod do soc. enc. 1891-1991 text kopie 74 kB
000072 Jan Pavel II: Veritatis Splendor - enc. o základech morálního učení církve (1993) text kopie 352 kB
000052 Jan Pavel II: Evangelium vitae - enc. o životě, který je nedotknutelné dobro (1995) text kopie 372 kB
000223 Klimeš, Jeroným: Psychologie člověka v poli katolické morálky - diplomová práce text pdf (zip) kopie pdf 2 MB
000147 Kongregace pro nauku víry: Donum vitae - instr. o respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození (1987) text kopie 69 kB
000148 Papežská rada pro rodinu: Lidská sexualita: pravda a význam - zásady pro výchovu v rodině (1995) text kopie 233 kB
000010 Simajchl, Ladislav: Desatero Božích přikázání - pravidla dobrého lidství text kopie 103 kB
000099 Skoblík, Jiří: Komentáře a aktuality - akt. pohled moralisty na současnost text kopie 500 kB
000098 Skoblík, Jiří: Křesťanská morálka - učebnice text kopie 450 kB

Bible


000046 Brož, Jaroslav: Kurz Nového Zákona studijní texty KTF UK Praha text kopie 3458 kB
000171 Brož, Jaroslav: Odpvěď na Boží volání v biblické spiritualitě - analýza text kopie 63 kB
000115 Gilles, Anthony E: Lidé cesty - úvod (speciální) do četby NZ text kopie 361 kB
000114 Gilles, Anthony E: Lidé smlouvy - úvod (speciální) do četby SZ text kopie 387 kB
000102 Heller, Jan: Co je Bible - přednáška pro první orientaci text kopie 85 kB
000103 Kremer, Jakob: Sedm pravidel pro četbu bile - stručné uvedení text kopie 74 kB
000237 Opatrný, Aleš: Každý den zkoumali v Písmu - biblické úvody litrug. čtení všedního dne text kopie 550 kB
000104 Verteuil, Michel de: Lectio divina - o starobylém způsobu četby Bible text kopie 170 kB

Apokryfy (nepravé biblické spisy)


000091 - neznámý - : Tomášovo evangelium - apokryfní evangelium (gnostické) text kopie 22 kB
000090 - neznámý - : Evangelium o narození Panny Marie - apokryfní evangelium text kopie 16 kB
000089 - neznámý - : Evangelium Marie z Magdaly - apokryfní evangelium text kopie 28 kB
000088 - neznámý - : Protoevangelium Jakubovo - apokryfní evangelium text kopie 34 kB
000087 - neznámý - : Protoevangelium Jakubovo - apokryfní evangelium text kopie 19 kB

Patrologie


000129 Klement, sv. římskský: List sv. Klementa Korinťanům - list 4. papeže (konec I. st.) text kopie 180 kB
000130 - neznámý - : II. list sv. Klementa Korinťanům - pseudoepigrafní list (II. st.) text kopie 50 kB
000128 - neznámý - : List Barnabášův - jeden z nejstarších křesť. spisů (II. stol.) text kopie 144 kB
000127 - neznámý - : Didache - jeden z nejstarších křesť. spisů (I.-II. stol.) text kopie 86 kB
000137 Ignác, sv. z Antiochie: Ignatios Polykarpovi - list (II. st.) text kopie 10 kB
000136 Ignác, sv. z Antiochie: Ignatios Smyrenským - list (II. st.) text kopie 18 kB
000135 Ignác, sv. z Antiochie: Ignatios Filadelfským - list (II. st.) text kopie 13 kB
000134 Ignác, sv. z Antiochie: Ignatios Římanům - list (II. st.) text kopie 16 kB
000133 Ignác, sv. z Antiochie: Ignatios Trallesským - list (II. st.) text kopie 14 kB
000132 Ignác, sv. z Antiochie: Ignatios Magnesijským - list (II. st.) text kopie 14 kB
000131 Ignác, sv. z Antiochie: Ignatios Efezanům - list (II. st.) text kopie 23 kB
000138 Polykarp, sv: List sv. Polykarpa Filippanům - list (II. st.) text kopie 40 kB
000139 - neznámý - : Umučení sv. Polykarpa - popis martyria (z II. st.) text kopie 34 kB
000140 - neznámý - : List Diognetovi - starokřesťanský spis (z II. st.) text kopie 27 kB
000141 - neznámý - : Hermův Pastýř - starokřesťanský spis (z II. st.) text kopie 195 kB
000228 Justin: První apologie - patristický spis, apologie (II. stol.) text kopie ? kB
000227 Justin: Druhá apologie - patristický spis, apologie (II. stol.) text kopie ? kB
000226 Justin: Dialog s Trifonem - patristický spis, apologie (II. stol.) text kopie ? kB
000142 Tertullianus, Quintus Septimius Florens: Apologeticum - obhajoba křesťanství (z II. st.) text kopie 293 kB
000229 Felix, Marcus Municius: Octavius - patristický spis, apologie (II. stol.) text kopie ? kB
000225 Makarius: Padesát duchovních homílií - patristický spis (IV. stol.) text kopie ? kB
000083 Ambrož, sv: Tři knihy O Pannách - spis milánského biskupa ze 4. stol. (s úv. J. Zvěřiny) text kopie 122 kB
000224 Augustinus, Aurelius: O vyučování katechumenů - patristický spis (V. stol.) text kopie ? kB
000143 Eusebius Pamphili: Církevní dějiny - nejstarší círk. děj. (z IV. st.) text kopie 726 kB
000240 Socrates Scholasticus: Církevní dějiny - pokrač. Eusebiových círk. děj. (V. st.) text kopie 685 kB
000239 Evagrius Scholasticus: Církevní dějiny - pokrač. Socratových círk. děj. (z VI. st.) text kopie 384 kB

Církev


000230 Brabcová, Jana: Pojďte s námi - o každoročním pěším putování na Velehrad text kopie 81 kB
000117 Galvin, Seamus: Papež odpovídá - o encykl. Redemptoris misio (misie) text kopie 62 kB
000073 Chesterton, G.K: Katolická církev a konverze - esej z r. 1926 text kopie 144 kB
000065 Jan Pavel II: Redemptoris missio - enc. o stálé platnosti misijního poslání (1990) text kopie 296 kB
000056 Jan Pavel II: Christifideles laici - apošt. list o povolání laiků v církvi a ve světě (1988) text kopie 360 kB
000064 Jan Pavel II: Redemptoris Mater - enc. o Panně Marii v životě Církve (1987) text kopie 231 kB
000178 Jan Pavel II: Ecclesia de Eucharistia - enc. o Euch. a vztahu k Církvi (2003) text kopie html kopie rtf 94 kB
000220 Opatrný, Aleš: Katechismus katolické církve ve světle církevních dokumentů - přednáška text kopie 22 kB
000020 Simajchl, Ladislav: Živá fara - pomoc žen k oživení centra farnosti text kopie 188 kB
000084 Taft SJ, Róbert F: Katolicismus východního obřadu - jeho dědictví a poslání text kopie 106 kB
000112 Vlk, Miloslav: Zavřené a otevřené nebe - kardinálovo zamyšlení nad Církví text kopie 58 kB

Ekumeninsmus


000094 ČBK: Charta oecumenica - směrnice pro spolup. mezi církvemi v Evropě (2001) text kopie 34 kB
000071 Jan Pavel II: Ut Unum Sint - enc. o ekumenickém úsilí (1995) text kopie 132 kB
000093 Mezinárodní teologická komise: Paměť a smíření: Církev a viny minulosti - dokument pap. komise (2000) text kopie 104 kB

Víra, filozofie


000199 Akvinský, Tomáš: Summa theologie - česky a latinsky text
000174 Holeček, František J.: Hus a problém Antikrista - studie text kopie 189 kB
000054 Jan Pavel II: Fides et ratio - enc. o vztazích mezi vírou a rozumem (1998) text kopie 276 kB
000001 Kabeláč, Jan: Základy křesťanské víry - stručná základní příručka text kopie 81 kB
000095 Kongregace pro nauku víry: Dominus Jesus - deklarace o jedinečnosti Krista a církve (2001) text kopie 52 kB
000092 Kongregace pro nauku víry: Fatimské poselství - s koment. kard. Ratzingera (2000) text Word kopie html 130 kB kopie Word 1002 kB
000100 Opatrný, Aleš: Credo - o apoštolském vyznání víry text kopie 655 kB
000205 Opatrný, Aleš: Credo - úvahy o apoštolském vyznání víry text kopie 175 kB
000101 Skoblík, Jiří: Fides et ratio - průřez papežským dokumentem text kopie 115 kB
000231 Soukop, Josef: Velký náčelník dává Základní kurz křesťanské nauky - o víře text kopie 149 kB
000032 - různí - : Naše víra - o katolické víře text kopie 672 kB

Věda a víra


000180 Bakerová Sylvie: Jablko sváru - kritika evoluce z pozice kreacionismu text kopie 250 kB
000111 Grygar, Jiří: Články na vira.cz - o víře, vědě... text kopie 484 kB
000202 Holota, Vladimír Benedikt: Myšlenky na nemocničním lůžku - vzpomínky na astronoma Dr. Mrázka text kopie 332 kB
000149 Klimeš, Jeroným: Je symbiotický dualismus přijatelné řešení psychofyzického problému pro současnou psychologii? - otázky těla a duše text pdf kopie pdf 248 kB
000181 - neznámý - : Jsme ve výborné společnosti - významné osobnosti o Bohu text kopie 133 kB
000179 - neznámý - : Darwinova černá skřínka - kritika evoluce (přednáška) text kopie 26 kB

Pastorace


000110 Opatrný, Aleš: Malá příručka pastorační péče o nemocné - pro blízké nemocných text kopie 376 kB
000215 Opatrný, Aleš: Příprava dospělých na křest - příručka text kopie 70 kB
000219 Opatrný, Aleš: Příprava na křest dítěte - pastorační příručka text kopie 47 kB
000218 Opatrný, Aleš: Příprava na biřmování - různá schémata příprav text kopie 66 kB
000207 Opatrný, Aleš: Život rozvedených v církvi - pastorační příručka text kopie 34 kB
000206 Opatrný, Aleš: Příprava na manželství - soubor přednášek text kopie 151 kB
000203 Opatrný, Aleš: Cesty k víře - úvahy jak pomoci těm, kteří hledají víru text kopie 114 kB
000214 Opatrný, Aleš: Pastorační péče v méně obvyklých situacích - příručka text kopie 212 kB
000213 Opatrný, Aleš: Modlitba při katechezi - shrnutí poznatků text kopie 33 kB
000212 Opatrný, Aleš: Malá společenství - vznik, vedení, podmínky života text kopie 68 kB
000211 Opatrný, Aleš: Malá pastorační příručka péče o nemocné - jak jim prospět text kopie 122 kB
000238 Opatrný, Aleš: Sekty jako pastorační problém i úkol - sekty vně i uvnitř církve text kopie 78 kB
000015 Simajchl, Ladislav: Příprava na první svaté přijímání - příručka pro vedoucí přípravy text kopie 135 kB
000187 Trondle, Dieter: Co dělat ve farní radě? - úkoly farní rady (pohled z Mnichova) text kopie 74 kB

Kázání


000235 Dunda, Marek: I tak kázal Vianney - kázání sv. faráře arského text kopie 178 kB
000234 Dunda, Marek: Jak kázal Vianney o svaté zpovědi - kázání sv. faráře arského text kopie 169 kB
000233 Dunda, Marek: Tak kázal Vianney - kázání sv. faráře arského text kopie 180 kB
000018 Simajchl, Ladislav: Promluvy ke křtu - 11 křestních promluv text kopie 32 kB
000003 Simajchl, Ladislav: Cestou do Emauz - kázání neděle a svátky text kopie 2821 kB
000022 Zerhau, Leo: Vyřiďte siónské dceři - kázání pro nemocné text kopie 48 kB

Beletrie


000026 Bezruč, Pavel: Já a moje stará - drsnější básně ze života text kopie 16 kB
000025 Dunda, Marek: Stalo se - různá svědectví ze života s Bohem text kopie 108 kB
000074 Dunda, Marek: O důvod víc - svědectví ze života text kopie 62 kB
000151 Erben, Karel Jaromír: Kytice - sbírka básní text zazip. kopie odzip. 544 kB
000204 Holková, Marie: Čao, Niku! - vyprávění ze života sv. Dominika Savia text kopie 355 kB
000189 Holková, Marie: Terezka Martinová - román nejen pro děti o sv. Terozii z Lisieux text kopie 245 kB
000188 Holková, Marie: Matka Vojtěcha - román o služ. boží SM V. Hasmandové text kopie 275 kB
000186 Holková, Marie: Kdyby lásky neměl - o Ant. Cyrilu Stojanovi text kopie 300 kB
000150 Karafiát, Jan: Broučci - pohádka pro děti text pdf zazip. kopie pdf 1028 kB
000120 Kastnerová, Irena: A přece jsem odpustil! - příběh vězně 50-tých let text kopie 102 kB
000021 Kavalec, Stanislav: Chvalatické povídky - z vesničky na Bítovsku text kopie 11 kB
000002 Peňáz, Jan: Pouť do Říma od A do Z - cestopis z pěší pouti text kopie 250 kB
000152 Saint Exupéry, Antoine de: Malý princ - ilustr. beletrie pro děti i dospělé text pdf zazip. kopie pdf 2036 kB
000024 Zerhau, Leo: Krása a statečnost - Legenda o svaté Markétě text kopie 26 kB
000023 Zerhau, Leo: Pověsti a příběhy z Podyjí - ze západního Znojemska text kopie 61 kB
000030 - neznámý - : A já jsem s vámi i za železnou oponou - příběhy křesťanů komunist. zemí text kopie 201 kB
000153 Hemingway Ernest: Stařec a moře - beltrie text pdf zazip. kopie pdf 257 kB

Souhrn církevních dokumentů (ale jen od 4. čtvrletí 1998) naleznete na na oficiálním serveru ČBK www.cirkev.cz

Seznamy on-line publikací:
dle autora publikace
dle názvu publikace
dle témat (se zvláštní sekcí pro comicsy a církevní dokumenty)
dle přírůstkového čísla (novinky nahoře)
námi doporučené publikace

Další užitečné linky:
objednávky knih Tiskového apoštolátu FATYMu (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana FATYMu
 

Reklama z výměnného reklamního systému.


Navštivte domovskou stranu www.fatym.com s kompletní nabídkou serveru.


Navštivte www.knihovna.net - Knihovnu křesťanské literatury na internetu.Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.