Zajímavé...

Vladimír Palko: Istanbulská úmluva a zatmění rozumu

Vladimír Palko, foto:Karibaci, CC BY-SA 4.0, cs.wikipedia.org Článek bývalého ministra vnitra SR, autora knih Boj o moc a tajná služba a Lvi přicházejí.

Úmluvu veřejně odmítají lidé, pro které je starost o opravdu týrané ženy každodenním chlebem.

Úmluva Rady Evropy o předcházení násilí na ženách, tedy Istanbulská úmluva, je jeden z nejideologičtějších dokumentů poslední doby. Člověk se diví, jak je možné, že ji podepsalo tolik v podstatě normálních politiků. Je možné, že si ji někteří nepřečetli nebo jednoduše důvěřovali, že jim přece nikdo nepředloží nějaké šílenství.

Úmluva je o něčem jiném, než si myslíte


Pod bojem proti násilí na ženách si člověk představí, že se staví za ochranu nešťastných žen, které muž bije, které chodí s modřinami. Úmluva se staví za ochranu těchto žen, ale v tom nespočívá její „přidaná hodnota“. Ochrana těchto žen je více méně obsažena v národní legislativě evropských zemí, i když samozřejmě netvrdím, že už tu není co zlepšovat.

To, co Istanbulská úmluva k tématu přidává, je radikální a falešné rozšíření pojmu násilí na ženách, radikální a falešný dějinný výklad příčin tohoto násilí, a hlavně závazek signatářů uskutečnit radikální kulturní revoluci ve vztazích mezi muži a ženami, která je nepřátelská vůči rodině, a prosadit genderovou ideologii.

Pravidla, podle kterých čtěte


Pro ty, kteří si říkají, že to přece nemůže být až tak zlé, doporučuji řídit se při čtení třemi pravidly:

1. Uvědomit si, že my nebudeme rozhodovat o výkladě úmluvy. Bude to výbor GREVIO složený z lidí, kteří nebudou ze Slovenska (u nás z Česka, pozn. překl.). To oni budou posuzovat, jestli úmluvu dodržujeme nebo ne a budou dávat doporučení, co ještě máme udělat. Samozřejmě, že k nám nepošlou armádu, aby to prosadila. Ale politicko-mediálního tlaku se nezřídka zalekne kdekterá vláda. Případně o tom budou rozhodovat soudy.

2. Poučit se z používání salámové metody v jiných oblastech. Když se v roce 1997 do amsterodamského znění smluv o EU dostalo znění, podle kterého může Rada EU přijmout opatření proti diskriminaci založené na sexuální orientaci, věřte, že žádného ze signatářů (a byli mezi nimi i konzervativní a křesťanští politici) by nenapadlo, že za pár let se to bude vykládat tak, že za diskriminaci se považuje i to, když v členské zemi není legalizováno manželství osob stejného pohlaví.

3. Podívat se do zemí, kde už se genderová ideologie částečně prosadila a číst úmluvu v kontextu toho, co v těchto zemích vidíme.

Preambule? Třídní boj


Preambule obsahuje ideologické tvrzení o historii lidstva, které je zveličováno analogicky k tvrzení Marxe o třídním boji, jen za utiskující třídu jsou považováni muži a za utiskovanou ženy.

V preambuli signatáři uznávají, že

„... násilí na ženách je klíčovým společenským mechanismem, nutícím ženy do podřízeného postavení vůči mužům…“

To, co se děje v malé menšině rodin, přece není nějakým společenským mechanismem. Jenže násilí na ženách podle autorů úmluvy není záležitost malého zlomku domácností, jak to chápeme my. Autoři chápou násilí na ženách v nesmírně širokém záběru.

Podle článku 3 do něj spadají „… činy založené na pohlaví, které vedou nebo mohou vést k fyzické, sexuální, psychické nebo ekonomické újmě nebo utrpení žen ...“. Pokud se žena na mateřské dovolené cítí s dítětem osamělá, je to utrpení, které lze chápat jako násilí. Pokud má nižší plat než její kolega, je to ekonomická újmy, tedy násilí (Pamatuj, milý čtenáři, ty nerozhoduješ o tom, co je a co není násilí!).

Autoři jednoduše tvrdí, že násilí proti ženám je něco gigantického, co dalece přesahuje případy fyzického násilí manžela vůči manželce či druha proti družce. Je to tak gigantické, že pro zmínku o mnohem častějším případu soužití mužů a žen ve vzájemné lásce jaksi není prostor. Zkrátka, muži bojují proti ženám. Nejen ti násilníci, co bijí manželky. Muži proti ženám všeobecně.

V manželství je muž měšťákem a žena proletářkou a institucionalizovanou prostitutkou. Tak se podle klasika marxizmu Fridricha Englse dá charakterizovat buržoazní manželství. Podobné vidění nevraživosti ve vztazích mezi muži a ženami vane z Istanbulské úmluvy.

Násilí na ženách je genderově podmíněné


Úmluva říká i to, proč násilí na ženách existuje. Proto, že je rodově podmíněné. V článku 3 se definuje pojem gender, a to úplně jinak, než jsme zvyklí toto slovo používat. Vždy jsme pod ním chápali rod. Podle úmluvy gender „znamená sociálně ustanovené role, chování, jednání a vlastnosti, které příslušná společnost pokládá za odpovídající pro ženy a muže“. Tato definice je vysloveně ideologická, neboť v sobě implicitně obsahuje tvrzení, že role, chování a aktivity mužů a žen nemají nic společného s jejich biologickou podstatou, ale jsou jen konstruktem.

V preambuli signatáři vyslovují přesvědčení, že „násilí na ženách je ze své strukturální povahy násilím založeným na pohlaví“, tedy, že násilí vůči ženám jde ruku v ruce s tradičním rozdělením rolí mezi muži a ženami. Toto je ideologické tvrzení par excellance.

Když se třídní boj zostřuje


V polovině třicátých let přišel vládce komunistického Sovětského svazu Stalin s tezí, že třídní boj s vnitřním nepřítelem se bude zostřovat. Bylo to absurdní, v té době už dávno vládnul takový teror proti jinak smýšlejícím, že v Sovětském svazu si nikdo nedovolil proti režimu říci ani slovíčko. Proč Stalin tuto absurditu řekl? On takové zostření potřeboval, a proto si ho vymyslel. Aby zdůvodnil potřebu krvavých čistek nevídaných rozměrů.

Proč to uvádíme? Protože je stejně tak absurdní, aby se s tezí gigantického podmanění žen muži přicházelo v současnosti, a právě v západní společnosti, kde se už dávno ženy emancipují nevídanou rychlostí. Netvrdím, že ve vztahu mezi muži a ženami bylo v dějinách vždy vše v pořádku a jsem rád, že to bylo právě křesťanství, které ženám přisoudilo stejnou míru důstojnosti jako mužům. Před sto lety byly ženy především v domácnosti, dnes u nás vládne téměř plná zaměstnanost žen. Proč tedy tato apokalyptická vize podmanění žen muži?

Inu, proto, aby při tomto pohledu bylo možné zdůvodnit potřebu revoluční změny společnosti. Jaké?

Už žádná ženskost a mužskost!


Pokud autoři tvrdí, že násilí na ženách je genderově podmíněné, tedy založené na současných rolích, tak je jasné, jak chtějí proti násilí na ženách bojovat. Odstraněním stereotypních rolí.

V článku 12 v odrážce 1 je závazek signatářů přijímat „opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů“.

Toto je závazek uskutečnit revoluční sociální inženýrství. K tomuto se máme zavázat? Co si máme pod změnami v kulturních vzorcích chování představit? Cokoliv. Návrat kojenců do dětských jeslí, protože matky musí pracovat. Pracující otec a nepracující matka je stereotyp. Všude kvóty, muži a ženy 50 na 50. Průnik žen do armády. V některých povoláních tam byly vždy, například ošetřovatelky, spojovatelky, písařky atd., ale v Americe se už diskutuje o jejich zařazení do bojových útvarů. Ano, vojačky mají bojovat, střílet, krvácet a v bolestech umírat. (To, že takto bude více žen vystaveno tomu nejsurovějšímu násilí, ideology netrápí.)

Genderová ideologie propaguje pro transgender lidi chirurgickou změnu pohlaví. Mnozí z nich končí tragicky, například sebevraždou, protože jejich „změna pohlaví“ se nezdaří. Přitom vědci tvrdí, že velká většina mládeže s genderovou dysforií z ní jednoduše vyroste.

z http://rcmonitor.cz


Výchova dětí v předškolních zařízeních i na školách má být zaměřena na potlačení rozdílů mezi chlapci a děvčaty. Běžné osloven „chlapci a děvčata“ se opouští ve prospěch neutrálního oslovení. V angličtině se přechází na zavedení nových rodově neutrálních zájmen. Namísto zájmen jako „jeho“, „jemu“, „jí“, se mají používat nová vymyšlená zájmena jako „zir“, „hir“ a podobně, o jakých jsme se v hodinách angličtiny nikdy neučili ani my, ani Angličané.

V stručnosti, jde o potlačení ženskosti a mužskosti. O jejich zničení.

Transgender a ztráta rozumu


Prorážedlem genderové ideologie se stává pojem „transgender“. U malého počtu lidí existuje mentální těžkost – genderová dysforie, která znamená, že člověk má pocit, že by raději byl tím druhým pohlavím. Genderová ideologie jí dává název „transgender“. Pro genderovou ideologii jsou vítaným prostředkem pro dosahování cílů. Pokud chce někdo tvrdit, že se jimi Istanbulská úmluva přímo nezaobírá, je na omylu.

V odstavci 3 se píše:

„Veškerá opatření přijatá na základě této hlavy budou zohledňovat a řešit specifické potřeby osob, které se staly zranitelnými vlivem konkrétních okolností, přičemž těžištěm těchto opatření budou lidská práva všech obětí.“

V Explanatory Report (Vysvětlující zpráva) se uvádí, že mezi tyto osoby patří i „transgender“ osoby.

Pokud chcete potlačit rozdělení lidí na muže a ženy, můžete to udělat dvěma způsoby. Můžete stírat rozdíly mezi nimi anebo, a to je druhý způsob, si můžete vymyslet desítky dalších bizarních „pohlaví“, jako například „genderfluid“ (ráno se cítím jako žena, večer jako cosi jiného) apod. Transgender osoby do této strategie vhodně zapadají.

Genderová ideologie používá pojmy muž a žena, kdysi pro všechny jednoznačné (pro nás i nadále) zmatečným způsobem, jednoduše si je ukradla a nutí nás používat je podle nich. Doslova tvrdí, že takový muž, který by byl raději ženou, je tou ženou a naopak. Tvrdí, že „transgender“ má právo, abychom ho nazývali mužem, i když je žena, a naopak. Přitom chromozomy v buňkách nám sdělují, zda jsme muži nebo ženy. Muž, který tvrdí, že je žena, má prý právo používat ženské toalety nebo převlékárny a ty opravdové ženy, které jej tam potkají, musí jeho přítomnost strpět. A tak genderová ideologie bojuje proti sexuálnímu násilí na ženách, ale dovolit cizím mužům obnažovat své genitálie před ženami za sexuální násilí nepovažuje.

Všechny děti na školách se o tomto mají povinně učit. Mají být vedeny, aby zkoumaly samy sebe, zda nejsou „transgender“. „Odborníci“ jim přednášejí, že si ještě jen vyberou, jestli budou chlapci či děvčaty. Tito přednášející jsou občas „drag queens“, muži s parukami, namalovaní a oblečení jako ženy.

Istanbulskou úmluvou se zavazujeme, že se o tom děti budou učit „na všech stupních vzdělávání“, tedy ve škole i školce. Genderově podmíněné násilí a nestereotypní role mužů a žen se mají všude vyučovat.

To je vymývání mozků dětí.

Sociální inženýrství versus svoboda


Nikdo rozumný nic nenamítá proti potlačování skutečného násilí na ženách. Když jsem byl ministrem vnitra, začala policie mnohem intenzívněji vyšetřovat trestné činy násilí na ženách. Nejsem proti prosazování se žen i v některých oblastech, kde to nebylo zvykem. Když jsem jako ministr dostal od policejního prezidenta návrh na jmenování první ženy do funkce okresní ředitelky policie, odsouhlasil jsem to.

Pokud se manželé dohodnou na způsobu, jak se kdo z nich bude starat od děti a domácnost a pracovat v zaměstnání, kdo se jim do toho může míchat?

Je to v pořádku, pokud je to výsledkem svobodného rozhodování mužů a žen. Ale je absolutně nepřípustné, aby to přikazoval stát, nemluvě o nějakém mezinárodním výboru GREVIO.

Trest za zdravý rozum


Kdo se drží zdravého rozumu, je trestán. Profesor Nicholas Meriwether ze státní univerzity v Ohio se soudí se školou, která ho trestá, že při rozhovoru se studenty odmítá používat rodově neutrální zájmena. Učitelka Akesha Wyatt z Texasu byla propuštěna, protože odmítla oslovovat „transgender“ dívku jako chlapce. Učitel tělocviku Robert Opedisano z Floridy se soudí se školou, která jej nutí vykonávat dozor v mužských šatnách, přičemž se v nich spolu s chlapci vysvléká i děvče, které tvrdí, že je chlapec. Britský učitel Joshua Suttcliffe byl propuštěn, protože skupinu žáků oslovil „chlapci a děvčata“, i když jedno z děvčat tvrdí, že je chlapec. Majitel baru v Portlande v Oregone Chris Penner zakázal skupině transgender mužů vstup na ženské toalety, protože skutečné ženy si stěžovaly. Soud mu uložil pokutu 400 tisíc dolarů.

Zde rozum umírá.

Kdo je proti úmluvě?


Čtenář už pochopil, kdo podporuje a kdo odmítá Istanbulskou úmluvu. Podporují ji především genderoví ideologové, kteří týranou ženu zblízka neviděli.

A kdo ji veřejně odmítá? Například lidé, pro které je starost o opravdu týrané ženy každodenním chlebem. Kněz Marián Kuffa, který se v Žakovcích také o ženy stará. Pavol Vilček, ředitel Charity ve spišské diecézi. Poslankyně Anna Verešová, ředitelka neziskovky Áno pre život. Protože oni ví, o čem to opravdu je.

Radě Evropy je třeba oznámit, že Slovensko svůj podpis z úmluvy stahuje.

Převzato z www.postoj.sk, článek ze 3. 12. 2018 naleznete zde.

3dman,  CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Ve Španělsku začne ode dneška genderová cenzura reklam na dětské hračky (05.12.2022)
Chloe Coleová: Příběh dívky s mužským hlasem a bez prsou. V USA je symbolem boje proti transvlně (03.12.2022)
Co /Kdo je to žena? (dokument, cz dabing) + nové odkazy (01.09.2022)
6 mil Kč ze zahraničí na homosexuální manželství (10.08.2022)
PRAVÁ ŽENSKOST - Rozhovor s Alicí von Hildebrand (o důstojnosti a povolání ženy, feminizmu a ďáblových snahách ..) (08.08.2022)
Ústavní definice manželství podána! (28.07.2022)
Aliance pro rodinu: Ptali se na nás v Bruselu (21.07.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Změna pohlaví (18.07.2022)
Transgenderová ideologie spočívá na herezi dualismu (16.07.2022)
Nezákonné jednání ČT pokračuje (14.07.2022)
Deset hříchů náhradního mateřství (06.06.2022)
Politické neziskovky opět útočí na společnost (24.05.2022)
Disney a Hollywood proti dětem -- Braňme spolu víru, rodinu a vlast! (14.04.2022)
Kardinál Müller: „Účast LGBT osob na synodě ničí společenství Církve“ (29.03.2022)
Bývalí transrodoví pacienti hovoří o lítosti ze "změny pohlaví" a nedbalosti (26.03.2022)
Tradiční rodina: Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy za pomoci mediálních lží a manipulací - zapojte se znovu do naší kampaně (16.02.2022)
Senát uhájil právo dětí na mámu a tátu (15.12.2021)
Budou uznávat adopce dětí stejnopohlavními páry ze zahraničí? Pište senátorům. (13.12.2021)
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí „Český Barnevernet“ prošla senátem, podepsal ji i prezident - co dál? (09.10.2021)
Katy Faust v ČR - pohled na redefinici manželství optikou práv dětí na otce a matku. (15.09.2021)
Z emailu Jany Jochové - Aliance za rodinu / Babišův dotazník na "homomanželství" (26.08.2021)
Rozhovor s Dennisem Pragerem z PragerU (26.08.2021)
Aliance pro rodinu: Na Prague pride jsme se stali hlasem dětí (05.08.2021)
LGBT ideologie je anti-náboženstvím dneška (01.08.2021)
Sbor homosexuálů zpívá: "Obrátíme vaše děti, jdeme si pro ně" (15.07.2021)
Vladimír Palko: Lvi přicházejí. Opravdu ?! (14.07.2021)
Ve středu se v Europarlamentu hlasuje o rodině, napište s námi (22.06.2021)
Nová zpráva dětského fondu při OSN UNICEFu uvádí, že porno dělá některé děti šťastnými. (22.06.2021)
Maďarsko zakázalo propagaci homosex / trans materiálů nezletilým a tvrdě jde po pedofilech (18.06.2021)
Tlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy opět sílí - braňme se společně tomuto plánu (04.06.2021)
Ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy versus Manželství pro všechny 1:1 (31.05.2021)
Liberální revoluce proniká i do Církve, tvrdí prof. Kowalczyk SJ (11.05.2021)
Prosba o modlitbu - Protiústavní návrh vládní zmocněnkyně Válkové // + Výzva poslancům k zamítnutí návrhu novely - možnost podepsat (29.04.2021)
Muži jsou muži, ženy jsou ženy: Racionální manifest o pohlavích (12.04.2021)
Biskup Konderla z Tulsy diskutuje o reakci Církve na transgender hnutí (29.03.2021)
Jitka Chalánková: Vláda se chystá přihrát miliony genderovým neziskovkám. A opět vrací do hry Istanbulskou úmluvu (09.03.2021)
P. Marián Kuffa: O koronaviru (Covid 19) (18.02.2021)
Plán MŠMT pro rovnost pohlaví k rovnosti nepovede (19.01.2021)
Maďarsko odmítá genderovou teorii v ústavní novele (22.12.2020)
LGBT strategie EU - Nové trestné činy i vydírání eurofondy (03.12.2020)
RATIFIKACE ISTANBULSKÉ ÚMLUVY EVROPSKOU UNIÍ OPĚT NA STOLE (24.11.2020)
Odpověď vladyky Milana Chautura homosexuálně aktivnímu křesťanovi (19.11.2020)
Kniha "Odvrácená tvář transgenderu" vychází poprvé v ČR (09.10.2020)
Genderové šílenství je teprve v začátcích - stanovuje novou realitu ve společnosti (21.09.2020)
Odpověď OSN na Covid? Interrupce a gender. (31.08.2020)
Facebook a Instagram zakazují jakoukoli podporu "konverzní terapie" kvůli "nenávisti" (29.07.2020)
Vláda bude v pondělí jednat o ratifikaci Istambulské úmluvy - musíme jednat ihned! (26.07.2020)
Rozběhla se mezinárodní petice proti přijetí Istanbulské úmluvy - MŮŽETE PODEPSAT (30.06.2020)
Istanbulská úmluva: boj o gender neskončil (12.06.2020)
Maďarský parlament schválil usnesení o odmítnutí Istanbulské úmluvy (07.05.2020)
Nový izraelský výzkum prokázal, že muži jsou muži a ženy jsou ženy (20.04.2020)
Rozhovor s o. Pavlem Dokládalem: Vlci v rouše beránčím... (video) (18.04.2020)
Renáta Ocilková: Jak hovořit s dětmi o genderu) (18.04.2020)
Prezidentka Čaputová Radě Evropy: neratifikujeme Istanbulskou úmluvu (05.03.2020)
Ex-transsexuál žádá kanadské politiky, aby nezakazovali terapii, která ho zachránila (05.03.2020)
Na rozcestí? O Istanbulské úmluvě s Mgr. Ninou Novákovou, (29.02.2020)
Otec Marian Kuffa - kázání Jamník, 26. 2. 2020 (video) + video s lídry Sl. dohovoru za rodinu (27.02.2020)
Roger Kiska: Za Istanbulskou úmluvou je nebezpečná agenda (26.02.2020)
Slovensko vypovědělo ratifikaci Istanbulské úmluvy právně korektním způsobem (25.02.2020)
2. Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (z 27. 3. na 28. 3. 2020) (25.02.2020)
Satanistické kořeny gender ideologie (21.02.2020)
11. 2. 2020 - Modlitební setkání proti Istanbulské úmluvě - náměstí Svobody Bratislava (14.02.2020)
Tip: Nová kniha Mons. prof. Petra Piťhy, kterou nechtěli vydat (24.01.2020)
Francouzi demonstrují proti legislativní "likvidaci otce" (21.01.2020)
Svobodné Universum: Rozhovor s Danielou Kovářovou o Istanbulské úmluvě (17.01.2020)
Pouze informovaní mohou oponovat a uvědomit si skutečné ZLO - řada odkazů o zrůdnosti gender ideologie a Istanbulské úmluvy (14.01.2020)
3 krát P. Marián Kuffa: Je čas na odvahu, Připravte se na smrt, Toto je naše legie! - videa ke stažení! (06.01.2020)
Martin Lohmann: Perverznost logiky a práva v oblasti rodiny a dětí (04.12.2019)
Kardinál Sarah: Souvislost mezi antikoncepcí a gender (26.11.2019)
Mějte odvahu bránit hodnoty! - list matky a ředitelky školy nám všem ... (26.11.2019)
Učitelé jsou krajně znepokojeni - odbory je tlačí do sexualizace a indoktrinace dětí (18.11.2019)
Biskup označuje LGBT indoktrinaci dětí za zneužívání: "Musíme zastavit toto šílenství" (18.11.2019)
Expert OSN chce stíhať "nenávistné výroky" proti LGBT. Na mušce je duchovenstvo (13.11.2019)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (10.10.2019)
P. Marián Kuffa, kázání září 2019 (02.10.2019)
Pobuřující relace BBC učí malé děti, že existuje více než 100 pohlaví (20.09.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 23. 8. na 24. 8. 2019) (21.08.2019)
Jana Jochová 3. díl: Rodině nepomůže genderová ideologie, jež vykládá rovnost jako stejnost a tvrdí, že dítě je pro ženu překážkou v kariéře (13.06.2019)
Jana Jochová 2. díl: Děti vychované v lesbických párech mají nejhorší identifikaci s vlastním pohlavím (12.06.2019)
Jana Jochová 1. díl: Děti rodičů, kteří si myslí, že manželství je svazkem muže a ženy, se na Západě ve škole učí, že tomu tak není a že je zde rodič (11.06.2019)
Vatikán o teoriích, které považují gender za důležitější než pohlaví (11.06.2019)
Svědectví ženy, kterou vychovávaly dvě lesby (video) (29.05.2019)
Lékaři se vzbouřili proti změnám pohlaví u dětí (10.04.2019)
Antikrist a Antimaria. Zachraňme kulturu před toxickou ženskostí (30.03.2019)
* Slovenský parlament schválil zastavení ratifikace Istanbulské úmluvy
* Stanovislo předsedy KBS S. Zvolenského
(30.03.2019)
Polští biskupové: Charta LGBT "diskriminuje jiné" (+ Život Církve ve světě 11/2019) (16.03.2019)
Zastavme zlo z Istanbulu - Levoča 9. 2. 2019 (10.03.2019)
Blíží se další projednávání zákonů o manželství ve Sněmovně a další (09.03.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 8. 3. na 9. 3. 2019) (05.03.2019)
Gender ideologie - křesťané, argumentujte!
* 10 faktů, které hovoří o rozdílech v pohlaví mezi mužem a ženou
(04.03.2019)
Gabriely Kuby: Ať se vaše srdce nenechá zmást! (24.02.2019)
Dokumenty Dr. Josepha Nicolosiho dokazují lži a dezinformace gay lobby (07.02.2019)
Pochod za život a Pochod smrti (07.02.2019)
Istanbulská úmluva - dokument, který budí vášně. (03.02.2019)
Chlapec, který se "proměnil" na ženu, změnil názor: V mém těle jsem se cítil dobře (28.01.2019)
P. Marian Kuffa: "Řeknu vám, co je to gender - výplod liberalismu - pohroma a ohromné zlo" (25.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - otázky a odpovědi (17.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - jak ovlivňuje dnešní společnost (13.01.2019)
Gianfranco Amato - Genderová teorie v praxi (přednáška, české titulky) (12.01.2019)
Satan má v ceste 'poslední bariéru', bránící zničení lidstva - mužskou a ženskou dualitu (30.12.2018)
Otec Marián Kuffa - Choryně (25.12.2018)
Pohádky pro 21. století...? (22.12.2018)
Otec Marián Kuffa: Komunisté měli KGB, nacisté měli Gestapo, genderisti a liberálové mají výbor GREVIO (20.12.2018)
Je P. Petr Piťha opravdu šiřitel falešných zpráv a "obchodník" se strachem?
- Prof. P. Piťha reaguje: vyjádření a doplnění jeho výroků
(12.12.2018)
Předběžná opatrnost nemusí být totéž co strach (05.12.2018)
Sexuální revoluce se ošklivě zvrhává (29.11.2018)
Rodová ideologie od Celine Dion s něžným názvem Celinununu (24.11.2018)
Istanbulská úmluva: Vlk v ovčím rouchu (23.11.2018)
První veřejné výstoupení o. Mariána Kuffy po operaci. (video) (11.11.2018)
Vyjádření mluvčího prezidenta Miloše Zemana k tématu Istanbulská úmluva a kázání otce Piťhy (10.11.2018)
Halík versus Piťha (10.11.2018)
Pravda o kampani Jsme fér (03.11.2018)
Noční modlitební procesí (z 2. na 3. 11.) (03.11.2018)
Sexuální extrémisté už nebudou diktovat morálku a zákony ... (27.10.2018)
Biskup Vlastimil Kročil - Istanbulská úmluva (23.10.2018)
Proč ČBK nepodporuje ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy? (21.10.2018)
Šichtařová: Istanbulská úmluva je skvělý business pro genderové fanatiky (17.10.2018)
Petice - Podpora panu prof. Petru Piťhovi za pravdu o Istambulské smlouvě, vyřčenou 28.9.2018 (17.10.2018)
* Trestní oznámení na profesora Petra Piťhy
* Dominik Duka k cause svatováclavského kázání P. Piťhy
(12.10.2018)
Migrace není legrace, ale problém a předvolební téma - přednáška Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy 18. 9. 2018 v Prostějově (09.10.2018)
Itálie ruší rodiče 1 a 2 a vrací otce a matku (07.10.2018)
Mons. Petr Piťha - katedrála sv. Víta 28. září 2018 - také o Istanbulské úmluvě (06.10.2018)
P. MARIÁN KUFFA - Zastavme zlo z Istanbulu (06.10.2018)
Náš příští život podle Istanbulské úmluvy aneb nové náboženství – ideologie genderu (06.10.2018)
Europoslanec Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. se vyjádřil k Istanbulské úmluvě (15.09.2018)
* Rodina je šťastná díky našim tradicím
* Nové stránky na podporu manželství složeného z muže a ženy a na podporu tradiční rodiny
(26.08.2018)
Seminář VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA NAŠE ŽIVOTY (20.08.2018)
Doktor v Anglii tvrdil, že rod získáváme podle pohlaví. Vyhodili ho (22.07.2018)
PETICE, KTERÁ CHRÁNÍ BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ (21.07.2018)
Být a nebít LGBT ? (16.07.2018)
Chuck Norris: rodoví ideologové jdou po vašich dětech! (15.07.2018)
Tváří v tvář tvrdé realitě: LGBTQ hnutí chce vysloveně zničit křesťanství (23.05.2018)
Nedávný příklad jak nás gay "manželství" ovlivňují: zakazování knih (19.05.2018)
Biskupové Anglie a Walesu varují před krajně znepokojujícím rozmachem 'gender ideológie' (06.05.2018)
UNICEF chce extrémně sexualizovať už předškoláky - zvedá se vlna ostrých protestů (30.04.2018)
Žádný 'pan', žádná 'pani', žádné 'tati', žádná 'mami': bezrodová agenda kanadské vlády (01.04.2018)
Španělské právo nařizuje LGBT indoktrinaci pro katolické školy a rodiny (11.03.2018)
Anton Chromík - Co je horší než atomová bomba (27.02.2018)
Jsme pro ochranu žen, ale odmítáme gender ideologii, zaznělo ve slovenských kostelích (26.02.2018)
Bronislav Škripek: EU vyváží gender ideologii (27.01.2018)
Španělský arcibiskup varuje: Gender se závratně šíří (20.01.2018)
Hřích Mariána Kuffy - Proč se Marián Kuffa stal konspirátorem (10.01.2018)
Katoličtí biskupové USA varují: dětem škodí když jim tvrdíte, že si mohou'zmeniť' pohlaví (22.12.2017)
* Stovky dětí v Česku zvažují změnu pohlaví, nejmladším je šest let
* Gender – šokující dotazník pro desetileté děti
(20.12.2017)
LGBT lobby chce zakázat výzkum pro navrácení původního pohlaví po jeho změně (21.11.2017)
Třetí pohlaví? Biologická fakta a post-faktické fikce / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Dva bývalí transgendeři promluvili o selhání svých operací na změnu pohlaví (09.11.2017)
Závadné děti (04.11.2017)
Homosexuální „manželství“ ve světle biologie (05.10.2017)
Google vyhodil pracovníka za kritiku Gender (02.09.2017)
Weigl: Otec a matka jsou základními jistotami v životě, ne genderové stereotypy, jak blouzní popletené feministické fanatičky (20.08.2017)
5 fatálních omylů genderové teorie a jak je odhalit (19.05.2017)
Gender ideologie na postupu: Evropská unie odsouhlasila, že podepíše Istanbulskou úmluvu (13.05.2017)
S rytíři a princeznami proti genderovým mýtům (04.05.2017)
Rovnost (GENDER) teorie: konečný cíl je změna a chaos celé lidské společnosti (03.04.2017)
Když bráníte přirozenost, označí vás za nepřítele svobody (21.02.2017)
Trump nechce bojovat za transgender šatny na školách (14.02.2017)
Gender ve školách = pokus na nezletilých lidských subjektech (14.02.2017)
ONYI TO OPRAVDU MYSLÍ VÁŽNĚ! Dlouhý pochod feministek institucemi (31.01.2017)
Jmenuji se Alex a jsem dinosaurus (21.01.2017)
National Geographic a jeho genderová revoluce (04.01.2017)
What is gender ideology - Co je gender ideologie? - (27.12.2016)
LGBT argumenty byly v základech otřeseny vědci. Americká homoloby v panickém protiútoku (27.12.2016)
Když postfaktuální liberalismus válcuje (- aneb člověk žasne...) (26.10.2016)
Nové video odhaluje lži o genderové identitě (30.09.2016)
Nejnovější komplexní vědecká studie vyvrací argumenty skupin LGBT a gender (18.09.2016)
Gender a poruchy osobnosti (21.08.2016)
Kolumbijští občané zabránili zavedení genderové ideologie do školních učebnic (21.08.2016)
Španělští biskupové odmítli zákon o LGBTfobii. Čelí obviněním z nenávisti (18.08.2016)
Jak zabít hrdinu v každém člověku (14.07.2016)
Raper Boosie: TV dělá z našich dětí homosexuály, za 10 let bude polovina populace homosexuální (13.07.2016)
Jde o víc než o toalety (13.07.2016)
NEPOCHOPENÁ ROVNOST (08.07.2016)
Zaměstnankyně vysoké školy je vyšetřována pro "popírání transgenderizmu" (01.07.2016)
* Chce OSN vytvořit "gestapo gayů"?
* Odmítněte rezoluci OSN o sexuální orientaci a gender identitě (shogi)
(29.06.2016)
Vítězství pro španělského kardinála obviněného z prohlašování nenávistných výroků (28.06.2016)
* Kardinála stíhá prokuratura. Mluvil o gayoch a feminismu
* Zastavte šikanování kardinála kvůli gender ideologii
(21.06.2016)
PETICE - LGBT lobby tlačí na produkci disneyovek, aby udělali z královny Elsy lesbičku (17.06.2016)
Španělský kardinál je pevně přesvědčen o nepříznivém vlivu "impéria gayů" na rodinu (06.06.2016)
Následky gender politiky (12.04.2016)
Britské státní zdravotnictví financuje změny pohlaví u dětí (01.04.2016)
S někdejší pornohvězdou o závažné zodpovědnosti otců (01.04.2016)
Další perly z Evropského parlamentu: Poslanci se budou ideologicky doškolovat v duchu gender a migrantkám patří potrat (18.03.2016)
Nemějte děti, zdržují od práce (14.03.2016)
Pornografie: příčina sexuálního násilí? (07.03.2016)
Genderový diktát opět zaúřadoval! Chlapci se převlékali za superhrdiny, dívky za princezny, proto školka zrušila karneval (19.02.2016)
Rozhodnuto! České děti se budou ve školách učit na základě ideologie gender (13.02.2016)
Feministka z FEMENu se prohlásila za pro-life a omluvila se (10.02.2016)
Dříve přirozené dnes musíme chránit. V Itálii vznikl výbor na vyvracení genderových lží. (07.11.2015)
Vědci proti genderové ideologii (04.11.2015)
Kardinál Maradiaga k genderové ideologii (11.10.2015)
Kardinál Müller: Genderová ideologie je kompletní destrukce člověčenství (02.10.2015)
(Nejen) africké rodiny ohrožuje Západ, mezinárodní agentury, i Vatikán (30.09.2015)
G. Kuby: Šokující dokument z dílny Gender ideologů EU odhaluje jejich plány! (19.09.2015)
* Europoslanci znovu zasahují do principu subsidiarity
* EU plánuje pod rouškou posílení postavení dívek zavést do škol genderovou ideologií
(08.09.2015)
Rozvrat sexuální identity předznamenává totalitární ideologie (24.07.2015)
* Řím v šoku: Milion lidí protestovalo proti ideologii rovnosti pohlaví
* Papežská rada pro rodinu podpořila manifestaci proti genderové výchově
(23.06.2015)
Rozumně a jednotně bránit rodinu proti genderové kolonizaci /+svědectví rodičů (13.06.2015)
Montrealský arcibiskup: Lidem, kteří bojují se svou sexuální identitou, pomůže Kristus (10.06.2015)
EÚ volá po potratech i kvótách pro ženy (09.06.2015)
Když chybí vychování, zbývá jen sexuální výchova, říká italská spisovatelka (09.06.2015)
Pomozte zablokovat propotratovou zprávu Noichlové (06.06.2015)
Jak chránit děti před gender? Italové mají rady pro rodiče (28.05.2015)
Italská petice proti genderové indoktrinaci na školách (06.05.2015)
Rada Evropy schvaluje sebeurčení pohlavní příslušnosti (24.04.2015)
Italští biskupové o genderu bez ideologie a zjednodušování (31.03.2015)
Snaha o homosexualizaci přirozeného zákona (23.03.2015)
GENDEROVÝ DIKTÁT Z EÚ - Zpráva Tarebella byla přijatá. (12.03.2015)
Marina Kovačičová: Mysleli jsme, že jsme svobodní? Vždyť "GENDER" je nová totalita! (09.03.2015)
GENDERISMUS - (videopřednáška) (01.03.2015)
Petice proti gender identitě (14.02.2015)
O ideologické agresi v souvislosti se zaváděním genderové výchovy dětí (03.02.2015)
Děti potřebují otce a matku - Petice proti požadavkům UNICEF (22.01.2015)
Výzkum mozku zásadně protiřečí ideologii "gender" (11.12.2014)
OSN: Sexuální anarchie mládeže prý zabezpeží sociální blahobyt (03.12.2014)
SR: Celostátní strategie rovnosti pohlaví schválena! Vláda jí v tichosti dala zelenou + Reakce biskupů Slovenska (21.11.2014)
S kardinálem Müllerem o muži, ženě a rodině (18.11.2014)
Občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderu ve státních školách (16.11.2014)
Vězení pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti byly ve škole genderově indoktrinovány (14.11.2014)
Církevní školy v Británii budou povinně učit gender (04.11.2014)
O. Tony Anatrella: Genderová teorie je antropologická hereze (21.10.2014)
SK: Psychiatři varovali ředitele škol - Rodová (gender) ideologie není pro děti (19.10.2014)
Genderová ideologie naráží na odpor zdola (31.05.2014)
Kniha: Gender nebo rodová ideologie. Máme jen nečině přihlížet? (21.05.2014)
Indie přiznává rovná práva transgender osobám (12.05.2014)
Přednáška: Genderově nesmýšlím, budou mne kamenovat? (11.05.2014)
Italští poslanci navrhují zákon na ochranu ústavních práv rodičů před "genderovou ideologií" (10.05.2014)
Itálie: Rodiče bojují proti školním projektům na "dekonstrukci pohlaví" (29.04.2014)
Komentář: Revoluce gender a demaskování jejích tří mýtů (08.03.2014)
RC Monitor 04/2014 (23.02.2014)
* Dvě pohlaví muž a žena jsou málo. Facebook při osobním profilu nabízí 58 rodů
* Otevřený dopis LGBTI: odkud Facebook vzal 50 rodů?
(18.02.2014)
Severoitalští biskupové o genderové unifikaci (03.02.2014)
* ZASTAVTE Lunacek! - Varujte europoslance. Hlasovat se bude 4.2.2014!
*Vzor dopisu poslancům Evropského parlamentu, email. adresy
(03.02.2014)
Evropský parlament bude hlasovat o zvláštních právech pro homosexuály
* Petice, České europoslance je možné kontaktovat e-mailem:
(31.01.2014)
Pastorační list biskupů Portugalska - o gender ideologii (29.01.2014)
Záznam relace TV Lux o rovnosti pohlaví -“Gender ideologii”.
Dostala za ni od licenční rady sankci !!
(08.11.2013)
Schválí zákon, který gender ideologii vnutí do škol všech zemí EU? Nedopusťme to! (19.10.2013)
Rodiče: píšeme na Vládu Slovenské republiky! Nesouhlasíme s tzv. Gender ideologií a se sexuální výchovou na slovenských školách! (13.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů (pokračování)
3.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů
2.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
V Americe má nahý muž právo vstupu do ženské šatny
1.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
My nejsme staromódní, paní "Genderová" (06.09.2013)
Kardinál Vingt-Trois o bojovné invazi genderové teorie (27.06.2013)
Gender ideologie ovlivňuje nepříznivě činnost humanitárních organizací (19.01.2013)
Homosexualita, nevěra, "gender" - vše soukromá věc? (26.05.2012)
Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie (19.10.2011)
Rodové rovnostářství (gender): slogan zapáchající krvavou ideologií (29.09.2011)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (30.11.-0001)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 09. 12. 2018 | 3854 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace