Rozmlouvej s Bohem
Sestavil: otec Josef Havelka
Upravila: Markéta Petrásková
Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím, citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.

Proč vznikají tyto stránky?
Několik myšlenek úvodem...
Cesty k modlitbě
Soustředěnost
Modlíme se celým tělem
Nabídka modliteb pro různé situace
Modlitba k Duchu svatému před svatou zpovědí
Modlitba lítosti
K Duchu svatému
Když působíme hodně mezi lidmi
Když ztrácíme trpělivost
Ráno
Ve dne
V noci
V neděli
Radost srdce
Mezi pochybnostmi a zoufalstvím
V čase zármutku - zklamání
Sebepřijetí
Modlitba mladého člověka
Mladí lidé před Bohem
Za snoubence
Oddanost ke službě Bohu
Za kněze
Za představitele církve
Za duchovní povolání
Za církev
Za lásku k bližnímu
V pokušení
Modlitba k Panně Marii, hvězdě evangelizace
Za nemocné
Za duše v očistci
Čtvrthodinka před Nejsvětější svátostí
 
 

Proč vznikají tyto stránky?

Někdy potřebuje člověk k modlitbě nějakou předlohu. Nejsme pokaždé natolik tvůrčí, abychom se modlili vlastními slovy - "přímo od srdce". Určitou předlohu bychom měli mít po ruce pro chvíle, kdy jsme na dně s myšlenkami, nebo vůbec.
Tato publikace je určena jako pomůcka pro osobní chvíte s Bohem. Tak jako všemu, i modlitbě je třeba se učit.

Několik myšlenek úvodem...

Modlitba - slovo známé i málo pochopené. Konec konců nestačí jen rozumem slova, nebo věci chápat, ale také je přijmout srdcem. Přijmout Boha srdcem, to ve skutečnosti znamená Boha ve svém životě zažít.

V modlitbě se ptám Boha na jeho plán s mým životem.

Proč se modlit? Protože při modlitbě nejde o to v prvé řadě zapřáhnout Boha do vozu svých přání, udělat ho svým sluhou, nejde o to, aby se změnily okolnosti, ale abych se změnit já. Abych byl pevnější a schopný zvládnout situace napohled často beznadějné.
Člověk je stvořen tak, že bez modlitby neobstojí. Modlitba je pro člověka existenční otázkou. Ten, kdo se nemodli, je nezakotvený. Modlitba je lidská prapotřeba.

Nejvyšší formou rozhovoru je rozhovor s Bohem. Jit se poradit s Bohem znamená záchranu, oproštění, svobodu. Už jste někdy zkusili jit se poradit s Bohem? To je u Něho to úžasné: On nejenže slyší, ale i naslouchá, napíná uši, má o můj problém vřelý zájem, bere si k srdci to, co od srdce přichází.
Když Bohu něco řekneme, on to nevezme jenom na vědomí, ale stane se to jeho záležitostí.

Modlitba není projev slabosti, ale v modlitbě člověk nekapituluje, nýbrž se Bohu svěřuje, odevzdává se mu.

Ten, kdo svou modlitbu podmiňuje chutí a příležitostí, se bude modlit jen zřídka. Nehledě na to, že tak Boha degraduje na objekt svých nálad.
Vynechat modlitbu, protože údajně nemám čas, to není jen špatný způsob myšlení, ale i závažný životni omyl. Bez modlitby se veškerá naše snaha lehko rozplyne ve chvatu a shonu, roste sklon k bezohlednosti.

Člověk se velmi mýlí, když si myslí, že při modlitbě musí jen mluvit. Pokud si lidé dobře rozumějí, nemusí si jen stále něco říkat. To podstatné při modlitbě je mlčení, naslouchání, co mi teď řekne Bůh.

Proč je lidem tak zatěžko se modlit? To má mnoho příčin. Jednou z nich je jistě to, že nám slova jako Bůh, milost, vykoupení, spása už nic neříkají.

Křesťan, nechce-li zakrnět, musí najít cestu k modlitbě osobní. To je často dlouhý a namáhavý proces. Vyžaduje trpělivost a kázeň, protože osobní modlitba není stejná jednou provždy. Musí se ji každý den znovu učit.

Nahoru!

Cesty k modlitbě

- Modlitba se nedá vynutit, ale také není možné soustředit modlitbu na chvíle, kdy se chce. Když se někdo déle nemodlí, nesmi se divit, že se mu modlitba nedaří. Je třeba říci: Bože, nedaří se mi modlitba, pomoz mi. Začni po menších dávkách, ale začni!
- Někdy si myslíme, že mnohé věci musíme udělat, a často nezbývá na modlitbu čas. Kdo se chce modlit, neměl by se ptát: Co musím ještě udělat?, ale měl by se ptát: Co mohu nechat ležet? Chce to probudit viru, že s modlitbou půjdou všechny věci snadněji.
- Je třeba najit vhodnou chvíli k modlitbě. To znamená např. říct si: mám čas na modlitbu a chci se modlit. Vhodnou chvílí jsou také situace života. které prožívám. Např. máš starosti, těžkosti, tak je svěř v modlitbě Bohu. Máš z něčeho radost, i toto mu řekni.
- Někdy prožíváme různou nechuť k modlitbě. Když ti nejde modlitba přirozeně ze srdce, otevři modlitební knížku a použij předlohu. V předloze najdeš modlitby lidí, kteří žili s Bohem, nebo dokonce modlitbu Boha.
- Buď trpělivý a vytrvalý, nenech se odradit. Často můžeš prožívat nechuť, protože v modlitbě o něco jde!
- Je dobré říct Bohu i o svých zklamáních a mluvit o svém hříchu, ten může působit velkou nechuť a pocit prázdnoty v srdci, nebo dokonce pocit nesmyslnosti všeho, co se dotýká Boha.
- Sami dobře víme, jak se nám snadněji modli, když jsme si již něco od Boha vyprosili nebo co jsme prožívali, když jsme děkovali. Boha jsme vnímali jako velkého přítele. Tyto chvíle nám dávají poznat, že i v mém životě je Bůh.

Nahoru!

Soustředěnost

Nejčastější těžkost v modlitbě je nesoustředěnost. Je to těžkost, které se projevuje i ve škole a odvádí nás od toho, co máme dělat. Kořen tohoto všeho je hřích a pak také každý den se k nám dostává velmi mnoho informaci, nabídek a zajímavostí. Ale jenom ty zvolíš, čemu se chceš věnovat.
Od těchto těžkosti si pomůžeme častými střelnými modlitbami během dne a také určitou přípravou před modlitbou. Ta může probíhat takto:
- někomu pomůže, když setrvá krátký čas v naprostém klidu a říká si: chci se modlit, přitom se snaží nemyslet na to, co přichází,
· někdy pomůže samotná poloha klidu
- jindy můžeme o klid doslova zápasit a v modlitbě nám přichází mnoho myšlenek.
Důležité je vždy, jak si uvědomím že jsem myšlenkami jinde, vrátit se k modlitbě. Tím ukazuji, komu nyní dávám přednost.
- je dobré poprosit Boha o jeho pomoc. Příklad uveden níže.

"Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat. Modlete se tedy a milujte, v tom spočívá Štěstí člověka na zemi.

Když přijdeme do kostela, často nevíme, co máme dělat nebo oč prosit. A přece každý ví velmi dobře, když k někomu jde, proč tam jde. Ale někteří jako by dokonce i říkali Pánu Bohu: Chci ti přednést pár slov, abych měl od tebe pokoj... Často myslím na to, že když se přijdeme poklonit Pánu, dosáhli bychom všeho, oč žádáme, kdybychom ho o to prosili s opravdovou živou vírou a čistým srdcem."

Jan Maria Vianneye
Nahoru!

Modlíme se celým tělem

Duše i tělo patří k sobě. Proto svůj vztah k Bohu mohu vyjádřit nejen myšlenkami, slovy, ale také celým tělem. Tento způsob mohu použít zvlášť tam, kde se mi nedostávají slova.

Sedím klidně a zavřu oči. Přivolávám si slova Ježíše a v klidu je vnímám, nechávám působit. Toto je postoj slyšícího, naslouchajícího a také poslouchajícího

Stojím klidně, nemluvím, uvědomuji si, že stojím před Bohem. Tímto postojem projevuji úctu, vždyť před člověkem, kterého respektuji, se postavím. Stát před Bohem znamená říct: Respektuji tě, Bože. Stání je také postoj připravenosti - jsem připraven udělat to, co chce Bůh.

Klečící člověk ztratí svou přirozenou výšku a tímto vyznává: Bože ty jsi veliký. Klečení je výraz pokory a také bezmocností, a proto znamení svěřit se Bohu.

Stisk ruky druhému člověku říká: Nejsi mi lhostejný, dávám ti pocítit, že jsem ti nablízku, chci být s tebou jedno.

Chůze připomíná: Kdo jde, je na cestě někam. Vyjadřuje to tedy, že nechci uvíznout, nechci sedět za pecí, chůze připomíná, že Ježíš je cesta, je to
prosba: Uveď mě, Bože, do pohybu, ať jdu za tebou.

Ležením se vzdává člověk jakékoliv aktivity. V tomto postojí je vyjádřeno, že se vzdávám své aktivity a očekávám vše od Pána.

Pomůcky při modlitbě jsou také důležité. Pomáhají vnímat Boha. Jako pomůcky k modlitbě mohou posloužit různé obrázky svatých, svíce, květiny, posvátný prostor v kapli...

Nahoru!

Nabídka modliteb pro různé situace

Na počátku modlitby

Otevři, Bože, má ústa, ať chválím tvé svaté jméno, očisť mé srdce a zbav mé povrchních, špatných a nevhodných myšlenek. Dej světlo mému rozumu a sílu mé vůli, ať se modlím důstojně, pozorně a zbožně, abych dosáhl u tebe vyslyšení.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 

Modlitba k Duchu svatému
před svatou zpovědí

Přijď , Duchu pravdy.
Buď v mém srdci a na mých rtech!
Dej mi své světlo,
abych poznal a uznal svůj hřích
a bez vytáček se z něho vyznal.

Naplň mě svým pokojem
a do mého srdce vlej radost z odpuštěni.

Dej mi sílu následovat Ježíše Krista,
který je cesta, pravda a život. Amen.

Nahoru!

Modlitba lítosti

Otče, zhřešil jsem proti tobě a svým bratřím.
Učinil jsem to, co je v tvých očích zlé.
Ve své velké lásce zahlaď můj hřích.

Ty nechceš smrt hříšníka.
Poslal jsi Ježíše,
svého syna, našeho Spasitele,
aby se hříšník obrátil a aby žil.
Narodil se z Panny Marie,
zemřel a byl vzkříšen, sesílá na nás Ducha,
který nás vysvobozuje z hříchu
a proměňuje naše srdce kamenné
v srdce z masa, které se podobá jeho Srdci.

Přijmi dnes mé pokání.
Očisti mne od mého hříchu. Obnov mne skrze svou něhu. Dej mí sílu žít podle tvé lásky s mými bratry ve věrnosti,
pokoji a radosti z tvého odpuštění
Amen!

Nahoru!

K Duchu svatému

Duchu svatý, jsi duše mé duše:
Klaním se ti.
Osvěcuj mne, veď mne,
posiluj mne a utěšuj.
Říkej mi, co mám dělat,
a přikazuj mi, abych to udělal.
Slibuji, že se ti podřídím ve všem,
oč mne požádáš,
a že přijmu vše,
co se z tvého dovolení bude dít.
Jen mi ukazuj, co je tvá vůle.

Duchu Stvořiteli, obnov mě.
Duchu lásky, dej mi věrnost.
Duchu pravdy, vzdal ode mě lež a pokrytectví.
Duchu moudrosti, doveď mě k pravému poznáni.
Duchu světla, rozjasni mě.
Duchu, který všechno oživuješ a všemu dáváš pohyb.
Duchu pokoje, obnov tento svět.

Nahoru!

Když působíme hodně mezi lidmi

Pane, vím, že na mě dnes čeká spousta lidí.
Čekají na mou trpělivost, na mou radu,
moje slovo, telefonát, dopis.
Počítají s tím, že mám čas a dostatek sil.
Hledají otevřené dveře,
chvíli pro rozhovor.
Očekávají, že s nimi ponesu jejich břímě.

Pane, prosím tě, vydrž to se mnou,
abych to já mohl vydržet s jinými.
Chtěl bych nechat všechny osudy,
utrpení, starosti, obavy,
zlobu, pochybnosti, selháni
vstoupit do svého srdce jako milé hosty.
Vím, že můj život bude o to těžší.
Pomoz, ať je opravdovější!

Přijmi všechny, kteří dnes přijdou,
každého zvlášť, takového,
jaký byl, je a bude,
s jeho břemenem
a s mým břemenem k tomu!

Nahoru!

Když ztrácíme trpělivost

Pane, vždyť jsem řekl:
Nakládej se mnou podle své vůle!
Ale vzal jsem své slovo
vždycky zase zpátky.
Nadšeně jsem ti řekl celou větu.
Ted vidím,
že ji musím den co den znovu slabikovat.

Dej mi trpělivost,
abych vydržel toto napětí
mezi tebou a sebou,
stejně jako napětí mezi tím,
čím bych podle tvých plánů měl být,
a tím, čím ve skutečnosti jsem.

Vytrhni mě z nebezpečného hloubání.
Nechci odkrývat tvá tajemství
a pro rozpory, které mě souží,
nechci hledat vysvětlení.
Sám nemohu nic.
Pomoz mi!

Nahoru!

Ráno

Pane, děkuji ti za tento nový den.
Jen ty sám víš, co přinese.
Přijímám ho z tvých rukou,
hodinu za hodinou.
Dej mi trpělivost,
smysl pro skutečnost,
odvahu k malým krokům!

Prosím tě,
abych se aspoň tu a tam osvobodil
od povinností a příkazů,
abych měl čas pro ty, kteří potřebují někoho,
kdo by je potěšil.

Dej, ať je pro mě tento den jako pole,
které mám rozorat pluhem.
Do brázd chci zasít lásku.

Nezapomeň,
že čas od času potřebuji pár přátel,
kteří se s účasti zeptají,
jak se mi daří.

Nahoru!

Ve dne

Zůstaň s námi, Pane,
neboť den se skláni a nastává večer.
Zůstaň s námi a se všemi lidmi!
Zůstaň s námi na sklonku dne,
na sklonku života, na sklonku světa!

Zůstaň s námi
se svou milostí a dobrotou,
se svým slovem a svátostmi,
se svou útěchou a požehnáním

Zůstaň s námi,
až na nás přijde noc tísné a strachu,
noc pochybností a pokušení,
noc hořké smrti!

Zůstaň s námi
a se všemi svými dětmi
teď i navždycky!

Nahoru!

V noci

Prosím tě za všechny,
kteří den zakončili hádkou.
Ukaž nám všem
cestu k pokoji na této zemi.

Prosím tě za všechny,
kteří teď pracují, za všechny,
kteří jsou na silnicích,
za všechny, kteří bdí v nemocnicích.

Prosím tě za všechny,
kteří nemohou usnout,
za nemocné a sklíčené,
za opuštěné a uvězněné.

Bože, ty bdíš s bdícími.
Ty jsi spánek spících
a život umírajících.

Nahoru!

V neděli

Pane, ať je tato neděle dnem naděje,
radosti a diků.
Dej mi pevnou víru,
že od Velikonoc se všechno změnilo.

Dej radost smutným,
útěchu sklíčeným,
jistotu zbloudilým.
Tvé slovo je světlo.
Mluv k nám!
Děkuji ti,
že jsi svého Syna vzkřísil z mrtvých.
Za budoucnost, kterou jsi mi daroval.

Děkuji za drahého člověka,
který při mě stojí,
pomáhá mi nést má břemena,
sdílí mé myšlenky,
který mě utěšuje
a je se mnou šťastný.

Dej, ať poděkuji tím,
že lásku tvého Syna předám dál.

Nahoru!

Radost srdce

Můj Bože, na co jsem to jen myslel,
když jsem nemyslel na tebe?
Co to zaplnilo mou hlavu,
že jsem na tebe zapomněl?
Co jsem to miloval,
když jsem nemiloval tebe?

Můj Bože a Spasiteli,
jen ty sám se máš napříště stát
předmětem mých myšlenek.
Už nikdy nechci svého ducha obrátit
k myšlenkám, které se ti příčí.
Má paměť mi nesmi po všechny dny života
dát zapomenout na tvou nesmírnou dobrotu,
kterou jsi mi tak láskyplně dokazoval.
Buď radostí mého srdce,
blahem mého života.

Pane, stvořil jsi mě pro sebe,
abych se navěky radoval
z tvé nekonečné slávy.
(sv. František Saleský)

Nahoru!

Mezi pochybnostmi a zoufalstvím

Pane, nauč mě pravé velkorysosti! Dej, abych bojoval bez ohledu na zraněni, abych dával bez účtováni. Nech mě radostné žit v tvé milosti. Nedej, aby mé pochybnosti o tvé dobrotě vyústily v beznaděj!
Osvoboď mě od strachu o sebe samého! Dej mí víru ve tvou velikost. Pomoz mi, ať bez zaváhání přijmu to, ca nedokážu pochopit: myšlenky, plány, dopuštění. A jestliže z tisíce nebo desetitisíce lidí, které mi během života nějakým způsobem svěříš, se třeba jen hrstka bude viditelně držet víry a lásky, ať tě za takový dar chválím a velebím. Pane, chci věřit, že tvé cesty jsou nejen tajemné, ale i smysluplné.
Neodejmi mi svou lásku ke mně. Sešleš-li trápení, učiň mě skrze ně když už ne utěšitelem, tak aspoň služebníkem zarmoucených!
Osvoboď mě ode mne samého, abych byl vždycky k dispozici, když mě potřebuji jiní!

Nahoru!

V čase zármutku - zklamání

Pane Ježíši, pojď se mnou, jak jsi šel s učedníky do Emauz.
Putovali smutně po cestě, která vedla od kříže. Potkali tě a nepoznali.
Tvá slova je změnila. Poznali tě, když jsi jim lámal chléb.
Připomeň mi to zvláště ve chvílích, když jsem smutný a již nemohu dál.
Připomeň mi, že žiješ, a dej, abych šel s tebou dále po tvé cestě.
 

Sebepřijetí

Pane, dnes večer tě prosím, abys mě zbavil
jednou provždy starosti o to, jak vypadám.

Odpusť, že jsem se příliš zabýval tím,
jaký vzbuzuji dojem,
jak na lidi působím,
co si o mně myslí a co o mně říkají.

Odpusť mi,
že jsem se chtěl podobat jiným a zapomínal jsem
být sám sebou,
že jsem jim záviděl jejich dobré vlastnosti
a zapomínal jsem rozvíjet ty své.

Odpusť mi čas,
po který jsem hrál svou postavu,
a promarněný čas, který jsem mohl využít
a vytvořit ze sebe osobnost.

Dej, aby naopak ve mně zemřel ten cizinec,
kterým jsem byl, abych se konečn8 mohl narodit
sám sobě.
Protože nenaleznu sebe, Pane, když odmítnu
ustoupit do pozadí.

Dej, ať druhé přijímám takové, jací jsou,
a nikdy ať je nechci změnit ke svému obrazu,
ale k obrazu tvému.
A konečné mi dej odvahu, abych se jim dával,
abych je obohatil sebou.

Dej, ať se otevřu všem,
abych byl jimi bohatší.
A pak budeš moci, Pane, s nimi
přijít ke mně jako ke svému příteli.
A ty, skrze svého Ducha, nedostižného umělce,
vymodeluješ z mé hlíny, která je ti k dispozici, dítě
podle přáni svého otce
a já budu tvým synem
a bratrem svým bratřím.

Nahoru!

Modlitba mladého člověka

Pane, chci vědět, kdo jsem
a co opravdu dovedu.
Chci si důvěřovat, nechci se při hledáni sebe sama
přizpůsobit idolu.
Chci být osobností,
individuem, bytostí,
která je schopna také tvořit.
Pane, už toho mám dost, stále se za něčím otáčet
a civět na klamné obrazy.
Učiň ze mne člověka, který jde rovně,
abych viděl jen tu cestu, kterou mi ty ukazuješ.

Nahoru!

Mladí lidé před Bohem

Bože, ty jsi veliký,
velké je tajemství života, kterým naplňuješ svět.
My jsme dílo tvých rukou
a za všechno děkujeme tvé lásce.
Celým svým životem
Ti chceme vzdát díky.
Vyznáváme před tebou,
že životem, také našim mladým životem,
otřásají problémy, utrpení
a také hořká zkušenost hříchu.
Ale ty nás nenecháš samotné.
Poslal jsi k nám svého syna Ježíše,
který miloval život,
lidi, které potkával,
a léčil jejich tělo a srdce.
V něm poznáváme cestu,
která vede do života,
do života pravdivého, plného:
do tvého života, Bože.
V něho důvěřujeme.
A cesta je tato:
nežít jako sobci, uzavření do sebe,
ale podle Ježíšova příkladu
a v hlubokém přátelství s ním
žít otevřeni pro tebe, Otče,
a otevřeni pro druhé
půjdeme společně podle tvého slova.

Plni úžasu objevujeme každý den,
že ty, Bože,
nám otevíráš cestu nového života v Ježíši,
dáváš nám světlo a sílu,
abychom věřili, že náš malý život
přese všechno
je součástí nesmírného plánu lásky.
Bože, ty jsi dobrý.

Nahoru!

Za snoubence

Bože, nebeský Otče, ty víš, jak se snažím najit své místo v životě. Jestli mě voláš do manželství, prosím tě: Osvěť mě, abych rozvážně usuzoval a správně rozhodoval. Ať nehledím na krásu, na bohatství nebo na jiné hmotné výhody. Ať raději přihlížím k zdraví duše i těla, ale především ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce. Nedopusť, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých děti. Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme. Přeješ-li si, abychom jednou byli tvoji, veď nás už nyní po tvých cestách.
 

Oddanost ke službě Bohu

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč
nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ.
Ať dáváme a nepočítáme,
ať bojujeme a nedbáme ran
ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu kromě
vědomí, že jsme splnili tvou vůli.
                                                  Sv. Ignác z Loyoly

Nahoru!

Za kněze

Děkuji ti, Pane, za kněze, který je mezi námi.
Je to tvá vůle.
Pomoz mi jej přijmout takového, jaký je.
Dej, ať zvěstuje tvé slovo, když je to vhod či
nevhod, bez bázně před lidmi a bez stranictví,
v neustálé službě tvé pravdě a tvému pokoji.
Pomáhej mu, aby nám tvé učení přibližoval
i svým životem.
Dej mu fantazii a dobré nápady,
aby nás posiloval v jednotě víry a lásky.
Dej, ať je tu pro nás všechny,
ale ať není zklamán ve svém očekávání
naší spolupráce.
 

Za představitele církve

Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní otce. Pronikni jejich srdce milosti Ducha svatého, opravdovosti a láskou, aby se Ti stále více podobali. Ať posvěcují sebe i nás, ať nás vedou k tobě, ať vždy u nás naleznou pomoc a pochopení.
 

Za duchovní povolání

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stalí rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich srdce touhu po vykoupeni všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás, otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať poslušní tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa. Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí.

Nahoru!

Za církev

Bože, prosíme tě za církev tvého Syna Ježíše Krista. Dej, ať zůstane věrná svěřenému posláni. Dej, ať s lidstvem prožívá jeho osudy, ať je kvasem a duší lidské společnosti, aby ji neustále obnovovala v Kristu a proměňovala v jednu rodinu dětí Božích.
 

Za lásku k bližnímu

Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal. Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce. Nauč mě prožívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším. Doprovázej mě v své milosti, abych vytrval v dobrém.
 

V pokušení

Svatý Michaeli archanděle, chraň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďábla budiž nám záštitou. "Ať ho pokárá Bůh", pokorně prosíme. A ty, kníže vojska nebeského, svrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propasti pekelné. Amen.

Nahoru!

Modlitba k Panně Marii,
hvězdě evangelizace

Maria, Tys ráno o letnicích podpořila modlitbou
počátek evangelizace, na níž se působením
Ducha svatého podíleli apoštolové.
Ani dnes, v čase obav i nadějí,
nepřestávej provázet Církev svou ochranou.
Ona - věrná svému poslání - v každé části světa
přináší lidem a národům radostnou zvěst spásy.
Veď naše rozhodnuti
a posilňuj nás v hodině zkoušky,
abychom věrni Bohu i člověku,
pokorně a s odvahou
vyšli na neznámé cesty a přinášeli do srdcí a myslí
všech lidí Kristovo radostné poselství o vykoupení
člověka.
Maria, hvězdo evangelizace, kráčej s námi.
Amen.

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, že bys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno Panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím, já, kající hříšník. Dobrá matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš.

Sv. Bernard, +1153
Má Paní a má Matko, vzpomeň, že ti náležím. Abych ti osvědčil svou oddanost, zasvěcuji ti dnes svůj zrak, sluch, jazyk a sebe celého. Když ti tedy náležím, má dobrá Matko, chraň a opatruj mě jako své vlastnictví. Amen.

Ó, Maria bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
 

Za nemocné

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.
 

Za duše v očistci

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svíti. Ať odpočívají v pokoji.

Nahoru!

Čtvrthodinka před Nejsvětější svátostí

Podle textu Antonína Maria Clareta (1807-1870). Autor v nich nechává mluvit Ježíše ke čtenáři - jako učitel duchovního života. Svatý Claret učí přesně to, co Matka Tereza naléhavě doporučuje a o čem také jednala biskupská synoda v souvislosti s laickou spiritualitou.

Není nutné mnoho vědět, aby ses mi líbil - stačí, že mě velmi miluješ. Takže zde se mnou mluv tak, jako bys mluvil se svým nejlepším přítelem.

Chceš mě za někoho o něco prosit?

Řekni mi jeho jméno a potom mi pověz, co chceš, abych teď pro něho udělal. Vypros si mnoho - neváhej prosit.
Mluv ke mně jednoduše a upřímně o chudých, které chceš utěšovat, o nemocných, které vidíš trpět, o zbloudilých, které toužíš vrátit na správnou cestu. Řekni mi o každém alespoň slovo.

A potřebuješ nějakou milost pro sebe?

Jestli chceš, napiš mi něco jako listinu se vším, co potřebuješ. Přijď a přečti ji v mé přítomnosti. Řekni mi otevřeně, že jsi snad pyšný, sobecký, nestálý, nedbalý ...
A potom mě popros, abych ti přišel na pomoc zbavit se toho všeho s větším nebo menším úsilím, tak, jak chceš.
Nestyď se! Je mnoho spravedlivých, mnoho svatých v nebi, kteří měli přesné ty stejné chyby. Ale oni se pokorně modlili... a později se od hříchu osvobodili.
A neváhej také prosit o své zdraví, jakož o šťastné dokončení své práce, obchodů nebo studií.
To vše ti mohu dát a tobě dám. A přeji si, abys mě o to prosil, jestliže to není proti tvé svatosti, ale pro ni a její podporu. Co potřebuješ zrovna dnes? Co pro tebe mohu udělat? Kdybys věděl, jak si přeji ti pomoci !

Máš právě nějaký plán?

Vyprávěj mi ho. Čím se zabýváš? Na co myslíš? Co si přeješ? Co mohu udělat pro tvého bratra co pro tvoji sestru, co pro tvoje přátele, pro tvoji rodinu, pro tvé představené? Co pro ně chceš udělat?
A co já: Nepřeješ si, abych byl veleben? Nechtěl bys udělat něco dobrého pro své přátele, které máš velmi rád a kteří možná žiji bez myšlenky na mě? Řekni mi: Co budí dnes hlavně tvoji ozornost? Co si toužebně přeješ? Co děláš pro to, abys toho docílil?
Řekni mi to, když se ti něco nepovede, a já ti povím důvod tvého neúspěchu. Nechceš si mě získat pro sebe?
Jsem Pán srdcí a s mírným násilím je přivedu tam, kam chci, aniž bych narušil jejich volnost.

Cítíš se snad smutný nebo máš špatnou náladu?

Pověz mi ve všech detailech, proč jsi smutný? Kdo té zranil? Kdo urazil tvoji sebelásku? Kdo tebou opovrhoval?
Řekni mi všechno a brzy se dostaneš tak daleko, že mi řekneš, že podle mého příkladu všechno odpustíš, všechno zapomeneš. Jako odplatu přijmeš moje utěšující požehnání.
Máš strach? Cítíš ve své duši neurčitou zádumčivost, která je sice neoprávněná, ale přesto ti nepřestává rozedírat tvé srdce? Vrhni se mé prozřetelnosti do rukou! Jsem u tebe. na tvé straně. Vidím všechno, slyším všechno a ani na okamžik tě neopustím.
Cítíš odpor u lidi, kteří tě dříve měli rádi, kteří teď na tebe zapomněli a oddálili se od tebe, a to bez nejmenšího důvodu?
Pros za ně a já je přivedu zpět na tvou stranu, jestliže nebudou překážkou na cestě k tvé svatosti.

Nechceš mi sdělit nějakou radost?

Proč se mi nesvěříš, jsem přece tvůj přítel. Pověz mi, co od poslední návštěvy u mne utěšilo tvoje srdce, co tě přivedlo k smíchu. Třeba jsi zažil příjemné překvapení. Možná že jsi obdržel radostné zprávy, dopis, znamení náklonnosti. Možná že jsi překonal nějakou těžkost a dostal ses z beznadějné situace. To vše je moje zásluha. Jednoduše mi řekni: Děkuji, můj Otče.

Nechceš mi něco slíbit?

Čtu si v hlubině tvého srdce. Člověk se dá lehce oklamat, ale Bůh ne. Takže se mnou mluv zcela upřímně.
Rozhodl ses už nehřešit, zříci se toho předmětu, který ti škodí, už nečíst tu knihu, která dráždila tvou představivost, už se nestýkat s člověkem, který zmátl mír tvé duše?
Budeš k tomu jinému člověku, na kterého ses dosud díval jako na nepřítele a který tebou opovrhl, zase mírný, laskavý a ochotný?
Dobře, běž zase zpět k svému obvyklému zaměstnání. K své práci, ke své rodině, ke svému studiu.
Ale nezapomeň tu čtvrthodinku, kterou jsme zde oba strávili.
Zachovej si, pokud je ti to možno, mlčeni, skromnost, vnitřní koncentraci a lásku k bližnímu. Miluj mou matku, která je také Matkou tvojí. A přijď zase se srdcem, které je ještě více naplněno láskou a které se ještě více obětovalo mému duchu.
Potom najdeš v mém srdci každý den novou lásku, nové dobrodiní, nové útěchy.

.Nahoru!

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net


Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.