Naše víra
Sborník úvah o katolické víře
Napsal: kolektiv autorů
Přesné podmínky, za jakých je možno dílo šířit se nám nepodařilo zjistit (vzhledem k velkému počtu autorů a spoluautorů známých i neznámých - viz. Předmluva). Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím, citaci a odkaz na naši stranu www.fatym.com. Kniha je k dispozici ke stažení ZDE (279 kb).

OBSAH:

Předmluva
Úvodem

l. ČLOVĚK - TVOR NEZNÁMÝ
Co víme o člověku? - Odpověd přírodních věd - Pohled psychologie - Cíl vývoje - Co to všechno znamená osobně pro mne? - Hranice lidské existence - Člověk jako tajemství

2. PROČ VLASTNĚ ŽIJEME?
Prastarý problém filozofů - Útěk před otázkou - Hledání smyslu života - Štěstí jako uskutečnění hodnot - Jak je to s happy endem? - Žijeme z naděje - Absurdita života - Záhada lidského utrpení - Tajemství smrti - Je život nesmyslný? - Odpověď lidského srdce - Odpověď víry

3. CESTA K BOHU
Člověk na cestě k Bohu - Kde lze najít Boha? - Příroda jako Boží stopa - Svědectví lidského nitra - Svědectví dějin - Svědectví plnosti života - Vymyslili jsme si Boha? - Falešné představy o Bohu - Jak můžeme chápat Boha?

4. VĚŘIT ČI NEVĚŘIT?
Opatrnost v posuzování - Odmítání Boha - S Bohem se nepočítá - Nemůžeme nic vědět - Odmítání Boha ve jménu rozumu - Odmítání Boha ve jménu pozitivního vztahu ke světu - Odmítání Boha ve jménu lásky k člověku - Náboženství - Mnohost náboženství - Snášenlivost - Jsou všechna náboženství stejně dobrá? - Nárok křesťanství - Zjevení - Naslouchat Bohu

5. MUŽ Z NAZARETA
Odkud máme zprávu o Ježíši Nazaretském? - Kdo je Ježíš? - Jeden z nás - Ne pouze Zákon... - S vyvrženými a viníky... - Od protestu k požadavkům - Od požadavků k nabídce - Ježíš odpouští hříchy - Ježíš uzdravuje - Ježíš soudí - V dohledu je kříž - Ztroskotal Ježíš nebo neztroskotal?

6. O VÍŘE
Nepochopitelná dynamika - Zmrtvýchvstání - Historičnost zmrtvýchvstání - Námitky proti zmrtvýchvstání - "Pán můj a Bůh můj" - Víra - Cesty poznání - Co je křesťanská víra? - Víra a přírodní vědy - Víra a technický pokrok - Cesty k víře - Víra jako věc odvahy a jistoty - Bůh nám jde vstříc - Složitá víra? - Živá víra

7. VELIKOST A BÍDA ČLOVĚKA
Bůh přijímá člověka - Velikost lidské svobody - Bída lidské svobody - Co je hřích - Následky hříchu - Dědičný hřích Odkud pochází zlo a hřích? - Tajemství bolesti - Boží věrnost - Nová velikost člověka - Ještě jednou o utrpení - Kristus, naděje světa

8. BOŽÍ ŽIVOT V ČLOVĚKU
Království Boží - Síla k novému životu - Živý Bůh: Trojice - Milost - Bůh je náš Otec - Účast na novém životě - Obrat ve smýšlení a jednání - Růst a naplnění

9. CÍRKEV
Boží lid - církev - Tajemství církve - Kde je dnes Kristus? Svatá církev... - ...církev hříšníků - Kritika církve - Křesťanství bez církve

10. ROZMANITÉ SLUŽBY
Jedno společenství - mnoho úkolů - A Petr? - ...až do konce světa - Potřebujeme papeže? - Papež a biskupové - Neomylnost církve - Učitelský úřad církve

11. CÍRKEV A CÍRKVE
Na celém světě... - ...a přece sjednocená - Církev a církve - Ekumenismus - Mimo církev není spásy? - Církev a svět

12. PÍSMO A CÍRKEV
Co je bible? - Starý zákon - Nový zákon - Jak rozumět bibli - Literární porozumění biblickým textům - Starý zákon a Izrael - Nový zákon a církev

13. ZNAMENÍ BOŽÍ BLÍZKOSTI
Jak se člověk stává křesťanem? - Svátosti - znamení Boží blízkosti - Ani magie, ani kouzla - Svátosti a život - Křest - Působení křtu - Je křest nutný? - Mají se křtít malé děti? - Žít jako pokřtění - Biřmování

14. ŽÍT JAKO KŘESŤAN
Nový základ - Nové perspektivy - Křesťan je realista - Skutečnost přikazuje - Poslední instance - Jsou přikázání překonána? - Lidské předpisy a zákony - Kristovo "nové přikázání" - Osvobození ke svobodě - Miluj - a čiň, co chceš - Kristus jako model

15. KŘESŤAN VE SVÉ DOBĚ
Příznačná znamení doby - Nezavřít se ve své ohradě - Křesťan je společenský tvor - Povinnost vůči společnosti nebo povinnosti vůči bližním? - Láska k světu a odpovědnost za svět - Druhé stvoření - Práce - Bůh nebo svět?

16. KATOLICKÁ BOHOSLUŽBA
K čemu to je? - Sám se mohu modlit lépe... - Mše svatá - Mše jako připomínka - Mše jako hostina - Mše jako oběť - Tajemství víry - Stavba mše svaté - Církevní rok - Bohoslužebné "rekvizity" - Zbožní nejsou o nic lepší - Služba světu nebo služba Bohu? - K osobní účasti na mši

17. SVÁTOST SMÍŘENÍ
Co je hřích? - Odpuštění - Kristus osvobozuje - Kdo odpouští hříchy dnes? - Praxe svátosti smíření - Vyznání hříchů - Lítost a předsevzetí - Pokání - Rozhřešení

18. MODLITBA
Proč se modlit? - Kristus nás učí, jak se modlit - Jak se modlit - Soustředěnost - Co se modlit? - Některé formy modlitby - Modlitba daného okamžiku - Modlitba podle předlohy - Rozjímavá modlitba - meditace - Růženec - Liturgická modlitba

19. LÁSKA A MANŽELSTVÍ
Co je manželství? - Manželství jako věc společnosti - Manželství
jako věc Boží - Manželství jako svátost - Manželství jako věc církve - Manželství jako společná cesta k Bohu - Manželská láska a plodnost - Nerozlučnost manželství - Tragédie rozchodu

20. MARIA A SVATÍ
Maria v Písmě svatém - Maria v úctě církve - Lidová mariánská zbožnost - Neposkvrněné početí - Nanebevzetí - Nesprávnosti v úctě k svatým - Obrazy a sochy - Svatořečení - Uctívání ostatků

21. OŽEHAVÉ KAPITOLY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN
Raně křesťanská církev a nebezpečí rozkolu - Tak zvané "temné století" - Papežové a císařové - Tři papežové zároveň - Hus a husitství - Reformace a Bílá hora - Inkvizice a víra v čarodějnice

22. SMRT A VĚČNÝ ŽIVOT
Co je smrt? - Proč musí člověk zemřít? - Smrt jako brána k životu - Co říká o budoucnosti člověka víra? - Poslední rozhodnutí ve smrti - Osobní soud - Očistec - Kde máme hledat nebe? - Může být člověk na věky zavržen? - Budoucnost světa - Kristův návrat - Vzkříšení těla - "Poslední soud" - Nové nebe a nová země

23. KATOLICKÉ ZVLÁŠTNOSTI
Znamení kříže - Svěcená voda - Církevní svěcení a žehnání - Církevní přikázání - Slavení neděle - Přikázané svaté přijímání - Zpověď a půst

24. VÍRA JE SETKÁNÍ S ŽIVÝM BOHEM
Víra je milost - Víra je poznání a zároveň uznání pravdy - Jednat podle víry, abychom došli k víře

Pokračování... (od 1. kapitoly)

Nahoru!

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMuVrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net


Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.