ABECEDA - církevní dokumenty


ABECEDA je seznam českých křesťankých on-line knih, comicsů a církevních dokumentů v převážně html formátu na internetu, který pro vás sestavuje FATYM - společenství katolických kněží, jáhnů a laiků západního Znojemska. Obsahuje odkazy na knihy (a také comicsy a círk. dokum.) uspořádané do seznamů:

dle autora     dle názvu     dle témat (+comicsy +círk. dokum.)     dle data zařazení     doporučujeme

Kromě odkazu na text uchovává náš server (pokud je to technicky možné) v paměti i kopie stran pro případ, že se odkaz stane nefunkčním.
Víte o nějaké on-line knize, comicsu, církevním dokumentu, které nám v ABECEDĚ chybí? Napište nám! Pozor, zařazujeme jen kopletní texty, nikoliv ukázky!

Reklama z výměnného reklamního systému.Papežské dokumenty + komentáře


000068 Halík, Tomáš: Sociální encykliky - úvod do soc. enc. 1891-1991 text kopie 74 kB

Lev XIII.


000066 Lev XIII: Rerum novarum - první sociální encyklika (1891) text kopie 139 kB

Pius XI.


000182 Pius XI: Casti connubii - enc. o křesťanském manželství (1930) text kopie 139 kB
000062 Pius XI: Quadragesimo anno - soc. enc. k 40. výr. Rerum novarum (1931) text kopie 211 kB
000049 Pius XI: Divini Redemptoris - enc. o komunismu (1937) text kopie 146 kB

Jan XXIII.


000058 Jan XXIII: Mater et Magistra - sociální encyklika (1961) text kopie 231 kB
000060 Jan XXIII: Pacem in terris - enc. o míru mezi všemi národy (1963) text kopie 185 kB

Lev XIII:


000061 Pavel VI: Populorum progressio - sociální enc. o rozvoji národů (1967) text kopie 147 kB
000059 Pavel VI: Octogesima adveniens - apošt. list k 80. výročí Rerum novarum (1971) text kopie 135 kB
000055 Pavel VI: Humanae vitae - enc. o správném řádu sdělování lidského života (1968) text kopie 72 kB
000051 Pavel VI: Evangelii nuntiandi - exhortace o hlásání evangelia (1975) text kopie 209 kB

Jan Pavel II.


000076 Jan Pavel II: Úvahy nad encyklikou humanae vitae - z gen. audiencí text kopie 89 kB
000166 Jan Pavel II: Sapientia Christiana - konst. + prov. instr. o círk. univerzitách a fakultách (1979) text kopie html kopie rtf 103 kB
000063 Jan Pavel II: Redemptor hominis - enc. o Vykupiteli světa (1979) text kopie 323 kB
000048 Jan Pavel II: Dives in misericordia - enc. o Božím milosrdenství (1980) text kopie 180 kB
000057 Jan Pavel II: Laborem exercens - enc. o lidské práci (1981) text kopie 200 kB
000053 Jan Pavel II: Familiaris consortio - adhortace o úkolech křesť. rodiny v souč. světě (1981) text kopie 298 kB
000216 Opatrný, Aleš: Rodina dnes - Úvahy k májovým pobožnostem - dle Familiaris Consortio text kopie 60 kB
000067 Jan Pavel II: Salvifici doloris - apošt. list o smyslu utrpení (1984) text kopie 106 kB
000050 Jan Pavel II: Dominum et Vivificantem - enc. o Duchu Svatém v životě církve a světa (1986) text kopie 287 kB
000069 Jan Pavel II: Sollicitudo rei socialis - enc. o starosti církve o soc. otázky (1987) text kopie 208 kB
000064 Jan Pavel II: Redemptoris Mater - enc. o Panně Marii v životě Církve (1987) text kopie 231 kB
000210 Opatrný, Aleš: Májové úvahy - průřez enc. Redemptoris Mater text kopie 72 kB
000056 Jan Pavel II: Christifideles laici - apošt. list o povolání laiků v církvi a ve světě (1988) text kopie 360 kB
000167 Jan Pavel II: Ex corde ecclesiae - konst. o katol. univerzitách (1990) text kopie html kopie rtf 60 kB
000065 Jan Pavel II: Redemptoris missio - enc. o stálé platnosti misijního poslání (1990) text kopie 296 kB
000117 Galvin, Seamus: Papež odpovídá - o encykl. Redemptoris misio (misie) text kopie 62 kB
000047 Jan Pavel II: Centesimus annus - enc. ke 100. výročí Rerum novarum (1991) text kopie 236 kB
000072 Jan Pavel II: Veritatis Splendor - enc. o základech morálního učení církve (1993) text kopie 352 kB
000185 Jan Pavel II: 7x o laicích - promluvy z gen. audiencí 1993-4 text kopie 45 kB
000070 Jan Pavel II: Tertio millenio adveniente - apošt. list o přípravě na Jubilejní rok 2000 (1994) text kopie 132 kB
000071 Jan Pavel II: Ut Unum Sint - enc. o ekumenickém úsilí (1995) text kopie 132 kB
000052 Jan Pavel II: Evangelium vitae - enc. o životě, který je nedotknutelné dobro (1995) text kopie 372 kB
000113 Jan Pavel II: Dies domini - apošt. list o slavení neděle (1998) text kopie 152 kB
000054 Jan Pavel II: Fides et ratio - enc. o vztazích mezi vírou a rozumem (1998) text kopie 276 kB
000101 Skoblík, Jiří: Fides et ratio - průřez papežským dokumentem text kopie 115 kB
000096 Jan Pavel II: Novo milenio ineunte - apošt. list na záv. jub. roku 2000 text kopie 122 kB
000159 Jan Pavel II: Rosarium Virginis Mariae - apoštolský list o modlitbě sv. růžence (2002) text kopie html kopie rtf 98 kB
000178 Jan Pavel II: Ecclesia de Eucharistia - enc. o Euch. a vztahu k Církvi (2003) text kopie html kopie rtf 94 kB

Ostatní dokumenty + komentářeKongregace a papežské komise


000147 Kongregace pro nauku víry: Donum vitae - instr. o respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození (1987) text kopie 69 kB
000148 Papežská rada pro rodinu: Lidská sexualita: pravda a význam - zásady pro výchovu v rodině (1995) text kopie 233 kB
000160 Kongregace...: Instrukce k některým otázkám ohledně možností laiků podílet se na službách vykonávaných kněžími - instrukce kongregací (1997) text kopie html kopie rtf 61 kB
000169 Kongregace...: Základní normy pro formaci trvalých jáhnů + směrnice pro službu a život (1998) text kopie html kopie rtf 184 kB
000093 Mezinárodní teologická komise: Paměť a smíření: Církev a viny minulosti - dokument pap. komise (2000) text kopie 104 kB
000092 Kongregace pro nauku víry: Fatimské poselství - s koment. kard. Ratzingera (2000) text Word kopie html 130 kB kopie Word 1002 kB
000095 Kongregace pro nauku víry: Dominus Jesus - deklarace o jedinečnosti Krista a církve (2001) text kopie 52 kB
000175 Kongregace...: Návrat ke Kristu - obnov. zasv. života v 3. tis. - instrukce (2002) text kopie 382 kB
000165 Papežská rada pro rodinu: Rodina, manželství a fakticky existující soužití - dokument (2002) text kopie html kopie rtf 97 kB
000161 Kongregace pro klérus: Kněz, pastýř a vůdce farního společensví - instrukce (2002) text kopie html kopie rtf 83 kB
000158 Papežská rada pro hrom. sděl. prostředky: Církev a internet - o etice na internetu (2002) text kopie html kopie rtf 64 kB

Česká biskupská konference


000097 ČBK: Pokoj a dobro - List soc. otázkám v ČR (2000) text kopie 187 kB
000164 ČBK: Přehled jednání mezi státem a církví v letech 1990-2000 - dokument text kopie html kopie rtf 62 kB
000162 ČBK: Pokoj a dobro - list k soc. otázkám v ČR (2000) text kopie html kopie rtf 171 kB
000094 ČBK: Charta oecumenica - směrnice pro spolup. mezi církvemi v Evropě (2001) text kopie 34 kB
000163 ČBK: Žeň veřejné diskuze k dokumentu Pokoj a dobro - ohlasy na dok. z r. 2000 (2002) text kopie html kopie rtf 104 kB

Smlouvy


000168 - neznámý - : Smlouva mezi ČR a Sv. stolcem - text smlouvy (2002) text kopie html kopie rtf 24 kB

Souhrn církevních dokumentů (ale jen od 4. čtvrletí 1998) naleznete na na oficiálním serveru ČBK www.cirkev.cz

Seznamy on-line publikací:
dle autora publikace
dle názvu publikace
dle témat (se zvláštní sekcí pro comicsy a církevní dokumenty)
dle přírůstkového čísla (novinky nahoře)
námi doporučené publikace

Další užitečné linky:
objednávky knih Tiskového apoštolátu FATYMu (jen za příspěvek na tisk)
hlavní strana FATYMu
 

Reklama z výměnného reklamního systému.


Navštivte domovskou stranu www.fatym.com s kompletní nabídkou serveru.


Navštivte www.knihovna.net - Knihovnu křesťanské literatury na internetu.Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.