Zajímavé...

Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku

Klasztor Khor Virap z górą Ararat w tle; Andrew Behesnilian; CC-BY-SA-3.0; goryiludzie.pl/a V této předposlední části historického excurzu autor popisuje a srovnává situaci Arménů žijících pod vládou Carského Ruska a v rozpadající se Osmanské říši, zmítané bojem jednotlivých národů o samostatnost. Nastiňuje situace a důvody, které vedly k pozdější genocigě tohoto národa.

1. část článku najdete zde

2. část článku najdete zdeZásluhy ruského národa
při záchraně Arménů

3. část článku


Navzdory jistým negativům ruské národně-koloniální politiky mělo připojení Východní Arménie k carskému impériu klíčový význam pro zachování naděje arménského národa na obnovení státnosti alespoň v ohraničeném rozsahu na části území původní domoviny. Příznivé podmínky, poskytnuté carským Ruskem, využili podnikaví a kulturně vyspělí Arméni k intenzivnímu rozvoji Východní Arménie. Je třeba si uvědomit, že možnosti, které poskytovalo Arménům Rusko, byly nesrovnatelně lepší než podmínky, které jejich krajanům na západě poskytovala Osmanská říše. Impérium Osmanů totiž i přes technické, kulturní a ideologické inovace, zaváděné v 19. století, stále více zaostávalo za moderním světem.

Na přelomu 19. a 20. století bylo Rusko téměř pětkrát lidnatější než Osmanská říše, mělo šestkrát vyšší státní příjmy, produkovalo sedmadvacetkrát více uhlí a mělo k dispozici jedenáctkrát více železnic. Přesněji, v roce 1897 Rusko mělo 126,4 milionu obyvatel, zatímco Osmanská říše v roce 1901 jen 26 milionů obyvatel. Státní příjmy Ruska v roce 1900 představovalo zhruba 2 113 milionů guldenů a produkce uhlí činila 16,2 milionu tun. Naproti tomu Osmanská říše měla v témže roce k dispozici státní příjmy ve výši 330 milionů guldenů a v zemi bylo vyprodukováno 0,6 milionu tun uhlí. V roce 1914 bylo v Rusku 62 300 kilometrů železnic, zatímco v impériu Osmanů ve stejném období pouze 5 759 km železnic. Modernizace a hospodářské reformy narážely v Osmanské říši na mnohé problémy a obyvatelstvo je přijímalo spíše negativně než pozitivně. Například masové rozšíření knihtisku přispělo k rozšíření vzdělanosti v říši, na druhé straně však hospodářsky zruinovalo třídu opisovačů knih a prakticky zlikvidovalo jejich prastaré umění. Zvyšovala se gramotnost a poptávka po tiskovinách, i když okruh čtenářů byl podstatně méně početný než v nejvyspělejších státech světa. Cenzura bránila v přístupu k citlivým politickým informacím, avšak rozšiřující se tisk poskytoval nemnohým osmanským čtenářům poměrně kvalifikované články o vědě, technice a kultuře. Intelektuální módou se stal materialismus, který do jisté míry otupoval antagonismus mezi křesťanstvím a islámem. Rozmach materialismu v pozdní Osmanské říši zůstává jedním z nejpodivnějších paradoxů tohoto islámského impéria.

Osmanská Vysoká porta podléhala tlaku ze dvou stran. Obyvatelstvu radikální reformy nevyhovovaly, ba spíše překážely. Křesťanské mocnosti zase považovaly tempo reforem za pomalé a požadovaly zrychlení reformního procesu. Ve skutečnosti však představitelům mocností šlo o co největší profit pro vlastní ekonomiky. Umožňovaly to především takzvané kapitulace, tedy bilaterální smlouvy mezi Osmanskou říší a evropskými mocnostmi, které byly krajně nevýhodné pro osmanské impérium. Díky obchodním a právním privilegiím, mimo jiné například nižším clům, umožnily západním ziskuchtivcům sdírat Osmanskou říši. Jelikož kapitulace nebyly reciproční, takže turečtí obchodníci v zahraničí taková privilegia neměli, poškozovaly kapitulace osmanskou ekonomiku.

Naproti tomu Rusko prožívalo období rozvoje kapitalismu, později imperialismu, a to umožnilo Arménům, kteří se dostali pod ochranná křídla ruského impéria, velmi dobré podmínky pro rozkvět řemesel, hedvábnictví a obchodu. Arménská gubernie carského Ruska zaznamenala čilý stavební ruch. Rekonstruovaly se staré chrámy a stavěly se nové, bylo však postaveno i množství sekulárních staveb, například obytných a administrativních budov. Hospodářská prosperita, růst městského obyvatelstva a formování arménské buržoazie vytvořily příznivé předpoklady pro hospodářské, duchovní a kulturní povznesení arménského národa. Zvláště koncem 19. století, v epoše nástupu ruského imperialismu, došlo k dynamickému rozvoji průmyslu ve Východní Arménii.

Rudé náměstí v roce 1801,volné dílo, cs.wikipedia.org


Horší už to bylo s postavením arménského obyvatelstva v Západní Arménii na východě Anatolie, která zůstala pod nadvládou Osmanské říše. Arméni se bránili konvertování na islám a zůstávali věrni svým tradicím, proto je impérium zbavilo politických, ekonomických a kulturních práv. Žili v neúnosných poměrech a to je nutilo k vystěhovalectví. Již v letech 1828 až 1830 opouštěli svoji starodávnou domovinu a emigrovali do celého světa za lepším životem. Část z nich (asi 130 tisíc) i do Východní Arménie.

Právě vystěhovalectví se však stalo jednou ze stinných stránek v novodobé historii arménského národa. Původní koncentrace Arménů v jejich původní vlasti se ztrácela, takže se stávali minoritou ve své vlastní domovině. Výjimkou bylo několik izolovaných oblastí, ve kterých ještě Arméni tvořili majoritu. Přitom vznikaly velké a významné arménské komunity v Istanbulu, Tbilisi, ale i v dalekém zahraničí. Na území původní domoviny Arménů však neexistovalo souvislejší území s majoritním arménským osídlením.

I přes všechny obtíže se však Arméni vypracovali na jednu z nejvzdělanějších komunit osmanského impéria. Byli obecně vzdělanější a vyspělejší než většinová turecká populace.

Mezi Armény se rozšířila povolání, o která Turci neprojevovali zájem. Byli přístupnější pro vědecké, politické a sociální ideje, pronikající do impéria z vyspělého Západu. Bohatší Arméni umožňovali svým dětem studovat na prestižních školách v Evropě a USA. Není divu, že mnozí schopní bankéři, obchodníci, právníci a lékaři v impériu Osmanů pocházeli právě z arménského národa, ačkoli většina národa se živila zemědělstvím a tradičními řemesly. Křesťanští Arméni se stali moderním národem a představovali jednotnou etnickou komunitu navzdory náboženským a politickým rozporům uvnitř národa, ale i propastným sociálním rozdílům mezi bohatými a chudými příslušníky arménského národa.

Kulturní rozdíly mezi Turky a Armény přetrvávaly až do konce existence Osmanské říše. Osmanští sultáni nepovažovali vzdělání tureckého obyvatelstva za důležité pro existenci impéria a udržovali masovou tureckou populaci v negramotnosti a bídě. To vysvětluje skutečnost, že v Osmanské říši neexistovalo žádné významné vzdělávací zařízení. Vzdělanější křesťanský národ Arménů představoval pro osmanské panovníky potenciální hrozbu. I tento faktor přispěl k rozpoutání genocidy Arménů v 19. a především ve 20. století.

Osmanští panovníci byli také frustrovaní z rozpadu svého rozsáhlého impéria a boj Arménů, podobně jako Řeků a jiných porobených národů za samostatnost, zvyšoval napětí ve vztazích mezi tureckou pospolitostí a ostatními národy impéria. Muslimské impérium s četnými křesťanskými komunitami a v konfrontaci s křesťanskými mocnostmi bylo ohroženo zevnitř i navenek.

V 19. století se začala Osmanská říše beznadějně rozpadat na kusy a nebylo síly, která by tento rozklad zastavila. Je třeba konstatovat, že v každém velkém impériu existuje antagonismus dvou protichůdných tendencí: dostředivých a odstředivých. Dostředivé tendence reprezentuje ústřední moc v zemi, která se snaží zavést systém řízení celé říše z jednoho organizačního ústředí. Jde tedy o centralizaci moci v rukou ústřední vlády.

Naopak odstředivé tendence představují vládci provincií mimo centra, respektive příslušníci porobených národů, kteří se snaží převzít co nejvíce kompetencí ústřední vlády do svých rukou. Jedná se tedy o decentralizaci moci v zemi.

Jinak to nebylo ani v Osmanské říši. Místní úředníci a vládci mimo centra moci usilovali o autonomii a posílení vlastních pravomocí, zatímco ústřední vláda o centralizaci.

Po nástupu národních hnutí začali jejich vůdcové nahrazovat odstředivé snahy vládců provincií.

Vření začalo na Balkánském poloostrově, kde si jako první svou nezávislost vybojovalo Řecko, i když šlo jen o území na jihu dnešního Řecka. Později se osamostatnili Srbové, Bulhaři a nakonec i Albánci a Černohorci. Národně osvobozovací hnutí balkánských národů se neobešla bez krveprolití jak ze strany osmanského impéria, tak ze strany povstaleckých armád. Dokonce arménsko-americký sociolog a historik Vahakn Norair Dadrian hovoří o „kultuře masakru“ jako formě řešení politických konfliktů v Osmanské říši.

Vznikly humanitární krize a následně i odvetné intervence evropských velmocí v impériu Osmanů. Začalo to už na začátku 19. století, kdy se Řekové pokoušeli vybojovat si vlastní nezávislý stát. Boj se postupně zvrhl na oboustranný teror vůči civilnímu obyvatelstvu. Řekové vraždili muslimy především na Peloponéském poloostrově, Osmanská říše masakrovala Řeky v Istanbulu a na ostrově Chios. Řekové si definitivně vybojovali nezávislost až po společném vojenském zásahu Velké Británie, Francie a Ruska v bitvě u Navarinu v roce 1827.

Navarino - A L Garneray, volné dílo, wiki...


Je třeba konstatovat, že boj národů za nezávislost a sebeurčení je spravedlivý, avšak pokud při takovém zápase dojde z kterékoli ze stran konfliktu k masakrování civilního obyvatelstva, musíme zde mluvit o zločinu, který je nutno odsoudit.

Humanitární krize vyvolávaly opakované humanitární intervence evropských národů. Například masakrování libanonských katolických maronitů muslimskými drúzy vyvolalo mezinárodní zásah pod vedením Francouzů. Osmanské násilí na ortodoxních Bulharech zase způsobilo vznik rusko-turecké války v roce 1877, která skončila dne 3. března 1878 podpisem Sanstefanské mírové smlouvy mezi Ruskem a Osmanskou říší ve městě San Stefano (dnes Yeşilköy na území velkého Istanbulu).

I evropské mocnosti si z osmanského impéria odtrhávaly velké kusy: Francie si odkrojila Alžírsko (1830) a Tunisko (1881), Velká Británie v poslední čtvrtině 19. století Kypr (1878) a Egypt (1881), Rakousko-Uhersko se zmocnilo Bosny a Hercegoviny (1878), kořistí Itálie se stalo Tripolsko (1911) a expanzionistické ambice Ruska se orientovaly na oblast Černého moře.

Rusko-turecká válka, Bitvy v průsmyku Šipka, srpen 1877, volné dílo


Nelze říci, že by v Osmanské říši nebyli vládci schopni a ochotni měnit situaci k lepšímu. Již krátce po smrti sultána Mahmuda II. v roce 1839 jeho nástupce sultán Abdülmecid, který vládl do roku 1861, přečetl Hatt-ı Şerifi (Vznešený edikt) z Gülhanu, čímž otevřel novou epochu významných reforem, známých pod označením Tanzimât-ı Hayriye (Blahodárná opatření). Ta probíhala během několika dalších desetiletí a přispěla k výrazné modernizaci Osmanské říše. Co je však nejdůležitější, přinesla garanci jistoty, cti, privátního majetku a náboženské svobody i pro nemuslimské obyvatele Osmanské říše. Toto období přineslo technický pokrok a zvýšení životní úrovně populace v říši, i když impérium Osmanů po této stránce výrazně zaostávalo za nejvyspělejšími zeměmi světa. Ke slovu se dostala ideologie osmanismu, nebo taky panosmanismu. Nosnou myšlenkou této ideologie byl požadavek loajality všech obyvatel Osmanské říše ve vztahu k impériu bez ohledu na etnickou a náboženskou příslušnost. V praxi však nezaznamenala výraznější úspěch, protože porobené národy osmanského impéria příliš toužily po vytvoření vlastních národních států.

Národní hnutí národů s křesťanskou majoritou si zpravidla nejprve vybojovala autonomii a až následně naprostou nezávislost. Muslimská národní hnutí se formovala později a nebyla natolik nepřátelská vůči osmanskému impériu. Proto až ve 20. století získal naprostou nezávislost na Osmanské říši první dominantně muslimský stát. Stalo se tak v roce 1912, kdy se pod tlakem okolností balkánské války osamostatnila Albánie.

V průběhu 19. století zaznamenala arménská komunita v osmanském impériu modernizaci a radikální vnitřní proměnu. Arménský národ byl v té době značně roztříštěn po každé stránce. Náboženské poměry se měnily. Do roku 1850 existovaly v Osmanské říši jen dva millety arménských křesťanů. Kromě staršího a početnějšího milletu autokefální gregoriánské církve nebo Arménské apoštolské církve existoval i relativně nedávno ustanovený millet arménských katolíků. V roce 1850 však získali legitimní postavení v Osmanské říši i arménští protestanti, kteří dosáhli ustanovení svého nezávislého milletu. Díky tomu byli Arméni po náboženské stránce rozděleni už do tří milletů. Až do konce existence Osmanské říše byl však jednoznačně dominantní nejstarší a nejpočetnější millet autokefální gregoriánské církve, nebo Arménské apoštolské církve, ve kterém byla přijímána rozhodnutí, určující budoucí vývoj arménského národa.

V 19. století nastal všeobecný posun arménské politiky doleva. Konzervativní amiry vystřídali ve vedení národa liberálové, avšak v 80. letech 19. století, ale především po masakrech Arménů v letech 1894–1896 se do popředí nezadržitelně drali revolucionáři s radikálními, demokratickými a socialistickými politickými programy.

Hamídijské masakry, volné dílo, wiki...


Hegemonie konzervativních amirů se začala hroutit v roce 1844, kdy se pod vlivem západních myšlenek stále více dostávali k politickému kormidlu liberálové, ovlivněni osvícenstvím. Důraz na pokrok a osvícenské ideály nejvíce odlišoval liberály od konzervativců. Některé jejich postoje však vzbuzovaly odpor ze strany kritiků a oponentů. Liberálové například hlásali potřebu solidarity bohatých Arménů k chudým krajanům, kteří měli podle jejich představ pokorně přijímat štědrost a moudré vedení zámožnějších rodáků, což mělo přispět k harmonii ve vztazích různých vrstev arménského národa. Jenže v praxi to tak nefungovalo a tak se liberálové stali terčem kritiky. Postavení lidových mas ve východních vilajetech (vilajet byl novější administrativní jednotkou v říši) se nezlepšovalo a liberálům bylo vytýkáno, že je zajímají více líbivé fráze, než skutečné postavení jejich krajanů v celé říši.

Navíc problémem bylo i nerovnoměrné zastoupení regionů v největším a nejstarším arménském milletu, ve kterém se rozhodovalo o budoucnosti národa. Zastoupení provincií bylo minimální. Lidé z odlehlejších vilajetů se museli spoléhat na zdrženlivé konzervativce a liberály v Konstantinopoli a Smyrně, kteří oficiálně reprezentovali zájmy Arménů v Osmanské říši. Postoj liberálů k demokracii byl zdrženlivý. Sami se považovali za nositele pokroku a vzdělání národa, své krajany z odlehlejších vilajetů však nepovažovali za sobě rovné partnery, kteří by byli schopni podílet se na správě věcí veřejných. Proto vůči nevzdělaným krajanům přistupovali s jistou dávkou arogance a despektu. Přesto liberálové přinesli národu pokrok a naději do budoucnosti.

Díky nim se vytvořila nově vznikající třída provinčních učitelů, která přinesla vzdělání masám chudých a výrazně napomohla v procesu utváření národního povědomí i při formování revolučního hnutí Arménů. Jejich ambiciózní plány s přílivem kapitálu a odborníků z centra do periferií však zůstaly jen zbožným přáním.

Největším úspěchem liberálů bylo zavedení Arménské národní ústavy v roce 1863. Byl to však víceméně formální akt, který výrazněji nezměnil postavení mas chudých Arménů. Ústava v podstatě reorganizovala a byrokratizovala největší a nejstarší arménský millet a reformovala Arménské národní shromáždění, avšak nepřinesla Arménům žádná nová práva. Přitom Arménské národní shromáždění nemělo skutečnou politickou moc v říši a o přijetí jeho požadavků rozhodovala dobrá vůle Vysoké porty. Ústava neodstranila prominentní postavení Arménů v Istanbulu, kteří neprosazovali zájmy chudých arménských rolníků a řemeslníků v původní vlasti.

Špičky arménské politiky zůstaly až do roku 1878 věrné osmanskému státu a svých cílů chtěly dosáhnout pomocí reforem. Již v 60. letech 19. století však začala narůstat nespokojenost kritiků se stavem největšího a nejstaršího arménského milletu, který nepřinášel pozitivní změny do praktického života prostých Arménů. Arméni se probouzeli a začali energicky požadovat splnění svých požadavků. Až do 60. let 19. století žili Arméni ve své původní domovině pod nadvládou místních kurdských náčelníků. Zesilující se centralizace osmanské vlády způsobila povstání Kurdů, ke kterému se přidala i část Arménů v okolí města Zejtun. Existovala zde jedna z posledních bašt arménské autonomie. Povstání v Zejtunu v letech 1861–1862 skončilo po diplomatické intervenci Francouzů záchranou města a jeho privilegií. Arménské revoluční hnutí však začínalo vznikat poměrně pozdě, až v 80. letech 19. století, tedy v době, kdy se již několik národů vysvobodilo zpod osmanského jha.

Turecká kapitulace u Nikopole, volné dílo, wiki...


Arménské radikály povzbudily i výsledky rusko-turecké války (1877-1878), která skončila pro Osmany krutou porážkou. Ruská vojska, která vstoupila do pohraničních regionů na východě Osmanské říše, nejednou vítalo místní arménské obyvatelstvo jako osvoboditele. Když se po skončení vítězné války ruští vojáci stěhovali zpátky na území své domoviny, následovalo je přibližně 25 tisíc Arménců. Toto ještě více upevnilo tradici dobrých rusko-arménských vztahů a přispělo k rozvoji arménského revolučního hnutí.

V ovzduší protiarménských excesů a celkového zhoršení bezpečnostní situace obyvatelstva přistoupili vrcholní představitelé dominantního arménského milletu k vyjednávání přímo s velmocemi o splnění svých požadavků. Nejprve s Ruskem, poté s představiteli Berlínského kongresu. Pochopení a shodu postojů našli jen u Rusů, kteří v 16. článku Sanstefanské mírové smlouvy kategoricky požadovali od Vysoké porty, aby „bez dalšího zpoždění zlepšila situaci a provedla reformy, které vyžadují místní potřeby v provinciích osídlených Armény, a zajistila jejich bezpečnost před Kurdy a Čerkesy.“

Splněním těchto požadavků podmínili Rusové stažení svých vojsk, která se dostala až k Erzurumu, z území Osmanské říše. Jenže na válečné úspěchy Rusů žárlivě zírali představitelé ostatních mocností, především Velké Británie, proto Rusům nevyšli vstříc. V atmosféře hrozícího konfliktu s mocnostmi Západu Rusové ustoupili. Berlínská smlouva se takto stala kompromisem, ve kterém byly zakomponovány požadavky Rusů na reformy v Západním Arménii ze 16. článku Sanstefanské mírové smlouvy, avšak ruská vojska se měla stáhnout z okupovaných oblastí Osmanské říše bezpodmínečně. Tím však Armény požadované reformy ztratily účinný nástroj k vymáhání jejich realizace v praxi.

Představitelé osmanské Vysoké porty považovali postup Arménů za věrolomnost a obviňovali je, že jednají za jejími zády. Tím se stupňovalo napětí ve vztazích mezi Osmanskou říší a Armény, které později vyvrcholilo v masakrech arménské populace.

Nespokojenost arménského obyvatelstva narůstala a časem se začaly vytvářet ozbrojené povstalecké skupiny, bojující proti rozkládající se říši. Ještě i v té době však nemálo arménských politiků upřednostňovalo cestu jednoduššího odporu vůči režimu. Krutým paradoxem je, že Arméni, na rozdíl od Řeků či jiných balkánských národů, byli ze strany osmanských panovníků dlouhou dobu považováni za millet-i sadika (věrnou náboženskou obec).

Radikální zlom v politickém dění Osmanské říše nastal za sultána Abdülhamita II., který vládl v letech 1876 -1908. Právě během jeho panování se Osmanská říše začala měnit na despotickou totalitní diktaturu. Tento sultán, který byl posledním fakticky vládnoucím sultánem v říši, se ujal moci od července 1876 po mimořádně dramatických událostech. V červnu 1875 se vzbouřili hercegovinští křesťané a v dubnu 1876 začalo povstání Bulharů. Navíc v říjnu 1875 zaznamenala říše faktický státní bankrot. Sultán Abdulhamit II. tedy přebíral impérium ve stavu exponované nedůvěry mocností tehdejšího světa ve schopnosti osmanských vládců konsolidovat situaci v zemi.

Abdülhamit 2 Av Ukjent fotograf/Library of Congress. Lisens: Falt i det fri (Public domain) https://snl.no/


Sultán stál před nesnadným úkolem zastavit podle možnosti totální rozklad impéria. Zpočátku byl i on reformátor a během jeho vlády se Osmanská říše stala konstituční monarchií. Dokonce v roce 1877 byl otevřen první osmanský parlament. Navíc vynikal mnoha pozitivními povahovými rysy. Druhou stránkou jeho vlády však byl krvavý teror. Právě za jeho vlády začaly velké masakry Arménů, proto někteří arménští historici označují jeho nástup k moci v roce 1876 za začátek téměř půlstoleté genocidy Arménů.

Masakr Arménů tak, jak je nakreslil očitý svědek, volné dílo, wiki..

Sdílet

Související články:
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 07. 2022 | 765 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace