Ignatios Římanům

Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák
Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím, citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.
On-line text vytvořen dle:
Novák, J: "Ignatios Římanům" in Druhá patristická čítanka (Teol. studie), ed. Novák, J., Praha: Česká katolická charita, 1985 (str. 106-110)
 

Sv. Ignatius Antiochijský

I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.
 
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu


Ignatios zvaný též Theoforos církvi,
jež ve velkomyslnosti nejvyššího Otce a Jeho jediného Syna Ježíše Krista nalezla milosrdenství,
milované, osvícené vůlí Toho, jenž chce vše, co chce láska našeho Boha Ježíše Krista,
církvi jež zaujímá přední postavení v krajině Římanů1, jež je hodna Boha, lásky, blahořečení, chvály, jež je důstojně řízena, jež je čistá, na předním místě lásky2, jež se řídí Kristovým zákonem a Otec jí dal jméno, Ve jménu Ježíše Krista, Syna Otce ji pozdravuji.
Ty, kteří tělem i duchem jednají podle Božích přikázání, kteří jsou beze sporu v Boží milosti,
kteří nejsou nalíčeni žádnou cizí barvou3, co nejsrdečněji pozdravuji v našem Bohu Ježíši Kristu.

Nahoru!

I.

1. Když jsem se modlil k Bohu, vynořily se mi vaše vznešené tváře, takže jsem si přál, abych je měl u sebe. I když jsem spoután pro Ježíše Krista, doufám, že vás pozdravím osobně, budu-li toho ovšem hoden. 2. Počátek je dobrý. Dostanu-li milost, dostanu se bez překážky ke svému dědictví. Bojím se vaší lásky4, aby mi neuškodila. Co chcete učinit, je pro vás lehké. Pro mne však, nebudete-li mne šetřit, bude obtížné dosáhnout Boha.

Nahoru!

II.

1. Nechci, abyste se líbili lidem, ale, jak je tomu až dosud, Bohu. Já již nikdy nebudu mít takovou příležitost dosáhnout Boha. Ani vy, budete-li mlčet, se nemůžete zapsat lepšímu dílu5. Kdybyste o mně mlčeli, já budu Božím slovem; budete-li mít rádi mé tělo, budu zase jen hlasem6. 2. Více mi nemůžete dát, než abych byl obětován Bohu. Až bude připraven obětní oltář, zapějte radostně společně Otci v Kristu Ježíši, že Bůh uznal syrského biskupa, kterého povolal z východu, za hodného oběti. Je krásné zapadnout světu a jako slunce vyjít u Boha.

Nahoru!

III.

1. Nikdy nikomu neškoďte. Jiné jste tomu učili7. Chci, abyste splnili, co jste jako učitelé přikazovali. 2. Vyprošujte mi jen zevní i vnitřní sílu, abych nejen mluvil, ale i chtěl, abych se křesťanem nejen nazýval, ale abych jím skutečně byl. Že jsem takovým a že jsem věrným křesťanem, to mohu říci teprve tehdy, až nebudu na tomto světě. 3. Nic, co se jen zdá, není věčné. Bůh náš Ježíš Kristus, jenž je nyní u Otce, to dosvědčuje. Křesťanství není dílem přemlouvání, ale dílem síly, kterou ukazuje, když ji svět nenávidí8.

Nahoru!

IV.

1. Píši všem církvím a všem připomínám, že rád, nezabráníte-li mi v tom, zemřu za Boha. Prosím vás, neprokazujte mi nevhodnou dobrotivost. Nechte mne, abych se stal kořistí zvěře, která mi umožní dosáhnout Boha. Jsem Božím obilím a zuby zvířat jsem rozemílán9 a stanu se čistým Kristovým chlebem. 2. Spíše zvěř drážděte, aby se mi stála hrobem a nic z mého těla nenechala, abych, až umřu, nebyl pro někoho těžkým. Až svět neuzří mé tělo, tehdy budu opravdovým Kristovým žákem. Vroucně proste Krista, aby zuby zvířat ze mne připravily Boží obět. 3. Nepřikazuji vám to jako Petr a Pavel10. Oni jsou apoštolové, já odsouzenec. Oni svobodni, já až dosud jen služebník. Budu-li však trpět, stanu se propuštěncem11 Ježíše Krista. V něm vstanu z mrtvých jako svobodný. Nyní se v poutech učím po ničem jiném netoužit.

Nahoru!

V.

1. Od Sýrie až do Říma na zemi i na moři, ve dne v noci bojuji se zvěří. Jsem připoután k deseti leopardům, k vojenskému oddílu. Tito vojáci, přesto že dostávají dary, chovají se ještě hůře. Jejich bezpráví je pro mne školou, ale tím nejsem ospravedlněn. 2. Kéž bych se stal soustem pro připravenou zvěř. Modlím se, aby se mnou nedělala žádné okolky. Jen si přeji, aby mne brzy snědla, ne jak se některých ze strachu ani nedotkla. A kdyby nechtěla - a já to chci - přinutím ji. 3. Mějte se mnou uznání. Vím, co mi prospívá. Nyní začínám být žákem. Kéž bych nedal přednost tomu, co je vidět, před tím, co není vidět, abych tak mohl dosáhnout Krista. Ať mne pálí, křižují, ať na mne pošlou smečky zvěře, ať mne trhají, rozsekají, ať rozmetají mé kosti, rozbijí údy, rozdrtí celé tělo, ať si na mne vymyslí ďábelské tresty, jen když dosáhnu Krista.

Nahoru!

VI.

1. Světské radosti ani království světa mi nic neprospějí. Pro mne je lepši v Kristu Ježíši zemřít než vládnout nad celým světem! Toužím po Tom, jenž za nás zemřel. Chci Toho, jenž pro nás vstal z mrtvých. Porod pro věčný život mi již nastává. 2. Odpusťte mi, bratří. Nebraňte mi žít, nechtějte, abych zemřel. Kdo chce patřit Bohu, tomu nezalichotíte světem ani jej nesvedete hmotou. Dovolte, abych uzřel jasné světlo. Až tam přijdu, budu teprve člověkem. 3. Nechte mne, abych napodobil utrpení svého Boha. Kdo má v sobě Boha, ten pochopí, co chci. Ať má se mnou slitování, ať si uvědomí, co zaměstnává mou mysl.

Nahoru!

VII.

1. Vládce tohoto světa mne chce uchvátit a zničit mou touhu dostat se k Bohu. Nikdo z přítomných mu nepomáhej. Stůjte pevně při mně, při Bohu. Nemluvte o Kristu Ježíši, jestliže toužíte po světě. 2. Závist ať nemá u vás místa. Kdybych vás o to osobně prosil, nevěřili byste mi; věřte aspoň tomu, co vám píši. Píši vám, dokud jsem ještě na živu. Toužím zemřít. Moje láska je ukřižována. Ve mně plane ne dřevo stravující oheň, nýbrž živá voda12, jež mi v nitru říká: Rychle k Otci. 3. Netoužím po pokrmu záhuby ani po rozkoších tohoto pozemského života. Chci Boží chléb, tělo Ježíše Krista, toho z Davidova rodu. Za nápoj chci jeho krev, jeho nepomíjející lásku.

Nahoru!

VIII.

l. Již nechci žít jako lidé. Budete-li chtít, bude tomu tak. Rozhodněte se chtít. 2. Stručně jsem vám napsal, oč vás prosím. Věřte mi. Ježíš Kristus vám dosvědčí, že mluvím pravdu, že nelžou ústa, jimiž Bůh pravdivě promluvil. 3. Proste za mne, abych trpěl. Neradi byste viděli, kdybych byl zavržen.
Nahoru!

IX.

1. Pamatujte ve své modlitbě na církev v Syrii13. Jejím pastýřem místo mne je nyní Bůh. Místo jejího biskupa bude ji řídit Ježíš Kristus a vaše láska. 2.Ostýchám se mluvit jejich jménem. Nejsem toho hoden, jsem jen posledním z nich, nedonošený plod. Dostane se mi však milosti být něčím, jestliže dosáhnu Boha. 3. Zdraví vás můj duch a láska církví, které mne ne jako poutníka14 přijaly ve jménu Ježíše Krista. Zdravím i ty církve, se kterými jsem nepřišel osobně do styku, které mi však pomáhaly.

Nahoru!

X.

1. Píši vám ze Smyrny prostřednictvím blažených Efezanů. Vedle jiných je tu se mnou i Krokos, kterého si velmi vážím. 2. Věřím, že znáte ty, kteří ze Syrie pro Boží slávu mne předešli do Říma. Dali tím najevo, že chtějí být blízko mne. Všichni jsou hodni Boha i vás. Dopřejte jim odpočinku. Napsal jsem vám to devátého dne před zářijovými kalendami (24. srpna). Ježíš Kristus vás posiluj.

Nahoru!

Zpět do nabídky patristické knihovnyPoznámky

Žádnou církev neoslavuje sv. Ignatios tak slavnostně jako římskou. V bohatých epitetech zvláštního Ignatiova vyjadřování se obráží jeho úcta, ale i náznaky toho, jaké postavení zaujímala mezi křesťanskými obcemi obec římská.

1)  Možno tím rozumět římskou diecési, ale též z dalšího náznaku v širším významu celé římské imperium.

zpět
2)  Stejné jako pro předchozí "jež zaujímá přední postavení v krajině Římanů" tak i zde pro jež je na předním místě lásky" použil sv. Ignatios řeckého výrazu "prokathesthai - prokathémené. V přetlumočení znamená to "být v čele, být na předním místě" - spojeno s druhým pádem (jako je tomu v tomto případě) znamená též "střežit, chránit něco".
Slovo "láska, řecky "agapé" je zase typický výraz Ignatiův. Použil jej několikrát ve významu "církev" (Tral. 131; Filad. 11,2; Smyrn. 12,1) jako společenství křesťanů spojených v Kristově lásce. Zde podle smyslu má na mysli nejpravděpodobněji celou církev.
zpět
3)  Zase Ignatiovský výraz. V souvislosti s jinými listy, v nichž varuje před bludy, je to opis pro čistotu víry.
zpět
4)  Bojí se, že budou za něho křesťané intervenovat.
zpět
5)  Výraz je vzat ze zvyklostí řecké dramaturgie. Básník, který chtěl dát svou hru na program dionysovských her, musil svou hru předložit pořadateli, archontu. Uznal-li archon práci za vhodnou, určil jí ze zámožných občanů chorega, vedoucího sboru, který na své náklady vycvičil sbor, a prvního herce. Zvítězil-li básník, dostal kromě honoráře i státní cenu, a ten, jenž finančně zajistil a vycvičil sbor - choregos, si směl v Dionysové chrámu veřejně vystavit votivní desku s nápisem o vítězství. Jméno vítězného básníka, chorega i prvního herce i název práce bylo pak zapsáno do úřední listiny, která byla ukládána do státního archívu.
zpět
6)  Smysl: Nebudete-li inervenovat, dosáhnu Boha; budu tak jako živé slovo hlásat Boží slávu; přimluvíte-li se za mne a já nebudu mučen, zůstanu sice na zemi, budu však podoben hlasu nic neznamenajícímu.
zpět
7)  Smysl: Jiné jste učili nezaleknout se vyznat svou víru i mučednictví. Snad je to i narážka na list sv. Klementa Řím. psaný Korinťanům.
zpět
8)  Křesťanství ukazuje svou sílu v dobách pronásledování.
zpět
9)  Tímto přítomným časem, kterého použil, se přímo vžívá do toho, co jej čeká.
zpět
10)  Apoštoly Petra a Pavla uvádí proto, že v Římě působili.
zpět
11)  Obraz je vzat z tehdejších zvyklostí. Otrok, kterému pán daroval svobodu se nazýval propuštěncem (libertus, libertinus). Byl plnoprávným občanem, svému bývalému pánu se musil však odměňovat různými službami.
zpět
12)  Živou vodou (viz J. 4,10; 7,37) je míněn Duch Svatý.
zpět
13)  tj. církev v Antiochii, jejímž byl biskupem.
zpět
14)  Křesťané byli povinni poskytnout příchozímu jídlo a přístřeší. Sv. Ignatiovi poskytovali více, než k čemu je zavazovala povinnost.
zpět

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net


Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.