Ignatios Smyrnenským

Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák
Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím, citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.
On-line text vytvořen dle:
Novák, J: "Ignatios Smyrnenským" in Druhá patristická čítanka (Teol. studie), ed. Novák, J., Praha: Česká katolická charita, 1985 (str. 115-119)
 

Sv. Ignatius Antiochijský

I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI.,XII.,XIII.
 
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu


Ignatios zvaný též Theoforos
církvi Boha Otce a milovaného Ježíše Krista obdařené všemi milostmi, plné víry a lásky,
nepostrádající žádné milosti, milé Bohu a bohaté na světce, církvi v asijské Smyrně1
v čisté radosti a v Božím slovu co nejvíce pozdravů.

Nahoru!

I.

1. Velebím Ježíše Krista, že vás učinil tak moudrými. Poznal jsem, že jste pevní ve víře, jako byste tělem i duší byli přibiti ke kříži Ježíše Krista; že skrze Kristovu krev vytrváváte v lásce; že jste pevně přesvědčeni o tom, že náš Pán opravdu2 pochází podle těla z rodu Davidova a podle vůle a z moci Boží je Božím Synem, že se opravdu narodil z panny, byl pokřtěn, aby vyplnil veškerou spravedlnost; 2.že byl opravdu za Pontia Piláta a tetrarchy Heroda za nás ukřižován - ovocem tohoto Božího a nejblaženějšího utrpení jsme -, aby svým zmrtvýchvstáním věčně pozvedal svatým a věrným svým mezi Židy i mezi pohany v jednom těle své církve své znamení.

Nahoru!

II.

1. Toto všechno, aby nás spasil, vytrpěl kvůli nám. A opravdu trpěl i opravdu vstal z mrtvých, ne jak někteří nevěřící tvrdí, že trpěl zdánlivě3 a že i oni sami jen zdánlivě existují. Jak smýšlí, tak se jim stane. Stanou se ďábly bez těla.

Nahoru!

III.

1. Vím, že i po svém zmrtvýchvstání má (Ježíš Kristus) tělo4, a věřím, že je má i teď. 2. Když přišel k Petrově družině, pravil jim: "Vezměte, dotkněte se mne a vizte, že nejsem neviditelný duch"5. Dotkli se jej a uvěřili. Jeho tělo a jeho duch je usvědčily. Proto i smrtí pohrdli a zvítězili nad smrtí. 3. Po zmrtvýchvstání s nimi jedl a pil jako opravdový člověk, ač duchem byl sjednocen s Otcem.

Nahoru!

IV.

1. Milovaní, připomínáme vám to, ač vím, že stejně smýšlíte jako já. Jen vás varuji před zvířaty v lidské podobě. Nejen je mezi sebe nepřijímejte, nýbrž, je-li to možné, ani se s nimi nestýkejte. Modlete se za jejich obrácení, které je obtížné. Ježíš Kristus, náš pravý život má však moc, aby je obrátil. 2. Jestliže u Pána bylo všechno jen zdánlivé, pak i já jsem zdánlivě spoután. Proč však chci zemřít, dát se upálit, stít mečem, předhodit zvěři? Kdo však čeká na meč, na toho čeká Bůh; kdo je mezi zvěří, ten je i s Bohem. Je tomu ovšem jen tehdy tak, děje-li se to ve jménu Ježíše Krista. Abych s ním mohl trpět, všechno podstoupím, poněvadž mne miluje ten, který se stal skutečným člověkem.

Nahoru!

V.

1. Někteří z neznalosti jej popírají. Jen aby On je nezapřel, když obhajují spíše smrt než pravdu. Nepřesvědčili je ani proroci ani Mojžíšův zákon, ale až do dneška ani evangelium6 a naše vlastní utrpení. 2. I o nás totiž smýšlejí stejně. Co mi pomůže, jestli mne někdo chválí a mého Pána uráží tím, že neuznává, že měl tělo? Kdo nevěří, že měl tělo, znovu jej popřel, poněvadž sám zemře. 3. Jména těch nevěřících nemíním uvádět. Kéž by změnili smýšlení o utrpení Krista, jenž je naším zmrtvýchvstáním.

Nahoru!

VI.

1. Nikdo se nedej na bludnou cestu! I nebešťané, slavní andělé, knížata neviditelná i viditelná, neuvěří-li v Kristovu krev, budou odsouzeni. Kdo můžeš pochopit, pochop7. Ať nikdo nezpychne svým postavením. Vše záleží na víře a lásce, nad něž není nic vznešenějšího. 2. Zamyslete se nad těmi, kteří jinak smýšlejí o Kristově milosti, jíž se vám dostalo, a pochopíte, jakými jsou nepřáteli Boží nauky. Nemyslí na lásku ani na vdovu ani na sirotka ani na trpícího ani na vězně ani na volného ani na hladového a žíznícího.

Nahoru!

VII.

1. Protože nevyznávají, že Eucharistie8 je tělem našeho Spasitele Ježíše Krista, které trpělo za naše hříchy a které Otec ve své dobrotivosti vzkřísil, proto se vzdalují Eucharistii a modlitbě. Kdo tedy mluví proti tomuto Božímu daru a vedou o něm vážné spory, ti umírají. Lépe by bylo, kdyby jej milovali a mohli vstát z mrtvých. 2. Je lépe vyvarovat se takových lidí a nemluvit o nich ani soukromě ani veřejně a raději se řídit proroky, zvláště evangeliem, v němž je vylíčeno utrpení a dokonale dokázáno zmrtvýchvstání. Varujte se roztržek, jež jsou počátkem všeho zlého.

Nahoru!

VIII.

1. Buďte všichni jednotní s biskupem, jako Ježíš s Otcem a jako kněží s apoštoly. Mějte v úctě jáhny, jako máte v úctě Boží zákon. Kdo patříte k církvi, nečiňte nic bez biskupa. Nechť je za pravou Eucharistii9 považována ta, již koná biskup a koho tím pověřil. 2. Kde biskup, tam ať je i lid, jako kde je Kristus, tam je i katolická10 církev. Bez svolení biskupa není dovoleno ani křtít ani konat hody lásky11. Co on schválí, to je milé i Bohu a proto i pevné a jisté.

Nahoru!

IX.

1. Je rozumné, dokud máme ještě čas, vzpamatovat se a obrátit se k Bohu. Je dobré ctít Boha i biskupa. Kdo ctí biskupa, toho ctí i Bůh. Kdo něco dělá bez vědomí biskupa, ten slouží ďáblu. 2. Vše tedy konejte s nadmírou lásky. Kéž se vám dostane ve všem hodně milostí. Zasloužíte si to. Ve všem jste mne potěšili. Ježíš Kristus potěš vás. Měli jste mne rádi, ať jsem byl u vás či nikoli. Nechť vám odplatí Bůh. Skrze něho všechno vydržíte a budete patřit jemu.

Nahoru!

X.

l. Dobře jste učinili, že jste přijali jako služebníky Krista Boha Filona a Rhea Agathopoda, kteří mne pro Boží věc doprovázeli. I oni děkují za vás Pánu, poněvadž jste se snažili všemožně udělat jim radost. Nic z toho vám nebude zapomenuto. 2. Smírnou obětí za vás je můj duch a mé okovy, na které jste byli tak pyšní a za něž jste se nestyděli. Ani dokonalá víra, Ježíš Kristus se nebude za vás stydět.

Nahoru!

XI.

1. Vaše modlitba se dostala k církvi v syrské Antiochii. Odtud jako nehodný jejich biskup a jako poslední z nich byl jsem odveden v okovech, které jsou také milé Bohu. Avšak toho jsem byl uznán za hodného ne za své zásluhy, ale z Boží milosti. Modlím se, aby mi byla dána milost na vaši modlitbu dosáhnout Boha. Všechny pozdravuji. 2. Aby vaše dílo bylo dokonalé na zemi i na nebi, ať vaše církev zvolí k Boží cti Božího posla a pošle jej do Syrie, aby syrským křesťanům blahopřál k jejich vrácení klidu, k jejich početnému vzrůstu i k tomu, že jejich církev je znovu ustavena12. 3. Považuji za dobré, abyste s listem poslali někoho z vašich, aby spolu s křesťany antiochijskými slavil klid, jehož se jim Boží vůlí dostalo, i to, že na vaši modlitbu jejich církev šťastně doplula do přístavu. Jste dokonalí, myslete tedy na dokonalost. Budete-li chtít konat dobro, Bůh vám ochotně pomůže.

Nahoru!

XII.

1. Pozdravuje vás láska13 bratří v Troadě14. Odtud také píšu vám po Burrovi, kterého jste vy i vaši efezští bratři poslali, aby mne doprovázel, který mi dělá velkou radost. Kéž by jej všichni napodobili. Je vzorem, jak se má Bohu sloužit. Za všechno nechť jej odmění milost. 2. Pozdravuji u Boha zasloužilého biskupa, Bohu milé kněžstvo, své spoluslužebníky jáhny, každého zvlášť ve jménu Ježíše Krista, při jeho těle i krvi, utrpení i zmrtvýchvstání tělesném i duchovním. Zůstaňte v Boží jednotě. Všude vás doprovázej milost, požehnání, pokoj a trpělivost.

Nahoru!

XIII.

1. Pozdravuji domy mých bratří, jejich ženy a děti i panny15 zvané vdovy. Buďte mi silni v síle ducha. Pozdravuje vás Filemon, který je se mnou. 2. Pozdravuji dům Taviin a modlím se, aby sílil ve víře a tělesné i duchovní lásce. Pozdravuji Alka, mne milé jméno, nesrovnatelného Dafna, Eutekna16 a každého zvlášť. Rosťte v Boží milosti.

Smyrnenským z Troady.
Nahoru!

Zpět do nabídky patristické knihovnyPoznámky

1)  Smyrna (dnešní Izmir) bylo již ve starověku velmi známé přístavní město na dnešním tureckém pobřeží Středozemního moře. Pro křesťanství bylo jedním z výchozích měst pro misijní činnost. Jedním z prvních biskupů tu měl být spolupracovník sv. Pavla Apelles. Jako přístavní město bylo místem střetávání se mnoha názorových proudů. Ani křesťanství, jak poznáváme z tohoto listu, se tomu nevyhnulo. Vedle dokétů byla zde sekta tzv. patripassiánů (Bůh Otec že trpěl), přívrženci Marciona (Starý a Nový Zákon stojí proti sobě; dobrý Bůh se zjevil teprve v Ježíši Kristu a vzal na sebe zdánlivé tělo, aby zničil království příslušného starozákonního Boha; hmota je něčím špatným), montanisté (rigorosní sekta zakazující ku příkladu druhé manželství).

zpět
2)  Celá tato kapitola je obranou proti gnostikům alexandrijského ražení tzv. ebionitům, kteří tvrdili, že Ježíš Kristus se narodil z Marie a Josefa a teprve při křtu v Jordáně do něho vstoupil eón Kristus, který při smrti na kříži od něho odstoupil; prý trpěl Ježíš, nikoli Kristus jenž existuje jako duchová bytost.
zpět
3)  Obrana proti gnostikům syrského ražení tzv. dokétům, kteří z odporu ke hmotě přisuzovali Ježíši Kristu jen zdánlivě tělo.
zpět
4)  Řecký text možno přetlumočit i takto: ". . . poznal jsem jej po zmrtvýchvstání . . ." Tak tomu rozuměl i sv. Jeroným zřejmě s ohledem na 1 K 15,6, kde sv. Pavel píše, že Ježíš Kristus se po svém zmrtvýchvstání zjevil více než 500 bratřím. Vzhledem ke kontextu se mi tento výklad nezdá pravděpodobným.
zpět
5)  Slova jsou z apokryfu (pravděpodobně z Petrova evangelia).
zpět
6)  Evangeliem nutno rozumět patrně nikoli jen psané evangelium, nýbrž celé učení předávané ústním podáním.
zpět
7)  Mt 19,12
zpět
8)  Eucharistie v užším smyslu jako Nejsvětější svátost.
zpět
9)  Eucharistie v širším významu jako obět mše sv.
zpět
10)  Tohoto slova je v křesťanské literatuře zde použito poprvé.
zpět
11)  Hody lásky - řecky Afapé byla ve starokřesťanské době hostina liturgického charakteru a byla bezprostředně spojena s eucharistickou hostinou mše sv., jež bezprostředně po agapé následovala. Měla utužovat vědomí křesťanského společenství a byla prostředkem v péči o nemajetné. Záhy však tato hostina pro různé nepřístojnosti zanikla.
zpět
12)  Pravděpodobně měl za to, že antiochijští křesťané po Ignatiově zatčení byli rozprášeni.
zpět
13)  církev v Toadě.
zpět
14)  Přístavní město na západním pobřeží egejského moře v nynějším Turecku.
zpět
15)  Poněvadž do seznamu vdov podle 1 Tim. 5,9 měly být zapsány jen ty ženy, které zachovaly svou vdovskou čistotu a vyznamenaly se skutky křesťanského milosrdenství, patřily mezi tyto i neprovdané ženy, které zachovávaly panenskou čistotu a věnovaly se službě bližnímu.
zpět
16)  Euteknos, znamená toho, jenž má mnoho dětí. Bylo by možno toto jméno považovat za přídavné jméno k předcházejícímu vlastnímu jménu Dafnos. V tom případě by mohl znít překlad i takto: . . . Dafna, který má mnoho dětí . . .
zpět

další knihy (většinou volně šiřitelné)
kreslené comicsy od FATYMu (většinou volně šiřitelné)
zpravodaj FATYMu
objednávky knih (jen za příspěvek na tisk)
co dalšího nabízí Tiskový apoštolát FATYMu
hlavní strana Tiskového apoštolátu FATYMu

Vrať se na hlavní stranu FATYMu!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net


Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.