Ignatios Filadelfským

Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák
Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím, citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.
On-line text vytvořen dle:
Novák, J: "Ignatios Filadelfským" in Druhá patristická čítanka (Teol. studie), ed. Novák, J., Praha: Česká katolická charita, 1985 (str. 111-114)
 

Sv. Ignatius Antiochijský

I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI.
 
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu


Ignatios zvaný též Theoforos
církvi Boha Otce a Pána Ježíše Krista v asijské Filadelfii1, k níž byl Bůh dobrotivý,
která je pevná svou Boží jednotou, která upřímně se hlásí k utrpení našeho Pána a k jeho zmrtvýchvstání a které se dostalo hodně milostí. Zdravím ji v krvi Ježíše Krista, který dává věčnou a stálou radost těm, kteří žijí v jednotě s biskupem, jeho kněžími a jáhny podle vůle Ježíše Krista zvolenými a které, aby byli pevní, posílil On z vlastního rozhodnutí Duchem Svatým.
 

I.

1. Poznal jsem, že tento2 biskup nedostal službu řídit společenství ani od lidí ani proto, že by se o ni ucházel, ani proto, že by hledal prchavou slávu, nýbrž z milosti Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Žasl jsem nad jeho skromností. Svým mlčením zmůže víc než ti, co mnoho mluví. 2. Jedná podle Božích zákonů, podobá se strunám na kytaře. Poznal jsem, že je velmi ctnostný, pevný, že se nedovede hněvat. Je sama Boží dobrota.

Nahoru!

II.

1. Děti světla a pravdy, varujte se nejednoty a špatných nauk. Jako ovce jděte za svým pastýřem. 2. Je mnoho vlků, kteří na pohled budí důvěru, kteří však svou úlisností si podmaňují Boží běžce. Pokud jste jednotní, nenaleznou u vás místa.

Nahoru!

III.

1. Varujte se špatných bylin3. Ty nesází Ježíš Kristus, protože jsou setbou Otce. Ne že bych u vás shledal nejednotu, naopak vy s něčím takovým nechcete mít nic společného. 2. Kdo patří Bohu a Ježíši Kristu, ti jsou s biskupem. Kdo se v kajícnosti vrátí k jednotě církve a budou žít podle Ježíše Krista, budou patřit Bohu. 3. Bratří moji, nescházejte na bludné cesty. Kdo poslouchá toho, který vyvolává nejednotu, ten nepřijde do Božího království. Kdo učí jinak, ten nesouhlasí s Utrpením4.

Nahoru!

IV.

1. Slavte jednu Eucharistii. Je jedno tělo našeho Pána Ježíše Krista a jeden kalich společenství jeho krvé5. Jeden je oltář a jeden celek tvoří biskup s kněžími a jáhny, mými spoluslužebníky. Nuže, cokoli děláte, dělejte podle přání Boha.

Nahoru!

V.

1. Moji bratří, protože vás mám rád, velmi rád, snažím se vás povzbudit. Ne já, nýbrž Ježíš Kristus. Pro něho jsem v okovech a spíše já, poněvadž nejsem ještě dokonalý, mám strach více než vy. Avšak na vaši modlitbu dosáhnou milosti. Utíkám se k evangeliu6 jako tělesně přítomnému Kristu a k apoštolům jako k přítomnému kněžstvu. 2. Milujte i proroky, protože i oni hlásali evangelium, v Krista doufali a jej očekávali. Pro svou víru byli spaseni, poněvadž byli jednotní s Ježíšem Kristem. Tito svatí si zaslouží lásky a obdivu, sám Ježíš Kristus o nich svědčil a patří k evangeliu.

Nahoru!

VI.

1. Hlásal-li by někdo židovskou víru, neposlouchejte jej. Je lépe slyšet od muže s obřízkou o křesťanství než od muže bez obřízky o židovství. Nemluví-li oba o Ježíši Kristu, jsou pro mne jen náhrobními pomníky či kameny, na nichž jsou napsána pouze lidská jména. 2. Varujte se lstivosti a nástrah knížete tohoto světa, abyste oslabeni jeho naukou nezeslábli v lásce. V tom však jste jednoho srdce. 3. Děkuji svému Bohu, že se mohu nad vámi upřímně radovat. Nikdo ani v ústraní ani veřejně nemůže o mně říci, že jsem někoho více čí méně z něčeho takového nařkl. Za všechny pak, jimž patřila má slova, se modlím, aby to někdy nesvědčilo proti nim.

Nahoru!

VII.

1. I Když někteří chtěli oklamat mé tělo, duch, který je z Boha, nezabloudí. Ví totiž, odkud je, kam jde a usvědčí podvod. Velmi důrazně jsem řekl těm, s kterými jsem mluvil - a byl to Boží hlas - . Poslouchejte biskupa, kněžstvo a jáhny! 2. Někteří mne podezřívali, že jsem věděl o některých, že zasévají nejednotu. Svědkem je mi Ten, pro něhož jsem v poutech, že jsem se to od člověka nedozvěděl. Duch mi řekl: "Nedělejte nic bez biskupa". Chraňte své tělo jako Boží chrám, milujte jednotu, varujte se nejednoty, snažte se napodobit Ježíše Krista jako On svého Otce.

Nahoru!

VIII.

1. Jednal jsem - a bylo to mou povinností - jako člověk, který chce udělat vše pro jednotu. Kde je nejednota a hněv, tam nepřebývá Bůh. Pán odpustí všem, kdo se kajícně obrátí, vrátí-li se k Boží jednotě a ke společenství s biskupem. Věřím milosti Ježíše Krista. On nás zbaví všech nástrah. 2. Prosím vás, nehádejte se, jednejte podle učení Kristova. Slyšel jsem některé říkat: Nenaleznu-li to ve starých dokumentech, to je v evangeliu, neuvěřím. Na mou námitku, že je tak napsáno, odpovídali mi, že to nutno dokázat. Pro mne je psaným dokumentem Ježíš Kristus, neporušeným dokumentem jeho kříž, smrt, zmrtvýchvstání a víra. V tom chci být na vaši modlitbu ospravedlněn.

Nahoru!

IX.

1. Dobří jsou sice kněží7, lepší je velekněz8, jemuž byla svěřena velesvatyně, jemuž jedinému bylo svěřeno Boží tajemství. On je branou Otce, jíž vcházejí Abraham, Izák, Jakub, proroci, apoštolové  i církev. Cílem všech9 je Boží jednota. 2. Evangelium má něco víc. Obsahuje příchod Spasitele, našeho Pána Ježíše Krista, jeho utrpení i zmrtvýchvstání. Milovaní proroci jej ohlásili, evangelium je splnění věčného života. Vše - Starý i Nový Zákon -, věříte-li s láskou, je dobré.

Nahoru!

X.

1. Vaší laskavostí, pramenící z lásky k Ježíši Kristu jsem se dozvěděl, že církev v syrské Antiochii žije v klidu. Jako Boží církev vysvěťte jáhna, který by tam hlásal Boží poselství, který by se tam spolu s nimi radoval a oslavoval Boží jméno. 2. V Kristu Ježíši blažený, jenž bude hoden takovéto služby. I vy budete tím oslaveni. Chcete-li, pro Boží jméno to není nemožné. Některé blízké církve vyslaly již biskupy, některé kněze a jáhny.

Nahoru!

XI.

1. Děkuji Bohu za jáhna Filona z Kilikie, muže osvědčeného, jenž i nyní spolu s Reem Agathopodem, který zřeknuv se života provází mne ze Syrie a pomáhá mi v Božím slově. Oba vám podávají dobré svědectví. Děkuji vám, že jste je přijali, jako přijal Pán vás. Kdo je však potupili, těm nechť odpustí milost Ježíše Krista. 2. Pozdravuje vás láska v Troadě. Odtud také posílám list po Burrovi, kterého se mnou poslali Efezští a Smyrnenští jako projev úcty. Pán Ježíš Kristus, v něhož doufají tělem, duší, vírou, láskou, jednomyslností, je za to odmění. Buďte silni v naší společné naději, Ježíši Kristu.

Nahoru!

Zpět do nabídky patristické knihovnyPoznámky

1)  Filadelfie, severovýchodně od Efezu, město založené Attalem II. Filadelfem (2. st. př. Kr.) svého rozmachu dosáhlo právě v době sv. Ignatia, kdy patřilo do asijské provincie římského imperia. Křesťanská obec tu vznikla velmi záhy, jak dosvědčuje apoštol Jan (Zjev. 1,10). Město bylo postiieno zemětřesením, velmi citelně podle Tacita (Ann. II,47) na zač. 1. stol. po Kr. za císaře Tiberia. Dnes město leží v troskách.

zpět
2)  biskup uvedený v adrese
zpět
3)  tj. nesprávného učení
zpět
4)  tj. nesouhlasí s pravdou, že Kristus svou krví založil církev, již se snaží svým falešným učením rozvrátit.
zpět
5)  1 K 17,36
zpět
6)  Možný je dvojí výklad:
a) evangeliem možno rozumět první část Nového Zákona, v němž k nám mluví Ježíš Kristus; apoštoly pak listy apoštolů, kteří jsou v universální církvi tím, co kněží v jednotlivých křesťanských obcích (poučují, radí, nařizují).
b) evangeliem možno rozumět obsah života a skutků Ježíše Krista zaznamenaný písemně v N. Zákoně; apoštoly pak živou tradici předávanou učitelským úřadem církve.
zpět
7)  Ze souvislosti kněz starozákonní - Starý Zákon
zpět
8)  Kristus - Nový Zákon
zpět
9)  tj. apoštolů i proroků
zpět

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMuVrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net


Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.