Zajímavé...

Karol Dučák - Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze a Slovenské Navalis na Domaši

CC0, pixabay.com Tento příspěvek slovenského publicisty Karola Dučáka navazuje na nedávno zveřejněný seriál Svatý Jan z Nepomuku a přibližuje historii a současnost slavností Navalis, které se konají ke cti světce v Praze a nově také na Slovensku...

I v tomto jubilejním roce 2021, kdy si připomínáme 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, se již po 13. uskutečnily slavnosti NAVALIS v Praze. Tato tradice se obnovila po dlouholetém přerušení v r. 2009. Konají se vždy 15. května v předvečer svátku tohoto velkého českého světce a patrona všech lidí „od vody“.

Vůbec poprvé se barokní Svatojánské slavnosti NAVALIS konaly před více než 300 lety dne 15. května 1715 u příležitosti zahájení beatifikačního procesu Jana Nepomuckého, avšak tradice jejich konání byla přerušena během panování císaře Josefa II. a také v epoše totality, kterou vlast světce zažila v 20. století.

Po roce 1989 trvalo ještě dalších 20 let, než byla v roce 2009 tato tradice obnovena. Zasloužil se o to pražský převozník Zdeněk Bergman, který se jako provozovatel lodní dopravy na Vltavě seznámil se životem sv. Jana Nepomuckého a s historii jeho kultu, přičemž objevil informace o konání vodní hudby ke cti světce na Vltavě u Karlova mostu v Praze, tedy v místě jeho podnikání. Bergman obnovil Svatojánské slavnosti NAVALIS, takže od roku 2009 zažíváme epochu novodobých velkolepých slavností světce v Praze každý rok 15. května za účasti poutníků a turistů z celého světa.

Vůbec první hudební vystoupení na lodích v Praze se konalo před téměř 400 lety dne 5. května 1627 u příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta do Strahovského kláštera. Inspirací organizátorům byly už dávno předtím s úspěchem provozované velkolepé lodní hudby v Benátkách.

Po roce 1627 se hudební vystoupení na lodích konala pouze vzácně při výjimečných událostech. Rokem 1715 však začala dlouhodobá tradice jejich konání pravidelně každý rok 15. května. Již tradičně se na výročí tohoto dne konala mše, procesí k Vltavě a vodní koncert na hladině řeky u Karlova mostu, zakončený ohňostrojem.

Slavnosti patřily v barokní době k největším a nejvelkolepějším, v roce 1743 se jich zúčastnila dokonce i císařovna Marie Terezie. V roce 1868 byly slavnosti spojeny s položením základního kamene Národního divadla. Po první světové válce slavnosti NAVALIS neblaze zasáhlo prvorepublikové řádění, kdy byl stržen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze a zničeny i stovky soch svatého Jana Nepomuckého. Pochybné pokrokářství První republiky zrušilo svátek sv. Jana Nepomuckého jako den pracovního klidu a pozdější totalitní ateistický režim po druhé světové válce svátek světce vymazal z kalendáře úplně.

Tradici vodní hudby v totalitní éře nenápadně připomněl v roce 1957 dirigent Pavel Smetáček uspořádáním koncertu na parníku Děvín v rámci festivalu Pražské Jaro.

V současné době si slavnosti NAVALIS v Praze můžeme opět vychutnávat v plné kráse.

V letošním jubilejním roce 2021 s připomínkou 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého byly slavnosti opět zahájeny mší svatou v katedrále sv. Víta, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Po skončení mše se vydalo procesí z Hradu přes Nerudovu ulici na Karlův most a ke kostelu křížovníků sv. Františka. Vyzvánění zvonů z kostelů zasvěcených sv. Janu Nepomuckému nejen u nás, ale i ve světě, vytvářelo působivou zvukovou kulisu celé události. Rušivým momentem slavnosti byla letos zvýšená hladina Vltavy, která znemožnila uskutečnění regaty veslic i otužileckého plavání.

navalis-plagat, www.povecernik.sk


Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze se staly inspirací pro zorganizování podobné akce na východním Slovensku. Dne 26.6.2021 se uskutečnily v prostorách zátoky v rekreační oblasti Domaša Dobrá už podruhé Slovenské Navalis, slavnosti sv. Jana Nepomuckého - patrona všech námořníků a lidi od vody.

Tato rekreační oblast se nachází na břehu vodní nádrže Veľká Domaša, která v Ondavské vrchovině vznikla přehrazením řeky Ondava u obce Veľká Domaša v 60. letech 20. století. Její výstavba začala v únoru 1962 a skončila v prosinci 1967. Voda v nádrži zaplavila obce Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou, Trepec, Kelča, Valkov a Petejovce. Jde o víceúčelové vodní dílo, které má délku 14 km, maximální šířku 4 km a rozlohu 1 422 ha. Hlavním posláním vodního díla je akumulace vody při vyšších průtocích a její následné využití pro různé účely. Využívá se na ředění odpadních vod z podniku Bukóza Vranov nad Topľou, na výrobu elektrické energie, na zavlažování 17 tisíc hektarů půdy v oblasti pod vodním dílem a také na chov ryb. Okolí nádrže je ideálním místem na letní rekreaci, realizaci vodních sportů a rybaření. Na březích vodní nádrže je 5 rekreačních středisek - Valkov-Tíšava, Dobrá, Poľany, Holčíkovce a Nová Keľča.

DOMAŠA, Ing.Mgr.Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0, commons...


Poprvé se Slovenské Navalis konaly v rekreační oblasti Domaša Dobrá 27.6.2020 za přítomnosti vzácného hosta, kardinála Dominika Duky, pražského arcibiskupa a českého primase, který tehdy společně s košickým arcibiskupem Bernardem Boberem celebrovali mši svatou, a pak oba z paluby výletní lodi Bohemia, která byla dodaná na vodní nádrž Veľká Domaša rok předtím z Prahy, požehnali všechny lodě na vodní nádrži i lidi od vody.https://www.youtube.com/watch?v=c6CRNiZUBuw

Letošní slavnosti se konaly pod záštitou župana PSK (Prešovský samosprávny kraj) Milana Majerského a ministra dopravy SR Andreje Doležala. Krátce po 19. hodině program začal. V jeho úvodu přivítala přítomné moderátorka paní Anna Gdovinová jménem Obce Kvakovce, OOCR (Oblastná organizácia cestovného ruchu) Horný Zemplín a Horný Šariš, jakož i farnosti Slovenská Kajňa. Potom připomněla 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého, které připadlo na 31. květen 2021 a v krátkosti připomněla historii slavení Svatojánských slavností Navalis v Praze, přičemž krátce poinformovala přítomné i o vzniku slavností Slovenské Navalis v roce 2020 za osobní účasti kardinála Duky. Nato přivítala hosty akce, jmenovitě ty nejvzácnější. Především župana Majerského s manželkou Miriam Lexmann, p. Josefa Lukáče, poslance NRSR a místopředsedu PSK, Davida Hlubockého, generálního ředitele Slovenského vodohospodářského podniku, poslance PSK a zástupce státní správy a samosprávy. Zmínila se také o tom, že přijde Mons. Bernard Bober, arcibiskup, metropolita košický, který provede požehnání lodí i lidí od vody

Také omluvila neúčast ministra Doležala, který se slavností nemohl zúčastnit kvůli pracovní zaneprázdněnosti, ale přislíbil, že na rekreační oblast přijde do 2 týdnů řešit rozvojové projekty. Následně seznámila přítomné s programem, který začne mší svatou na připraveném pódiu poté, co tam přijde procesí.

Diváci měli možnost zahlédnout na velkoplošní obrazovce fotografii zatopeného kostela obce Dobrá nad Ondavou a nakrátko zazněl zvuk autentických zvonů z tohoto kostela. Zakrátko nato za zvuků hudby a pěveckého sboru PUĽS přišla procesí k improvizovanému pódiu s oltářem, ambonem, varhanami a vším nezbytným pro liturgické slavení.

Mši celebroval Juraj Sitarčík, farář z obce Slovenská Kajňa. Po mši následovalo udělování ceny Srdce Domašského regionu, která bude každý rok udělována osobnosti s největšími zásluhami o rozvoj této oblasti. Moderátorka vyzvala Martinu Timkovou, předsedkyni komise cestovního ruchu v obci Kvakovce, aby přítomným vysvětlila, o čem ta cena je. Martina Timková, držíc v rukou cenu, výtvor uměleckého kováře Michala Kačmára, odpověděla na výzvu a ozřejmila přítomným, proč padlo rozhodnutí každoročně udělovat tuto cenu. Následně dostal slovo Jaroslav Makatúra, předseda OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, který vysvětlil přítomným, kdo rozhoduje o udělení ceny. Nakonec vystoupil s krátkým proslovem předseda PSK, který prozradil přítomným, že v tomto roce bude na základě rozhodnutí komise oceněn RNDr. Gejza Mikita, dlouholetý ředitel dnes už neexistující organizace Okresná správa cestovného ruchu ve Vranově nad Topľou, která měla později sídlo v obci Holčíkovce.

cena Srdce Domašského regiónu, www.domasacity.sk


V následujících chvílích se slova ujal starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ a požádal faráře Juraje Sitarčíka a Mons. Bernarda Bobera, aby přišli na pódium a požehnali lodě i lidi od vody na Domaši. Mons. Bober se po krátkém proslovu vydal v doprovodu faráře Sitarčíka koridorem hořících loučí ke člunu, který je oba odvážel po hladině vodní nádrže k plavidlům a lodi Bohemia, aby je požehnali. To vše umocňoval zvuk hudby Sanctus a Laudate Dominum.

Požehnání mělo svou působivou sílu. Po něm se rozsvítil velký nápis WE LOVE DOMAŠA a pódium se připravovalo pro vystoupení souboru Lúčnica.

Moderátorka uvedla vystoupení Lúčnice a diváci si pak vychutnávali impozantní výkony členů špičkového slovenského uměleckého souboru. Bohatý program slavností trval do pozdních nočních hodin. Celou slávu zakončil velkolepý ohňostroj a diváci, naplnění hlubokými duchovními a uměleckými zážitky, se mohli rozejít do svých domovů. Slavnosti proběhly ve velmi kultivovaném ovzduší a takové díky pěknému počasí se mimořádně vydařily.

Bohu díky za tu nádheru! Doufejme, že i v následujících letech se budou opakovat velkolepé slavnosti, které se stanou tradiční součástí života v regionu.

Karol Dučák

Jednotlivé díly:

1. část: Vzácnější ve světě, nežli ve své vlasti - zde.
2. část: Johánek z Pomuku - zde
3. část: Začátek konceu - zde
4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené - zde
5. část: Blahořečení a svatořečení - zde
6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu.
Doplnění: Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze a Slovenské Navalis na Domaši

NAVALIS Domaša, foto: priestornet

Sdílet

Související články:
Ohlédnutí za koncertem FATYMských varhanic Elišky a Lenky (09.09.2022)
Závěrečný koncert FKL ve Vranově: Kohout v barokním hávu (22.08.2022)
FKL - Koncert duchovní hudby ve Vranově sr. Marie Magdaléna Fuxová a Jakub Nekvasil (14.08.2022)
FKL - Koncert duchovní hudby ve Štítarech - Zrcadlo minulosti (08.08.2022)
Přehled FKL koncertů červenec (02.07.2022)
FKL 2022 bylo zahájeno Symfonickým orchestrem města Boskovice (02.07.2022)
FKL - Ohlédnutí za koncertem otce a syna Uhlířových v Olbramkostele (14.09.2021)
FKL - Ohlédnutí za koncertem hudební skupiny Útržky nebeských not v Lančově (12.09.2021)
FKL - Ohlédnutí za koncertem Anny Drobílkové (10.09.2021)
FKL: Ohlédnutí za koncertem Ondřeje Múčky (19.08.2021)
FKL - Koncert duchovní hudby ve Vranově sr. Marie Magdaléna Fuxová (17.08.2021)
FKL - Koncert duchovní hudby v Olbramkostele Uhlířovi otec a syn, varhany, virginal (07.08.2021)
FKL koncert: Ondřej Mucha a jeho hosté - varhany, cembalo, housle (02.07.2019)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí: vychází zajímavá kniha... (26.01.2019)
Pozvánka na žehnání knihy Dotyky nebe a země - nově aktualizováno - přidán další program (07.01.2019)
FKL - Koncert Marie Magdaleny Fuxové (07.06.2018)
Pozvánka na koncerty duchovní hudby ve vranovském kostele (05.07.2017)
Händelovo oratorium MESIÁŠ v Brně 18.6.2017 již naposledy (14.06.2017)
Velikonoční koncert duchovní hudby ve Znojmě (22.05.2017)
Festival "Full Of Life" - 3. 6. 2017 - Brno - Řečkovice (14.05.2017)
Lidové misie Vratěnín: Koncert ke Dni matek (26.04.2017)
Adventní koncert Květinky ve Vranově nad Dyjí (02.12.2016)
Koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou - Georg Friedrich Händel - oratorium MESIÁŠ (18.10.2016)
10. ročník festivalu Náměšťfest (02.06.2016)
Uskutečnil se 17. FATYMský ples (26.01.2016)
Organizátoři FATYMského plesu děkují... (18.01.2016)
Kino Svět Znojmo - pořady s křesťanskou tématikou (11.12.2014)
Dušičkový koncert v Jedlce (16.10.2014)
Benefiční koncert komorního smyčcového orchestru Quattro Corde (02.10.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 07. 2021 | 696 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace