Křížová cesta
pro lidové i soukromé pobožnosti
Napsal: různí autoři
Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím, citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.

Křížová cesta
Křížová cesta pro děti
Křížová cesta pro spěchající
Dvojřádková křížová cesta
Krátká křížová cesta
Křížová cesta - Ježíš a já
Píseň ke křížové cestě

Křížová cesta

Stalo se to před 1964 lety. Byl Velký pátek Bylo právě dopoledne a v Jeruzalémě byl horký den. Proč však na tuto událost po tolika letech stále ještě vzpomínáme? Ten den se totiž rozhodovalo i o našem věčném životě. Ježíš Kristus znal každého z nás osobně a věděl, že po dvou tisíciletích budeme zde. Věděl také, že to, abychom dosáhli věčný život, nedosáhneme vlastními silami, ale že On nás musí nejprve vykoupit svou smrtí. A protože každého z nás velmi miluje, dobrovolně se rozhodl zemřít za mě, za Petra, Ilonu, za Jirku, za Marušku i za tebe. Umřel i za tebe!
A tak se nyní vydejme společně s ním na Křížovou cestu. Odložme všechny ostatní myšlenky a starosti a prožijme s ním tuto půlhodinu. Nezapomeňme vzbudit ve svém srdci lítost nad svými hříchy, protože kdybychom je nezpůsobili, nemusel by Kristus za nás zemřít

1. Pán Ježíš je odsouzen
Kristus si vyvolil 12 učedníků, jeden ho zradil, druhý třikrát zapřel a ostatní od něho v Getsemanské zahradě utekli. Tam ho zajali najatí vojáci a odvedli ho k soudu. Bůh je souzen lidmi!!! Copak je to spravedlivé, copak se Kristus nemohl proti tomu bránit? Mohl, vždyť je všemohoucí, ale možná, že v právě této chvíli si vzpomněl na tebe a z lásky k tobě mlčel a přijmul rozsudek, aby tě mohl vykoupit
Pane, dej nám milost, abychom Ti vždy zůstali věrní. Dej ať nás Tvůj příklad posiluje ve chvílích, kdy nás ostatní nespravedlivě odsuzují. Dej nám lásku k našim bližním, vždyť i pro ně jsi šel na smrt.

2. Pán Ježíš přijímá kříž
Jsou různé druhy smrti. Nejtěžší je umírat dlouho. A právě tento způsob jsi z lásky k nám zvolil. A i každého z nás vybízíš: Vezmi svůj kříž a následuj mě. Už konečně přijmi to, co jsem pro tebe nachystal: své povinnosti. svoje problémy, svoje schopnosti i radosti a nes to vše tak, aby byl Bůh co nejlépe oslaven.
Pane dej, abychom přijímali každý den a každou okolnost jako Tvůj dar. Ať se nezdráháme přijmou svůj životní úděl. Dej nám trpělivost, se kterou jsi nesl svůj kříž.

3. Pán Ježíš padá poprvé pod křížem
Není zrovna příjemné spadnou na zem. Horší je spadnou s nákladem, to je člověk přímo drcen. A když se k tomu ještě přidá nadávání a bití nepřátel, to musí být přímo strašné. Pane děkujeme Ti, že jsi neodhodil kříž a že jsi neutekl z Křížové cesty, ale že jsi z lásky k nám pokračoval.
Dej nám opravdovou lásku k těm, kteří trpí. Dej ať nikdy druhému nepřidáváme bolest. Dej ať těžkosti dokážeme přijímat klidně a bez nadávání.

4. Pán Ježíš se potkává s Pannou Marií
Ti, které jsi před nedávnem učil a uzdravoval, nyní stojí okolo a dívají se na tebe nepřátelsky. Dokonce před Pilátovým palácem křičeli, aby tě dal ukřižovat. Panna Maria to cítí stejně bolestně jako Ty, pane. Toto bolestné setkání Ti dodává posilu a odhodlání obětovat se i za ty, kteří tebou pohrdají.
Dej, abychom dokázali druhé v jejich těžkostech potěšit. Dej ať se obrátí i ti, kteří tě dosud neznají. Dej, ať se za nás přimlouvá Panna Maria.

5. Šimon pomáhá nést kříž
Něco druhého je nést kříž někoho jiného a něco jiného je nést kříž svůj. Často nám schází ochota nabídnout druhému pomoc. A to je chyba. Vždyť právě proto nás stvořil Bůh na zemi víc, abychom si mohli vzájemně pomáhat. Když se o to nesnažíme, zpronevěřujeme se také svému poslání. Otevřeme tedy oči a podívejme se, kdy je naše pomoc potřeba a také ji ochotně nabídněme.
Pane, dej nám ochotu pomáhat druhým. Dej nám pokoru, abychom dokázali přijímat pomoc druhých. Dej nám odvahu svou pomoc nabídnout.

6. Veronika otírá Kristovu zkrvavenou tvář
Pane, dříve než jsi přijmul kříž, probděl jsi noc, byl jsi bičován, korunován trním. Tvá tvář je k nepoznání a nikdo s tebou nemá soucit. Veronika ti nabídla roušku, aby sis aspoň osušil tvář. Není to nic významného a asi ti to ani moc nepomohlo, ale určitě Tě to potěšilo. Takto Ti mohlo pomoci mnoho dalších a snad o tom i někteří uvažovali, ale odhodlala se jen jediná, dokázala být první. Od ní by se měl učit i každý křesťan: Být první v konání dobra, Ti ostatní se již připojí.
Dej nám odvahu dělat dobro jako první. Pomoz, abychom nepřehlíželi maličkosti. Veď nás k obětavé lásce.

7. Pán Ježíš padá podruhé
Pane, Ty jsi po tomto pádu vstal. Dáváš nám tak příklad, abychom se nenechali odradit překážkami, které nám ztěžují cestu za tebou.
Dej nám pevnou vůli, abychom Tě dokázali vždy následovat. Dej nám vytrvalost v konání dobrých skutků. Dej nám naději, že se s tebou na věčnosti setkáme.

8. Ženy litují Pána Ježíše
Pane, Ty jsi nepřijal soucit těchto žen, protože jsi viděl, že to nemyslí doopravdy. V jejich soucitu scházela láska. Scházela ochota přijmout Tvé učení a změnit život. I my se jim často podobáme. Máme plno řečí a skutek - utek.
Dej nám sílu změnit něco ve svém životě. Dej nám vynalézavou lásku, která by nezůstávala pouze u slov. Dej, ať náš soucit druhé neuráží, ale je pro něho povzbuzením a posilou.

9. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
Spadnout těsně před cílem je smůla. Ale ty jsi Pane nezůstal ležet, ale šel jsi dál. Kdybychom my odhodili svůj kříž, nejen, že bychom nesplnili své poslání, ale náš kříž by se stal na cestě překážkou, pro ty, kteří jsou za námi a to si přece nemůžeme vzít na zodpovědnost, aby někdo kvůli nám nedošel k cíli.
Pane, dej nám ochotu nést svůj křiž. Dej, ať ho nikdy neodhazujeme. Dej, ať druhým ukazujeme správnou cestu k Tobě.

10. Pánu Ježíši berou šaty
Pane, tobě sebrali všechno. A my jsme neochotní někomu něco půjčit. Jaký je to rozdíl! Křesťan by měl všechno využívat ne k svému osobnímu prospěchu a pohodlí, ale k dobru všech a k šíření Božího království mezi lidmi.
Pane dej, abychom nikdy nebyli závislí na svém majetku. Dej, ať jsme ochotni půjčit druhým i s rizikem, že se nám to již nevrátí. Dej, ať svého majetku využíváme k šíření Božího království.

11. Pán Ježíš je přibíjen na křiž
Pane, před chvílí jsme uvažovali o tom, jak Ti sebrali všechno Tvé vlastnictví. A nyní si necháváš vzít i svou svobodu. My nejsme rádi, když o nás druzí rozhodují, ale sami druhým bereme svobodu rádi. A Ty nám v evangeliu říkáš: Co chcete, aby druzí činili vám, dělejte i vy jim. Příklad jsi nám k tomu dal svým životem i svou křížovou cestou.
Dej, ať druhým děláme dobro, i když nám to dobrým zatím ještě neoplácejí. Dej, ať nechceme druhé zotročovat, ale ať spíše my sloužíme jim. Ať nehledáme laciné výhody, ale správně plníme své povinnosti.

12. Pán Ježíš na kříži umírá.
Kristus kvůli mě a kvůli Tobě visel na kříži a bude tam viset až do tří hodin, když zemře. V duchu se nyní postavme pod kříž. Uvědomme si, že Ježíš zde trpí kvůli mým hříchům. V tomto postoji bychom měli být vždy, když se rozhodujeme, zda udělat ten či onen hřích. Celým svým životem bychom měli stát pod křížem a uvědomit si, že pro každý hřích Kristus trpí z lásky ke mně na kříží!!! Budeme mu přidávat bolest?
Pane, dej nám odvahu začít bojovat se svými hříchy. Dej nám touhu prožít zbytek svého života pod křížem. Dej, abychom Ti byli vděční, že jsi pro nás šel na smrt.

13 Ježíšovo tělo položeno do klína Panny Marie
Stále jsme ještě pod křižem. Vidíme, jak Panna Maria pláče nad smrtí svého syna A nyní pohlédla na tebe. V jejím pohledu nejsou výčitky, ani zloba. Je tam jen nevyřčená otázka: Vidíš, co máš na svědomí? Kvůli tvým hříchům zemřel můj syn. A ty si to ani nebereš k srdci a hřešíš klidně dál.
Pane, dej ať si uvědomíme, jakou bolest působíme také Panně Marii každým hříchem. Naplň nás ochotou jít za tebou. Dej, ať se obrátí i zatvrzelí hříšníci.

14. Ježíšův pohřeb
Každý člověk jednou zemře a zemřeme i my. Zatím s tím však moc nepočítáme. Žijeme si, jako by se nás to netýkalo a to je chyba. I nás budou jednou pohřbívat. Pokud budeme žít pro Krista zde na zemi, máme naději, že s ním budeme žít i v nebi. A to přece již stojí za to.
Pane, dej, ať svůj život prožijeme s Tebou a pro Tebe. Dej nám život věčný. Zvláště Tě chceme prosit o milost pro toho, kdo první z nás zemře.
Závěr: Pane, šli jsme s tebou křížovou cestou a alespoň trochu jsme se snažili poznat velikost Tvé lásky, která Tě vedla k tomu, že ses obětoval za každého z nás. Dej, abychom ti za to byli vždycky vděční a aby Tvé utrpení pro nikoho z nás nebylo zbytečné.

Nahoru!

Křížová cesta pro děti

1.  Lidé jakoby zapomněli, že je má Pán Ježíš rád a začali na něj před Pilátovým soudem žalovat a vymýšlet různé lži. Proto by nebylo pěkné, kdybychom si i my o jiných vymýšleli to, co není žádná pravda

2.  Pán Ježíš dostal těžký kříž a nesl ho. I my umíme nosit rázné věci: mamince nákup, tatínkovi nářadí... a to je správné.

3.  Když Pán Ježíš upadl, nikdo jej nechtěl zvednout. Když nám ale někdy upadne na zem třeba namazaný rohlík - nezvedne se sám, musíme jej zvednout my, aby po něm lidé nešlapali.

4.  Panna Maria byla smutná, když viděla Pána Ježíše. On se však na ni pěkně podíval, aby ji potěšil. Ani my nechceme být smutní, proto poprosíme Pána Ježíše, aby se i na nás stále pěkně díval jako na Pannu Marii.

5.  Pán Ježíš už nemohl kříž unést, proto vojáci zastavili Šimona, aby mu pomohl. Šimon byl hodný. I děti jsou hodné, když doma pomáhají rodičům.

6.  Veronika podala Pánu Ježíši šátek, aby si do něj alespoň utřel obličej. A my teď děkujeme Pánu Ježíši za to, že se můžeme doma umýt čistou vodou a být čistí.

7.  Pán Ježíš šel pomalu, protože nesl těžký kříž. Lidé se kolem něho tlačili a možná, že do něj také někdo strčil, aby upadl. Není pěkné, když někdy do sebe strkáme, protože bychom také mohli upadnout a moc by nás to bolelo.

8.  Pán Ježíš potkal cestou i maminky s dětmi. Maminky nad ním plakaly a děti nevěděly, co to znamená. My už to víme: Pán Ježíš nesl kříž a nechal se od lidí ukřižovat, aby nás spasil a přivedl do nebe a také proto, abychom se už nebáli - on nás chrání.

9.  Pán Ježíš přišel na horu a spadl potřetí... Vojáci ho museli zvednout. A my už dobře víme, že když upadne bratříček nebo sestřička nebo náš kamarád, tak jim pomůžeme vstát aby neplakali.

10. Pánu Ježíši vzali i šaty a on už neměl vůbec nic. Všichni lidé nejsou stejně bohatí, všechny děti nemají tolik hraček, jako máme my. Na světě jsou také děti, které mají hlad a nemají žádné hračky. My se jim však neposmíváme, protože i je má Pán Ježíš rád.

11. Ukřižovali Pána Ježíše, ale on to vydržel. Kolikrát ale my pláčeme: když upadneme, když nás píchne komár, když nedostaneme bonbón... Zkusme proto také i my něco vydržet bez plakání.

12. Ještě než Pán Ježíš zemřel, prosil svého nebeského Otce, aby lidem odpustil jejich hříchy. Chtěl je zachránit. Ani my se proto nesmíme na druhé zlobit.

13. Když přátelé sňali tělo Pána Ježíše z kříže, jistě byli všichni smutní. My už ale víme, že když někdo zemře, tak jej k sobě přijme Pán Ježíš, aby mu za jeho dobré skutky dal věčný život.

14. Pána Ježíše uložili do hrobu a vypadalo to, že bude pořád mrtvý. Jako když vezmeme semínko a zasadíme je: Nejprve vypadá jako mrtvé, ale za pár dní se ukážou první lístky a ze semínka roste nová - živá rostlinka pro radost. Ale v neděli ráno vstal Ježíš z mrtvých a všem lidem přinesl radost. A lidé tak poznali, že všechno dobře dopadlo a když budou i oni věřit Pánu Ježíši a jeho slovům, tak se nemusí smrti bát.

Nahoru!

Křížová cesta pro spěchající

Pane, odpusť mi, že jsem neměl čas zúčastnit se křížové cesty Tvé i mých bližních.

1. Byl jsem jako Pilát. Ptal jsem se, co je pravda, ale neměl jsem čas se nad tím zastavit a zamyslet.

2. Vykročil jsi na křížovou cestu, Ježíši. Byl před tebou asi kilometr. S takovým břemenem to trvalo snad hodinu. Pro mne to bylo příliš. Spěchal jsem...

3. Běžel jsem napřed. Kousek dál jsem se zastavil, ohlédl se, Ty jsi ležel na zemi. Nepomohl jsem Ti.

4. Minul jsem na cestě Tvou matku. Ona též běžela, ale k Tobě, v opačném směru než já. Určitě jste se setkali, ale také ne na dlouho, popravčí rovněž pospíchali.
5. Potkat jsem Šimona z Cyreny. Říkal, že spěchá domů, po práci. Ale pomohl Ti nést kříž. Kdybych věděl, že budeš potřebovat pomoci...

6. Veronika též měla pro Tebe čas. Zůstal jsi u ní navždy - na roušce. Já si ani neumím představit Tvou tvář. Dej Pane, abych se setkal s Tvou tváří.

7. Byl jsem už daleko, když jsi upadl znovu. Ani tehdy jsem Ti nepomohl vstát. Kolik takových slabých jsem už minul v životě...

8. Jak jsem asi vypadal, když jsem spěchal a přitom minul v západní bráně města skupinu žen, které čekaly, na rozdíl ode mne, na Tebe.

9. Tvůj třetí pád jsem pozoroval z Golgoty. Nepovstal jsi už vlastní silou. Ani já jsem neutíkal blíž, abych Ti pomohl. Tak těžko se člověk vrací...

10. Teď jsi i Ty tam, kde já. Došel jsi, pomalu, těžko. Svlékají Tě. Ne, oni též pospíchají, proto strhují z Tebe šaty.

11. Tady vidím, co znamená spěch. Aby se nezdržovali s přivazováním rukou a nohou, přibíjejí hřeby. To je rychlejší a jistější. Ježíši, odpusť mí můj životní spěch, jenž nejednou bližnímu způsobil tolik smutku, tolik bolesti, tolik ztráty.

12. Je teprve třetí hodina odpoledne a slunce už zhaslo. Ještě nepadl soumrak a už svítí Večernice. Ještě jsi neskonal a zástupy se poplašeně rozutekly. Vyznávám spolu se setníkem: "Opravdu, tento byl Syn Boží!"

13. Stálý spěch, dobíjejí ty, co byli ukřižováni s Tebou. Rychle vás snímají z kříže, neboť za hodinu začíná jejich svátek. Jak dlouho jsme schopni setrvat v lítosti?

14. Na všechno jsi měl čas, Pane, s výjimkou setrvání ve smrti. Nyní ses ukázal rychlejší než ostatní. Již třetího dne jsi vstal z mrtvých. Díky Ježíši!!!

Nahoru!

Dvojřádková křížová cesta

V jednom řádku je myšlenka na rozjímání, v druhém námět na modlitbu. Zde se dává nejširší prostor k vlastním myšlenkám. Tento vzor je nejvhodnější pro přechod k celkovému samostatnému konání křížové cesty.

1. SOUD
Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost.
Učíš mě snášet i to, co se mi zdá nezasloužené.

2. KŘÍŽ
Pane, bereš na ramena kříž.
Učíš mě, abych byl připravený na utrpení, když jsou nevyhnutelná.

3. PÁD
Ježíši, padáš. A vstáváš.
Posilňuj mě, když kříž bude převyšovat moje síly

4. MARIA
Ježíši, opouštíš svoji Matku.
Posiluj mne, když mám opustit milé osoby pro vyšší cíle.

5. ŠIMON
Šimon Ti pomáhá.
Dej, ať se nikdy nevyhýbám, pomáhat Ti ve svých bližních.

6. VERONIKA
Ježíši, jemnocitně odměňuješ Veroniku.
Naplňuj mě pozorností vůči těm, kteří mi prokáží i sebemenší službu.

7. DRUHÝ PÁD
Padáš za ty, kteří Tě vedou na popravu.
Dej mi sílu pracovat i pro ty, kteří činí zlo.

8. ŽENY
I ve svém utrpení poučuješ a napomínáš.
I v bolesti a utrpení chci zůstat věrný svému povolání.

9. TŘETÍ PÁD
Potřetí padáš a vstáváš.
Nežádáš tedy, abych nikdy nebyl slabý, ale žádáš, abych vstal.

10. VYSVLÉKÁNÍ ZE ŠATŮ
Vysvlékání se přidávalo k tělesným mukám jako duchovní potupení.
Dej, ať si vždy vzpomenu na Tebe, když mě budou tupit.

11. PŘIBÍJENÍ
Znemožnili Ti každý pohyb, ale přesto nerezignuješ ve svém spásném díle.
Dej, abych v jakýchkoli omezeních nerezignoval ve svém povolání.

12. SMRT
Nikdo Ti nevzal život. Sám ho dáváš. Z lásky.
Dej, abych byl člověkem oběti. Z lásky.

13. SNÍMÁNÍ
Matka bere do náruče Tvoje mrtvé tělo.
Matko, vezmi mne do náruče nyní i v hodině smrti.

14. HROB
Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi pane a žiješ.
Ježíši, dej, ať s Tebou zemřeme a s Tebou věčně žijeme. Amen.

Nahoru!

Krátká křížová cesta

I.
Ježíš - před Pilátem stojí - dobrovolně - nemusel do Jeruzaléma jít - z lidského hlediska - nemusel

II.
Ježíš - prý radostně po kříži sahá - lehko se to říká - lehko se to kouká - lehko

III.
Radostně - se sahá po kříži - ale padá se pod ním - taky padá - na to jsme nějak zapomněli

IV.
Loučení s matkou - divná - tahle matka - nepláče - nevyčítá - že si život zkazil - že nemyslel na rodinu - že neudělal doktorát - rodiče - ti snad - víc rozumu - by měli mít

V.
Samotnému kříž nést - těžko přetěžko - Šimonem být druhým? - Šimony druzí mně? - nepříjemná rána - vlastní ješitnosti - vždycky sám - všechno jsem zvládl - vždycky sám - na všechno stačil jsem - ačkoliv - když zadíval jsem se do zla - když zadíval jsem se do sebe - smutno mi bylo - smutno přesmutno

VI.
Jen Veronika - šátek podá - i když s třesoucím se strachem - po pacholcích se ohlíží - tak často nám - ta ženská křehkost - k smíchu a vytahování byla - až jsme Veroniky donutily - k "emancipací" - a pak se divíme - že na světě už tak málo lásky je

VII.
Samotnému kříž nést těžko přetěžko - padá se pod ním - však kříž nevztyčený - jen potvrzením pádu člověka je - nikoli vítězstvím - to další břevno ze země až k Bohu - vyrůst musí - a to kratší - ze země vodorovné - to břevno našich malichernosti a zálib - nesmí nám zakulatit záda

VIII.
Nade mnou neplačte - že na smrt jdu? - že jsem mohl vilu mít? - že psát se o mně mohlo na prvních stránkách novin? - ne nade mnou neplačte

IX.
Už padám potřetí - teď už se válím v zemi - teď už snad nevstanu - vy hrdě stojící - vy ani netušíte - jak odtud - z prachu cest - se mění - perspektiva

X.
Hezky do naha - tak zběsile se k tělu chovají - teď si už říkám - to tělo - snad nejsem - ani já

XI.
Však bolí tělo - bolí - jsem v něm uvězněn - sám v sobě - ve svých touhách - plánech - snad i v myšlenkách - to všechno přebíjejí - a to zůstává - s čím ztotožnit se mohu - je - jen jeden velký neúspěch - Bože - tak to vážně mělo být?

XII.
Co na to říct? - Bůh od toho je Bůh - že dává ze svého - co na to říct? - jen mlčet - v obdivu

XIII.
Je po všem - teď už spím - já vím - v tom konci - každý rád za ruku by mě vzal - a1e když šel jsem - šel jsem - sám

XIV.
Do hrobu - dejte ho do hrobu - ne mne ne - já už v něm nejsem - i v těle -jsem byl i nebyl - jak i vy - jste i nejste - ani vy nejste v něm - co myslíte, že jste

Nahoru!

Křížová cesta - Ježíš a já

l. Ježíš odsouzen
Ježíš snáší pokoření, křivdy, výsměch - všechno mlčky, i když je odsouzený na smrt. A já nedovedu mlčet, odmlouvám, bráním se.

Pane, nauč mě mlčet, když je mi křivděno a ať sám nikomu nekřivdím.

2. Ježíš na sebe bere kříž
Ježíš přijímá kříž, sám ho bere. Za mne, za toto město, za tuto vesnici, za tuto farnost, za celý svět. Já se však kříže bojím.

Pane, dej mi sílu brát svůj kříž jako pokání za sebe, ale i za druhé.

3. Ježíš padá pod křížem
Kříž tíží a Ježíš nenaříká. Nestěžuje si. Neuhýbá pronásledování. Já kličkuji a uhýbám všem nepříjemnostem, i těm, které mi přináší můj křesťanský postoj k životu.

Pane, pomoz mi pochopit, že kříž je nutnou záležitostí v životě křesťana i celé Církve.

4. Ježíš se setkává s Matkou
Bolestné setkání. Pohledy Matky a Syna se setkávají ve vzájemné povzbuzení. Jak se dívám já?

Pane, ať můj pohled vždy dokáže povzbudit, když zrovna nemohu udělat víc.

5. Šimon pomáhá Ježíši
Šimon se nejdříve zdráhá, ale pod dotekem Kristovy lásky přece pomáhá. A Ježíš, jednorozený Syn Boží si nechává pomoci od člověka. Jak málo mám já pokory, když těžko přijímám i pomoc podávanou s láskou.

Pane, odpusť mi mou domýšlivost, že na všechno chci stačit sám

6. Veroničin skutek lásky
Veronika se nebála k tobě přistoupit. Neodvrátila se, viděla potem a krví zalitou tvář a neváhala ti ulehčit. A já často nevidím, odvracím se, lhostejně přejdu.

Pane, dej, ať mi nikdy nechybí soucit a statečnost!

7. Druhý pád
Ježíš znova padá. Moje chybné kroky ztěžují jeho krok. Ještě stále vidím víc chyby druhých než svoje.

Pane, ať v chybách druhých vidím chyby svoje!

8. Ježíš potkává jeruzalémské ženy
Ježíš žádá lásku a ne soustrast. Já, stejně jako ženy z Jeruzaléma, umím spíše naříkat, než milovat.

Pane, ať se všechny děti dovědí o tvé lásce a ať ji poznají na nás.

9. Ježíš padá potřetí
Hrubostmi pobízejí Ježíše aby vstal. On jim odpouští a modlí se za ně. Mně je protivné sebemenší pohrdání, urážka, šikanování...

Pane, prosím tě za naše nepřátele, dej jim svou milost a nám dobrou vůli odpouštět.

10. Ježíše svlékají
O všechno Ježíše obrali, zacházejí s ním hůř než se zločincem a on je stále tichý, odevzdaný, všeho se zříká.

A já mnohdy toužím po tom, co mít nemusím, domáhám se i toho bez čeho se obejdu.

11. Ukřižování
Ježíše přibíjejí na kříž. Přijímá dobrovolně i tuto zcela lidskou bolest. A já často v nemoci nad bolestí reptám a naříkám.

Pane, přijmi i moje bolesti jako můj dar, jako mou obět:

12. Ježíšova smrt
Ježíš umírá, lidé se rozešli, skončila podívaná. Zůstává jen pár nejbližších. Patřím i já k těm, kdo jsou stále s Ježíšem?

Pane, dej, ať i já vytrvám v pevné víře, naději a lásce.

13. Ježíš sňat z kříže
Maria přijímá odevzdané mrtvé tělo svého Syna. Přijímám i já Boží vůli klidně a s důvěrou?

Pane, kéž jsem i já ochotný dát svůj svobodný a volný souhlas ke tvé vůli.

14. Ježíš pohřben
Ježíšovo tělo leží v hrobě a čeká na vzkříšení. Věřím ve vzkříšení? Věřím ve věčnost?

Pane, ať se dovedu zříci všeho. co by mi bránilo na cestě do tvého věčného království.

Nahoru!

Píseň ke křížové cestě

2.  Byl jsi tam, když kříž těžký přijímal ...
3.  Byl jsi tam, když poprvé klesl Pán ...
4.  Byl jsi tam, když potkal svou Matku Pán
5.  Byl jsi tam, když mu Šimon pomáhal ...
6.  Byl jsi tam, když svůj obraz dal nám Pán
7.  Byl jsi tam, když podruhé klesl Pán ...
8.  Byl jsi tam, když potěšil ženy Pán ...
9.  Byl jsi tam, když potřetí klesl Pán ...
10. Byl jsi tam, když byl zbaven šatu Pán ...
11. By1 jsi tam, když byl křižován můj Pán
12. Byl jsi tam, když na kříži umřel Pán ...
13. Byl jsi tam, když byl na klín Matce dán ...
14. Byl jsi tam, když byl Ježíš pohřbíván ...

Nahoru!

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net


Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.