Zajímavé...

Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část

Klasztor Khor Virap z górą Ararat w tle; Andrew Behesnilian; CC-BY-SA-3.0; goryiludzie.pl/a Závěr článku Karola Dučáka popisující tragické osudy Arménů přibližuje jejich situaci na konci 19 a počátku 20. století a vysvětluje důvody, které později vedly k jejich vyhlazování. Jak reagovaly státy Evropy, co se stalo záminkou, co a jak zabránilo úplnému vyhlazení tohoto národa ...

1. část článku najdete zde

2. část článku najdete zde

3. část článku najdete zdeZásluhy ruského národa
při záchraně Arménů

4., závěrečná část článku


I když Osmanská říše tempem industrializace zaostávala za nejvyspělejšími zeměmi světa, její všestranný rozvoj v 19. století byl evidentní. Ve velkých městech byla zaváděna elektrifikace i plynofikace, rozšiřovala se vodovodní síť. Budovaly se železnice, přímé železniční spojení Paříže s Istanbulem bylo otevřeno v roce 1888. Všechna větší města byla propojena telegrafní sítí. Zlepšovaly se životní podmínky obyvatelstva, především zdravotní stav a vzdělanostní úroveň populace. Istanbul byl v pořadí druhým městem na světě, ve kterém začalo jezdit metro. Jeho velmi krátký úsek, známý jako Tünel, byl uveden do provozu v roce 1875, krátce po londýnském metru (1863). Nejrychleji se v metropoli rozvíjela křesťanská čtvrť Pera s mnoha italskými, řeckými a francouzskými obchody, kostely a zahraničními velvyslanectvími. V průběhu 19. století se však budovaly nejen obydlí, ale i vodovody, chodníky, veřejné osvětlení a ke slovu se dostalo i územní plánování.

Zajímavý byl demografický vývoj v impériu. Za vlády osmanské dynastie vzrostl počet křesťanů ze 7 % z dob konce panství Seldžuků na více než 20 % koncem 19. století. Sčítání lidu v roce 1881 přineslo velmi zajímavé výsledky. V Istanbulu, metropoli Osmanské říše, byl počet křesťanů přibližně stejný jako počet muslimů. Tak se stal Istanbul téměř křesťanským městem. Blízkovýchodní křesťané však dříve než muslimové vstoupili do demografické fáze, charakteristické rychlou modernizací a volbou méně početných rodin.

Na přelomu 19. a 20. století žil v Istanbulu a jeho okolí přibližně jeden milion obyvatel. Přitom zhruba každý sedmý byl Armén. Nežili zde však jen bohatí Arméni, kteří měli přepychová obydlí ve čtvrti Galata, ale také masa chudých námezdných dělníků, kteří do metropole přicházeli za prací. Sídlil zde i gregoriánský patriarcha a Arménské národní shromáždění. Paradoxně tedy bylo centrum Arménů v metropoli Osmanské říše, daleko od jejich původní vlasti na východě Anatólie. Podle sčítání v roce 1882 tvořili Arméni 17,5 % populace impéria, byli však rozptýleni po celém území monarchie.

Přitom právě Arméni, kteří zažívali v impériu Osmanů tak kruté pronásledování, se nejvíce zasloužili o modernizaci Osmanské říše. Jako proslulí obchodníci a bankéři ovládali prakticky veškerý obchod ve východní Anatólii a Kilíkii. V západní Anatólii a především v Istanbulu měli také poměrně silné postavení v obchodě, o které se dělili s Řeky, respektive s příslušníky jiných národů. Arménská buržoazie sehrála významnou roli při industrializaci Osmanské říše. Věhlasným arménským architektům z rodu Balianů vděčili Osmani za zavádění nejmodernějších stavitelských technik, které výrazně povznesly architekturu Osmanské říše.

Je proto krutým paradoxem, že právě Arméni, kteří natolik přispěli k rozvoji impéria, se dočkali takového nevděku ze strany Osmanů i světových mocností. Vinou zrady zájmů arménského národa, které se dopustily západní velmoci na Berlínském kongresu, konaném od 13. června do 13. července 1878, ztratili Arméni šanci na realizaci reforem, které v jejich prospěch požadovali Rusové v Sanstefanské smlouvě, podepsané jen několik měsíců předtím, 3. března 1878. Berlínský kongres byl v principu snahou západních mocností revidovat Sanstefanskou mírovou smlouvu mezi Ruskem a Osmanskou říší, která přinesla mnohé pozitivní změny pro národy Osmanské říše, včetně Arménů, ale na druhé straně umožnila růst vlivu Ruska na Balkáně. Obavy ze sílícího carského impéria nahnaly panický strach představitelům západních mocností, které podepsáním Berlínské smlouvy dne 13. července 1878 eliminovaly triumf Ruska ve válce, ale zároveň nepřímo vehnaly Armény do neřešitelné situace, která vyvrcholila masakry arménského obyvatelstva koncem 19. a začátkem 20. století.

Mapa jihovýchodní Evropy po Berlínském kongresu, volné dílo, cs.wikipedia.org


Formálně sice mocnosti dohlížely na realizaci reforem, avšak jejich postoj byl příliš ústupný. Vyhýbaly se razantnímu nátlaku na Vysokou portu a omezily se jen na pozorování situace, diplomatická jednání a vydávání společných nót. Osamocené a zklamané Rusko jako jediné projevovalo skutečný zájem o zlepšení postavení národů Osmanské říše, včetně Arménů, avšak po zkušenostech z kruté porážky v Krymské válce (1853-1856), kterou mu uštědřila Velká Británie, Francie, Sardinské království a Itálie ve spojenectví s Osmanskou říší, rezignovalo ve snaze předcházet dalším eventuálním vojenským konfliktům se západními velmocemi. Carská říše akceptovala opatrný postup ostatních mocností vůči Osmanské říši a osvojila si ho.

Požadavky Arménů nakonec zůstaly nevyslyšené, protože mocnosti postupně z celého podniku vycouvaly. Po Německu, které se stáhlo do pozadí jako první, následovalo Rakousko-Uhersko a po zavraždění cara Alexandra II. v roce 1881 i Rusko. Nejdéle se angažovala Velká Británie, jejíž mimořádní pozorovatelé pobývali v Arménii do roku 1882. Jenže zájem světových politiků o tuto záležitost postupně vyprchal a tak reformy, požadované Berlínskou smlouvou, nikdy nebyly realizovány v praxi.

Podvedení zástupci Arménů, kteří nebyli připuštěni k jednání Berlínského kongresu a zástupci mocností se k nim v zákulisí chovali rezervovaně, se vrátili domů s oprávněným rozhořčením a zklamáním. Radikální zástupci národa pochopili, že nikdo jim nedá světlejší perspektivu bez boje a proto se začali koncentrovat na ozbrojený zápas za přežití národa. Arménští revolucionáři se ve své činnosti inspirovali především ruskými a balkánskými vzory.

Existují úvahy o tom, že kdyby byl na místě tehdejšího despotického sultána Abdülhamita II. nějaký liberálnější panovník, nemuselo dojít k takovému vyhrocení národnostních vztahů v Osmanské říši, které vedlo k ozbrojeným střetům a nakonec ke genocidě Arménů.

Sultán Abdulhamit II. byl kontroverzní panovník. Na začátku své vlády se pod tlakem západních mocností projevoval jako reformátor, který vítal pronikání pokroku do země. Akceptoval činnost parlamentu a respektoval ústavu z roku 1876, podle níž měli Arméni de iure statut samosprávného národa pod suverenitou Osmanské říše.

Portrait of Abdul Hamid II of the Ottoman Empire, cs.m.wikipedia, volné dílo


Jenže už brzy po nástupu k moci začal sultán připravovat podmínky pro svoji absolutistickou vládu. V roce 1878 pozastavil na dalších 30 let činnost nově zvoleného parlamentu a tím de facto suspendoval ústavu, která byla slavnostně vyhlášena pouhé dva roky předtím. Postupně soustředil ve svých rukou veškerou moc a stal se neomezeným vládcem země. Osmanský tisk, který se za jeho působení významně rozvinul, nemohl kvůli všudypřítomné cenzuře svobodně informovat masy obyvatelstva o politickém vývoji v zemi. Povyšování v armádě a státní správě bylo vyhrazeno jen lidem bezmezně loajálním vůči vládci. Jejich schopnosti byly druhořadé. Vývoj v zemi kontroloval vládce pomocí rozsáhlé sítě tajných služeb a policie. Se jménem tohoto sultána je spojen začátek orientace Osmanské říše na Německo, která v konečném důsledku přivedla impérium k záhubě.

V takovém ovzduší se někteří arménští radikálové definitivně rozloučili s myšlenkou dosáhnout splnění svých požadavků bez ozbrojeného boje s režimem. Je však třeba připomenout, že část arménských politiků navzdory všem špatným zkušenostem s režimem zůstala věrná Osmanské říši až do začátku tragické genocidy v roce 1915. Toto rozdělení Arménů negativně poznamenalo další osud těžce zkoušeného národa.

Z mnoha arménských organizací a politických stran, které vznikaly jako odpověď na neutěšené poměry příslušníků tohoto těžce zkoušeného národa, se nejvýznamnějšími staly tři politické strany. První byla relativně umírněná Armenakan, založená v roce 1885 žáky publicisty a učitele Mkrtiče Portugaliana, který žil v exilu ve francouzském Marseille. Největší pozornost ještě před masakry (1894 – 1896) na sebe tato strana Armenakan upoutala v květnu 1889 díky incidentu, při kterém osmanští četníci zastřelili dva revolucionáře při pašování zbraní. Mrtví měli u sebe písemné materiály, které prozrazovaly cíle jejich revolučního boje.

Nejradikálnější ze všech arménských politických stran byla sociálně-demokratická strana Hnčakjan, založená v roce 1887 v Ženevě kroužkem arménských studentů seskupených kolem Avetise Nazerbekiana a jeho pozdější ženy Miriam Vardanianové. Hnčakovci byli nejradikálnější ze všech arménských politiků a jednoznačně prosazovali jasný požadavek vytvoření nezávislého arménského státu. Tento cíl chtěli realizovat ve více krocích. Nejprve chtěli vybojovat nezávislost pro osmanskou Arménii, poté federální připojení ruské Arménie i oblastí, obývaných Armény v Persii, čímž by vznikl nový mocný arménský stát. Jejich konečný cíl, vytvoření arménské federativní republiky jako součásti nového světového socialistického řádu, se nikdy nepodařilo naplnit podle jejich představ. Nejvíce se zviditelnili demonstrací v Istanbulu 15. června 1890, při které došlo ke krvavým střetům s policií a armádou. Usmrceno a zatčeno bylo mnoho demonstrantů, ale zahynuli i dva osmanští ozbrojení příslušníci. Později hnčakovci organizovali menší demonstrace a povstání.

Poslední z velkých arménských politických stran byla Arménská revoluční federace, známá pod zkratkou Dašnakcutjun (federace). Vznikla v roce 1890 v Tbilisi. Její členové, dašnaci, zpočátku prosazovali podobný program, jako hnčakovci. Šlo v první řadě o zaručení svobody projevu, tisku a shromažďování, garanci volebního práva pro všechny dospělé a povinné školní docházky. Navíc požadoval Dašnakcutjun i rovnost všech národností, zrušení neplacených a nucených prací, zmírnění daňového zatížení, ale i stimulaci družstevního podnikání a exportu. Mezi její revoluční metody patřil také terorismus a partyzánský způsob boje. Arménská revoluční federace se nejvíce zviditelnila neúspěšným atentátem na sultána Abdülhamita II. v červnu 1905.

Abdul Hamid II, volné dílo, cs.wikipedia.org


Arménští nacionalisté si pro dosažení svých cílů zvolili formu politického terorismu a odmítání dosavadní praxe placení Kurdem za „ochranu“, nebyli však schopni vlastními silami prosadit své požadavky. Bez spojenců uvnitř impéria, nebo v zahraničí, byli předem odsouzeni k nezdaru.

V roce 1894 došlo v Anatólii k povstání Arménů, které bylo utopeno v krvi. Pod záminkou odhalení atentátů arménských nacionalistů, zčásti skutečných, zčásti vymyšlených, provedli nepravidelné jezdecké jednotky hamidiye, tvořené převážně Kurdy, v letech 1894 - 1896 sérii takzvaných hamidiánských masakrů, při nichž na území Osmanské říše zahynulo podle různých odhadů od 80 do 300 tisíc Arménů. Toto umožnilo osmanské vládě obnovit kontrolu nad Anatólií.

Masakr Arménů tak, jak je nakreslil očitý svědek, volné dílo, wiki..


Svět nezůstal lhostejný k této pohromě. Již v lednu 1895, po zničení Sasunu, vytvořili Angličané, Francouzi a Rusové komisi, zabývající se takzvanou arménskou otázkou. Komise předala sultánovi Květnový program, požadující reformy pro Západní Arménii. Sultán sice ustoupil tlaku mocností a program podepsal, v praxi však realizován nebyl. Masové vraždění křesťanů pokračovalo a vyvolalo ve světě všeobecné pobouření, avšak žádný stát se neodhodlal k zákroku vůči Osmanské říši. Za těchto okolností se skupina dašnaků pokusila v srpnu 1896 ozbrojeným přepadem Osmanské říšské banky v Istanbulu upozornit mezinárodní veřejnost na svou situaci. Ani tento zoufalý čin však nepřispěl ke zlepšení postavení Arménů. Spíše naopak, inicioval nové pogromy v metropoli, které připravily o život tisíce lidí. Jenže to ještě nikdo netušil, že ty nejstrašnější pohromy v dějinách arménského národa teprve přijdou.

V roce 1909 došlo k novým masakrům v Adaně, při kterých zahynuly další desetitisíce Arménů. V té době však již byla moc sultána výrazně omezena, protože v roce 1908, po mladoturecké revoluci, se Osmanská říše změnila na konstituční monarchii. Byl to začátek dlouhého politického procesu, který vyvrcholil vznikem sekularizované Turecké republiky v roce 1923.

Arménští civilisté pochodují do věznice v doprovodu tureckých vojáků. Kharpert, Osm. říše, 4/1915, volné dílo


I po událostech v roce 1908 zůstal Abdulhamit II. oficiálně osmanským sultánem, nebyl však již neomezeným vládcem země. Mladoturecký Výbor jednoty a pokroku (VJP, také unionisté), jehož nejvýraznějším představitelem byl pozdější prezident Turecké republiky Mustafa Kemal Atatürk, se zpočátku zdráhal úplně převzít moc v říši, avšak prosadil reformy, které definitivně pohřbily starý režim. Byla obnovena ústava z roku 1876, i činnost parlamentu. Nenáviděná tajná policie byla rozpuštěna a v zemi zavládla svoboda slova i shromažďování. Uskutečnily se i první parlamentní volby.

V roce 1909 se přívrženci sultána Abdülhamita II., kteří v dubnu 1909 krátkodobě převzali kontrolu nad metropolí říše, dožadovali obnovení sultánové původní moci a také obnovení islámského charakteru země, byli však poraženi a sultán byl zbaven úřadu. Jeho nástupcem a zároveň předposledním sultánem Osmanské říše se stal jeho bratr Mehmed V., který vládl od roku 1909 do roku 1918. I on byl jen formální politickou figurkou, zvláště v letech mladoturecké diktatury (1913 – 1918).

Portrait of Sultan Mehmed V., volné dílo, en.wiki...


Ještě krátce před první světovou válkou se Rusko pokusilo vynutit na Osmanské říši realizaci reforem ve prospěch Arménů, garantovaných Berlínskou smlouvou. Dne 8. února (podle juliánského kalendáře 26. ledna) 1914 podepsali v Konstantinopoli (Istanbulu) Konstantin Guľkevič jako zmocněnec Ruska a princ Said Halim paša, velkovezír a ministr zahraničních věcí Otomanské říše, velmi důležitý dokument, který vstoupil do historie pod názvem Соглашение между Россией и Турцией по армянским реформам (Dohoda mezi Ruskem a Tureckem o arménských reformách). Dohoda požaduje rozdělení východní Anatólie na dva sektory, ve kterých budou dohlížet dva zahraniční generální inspektoři na realizaci reforem podle znění Berlínské smlouvy.

V dohodě se o kompetencích generálních inspektorů mimo jiné uvádí:

Předmětem pravomoci generálních inspektorů je kontrola správy, justice, policie a četnictva v jejich sektorech. V případě nedostatečnosti sil orgánů veřejné bezpečnosti jsou generálnímu inspektorovi podle jeho požadavku k dispozici vojenské síly k provedení opatření, přijatých jím v mezích jeho kompetence. Generální inspektoři v závislosti na okolnostech odvolají z funkce všechny úředníky, jejichž nezpůsobilost nebo špatné chování prokážou, a postaví před soud ty úředníky, kteří se dopustili trestného činu.

Autonomus Armenian province project 1913; autor Accipite7, CC BY-SA 4.0, commons...


Ani tato dohoda však už nic nezměnila na postavení Arménů v impériu Osmanů.

Před první světovou válkou se neustále upevňovala jednoznačná orientace Osmanské říše na Německo. Tato mezinárodní orientace přispěla k porážce Osmanů ve válce a definitivnímu zániku impéria. Otomanská říše však jinou možnost neměla, protože jedině Německo projevilo ochotu podepsat s Osmany rovnoprávnou obrannou smlouvu.

Pod silným německým nátlakem vstoupila Osmanská říše do války po boku Německa a Rakousko-Uherska, aby se tak vymanila z mezinárodní izolace a v boji proti nenáviděnému Rusku získala zpět území, která jí carské impérium předtím odebralo.

Osmané zahájili vojenské operace útokem na ruské černomořské přístavy v noci z 29. na 30. října 1914. V následujícím měsíci prohlásil sultán Mehmed V. džihád. Slabě připravená osmanská armáda, navíc oslabená balkánskými válkami, utrpěla v lednu 1915 v boji s Rusy u města Sarıkamış zdrcující porážku.

Russian trenches in the forests of Sarikamish, volné dílo, en.wikopedia


Postup ruské armády byl vodou na mlýn pro ty osmanské Armény, kteří snili o vytvoření vlastního státu. V tomto boji došlo ke kuriózní situaci. Arméni v té době žili jak na území Ruska, tak na území Osmanské říše, a tak tedy bylo logické, že proti sobě bojovali arménští vojáci v osmanské i v ruské armádě. Přitom Arméni bojovali ve službách carského Ruska již po staletí a mnozí z nich dosáhli pozoruhodné kariéry. Podle některých údajů sloužilo v ruské armádě během dlouhých staletí až kolem 200 generálů s arménskými kořeny. Někteří z nich i v rusko-turecké válce v roce 1877. Byli to například generál jezdectva M. T. Loris-Melikov, generálporučíci I. D. Lazarev a A. A. Ter-Gukasov, generálmajoři B. M. Šelkovnikov a J. K. Alchazov a jiní vynikající vojevůdci s arménskými kořeny. Tato skutečnost dokazuje staletou tradici dobrých rusko-arménských vztahů.

LorisMelikov Aivazovsky, public domain


Arméni se v ruské armádě vyznamenali i v první světové válce a turečtí důstojníci si toho nemohli nevšimnout. Rusové vytvořili ve Východní Arménii čtyři dobrovolnické jednotky, ve kterých sloužili i arménští dezertéři z osmanské armády. V roce 1915 vytvořily ještě další tři takovéto jednotky. Mezi veliteli byl i jeden bývalý člen osmanského parlamentu.

Jelikož turečtí velitelé potřebovali ospravedlnit nedostatky vlastní armády, svalili vinu za porážku osmanské armády na Armény. K vytvoření obrazu Arménů jako „vnitřních nepřátel“ říše, který si osvojili vládnoucí Mladoturci, přispěly i informace o tom, že někteří Arméni dezertovali z osmanské armády a jiní se dopouštěli podvratné činnosti. Nejvíce však přitížily Arménům informace o činnosti jejich partyzánských skupin, kterým se podařilo v některých částech říše, především v oblasti Vanu a Zejtunu, rozpoutat ozbrojená povstání obyvatelstva proti režimu. Turci to považovali za zradu a uplatnili princip kolektivní viny. Odtud byl už jen krok k rozpoutání genocidy Arménů.

Turci nejprve odstranili desetitisíce Arménů z osmanské armády, kterým připsali vinu za katastrofální porážky říše v boji proti Rusům. Tato obvinění se však nezakládala na pravdě, protože osmanskou porážku způsobila výrazná převaha ruské armády, nepřipravenost osmanské armády na drsné klimatické podmínky a chybná vojenská strategie jejího velení.

Ottoman machinegun troops at Sarikamish in January 1915, volné dílo,


Osmanští velitelé si však už našli obětního beránka a tak se mohli zbavit odpovědnosti za vlastní selhání. Začal se realizovat systematický plán totálního vyhlazení arménského národa v celém impériu Osmanů. Realizací rozsáhlé etnické čistky chtěli Mladoturci, prosazující panturkismus a turkizaci říše, definitivně snést ze světa takzvanou arménskou otázku.

Mladoturecká vláda ohlásila požadavek deportace arménského obyvatelstva z východního území Osmanské říše do vnitrozemí. Aby uchlácholila mezinárodní veřejnost, veřejně přislíbila, že se všichni deportovaní budou moci po válce vrátit do své domoviny.

Příjezd mladotureckých revolucionářů do Istanbulu v roce 1909, volné dílo


Po postupné fyzické likvidaci Arménů v osmanské armádě přišly na řadu masové popravy arménské inteligence. Následovaly deportace statisíců Arménů do nehostinných pouštních oblastí ve vnitrozemí impéria. Jejich osobní majetek byl ze zákona zabaven. Jelikož práceschopné muže obvykle pozabíjeli na začátku deportací, podíl starců, žen a dětí v těchto pochodech smrti byl mimořádně vysoký. Stále více historiků si osvojuje názor, že skutečným cílem deportací nebylo přesídlení Arménů, ale usmrcení co největšího počtu vysídlenců již během pochodů. Proto se na trasách pochodů opakovaně vyskytovaly masakry arménských vysídlenců ze strany Turků, ale i Kurdů. Jen nepatrná část deportovaných přežila pochody, jenže ani ty, kteří přežili, nečekala svoboda, ale koncentrační tábory, kde další masy Arménů postupně umíraly.

Po likvidaci Arménů na východě Anatólie se v období od srpna 1915 do července 1916 uskutečnila další část vyhlazovacího plánu, týkající se Arménů v ostatních částech říše. Navzdory intervenci Vatikánu a Rakousko-Uherska nebyli ušetřeni ani arménští katolíci.

Tento tragický fenomén jasně definované státní akce s cílem vyhlazení arménského lidu a jeho eliminace jako sociálního faktoru na území Osmanské říše má nezpochybnitelné znaky genocidy. Přesný počet obětí je dnes obtížné jednoznačně stanovit. Nejpravděpodobněji bylo násilně usmrceno 800 tisíc až 1,5 milionu lidí. Holý život si zachránili jen ti, kteří uprchli za hranice říše. Statisíce Arménů našlo záchranu především v Rusku, Persii, na Blízkém východě, ale i jinde ve světě.

Ke cti Turků, ale i jiných obyvatel Osmanské říše slouží fakt, že mnozí z nich odmítali genocidu a zachraňovali Armény. Nacházeli pro ně úkryty a v mnoha případech si osvojili malé děti, čímž zachránili mnoho životů. Díky tomu přežili mnozí očití svědci masakrů a ti pak vydali svědectví, která se stala předmětem studia historiků. Dokonce i někteří osmanští funkcionáři odmítali poslechnout příkazy k likvidaci Arménů a zaplatili za to vlastním životem. Toto jsou nejúčinnější argumenty na boj proti zpochybňování genocidy ze strany tureckých vlád, které dodnes genocidu Arménů nikdy oficiálně neuznaly.

V dubnu 1917 svitla pro arménský národ nová naděje na obnovení arménské státnosti. Ve Východní Arménii na území carského Ruska se dostala k moci Arménská revoluční federace Dašnakcutjun, která 28.5.1918 vyhlásila nezávislou Arménskou republiku. Turecko potvrdilo samostatnost Arménie i s jejím přístupem k moři, kterou nově vzniklé republice garantovala Sèvreská smlouva ze dne 10. 8. 1920. Jenže nová vláda Kemala Atatürka odmítla uznat smlouvu a v září 1920 Turci zaútočili na Arménii. Arménie utrpěla krutou porážku, v jejímž důsledku ztratila polovinu svého území. Záchrana přišla opět ze strany Ruska. 2. prosince 1920 byla Arménie prohlášena za sovětskou republiku podpisem dohody mezi Ruskou socialistickou federativní sovětskou republikou a Arménií. Už následující den skončila válka mezi Arménií a Tureckem a tak byla definitivně zažehnána hrozba likvidace arménského národa ze strany Turků. Arménie byla součástí SSSR až do jeho rozpadu v roce 1991. Poté vykročila vlastní cestou. 21.9.1991 vznikla Arménská republika, třetí ve 20. století a tentokrát zcela samostatná.

Existence arménského národa, po staletí utopeného v moři islámských národů, byla vždy spojena se smrtelným ohrožením. Jediným jeho věrným spojencem byl křesťanský ruský národ. Bylo to především Rusko, které drželo po staletí ochrannou ruku nad arménským národem. Zajisté to nebyl nezištný postoj. Rusko vždy sledovalo i své vlastní zájmy, jenže pravdou je, že právě Rusové se mimořádně zasloužili o zachování existence arménského národa. Arméni se za to odpláceli Rusům věrnými službami ruskému impériu. Rusko-arménské spojenectví bylo jedinou šancí na obnovení arménské státnosti po staletí poroby v područí jiných národů. Bylo to oboustranně prospěšné spojenectví a je logické předpokládat, že rusko-arménské spojenectví přetrvá i do budoucnosti ku prospěchu obou národů.

Karol Dučák

Monument to the Battle of Sarikamish, Gürsoy Solmaz -  CC BY-SA 4.0


Použitá literatura:

1. Arménsko je 27 rokov nezávislým štátom. In: TERAZ.SK. Dostupné z: .

2. Der Völkermord an den Armeniern. Ein Menschheitsverbrechen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Quellen der Abteilung Militärarchiv des Bundesarchivs. In: Bundesarchiv. Dostupné z:
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Virtuelle-Ausstellungen/Der-Volkermord-An-Den-Armeniern/der-volkermord-an-den-armeniern.html.

3. Dučák, K.: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět. In: FATYM. Dostupné z:
https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=karol-ducak-turecko-zeme-uloupena-krestanum-znovu-ohrozuje-krestansky-svet&cisloclanku=2020090075.

4. Chuguryan, S. – Chuguryan, V.: GENOCÍDA ARMÉNOV – PRVÁ MODERNÁ GENOCÍDA 20. STOROČIA (1. ČASŤ). In: Medzinárodné vzťahy. Journal of International Relations. Ročník XI., číslo 1/2013. Dostupné z:
https://fmv.euba.sk/RePEc/brv/journl/MV2013-1.pdf, s. 84 - 103.

5. Jandák, M.: Arménská genocida: Příčiny, průběh a osobní svědectví událostí z let 1915-1922. První vydání. Praha: Epocha, 2018. 576 s. ISBN 978-80-7557-103-8.

6. Kolektív autorov: Encyclopaedia Beliana 1. Prvé vydanie. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999. 696 s. ISBN: 80-224-0554-X, s. 379 - 382.

7. Krupa J.: Kto sú arménski katolíci. In: Postoj. Dostupné z:
https://svetkrestanstva.postoj.sk/14985/kto-su-armenski-katolici.

8. Labas C.: Pevnosť Narikala. Gruzínsko v dobách antiky a raného kresťanstva. Bratislava: Post Scriptum, 2016. 264 s. IBSN 978-80-89567-56-0.

9. Lewis B.: Dějiny Blízkeho východu. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 384 s. ISBN 80-7106-191-3.

10. Pirický G.: Turecko. Praha: Libri, 2006. 198 s. ISBN 80-7277-323-2.

11. Армяне генералы в российской армии. In: Вне Строк. Dostupné z:
https://vstrokax.net/istoriya/armyane-generalyi-v-rossiyskoy-armii/>.

12. Константинополь, 26 января/8 февраля 1914 г. Соглашение между Россией и Турцией по армянским реформам. In: Исторические материалы Dostupné z:
https://istmat.org/node/27316.

13. Крбекян В. Г.: Участие армян в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. In: Петербургский Генеалогичеcкий Портал, 2001-2006. Dostupné z:
http://www.petergen.com/sources/armen1877.shtml.

14. Русско-турецкое соглашение 1914 года, 8 февраля (Вышинский, 1948). In: Документы XX века. Dostupné z:
http://doc20vek.ru/node/3597.

„Memory Armenian Genocide“ www.publicdomain pictures.net

Sdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 07. 2022 | 918 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace