Zajímavé...

Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku

Klasztor Khor Virap z górą Ararat w tle; Andrew Behesnilian; CC-BY-SA-3.0; goryiludzie.pl/a Přinášíme 2. část článku Karola Dučáka pojednávající o historii arménského národa.

1. část článku najdete zde


Zásluhy ruského národa
při záchraně Arménů

2. část článkuMuslimské i nemuslimské obyvatelstvo impéria bylo po stránce náboženské organizované v takzvaných milletech. Jelikož Osmanská říše byla islámskou říší, nejpočetnější byl pochopitelně muslimský millet. Jeho příslušníci se řídili pravidly a zákony svého vyznání a byli plnohodnotnými obyvateli říše za předpokladu, že nevykonávali žádnou činnost, která by byla v rozporu se zákony a zájmy muslimské říše.

V rámci nemuslimského obyvatelstva Osmanské říše byl nejmocnější řecký millet, který měl v některých částech říše, především na Balkáně, velmi silné postavení. Tvořili ho kromě etnických Řeků vyznavači ortodoxních církví nejrůznějšího původu. Na Balkáně to byli Srbové, Bulhaři, Rumuni, Albánci, v Asii křesťané, kteří mluvili turecky a arabsky. Méně četné byly další dva millety: arménský a židovský. Katoličtí Řekové a Arméni, kteří byli v jednotě s Římem, však nepatřili k žádnému z dříve uvedených křesťanských milletů, tedy ani k řeckému, ani k arménskému.

Je však třeba v této souvislosti připomenout, že mnozí křesťané se dobrovolně zřekli své víry a přestoupili na islám, aby tak získali rovnoprávné postavení s muslimy. Díky tomu mnozí z nich dosáhli oslnivého společenského vzestupu, ale tím pádem rostl počet muslimů v impériu na úkor křesťanů, kteří se z vlastní vůle zříkali své víry.

Křesťané a Židé v Osmanské říši měli sice diskriminační statut zimmí, přesto však patřilo jejich postavení k nejpozoruhodnějším specifikům osmanského státu. Už bezprostředně po dobytí Konstantinopole v roce 1453 sultán Mehmed II. dosadil do úřadu řeckého patriarchu a o několik let později (podle různých pramenů v roce 1458 nebo v roce 1461) i arménského patriarchu. Takovým způsobem integroval obě nejpočetnější křesťanské církve, které měly vlastní náboženské struktury, do správného aparátu říše. O něco později (podle různých pramenů v roce 1556 nebo v roce 1557), byl znovu založen srbský ortodoxní patriarchát se sídlem v kosovském městě İpek (dnes Peć).

Sultan Mehmet II., CC BY-SA 2.5 commons. wikimedia.org


Jiné křesťanské skupiny nebyly natolik pevně integrovány do státního aparátu říše. Šlo o nestoriány z jihovýchodní Anatólie, monofyzitské egyptské Kopty, syrské jakobity či libanonské maronity, unifikované s Katolickou církví. V podobné situaci byly až do 19. století i Židé. Přesto však všechny tyto náboženské obce získávaly částečný podíl na moci v rámci státem stanovené dělby práce. Tímto racionálním způsobem se sultáni snažili vypěstovat v osmanských nemuslimech pocit sounáležitosti k jedné obrovské říši, díky čemuž se jim do značné míry dařilo eliminovat jejich případné snahy o osamostatnění se.

I když Osmani viděli smysl existence svého státu jako prostředek k šíření islámu, islámské právo jako právní základ země zakazovalo vynucené konverze na islám. I zde se však v mnoha případech teorie rozcházela s praxí. Vztah muslimského impéria vůči křesťanům byl vskutku rozporuplný. Z dějin sice známe nemálo příběhů talentovaných křesťanů, kteří dosáhli oslnivých úspěchů v Osmanské říši, historie však zaznamenala i mnohé případy krutého teroru vůči křesťanům.

K nejvíce zkoušeným národům impéria Osmanů patřili křesťanští Arméni ve své historické vlasti na území Arménské vysočiny. Arméni byli po staletí vystaveni krutému teroru, protože jejich existenci v původní vlasti vnímali Turci jako politické nebezpečí.

Je však třeba otevřeně konstatovat, že i mezi Turky byli ušlechtilí vzdělanci, kteří nesouhlasili s uplatňováním teroru vůči křesťanům. Jedním z nich byl turecký cestovatel a spisovatel Evliya Çelebi, který začátkem XVII. století podnikal četné vojenské výpravy s osmanskými vojsky. Na základě zážitků z cest po Arménii napsal mimo jiné: „V Erzurumu byl celý horizont pokryt kouřem hořících arménských vesnic, a ze stanů tureckých vojáků bylo slyšet zvuky hudebních nástrojů a stony Arménů.

Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 3.0 RS, commons...


Tohoto ušlechtilého Turka překvapily nesmyslné strašné oběti, jak sám napsal po návratu z jednoho pochodu s armádou Osmanů.

Arméni po staletí prožívali velmi neklidné časy. Jejich situaci komplikovala i skutečnost, že území, které obývaly, bylo multietnické, a kromě nich na něm žili i Turci, Kurdi, Čerkesové a příslušníci jiných národů. Zvláště vztahy Arménů s Kurdy byly mimořádně komplikované.

V 16. století sváděly o historickou vlast Arménů zdlouhavé a vyčerpávající války Osmanská říše a sáfijská Persie. V roce 1555 podepsaly obě bojující strany mírovou smlouvu, která rozdělila Arménii na dvě části. Západní Arménie připadla Osmanské říši (Erzurumský, Karský, Vanský, Sebastijský a Diarbekirský vilajet). Východní Arménie byla připojena k Persii (Jerevanský, Nachičevanský, Karabašský a jiné chanáty). Osmanští Arméni hledali spojence, kteří by jim pomohli zlepšit vyhlídky do budoucnosti. Své naděje upíraly na carské Rusko, se kterým zintenzivňovali kontakty od 70. let 17. století. To vedlo k vytvoření trvalé proruské orientace Arménů, kteří cítili ve velkém ruském národě spřízněnost a oporu. Jak se později ukázalo, bylo to nejvýznamnějším předpokladem pozdější záchrany Arménů v jejich staré vlasti a vytvoření jejich samostatného státu ve 20. století.

Koncem 17. století došlo k významné události pro křesťanskou Evropu. Osmanská armáda utrpěla zdrcující porážku, kterou jí uštědřila křesťanská vojska v bitvě u Vídně v roce 1683. Od tohoto momentu se Osmanská říše dostávala do trvalé defenzivy a ocitala se pod silným tlakem panovníků křesťanské Evropy, žádajících o zlepšení postavení nemuslimů v impériu Osmanů. Díky tomu došlo k výraznému oživení křesťanského života v Osmanské říši. Zatímco před bitvou u Vídně v roce 1683 vystupovali osmanští sultáni ve vztahu k evropským křesťanským panovníkům s vyzývavou arogancí, vojenské úspěchy Evropanů, kteří způsobovali Osmanům po vítězné bitvě u Vídně další potupné porážky na vojenském poli, přinutily sultány s pokorou akceptovat požadavky na zlepšování postavení nemuslimského obyvatelstva Osmanské říše.

V roce 1740 se Francie ujímá protektorátu nad katolíky říše. Ochráncem pravoslavných křesťanů se stává ruský car. Na základě mírových jednání v Kücük Kaynarca v roce 1774 převzalo Rusko ochranu nad všemi ortodoxními poddanými, kteří žili v osmanských oblastech. Díky protektorátu Ruska získali ortodoxní křesťané v říši poměrně významné postavení nejen v řeckých a balkánských provinciích nebo na syrských územích, ale i na území dnešního Turecka, především v Istanbulu. V Anatólii tvořili ortodoxní křesťané četné minority, ovšem i jejich význam vzrůstal. Populace katolíků v Osmanském impériu nebyla tak početná jako komunita ortodoxních věřících a představovali ji především maronité v Libanonu, který byl v té době součástí říše.

Battle of Vienna 1683, public domain, commons...


Osmanští křesťané časem získali významné postavení ve sféře obchodu a finančnictví na úkor Židů, kteří v této oblasti dominovali předtím, v době rozkvětu Osmanské říše. V době největšího rozmachu impéria Osmanů byli Židé detailně obeznámeni s evropskou vzdělaností a jako příslušníci nekřesťanského náboženství nemohli být podezřívání ze sympatií k evropským nepřátelům osmanského impéria, proto hráli důležitou roli v ekonomickopolitické zprávě říše. Jenže právě oni nejvíce doplatili na úpadek osmanského státu od konce 17. století. Na rozdíl od křesťanů nemohli doufat v pomoc a protektorát evropských křesťanských vlád a tak zůstali do jisté míry ve společnosti izolováni. Jejich postavení se částečně zlepšilo až v druhé polovině 19. století. Z obchodu, finančnictví a státních úřadů je v převážné míře vytlačili Řekové, Arméni a arabsky mluvící křesťané z Levanty (Východního Středomoří).

Důležitým momentem, který přispěl ke zvýšení prestiže křesťanského obyvatelstva v Osmanské říši, byl vznik řecké aristokracie, která se vytvořila v 17. a 18. století v Istanbulu, metropoli impéria, a těšila se neobyčejné přízni Osmanů. Její příslušníci, pocházející z vlivných patricijských rodin, byli podle svých rodových sídel v istanbulské čtvrti Fanar označováni jako fanarioté. Časem si vytvořili doslova monopol na několik důležitých úřadů ve státě. Patřil k nim i úřad dragomana Vysoké porty (nejvyššího vládního orgánu Osmanské říše). Oficiálně sice šlo o post obyčejného tlumočníka, ve skutečnosti však dragoman odpovídal za zahraniční styky impéria. Fanariotům také náležel úřad místodržících podunajských knížectví, z nichž se později etablovalo rumunské království.

Dobytí Egypta Napoleonem v roce 1798 vyvolalo potřebu reforem v Osmanské říši. Osvícený sultán Mahmud II. (1808-1839) se již v období své vlády snažil reformovat impérium natolik, aby ho evropské mocnosti začaly vnímat jako součást Evropy. On sám začal éru radikálních reforem v Osmanské říši, které přinesly pozitivní změny i pro Katolickou církev. Díky společnému zásahu Rakouska a Francie u Vysoké Porty byl v roce 1829 katolíkům Osmanské říše udělen status millet (státem uznané společenství). Diplomatická aktivita papeže Pia VIII. a nátlak křesťanských panovníků přiměly sultána Mahmuda II. vydat v roce 1830 dekret, který umožnil arménským katolíkům svobodně vyznávat svou víru a stavět kostely. Na základě toho papež Pius VIII. zřídil 6. července 1830 primaciální Konstantinopolské arcibiskupství pro arménské katolíky.

Napoleon před Sfingou (1867–1868), volné dílo


Slabost Osmanů poskytovala dominantním Evropanům téměř neomezené právo zasahovat do vnitřních záležitostí Osmanské říše. Ochrana náboženských minorit v praxi znamenala možnost budování vzdělávacího systému pro osmanské křesťany a Židy. Rostoucí počet misijních škol a jiných vzdělávacích, kulturních a společenských institucí přispěl k tomu, že nemuslimové dosahovali v osmanském impériu vyšší vzdělanostní úroveň než muslimské obyvatelstvo. Podle jednoho pramene z celkového počtu 366 zaměstnanců osmanského ministerstva zahraničí v letech 1850 až 1908 bylo 107 nemuslimů (29%). Pokud si uvědomíme, že nemuslimové tvořili v té době 23 – 24 % celkové populace Osmanské říše, znamená to, že procentuální zastoupení nemuslimů ve službách osmanského ministerstva zahraničí bylo vyšší než procentuální zastoupení nemuslimského obyvatelstva v rámci celkové populace impéria. Zatímco polovina muslimských zaměstnanců státní správy ovládala 3 cizí jazyky, nemuslimští zaměstnanci v mnoha případech ovládali 5 a více cizích jazyků.

Právě vzdělání se stalo nezanedbatelným prostředkem rozšiřování kulturního, hospodářského i politického vlivu cizí země, která měla v daném sektoru protektorát. Nejvíce se dařilo v počátečních fázích především Francouzům, později se více začali prosazovat Italové, Britové, Němci a Američané, zatímco Rusové v tomto ohledu výrazně neuspěli navzdory svému velkému vlivu v prostředí osmanských ortodoxních křesťanů. V tomto období zaznamenáváme intenzivní činnost misionářů, kteří se pokoušeli o konverzi muslimů na křesťanskou víru, avšak s minimálním úspěchem, protože islámský zákon trestá odpadlictví trestem smrti. Větší přesuny nastaly v křesťanské populaci. Byly zde zaznamenány konverze ortodoxních, arménských a jiných východních křesťanů ke katolicismu nebo nějaké formě protestantismu. Celkově však protestantské misie nezaznamenaly v osmanském impériu výraznější úspěchy. Přes intenzivní činnost britských, německých a amerických misionářů se protestantské obce příliš nerozrostly.

V roce 1848 přichází do Istanbulu vyslanec Svatého stolce. V roce 1850 bylo zřízeno 6 nových biskupských sídel v Turecku. V letech 1852-1853 si Napoleon III. vynucuje zvláštní výsady pro osmanské katolíky. V roce 1857 dochází k snad nejvýraznějšímu projevu zrovnoprávnění osmanských nemuslimů s muslimy. Byla zrušena daň z hlavy (cizye) pro nemuslimy. V roce 1860, po srážkách drúzů a maronitů v Libanonu získávají Arméni patriarchátní ústavu. V roce 1861 se stává Libanon, v té době součást Osmanské říše, autonomní provincií, spravovanou křesťanským guvernérem, kterého jmenovala Vysoká porta. V roce 1868 byly navázány diplomatické styky mezi Svatým stolcem a Osmanskou říší.

Trend zlepšování postavení nemuslimského obyvatelstva včetně katolíků v Osmanské říši se zachoval až do počátku 20. století. Projevoval se nejen jistou mírou náboženské tolerance, ale i hospodářským a společenským povznesením osmanských nemuslimů s výjimkou Arménů v jejich domovině. Křesťanská obchodní buržoazie měla stále silnější postavení v osmanské společnosti. Na počátku 20. století ovládali svět osmanského finančnictví příslušníci náboženských minorit v říši a cizinci. V seznamu z roku 1912 se mezi 40 jmény soukromých bankéřů nachází 12 Řeků, 12 Arménů, 8 Židů, 5 Levantinců nebo Evropanů. Podobný obraz poskytuje i seznam 34 istanbulských makléřů, z nichž bylo 18 Řeků, 6 Židů, 5 Arménů, ale ani jeden Turek. Křesťanská populace se vzmáhala a měla velkou zásluhu na modernizaci Osmanské říše. V souvislosti se situací Arménů v Osmanské říši je pozoruhodný jeden paradox. Zatímco Arméni v Istanbulu měli poměrně dobré postavení, jejich krajané v samotné Arménii na tom byli mnohem hůře. Istanbul byl totiž výkladní skříní Osmanské říše. Pohybovalo se v něm mnoho cizinců, proto si muslimští vládci nemohli dovolit otevřeně terorizovat křesťany. Právě v Istanbulu se nejintenzivněji projevoval tlak křesťanských mocností Evropě, nutících sultány k neustálému zlepšování postavení křesťanů v muslimském impériu.

I Arméni, kteří žili v Istanbulu, mimo svou původní domovinu, měli podstatně lepší předpoklady společensky se uplatnit a ty v mnoha případech i využili. Arménský millet v Osmanské říši tvořili lidé s různým společenským postavením. Dominantní postavení v něm měli amirové, členové arménské elity v Istanbulu, kterých nikdy nebylo více než 200 a jejich dominance v milletu trvala do roku 1844. Měli úzké propojení s osmanskou administrativou a zastávali posty bankéřů, ale také významné pozice v administrativě osmanského impéria. Například rodina Düzianů po celé generace dědila post ředitele mincovny Osmanské říše, rod Dadiánů, klenotníků na sultánově dvoře, měl od konce 18. století kontrolu nad výrobou střelného prachu, a Balianové, nejvýznamnější dynastie arménských amirů, měli de facto monopol na post vrchního architekta Osmanské říše. Konzervativní amirové byli náchylní kolaborovat s osmanskou dynastií. Vyhovovala jim existence jejich národa v rámci osmanského impéria.

Došlo tak k zdlouhavým sporům s liberálními arménskými politiky, kteří hlásali ideologii „lásky k vlasti“ s důrazem na vztah k domovskému území, na kterém po staletí žila arménská populace.

Arménský národ byl v té době značně rozštěpený. Neexistovala v něm jednota v politických ani náboženských otázkách. Co se týče národnostní politiky, vystřídali se zde různé koncepce od autonomie v rámci osmanského impéria až po sebeurčení ve vlastním národním státě. Arménská elita byla věrná říši až do roku 1878. Poté dostali větší prostor jejich političtí oponenti, bojující za sebeurčení ve vlastním státě.

Nebezpečné byly i náboženské konflikty ve společnosti, v níž většinová Arménská apoštolská církev s nevolí přijímala existenci arménských katolíků i protestantů, existujících v postavení minorit. To vyústilo do konfliktů, z nichž nejtragičtější se odehrál v roce 1828.

Perzekuci arménských katolíků tehdy vyvolal arménský gregoriánský patriarcha, který v atmosféře nedůvěry osmanských panovníků vůči arménským poddaným po prohrané bitvě u Navarinu a ruském postupu na území Arménů v Persii obvinil před tváří sultána Mahmuda II. arménské katolíky z intrik proti osmanskému impériu.

Hořící turecká flota v zálivu Navarino, 20. říjen 1827, volné dílo, cs.wiki...


Došlo k velkému pronásledování bohatých arménských katolíků v Istanbulu (jejich komunita měla asi 20 tisíc věřících). Menší část katolíků přinutili konvertovat ke gregoriánské církvi, většinu z nich však připravili o majetek a vyhnali na venkov. Deportace se však neobešly beze ztrát na životech (asi 400 uprchlíků, převážně dětí, zemřelo). Diplomatický zásah Rakouska a Francie pomohl postiženým vrátit se domů a získat zpět majetek, který jim byl neprávem odňat.

Mezi Armény byli lidé s rozličným společenským postavením, a proto mezi nimi neexistovala nějaká dojemná shoda názorů a postojů. Istanbulští Arméni, kteří byli poměrně dobře situovaní, měli jiné zájmy než jejich rodáci, žijící ve své původní domovině v nepoměrně horším postavení. Svět se o nich dozvídal jen sporadicky, ale historie nám zanechala několik svědectví o jejich nesnesitelných životních podmínkách.

V této souvislosti je třeba připomenout, že i když byla Osmanská říše centralizovaným impériem, jeho okrajové provincie byly často do značné míry nezávislé na ústřední moci v Istanbulu. Místní provinční vládci se svými vojenskými jednotkami se často cítili být dostatečně silní na to, aby si nechali poroučet z Istanbulu. Vysoká porta se horlivě snažila dostat provincie pod kontrolu ústřední moci modernizací armády, unifikací státní správy a jinými reformními kroky.

Také Arméni ve své původní domovině byli vystaveni útlaku provinční vrchnosti, který ústřední vláda v Istanbulu sotva mohla ovlivnit. Francouz Amédée Jaubert konstatoval po návštěvě Arménie v roce 1806 mimo jiné, že „v této nešťastné oblasti neexistuje ani rodina, ani bezpečí, ani klid... pohled na mnohé spálené a zpustošené obce vyvolával ve mně nejsmutnější myšlenky... Oblast Erzurumu kavalerie natolik zpustošila, že obyvatelé vesnic navždy opustili své příbytky. Liduprázdné byly i oblasti od Vanu po Araks.

Pierre Amédée JAUBERT, volné dílo


Tyto smutné skutečnosti potvrdil i jiný cestovatel, Joseph Michel Tancoigne, který nešťastnou domovinu Arménů navštívil v roce 1807. Ve svém díle píše o okrádání a vraždění arménského obyvatelstva, které „se nemohlo postavit na odpor, protože nesmělo vlastnit zbraně“. Píše i o vydrancovaných a spálených obcích doliny Andžalu, jejíž arménské obyvatelstvo uprchlo do Persie. Autor těchto řádků viděl všude smrt a plenění. Uvádí například, že v oblasti od Diadina po Toprak-Kale bylo vypáleno a zpustošeno 118 obcí, „obydlených nešťastnými arménskými křesťany.

Armény okrádali o všechno. Bourali jim obydlí, nebo je zabavovali, aby je pak dali Turkům, Čerkesům nebo Kurdům. Systematicky se snažili vyhladovět křesťanské Armény. Konfiskovali jim dobytek a zemědělské nářadí, jejich pšenici spalovali, je samotné zabíjeli nebo obraceli na islám, případně je vyhnali z jejich domoviny. Tím se nezvratně měnilo demografické složení obyvatelstva území, na kterém po staletí žili Arméni.

Naděje na změnu přišla začátkem 19. století, kdy začal proces sbližování Arménů s Ruskem vypuknutím rusko-perské války v roce 1804. Tento dlouho trvající konflikt skončil 12. října 1813, kdy obě bojující strany podepsaly Gulistánskou smlouvu, na jejímž základě připadly Rusku mimo jiných dříve sporných území i části Východní Arménie. O 14 let později, po skončení rusko-turecké války (1828 - 1829), byly k carské říši připojeny i dva chanáty (Jerevanský a Nachičevanský) a Ordubadská oblast. Od tohoto okamžiku tedy patřila Rusku všechna území Východní Arménie, která se v roce 1849 stala Arménskou gubernií carského impéria. Tento politický vývoj se ukázal být o dvě století později nejvýznamnějším momentem při záchraně arménského národa před totální genocidou na půdě staleté domoviny tohoto národa. Nebýt Rusů, skončili by Arméni s největší pravděpodobností podobně jako Kurdové, kteří dodnes nemají svou vlastní domovinu a podobně jako Židé do roku 1948, kdy po staletích života v diaspoře získali svůj vlastní stát Izrael.

Persko–ruská hranice před a po podpisu smlouvy z Gulistánu, volné dílo, cs. wiki...


I když zajisté nelze idealizovat životní podmínky obyvatel carského impéria, přece jen Arménům pod ochrannými křídly Ruské říše nehrozila fyzická likvidace. Po připojení k Rusku Arméni již nebyli nábožensky diskriminováni a carská říše jim po mnoha staletích neklidu poskytla relativně bezpečný život a ochranu majetku. Zatímco v Turecku a sousední Persii vládla feudální anarchie, ve feudálním Rusku se začal formovat kapitalismus a existovala zde konsolidovaná centralizovaná moc, opírající se o organizovanou byrokracii.

Rusko-arménská spolupráce byla výhodná pro obě strany. Arméni potřebovali ruskou ochranu proti osmanskému teroru a Rusové potřebovali Armény jako spojence při prosazování své expanzionistické politiky v regionu.

Rusové u Navarina, obraz Ivana Aivazovského, ukazující ruskou eskadru v přední linii, volné dílo, wiki...Sdílet

Související články:
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 06. 2022 | 676 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace