...a nezapomeň na modlitbu!
Autor: texty většinou neznámých autorů uspořádali členové FATYMu
Souhlasíme s dalším šířením. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím, citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.
 

Slovo na úvod
Hlavní společné modlitby
Den v božích rukou
Modlitby k duchu svatému
Ke svatým a jejich přímluvy
V různých potřebách

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu


Moto:
"Synáčku!"
"Nu co ještě?"
"A pomáhej slabším." "Dobrá."
"A starším ustupuj." "Dobrá."
"A nezapomeň na modlitbu!"
 

Slovo na úvod

Při svých setkáních s lidmi spolu často hovoříme o modlitbě. Jedni říkají, že neví, jak se mají modlit, že žádnou modlitbu neznají, druzí by se modlili i jiné modlitby než ty, které je naučili jejich rodiče nebo, ty které jsou slyšet v kostele, další by se chtěli pomodlit při cestách do zaměstnání, při krátkém zastavení v kostele a jiných příležitostech. Pro ty všechny jsem se rozhodl vydat tuto knížečku.
Najdete v ní modlitby známé i neznámé i ty, které byly téměř zapomenuty. Můžete ji nosit i v kapse kabátu, kabelce či jinde, a tak se Vám může stát, ať jste kdekoli, malým společníkem a současně poutem s našimi přáteli v nebi.
Na závěr mi dovolte připomenout, že síla modlitby nespočívá v množství slov, ale v upřímnosti a připravenosti srdce odevzdávat se a naslouchat. Kéž by skrze modlitbu rostla naše láska k Nebeskému Otci.
o. Marek

Nahoru!

Hlavní společné modlitby

Znamení kříže
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

Sláva Otci
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba Páně
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého
Amen.

Zdrávas Maria
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
Amen

Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj, - rač vždycky být ochránce můj: - mě vždycky veď a napravuj, - ke všemu dobrému mě vzbuzuj ctnostem svatým mě vyučuj, - ať jsem tak živ jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, - na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení - ať vytrvám do skonání, - po smrti pak v nebi věčně - chválím Boha ustavičně.
Amen

Zdrávas, Královno
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, - živote sladkosti a naděje naše buď zdráva! - K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, - k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. - A proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči - a Ježíš, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování ukaž, - ó milostivá, - ó přívětivá, ó přesladká, Panno, Maria!
Amen

Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! Paní naše, - prostřednice naše, - orodovnice naše, - u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovoď.
Amen

Modlitba za zemřelé
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, - a světlo věčné ať jim svítí. - Ať odpočinou v pokoji. - Amen.

Nahoru!

Den v Božích rukou

Ranní modlitba
Za to, že mohu z lože vstát, chci tobě Bože děkovat. Za dnešní ráno, celý den buď Všemohoucí veleben.
Kéž čas, kterýs mi, Pane, dal, ti večer vrátím, jak sis přál. Svou mocí dej mi obranu a sílu k pravdě odvahu. Chci tobě sloužit, ta to víš, chci každým dnem být k tobě blíž.
Amen

Ranní modlitba Jana XXIII
Nebeský Otče, děkuji, ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj jednorozený Syn, všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě.
Amen

Modlitba před započetím činnosti
Pane, dej ať každé naše dílo, práce, snaha u tebe začíná a s tebou končí. Ať vše, co konáme, je v souladu s tvou vůlí a napomáhá ke tvé cti a slávě a k rozvoji našeho pozemského života.
Amen.

Modlitba před jídlem
Požehnej, Pane, tyto dary, které máme z tvé štědrosti. Skrze Krista našeho Pána.
Amen.

Modlitba po jídle
Prosíme, Pane, zůstaň v našem domě jako milý host a pomoz nám, abychom se stali hodni darů, kterými nás zahrnuješ.
Amen

Modlitba v pokušení
Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Ježíši tobě žiji; Ježíši, tobě umírám; Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti.
Ježíši tichý, srdce pokorného přetvoř naše srdce podle srdce svého.

Střelné modlitby k Pánu Ježíši
Ježíši, důvěřuji Ti!
Můj Ježíši odpuštění a milosrdenství .
Ježíši, vyslyš naše prosby pro slzy Tvé nejsvětější Matky.
Ježíši, tichý a pokorný srdcem, učiň srdce naše, podle srdce svého.
Ježíši, buď milostiv mě hříšnému.
Pane zachraň nás, hyneme!

Večerní modlitba
Bože, je večer, půjdu spát. Ne celý den chci vzpomínat. Na svoje řeči, kde jsem byl, komu jsem radost způsobil - nebo to byla bolest snad? Pak odpusť, nech mě litovat.Já přes své viny mám tě rád i dnešní den chci tobě dát. Sám na něj pohleď jaký byl, když všechno zlé jsi odpustil. A teď už Pane půjdu spát. Usínám s tebou mám tě rád.
Amen.

Večerní modlitba
Dříve než ke spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu. Buď vděčně chválen, veleben za vše, co dals mi tento den.
A jestli v čem jsem pochybil, prosím tě, abys odpustil. Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude u mě stát.
Maria, Boží Rodičko, ó chraň mě, chraň mě, Matičko. A ty, můj Kriste Ježíši, můj Bože, Dobro nejvyšší, v tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám.
Amen

Nahoru!

Modlitby k Duchu svatému

Přijď Duchu svatý a posvěť nás, naplň naše srdce vroucí touhou po pravdě, cestě a životu v plnosti.
Zapal v nás svůj oheň, abychom se od něho sami stali světlem, které svítí zahřívá a těší.
Dej našim neobratným jazykům nacházet slova, která mluví o tvé lásce a kráse.
Obnov nás, abychom byli lidmi lásky, tvoji svatí, viditelná Boží slova. Pak obnovíme tvářnost země a všechno bude nově stvořeno. Přijď Duchu svatý a posvěť nás, posilni nás a zůstaň s námi.
Amen.

Modlitba důvěry k Duchu svatému
Věřím v Ducha svatého.
Věřím, že je pečetí a svědectvím Boží lásky ke mně.
Věřím, že je největší silou a světlem na této zemi.
Věřím, že může očistit a obnovit mé srdce.
Věřím, že může odstranit moje předsudky.
Věřím, že může změnit moje špatné návyky a sklony ke zlému.
Věřím, že může přemoci moji lhostejnost a vlažnost.
Věřím, že mě může nadchnout k lásce a ke službě.
Věřím, že mě může zbavit zlého, neklidu a zmatení
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému a k oběti.
Věřím, že může přemoci můj strach.
Věřím, že může dát lásku k Božímu slovu a k trpícím.
Věřím, že mi může odejmout pocit nemilovanosti a méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení a ve zkouškách.
Věřím, že mi může dát na pomoc bratra a sestru.
Věřím, že mi může dát dar přátelství a věrnosti.
Věřím, že může proniknout celou moji bytost.
Věřím, že může uzdravit mou minulost, mé vztahy, zranění i mé tělo.
Věřím, že mě naučí se radovat a přinášet pokoj a odpouštět.
Věřím, že mě dá poznat Boží vůli a Boží plán.
Věřím, že mi dá sílu věrně vytrvat až do konce.
Věřím, že mi dá odvahu vstát po pádu a začínat každý den znovu.
Věřím, že mě naučí naslouchat, modlit se i darovat úsměv.
Věřím Duchu svatý, že i přes moji slabost ve mně s láskou působíš.

Nahoru!

Modlitby ke svatým a na jejich přímluvy

Modlitba sv. Františka z Assisi
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma. Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.
Amen

Modlitba na přímluvu sv. Terezie z Lisieux
Milosrdný Bože, svaté Terezii jsi ukázal, že musí zůstat maličká, menšit se stále víc a víc, abys mohl růst. Ať ani já nikdy nehledám a nenalézám nic jiného než Tebe. Na její přímluvu mi dej opravdovou pokoru srdce a hluboké přesvědčení, že bez Tebe nejsem nic a nic nezmůžu. Skrze Krista našeho Pána.
Amen.

Modlitba sv. Terezie z Avily k větší důvěře v Boha
Ať mě nic nezneklidňuje, ať mě nic nenahání strach. Všechno pomíjí. Bůh se nemění. Trpělivostí se dosáhne všeho. ¨Kdo má Boha, tomu nic nechybí. Bůh sám stačí.
Amen

Modlitba o větší důvěru v Boha na přímluvu bl. Hroznaty
Ó Pane a Bože, dal jsi blahoslavenému Hroznatovi sílu zříci se hmotných majetků a zasvětit svůj život zcela tobě.
Dej nám také odvahu žít podle zásad evangelia ve světě temnoty a požehnej všem těm, kteří jsou dnes vězněni pro víru v tebe.
Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
Amen

Modlitba ke svatému Jiří
Svatý Jiří, jako voják vycvičený k boji jsi dokázal rozpoznat a úspěšně odrážet úklady nepřítele, který nám chce odebrat radost života věčného.
Vypros nám, abychom jako ty důvěřovali Ježíši Kristu, našemu jedinému Pánu, a dokázali se rázně postavit proti každému pokušení.
Uč nás ve zmatku světa překonávat strach, úzkost, podezírání a nástrahy zlého. Pomáhej nám, ať se necháme vyzbrojit pokorou, láskou, důvěrou v Boží pomoc
a setrváváním v naději.
Ať se vyvarujeme zbytečného a zbabělého kritizování a odsuzování druhých. Ať jsme ochotni pracovat
pro sjednocování lidské rodiny a denně znovu nasazovat všechny své síly pro ochranu a růst Božího království.
Svatý Jiří, přimlouvej se za nás, abychom neutíkali před zkouškami a příkořími, ale abychom
vytrvali v lásce Otce a Syna a s pomocí Ducha svatého zvítězili nad naší slabostí a hříchem ve světě.
Amen

Modlitba ke sv. Maří Magdaléně
Svatá Marie Magdaléno, která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou. Pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj veškeré milosti a útěchy na touhy našeho srdce.
Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování druhých a nezmalomyslnět nad svou ubohostí.
Ať vůně tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem potírala nohy Pánu života, i nás stále obrací s kajícností k Ježíši Ukřižovanému, který nás může zbavit jakéhokoliv hříchu.
Pomáhej nám svou přímluvou, abychom se stali zvěstovateli radosti a naděje ve Zmrtvýchvstalého Pána všude tam, kde schází pravý pokoj, víra a láska.
Amen

Modlitba o vyslyšení na přímluvu Matky M. Vojtěchy Hasmandové.
Všemohoucí věčný Bože, Tvá služebnice, Matka Marie Vojtěcha Hasmandová, s láskou a opravdovostí přijala Tvé volání ke službě a statečně mu zůstala věrná i v těžkostech. S vnitřní svobodou a radostí přinášela oběti pro růst Tvého království.
S důvěrou v moudrost církve vedla společenství, které jí bylo svěřené a laskavě a velkodušně pomáhala všem, kdo se na ni obraceli.
Pane, předkládáme ti své naléhavé prosby a dovoláváme se přímluvy Matky Vojtěchy s důvěrou ve vyslyšení, neboť TY žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Modlitba za osvobození na přímluvu svatého Benedikta
Svatý Benedikte, velký pomocníku a přímluvce, postrachu zlých duchů, plni důvěry se k tobě utíkáme ve své nouzi.
Přimluv se za nás u Božího trůnu a zažeň od nás zlé mocnosti s jejich škodlivým působením. Požehnej nás, jako jsi kdysi žehnal s velikou silou.
Svatý otče Benedikte, patrone Evropy, oroduj za nás zvláště v hodině naší smrti.
Amen.

Modlitba za kněžská a řeholní povolání a na přímluvu bl. Gertrudy
Pane Bože, všemohoucí otče, tys povolal pannu Gertrudu k životu modlitby a rozjímání v tichu kláštera. Skrze přímluvu blahoslavené panny Gertrudy dej, ať mnoho šlechetných dnešních mladých mužů a žen slyší na tvé volání k řeholnímu životu.
Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
Amen.

Modlitba za nenarozené děti na přímluvu sv. Zdislavy
Vzorná matko svých vlastních dětí, naše paní Zdislavo, ujmi se i těch dětí, kterým nemá být dopřáno, aby viděly zářící slunko a modrou oblohu.
Vypros na našem Pánu a jeho Matce vnitřní sílu matkám těchto dětí, aby je s láskou přijaly a šťastně přivedly na svět.
A nám všem vlož do úst laskavá slova, která by povzbudila ony matky v jejich mnohdy těžké situaci. Ať nám to dopřeje nebeský Otec, skrze Krista našeho Pána.
Amen

Prosba o pomoc k sv. Josefu
Svatý Josefe, tvá moc se vztahuje na všechny naše záležitosti, ty dokážeš u Ježíše vyprosit všechno i to co se zdá nemožné. Shlédni prosím, na naše záležitosti a pomoz nám.
Amen

Modlitba otce Pia
Bože, svou minulost svěřuji tvému milosrdenství, přítomnost tvé lásce a budoucnost tvé prozřetelnosti.
Amen

Nahoru!

Modlitby v různých potřebách

Nade všechno tě miluji, ve všem ti důvěřuji, za všechno ti děkuji a vše ti v lásce svěřuji.
Modlitba odevzdání se Bohu
Dávám se do tvých rukou, čiń se mnou co chceš. Stvořil jsi mě pro sebe. Co chceš, abych dělal? Jdi se mnou po své cestě. Chci být tím, pro co mě chceš mít, a vším tím, pro co mě chceš vytvořit. Neříkám:"Půjdu za tebou kamkoli půjdeš", neboť jsem slabý. Ale chci jít za tebou a prosím o sílu pro tento den.
Amen.

Modlitba odevzdání
Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám.
Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mne, na všech tvých tvorech, můj Bože.
Odevzdávám svou duši do tvých rukou.Dávám ti ji, můj Bože s celou láskou svého srdce, protože tě miluji a protože je potřebou mé lásky dát se, odevzdat se do tvých rukou bez míry - s nekonečnou důvěrou, protože ty jsi můj Otec.

Modlitba s prosbou o odpuštění
Prosím odpuštění, když slyším tvá slova a vidím tvou lásku, poznávám, co jsem udělal nesprávně: ničím jsem nepřispěl, aby se svět stal lidštějším a aby chudí a trpící nemuseli pociťovat života jako peklo. Nedbal jsem na tvé slovo a nedělal jsem nic, neodvážil jsem se milovat lidi. Pomoz mi, ať tě poslouchám lépe, ať správně vidím lidi a více je miluji.
Amen.

Modlitba díků po sv. zpovědi
Pane Ježíši, potřebuji Tě! Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takový jakého mě chceš mít!
Amen.

Modlitba za lásku a sjednocení křesťanů
Dej nám, Otče, bratrskou lásku, abychom se všichni navzájem uznávali a ctili jako praví bratři a sestry a tebe, našeho milého Otce, prosili za všechny a za každého jako dítě, které prosí otce za druhé dítě. Dej, ať nikdo z nás nehledá svůj prospěch, ani nezapomíná před tebou na druhé, ale osvoboď nás od nenávisti, závisti a nesvornosti a dej, abychom se jako pravé děti Boží navzájem milovali a svorně říkali - ne "Otče můj" - nýbrž "Otče náš"
Amen.

Za lásku k bližnímu
Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal. Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce. Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším. Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém.
Amen.

Modlitba za Svatého Otce a na jeho úmysly
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.
Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže Jana Pavla, který je tvým darem celé církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa. Skrze Krista našeho Pána.

Modlitba za kněze ve farnosti
Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce Božího tajemství. Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty. Učinil jsi ho naším duchovním vůdcem, dej mu ducha moudrosti a rady; dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům. Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je našim dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.
Amen

Víra - naděje - láska
Můj Pane věřím v tebe, posilni mou víru. Doufám v tebe oživ mou naději. Miluji tě, dej mi větší lásku. Lituji, pomoz mi litovat hlouběji. Tobě svěřuji své myšlenky, abych myslel na tebe, svá slova abych o tobě mluvil, své činy, abych je řídil podle tebe, své utrpení abych je snášel z lásky k tobě. Chci, co chceš ty, protože to ty chceš, tak jak to chceš a pokud to chceš.
Amen.

Modlitba o dokonalost sv. Maria Klementa Hofbauera
Ježíši, tvé nejlaskavější Srdce neodmítá ani největšího hříšníka, když se obrátí. Proto tě prosím, dej mně a všem kajícím hříšníkům srdce podobné tvému, totiž srdce tiché, které miluje život skrytý a nehledá oblibu u lidí, nechce se mstít, srdce trpělivé, které umí snášet i největší životní těžkosti, srdce pokojné, které s bližním i se sebou samým žije v míru, srdce nezištné, spokojené s tím, co má. Dej mi srdce, které miluje modlitbu, srdce, které touží jen po tom, aby Bůh byl ode všech tvorů poznáván a milován, srdce, které se rmoutí jen nad hříchem a nemá jiného přání, než aby podporovalo čest Boží a spásu bližního. Dej mi srdce čisté, které ve všem hledá Boha a jen jemu se chce líbit, srdce vděčné, které se ničeho neleká, nýbrž všechna protivenství snáší z lásky k Bohu, srdce štědré k chudým a soucitné k duším v očistci. Dej mi srdce vyrovnané, jehož radost i smutek, náklonnosti i obtíže s bližními, a vůbec všechna hnutí se řídí vůlí Boží.
Amen.

Modlitba, kterou naučil anděl tři malé děti před zjevováním Panny Marie ve Fatimě.
Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a nemilují Tě.
Opakuje se 3x.
Ježíš, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte naše duše!
Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní na zem svého Ducha. Dej, ať Duch svatý přebývá v srdcích všech národů, aby byly uchráněny od neštěstí, zkázy a války. Kéž Matka všech národů, Maria, je naší orodovnicí.
Amen.

Modlitba za úctu k životu
Maria, Pomocnice křesťanů, Matko Ježíšova a Matko naše! Tvé mateřské srdce vnímá každou naši nouzi a naději. Jsi matkou dokonalé pomoci. Obracíme se k tobě v plné důvěře, jakou má dítě k matce.
Prosíme, pomoz našemu národu k duchovní a mravní obnově. Učiň naše rodiny svatyněmi života, aby se v našich dětech rozvíjel Boží obraz do své plné krásy. Uč nás ctít a chránit život nenarozených dětí, vždyť jsou to i tvé děti, Panno Maria, a Bůh v nich posílá světu novou naději.
Svěřujeme ti život ve všech podobách na této zemi, ohrožený ničivou mocí člověka, odvráceného od Tvůrce.
Uč nás pokání a smíru za hříchy a křivdy. Pomoz uzdravit naši minulost a prozařuj naší přítomností. Sbližuj národy, aby utvářely budoucnost světa podle Boží vůle. Ať je církev tvého Syna světlem, solí i kvasem země, ať je rodinou a domovem všech lidí, dětí Božích a dětí tvých.
Amen.

Modlitba otců
Pane, děkujeme ti za dar otcovství a prosíme tě, abys nám odpustil, že někdy zanedbáváme své povinnosti, že máme nedostatek lásky, a že mnohdy opomíjíme ochraňovat svoji rodinu.
Činíme pokání za všechny otce a prosíme o tvoji pomoc, abychom se odvrátili od věcí, jež nás od tebe oddělují.
Prosíme tě, Pane, o sílu a vedení, které potřebujeme k plnění naší role, abychom přijali naše správné místo ve společnosti jako otcové, a tím následovali přiklad sv. Josefa.
Prosíme tě, Otče, o ochranu žen a dětí, jež jsi svěřil do naší péče, a prosíme tě, abys je chránil proti všem útokům nepřítele.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána.

Modlitba AIN KARIM (modlitba mládeže a za lidové misie)
Maria, naše dobrá Matko, tvoje bezvýhradné přijetí Boží vůle tě učinilo nositelkou živého Krista a proto se stal tvůj příchod do Ain Karim pro Alžbětu zdrojem radosti a naplnění Duchem svatým. Zveme tě, vstupuj do našeho života a pomáhej nám do něho stále nově uvádět Krista. Ať se můžeme radovat z toho, že i v nás koná veliké věci a stáváme se šiřiteli této radosti při každém vzájemném setkání. Duch svatý ať nás učí rozpoznávat dary, které jsme obdrželi a nabízet je ochotně k práci na Boží vinici, aby i skrze nás mohl Bůh přivádět k pravdě ostatní lidi a všechny utvrzoval ve víře až do konce pozemského života.
Amen.

Modlitba za dobrou volbu manžela (manželky)
Bože, nebeský Otče, ty víš, že s snažím najít své místo v životě. Jestliže mě voláš do manželství, prosím tě: Osvěť mě, abych rozvážně usuzoval a správně rozhodoval. Ať nehledím na krásu, na bohatství nebo na jiné hmotné výhody. Ať raději přihlížím k zdraví duše i těla, ale především, ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce. Nedopusť, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých dětí. Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme. Přeješ li si, abychom jednou byli svoji, veď nás už nyní po svých cestách.
Amen

Modlitba v nemoci
Pane, dej, ať se podřídím tvé vůli takový, jaký jsem. Abych tě i jako nemocný chválil ve svém utrpení.
A ty podle utrpení poznáváš, kdo je tvůj učedník. Poznej tedy podle toho, co snáším, svého učedníka i ve mně.
Spoj mé bolesti s utrpením, které postihlo tebe, abych už nežil a netrpěl já, ale abys ve mně žil a trpěl ty.

Modlitba v nemoci
Nebeský Otče, není snadné přijmout tuto nemoc. Netrpělivě čekám, až budu zase zdravý. Pomoz mi, abych došel klidu, abych poznal, že je to pro mě čas spásy. Mohu na tebe v klidu myslet a tázat se, co se mnou zamýšlíš. Ukaž mi, co mám v životě změnit, co mám trpělivě a s láskou nést. Ukaž mi, co naplňuje neklidem mé vlastní srdce, a pomáhej mi to překonat. Daruj mi svůj pokoj. Dej, ať mám opět naději a skrze ni rozdávám odvahu druhým.
Amen.

Modlitba ve stáří
Pane, jsem starý a nemocný. Už skoro nic nemohu dělat. Cítím se zbytečný. Dej mi, ať přijmu stáří. Ať přijmu, že už nemohu být užitečný prací, radou. Ať v radosti prožívám, jak jsem pro své nejbližší i pro tvé království užitečný a potřebný svou modlitbou a obětí.
Amen.

Modlitba kmotra
Pane, děkuji, že smím doprovázet jedno dítě Boží na jeho cestě k tobě. Dej mi odvahu a sílu pomáhat mu svým životem a slovem, aby neztratilo milost přijatou skrze dar křtu. Uchovávej nás oba ve své lásce na všech cestách našeho života.
Amen.

Modlitba řidiče
Bože svůj vůz musím řídit já sám, ty však řiď mé srdce, abych se bezohledně nesnažil dostat vpřed. Dej mi klidnou mysl a pevnou ruku. Zbav mne chvatu, který mne nutí předjíždět. Připomínej mi, že ohrožení života je příliš velká cena.
Amen.

Ty znáš slabost mé víry
Ty znáš slabost mé víry, mé pochybnosti a starosti. A přece mne miluješ takového, jakým jsem.
Dej, ať se nezabývám jen sebou, ať myslím na lidi, kteří žijí ve strachu a hrůze, denně hladovějí, ani hodinu neprožijí bez bolesti, kteří se hroutí pod svým břemenem.
Ty je znáš. Miluješ je.
Pomoz jim - a mně, ať nechodím kolem nich bez účasti.
Amen.

Jsem zbabělec
Obratně se vyhýbám všem nebezpečím. Směju se spolu s většinou. Nadávám, když většina nadává. Mlčím, když bych chtěl mluvit. Ještě nikdy jsem neriskoval jediné slovo proti většině. Mám strach. Má zbabělost je jako zákeřná nemoc. Jsem zbabělý člověk. Slituj se nade mnou. Dej mi odvahu. Chci ti víc důvěřovat.
Amen.

Nevím, o co mám prosit
Nevím, o co mám prosit - ty víš co potřebuji. Je -li to, co si přeji, pro mě dobré, dáš mi to. Miluješ mě lépe, než dokážu milovat sám sebe. Nauč mě modlit se, modli se ve mně.

Pomoz mi..
Abych tě lépe poznal a více miloval: pak tě budu odvážněji následovat.

Vyznávám před tebou
Svou zbabělost, nevděčnost, svou malověrnost. Ty udržuješ můj život, ty dáváš smysl mé existenci tím, že mi ukazuješ lidi, kteří mne potřebují. Často jsem vzdorovitě nebo lhostejně šel svou vlastní cestou.
Odpusť mi všechno, co jsem udělal proti tvé vůli a co se ve mně tvé vůli protiví.
Pomáhej mi svým duchem, abych šel po tvých cestách.
Amen.

Mnozí lidé jsou mi nesympatičtí
Nedokážu překonat svůj odpor a zbavit se svých pocitů. Nesympatickým lidem jsem se vyhýbal. A když to bylo možné, dával jsem jim svou nechuť pocítit.
Ty jsi nerozdělil lidi do skupin, ty máš rád každého.
Dej, ať v každém člověku vidím člověka, tebe, který jsi se stal člověkem.
Amen.

Modlitba za nepřátele
Nebeský Otče, sešli nám skrze svého milovaného Syna Ježíše Krista, našeho.
Vykupitele a Dárce blaha, svou svatou otcovskou lásku ke všem lidem, kteří se ti protiví, aby se skrze ni obrátili a zanechali zlého. Otče, sešli svou otcovskou lásku na všechny, kteří nás pronásledují a zrazují, chtějí nám ubližovat, aby jim v tom tvoje přítomnost zabránila. Otče, sešli svůj svatý oheň lásky na všechny lháře, pomluvače a pokrytce, aby poznali, co je správné, a přestali ubližovat. Otče, tvoje láska nechť se vylije na všechny zločince, na všechny nástroje zla, ne všechny ty, kteří dychtí po moci, aby nemohli škodit lidstvu. Otče, ať síla tvé lásky sestoupí na zem jako blesk, když vrahové obcházejí zemi a chtějí ubližovat národům. Otče, stůj při nás, náš Pane a Vůdce, buď naší záštitou a naší silou. Otče, nechej proudit svou otcovskou lásku na všechny národy, naplň je svým svatým ohněm, aby rozpoznaly nebezpečí doby, které vyvolává lest starého Hada. Otče, buď všude dobrým Vládcem! Vládni nad Odpůrcem, aby ustoupil do propasti zla a ušetřil lidi.
Otče, nejlepší Otče, učiň to, co tvoje otcovská láska pokládá za dobré, správné a spasitelné. To je naše víra, to je naše důvěra ve tvou svatou lásku.
Amen.

Prosba o ochotu ke smíření
Ježíši, svého Otce jsi nám ukázal jako Boha milosrdenství a lásky. Dej, ať nikdy nejsem nemilosrdný, nikdy malicherný a úzkoprsý a pomstychtivý.
Pomáhej mi, abych dokázal odpouštět a zapomínat. Dej, ať ochotou ke smíření sloužím pokoji na zemi.
Amen.

Litanie o pokoru
Ježíši tichý a pokorný srdcem, vyslyš mne!
A učiň srdce moje podle Srdce svého!
Od touhy, abych byl vážen,osvoboď mne, Ježíši
Od touhy, abych byl milován
Od touhy, byl oslavován
Od touhy, abych byl středem pozornosti,
Od touhy, abych byl chválen,
Od touhy, abych měl přednost před jinými,
Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory,
Od touhy, lidé chápali a uznávali mou dobrou vůli,
Od bázně, abych nebyl pokořován,
Od bázně, aby mnou lidé neopovrhovali,
Od bázně, aby mne lidé od sebe neodháněli,
Od bázně, abych nebyl tupen,
Od bázně, abych nebyl opomíjen,
Od bázně, abych nebyl zesměšňován,
Od bázně, aby se mnou nezacházeli nespravedlivě,
Od bázně, nebyl podezírán,
Aby jiní byli více milováni než já, Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby jiní rostli ve vážnosti a já abych byl umenšován,
Aby se jiní uplatňovali a já zůstal bez povšimnutí,
Aby se jiným dávala ve všem přednost přede mnou,
Aby se jiní stávali více svatými než já, jen když se já stanu natolik svatým, nakolik mohu.
Dej abych se stále umenšoval a tys Ježíši rostl.
Amen

Svatý Michaeli
Svatý Michaeli, archanděle, opatruj nás v boji. Proti zlobě a úkladům ďáblovým, budiž nám ochranou. Přikážiš jemu Bůh - pokorně prosíme - a Ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propasti pekelné.
Amen.

Nahoru!
 
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net


Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.