Hesla

Zveršované pašije podle sv. Marka

Primice Přinášíme Zveršované pašije podle sv. Marka. Verše na motivy Vojtěcha Hýbla doladil FATYM.

Zveršované pašije podle svatého Matouše ZDE.


Zveršované pašije podle svatého Lukáše ZDE.


Volně zpracované verše podle pašijí sv. Marka ZDE.


Zveršované pašije podle svatého Jana ZDE.


Pašije Mk 14, 1 – 15, 47 najdete ZDE.

Marek nese vyprávění
o Kristově umučení.

Dva dny do Velikonoc
seběhlo se věcí moc.

Zákoníci se radili,
jak by Ježíše zabili.

Jen o svátcích přece ne,
není třeba vzbouřené.

Šimon Malomocný
není už nemocný.
Ježíše on pohostí,
Pán přijímá s radostí.

Žena k němu přistoupila,
drahým olejem polila.

V Betánii se to stalo,
olej nestál zrovna málo.

Někteří však reptali,
navzájem si říkali:
„Líp, kdyby to chudým dala,
než to takto rozplýtvala.“

Ježíš se té ženy zastal:
„Dobrý skutek u ní nastal.
A zlí na ni nebuďte,
ve svém srdci nesuďte.“

Na pohřeb mě připravila,
chudým tím neublížila.

Chudým kdykoli rozdáte,
mne však vždy tady nemáte.

Kde o mně bude hlásáno,
též o ní bude kázáno.

Jidáš zradit vychází,
k velekněžím přichází.

Radostí se tetelili,
peníze mu přislíbili.

Kamkoli pak Jidáš šel,
na mysli jen zradu měl.

Velikonoce jsou tady,
Ježíši, dej nám své rady.
Kde beránka připravit?
Ať to můžem oslavit!

Dva z nich do města hned poslal,
podrobnosti přesně popsal:
„Bude tam pán,
ponese džbán.
Když se za ním pustíte,
hospodáře uzříte.
S ním pak všechno domlouvejte,
k večeři to nachystejte.“

Všechno tedy zařídili,
jak zpraveni od něj byli.

Dvanáct večer s sebou vedl,
na lehátka s nimi sedl.

Nalil jim čistého vína:
Zrada je tu Boha Syna.

Jsme zde všichni pospolu,
zrádce s námi u stolu.

Ne všichni mě mají rádi,
je tu jeden, co mě zradí.

To je velmi zneklidnilo,
a dokonce zarmoutilo.

„Copak jsem to já, Pane?
To se nikdy nestane.“

Ježíš zrádce naznačí:
„Se mnou z mísy namáčí.“

Syn člověka odchází,
hnusný čin to provází.

Ten, kdo tuto zradu zplodil,
líp, kdyby se nenarodil.

Při jídle Pán chleba vzal,
požehnal a dával dál.

Z úst Ježíš zaznělo:
„Vezměte, toť mé tělo.“

Pak vzal kalich, díky vzdal,
podal jim a napít dal.

„Za všechny krev prolévám,
novou smlouvu tím dávám.

Už nebudu víno pít,
nové v nebi budu mít.“

Když chvalozpěv zapěli,
k odchodu už se měli.

Na horu Olivovou,
Ježíšovy kroky zvou.

Vy všichni se pohoršíte,
jak ovce mě opustíte.

Už je dávno napsané,
co se tu brzy stane.

Pastýře budou bít holí,
ovce radši útěk zvolí.

Ale po mém vzkříšení,
zase se všechno změní.

V Galileji se setkáme,
radostně se přivítáme.

Petr mu na to říká:
„To se mě však netýká.
Já se nikdy nepohorším,
budu s tebou i v nejhorším.“

Ježíš věděl, co se stane.
„Neříkej mi, Petře, Já ne!

Amen, amen, pravím tobě,
že mě zradíš v blízké době.

Kohout dvakrát zakokrhá,
třikrát zapřeš, vezmeš roha.

Třikrát zapřeš, že mě znáš.“
„Ach, za co mě, Pane, máš?“

Tak se všichni chvástali,
že by s Kristem zůstali.

I na smrt s ním jít teď chtěli,
co se stane, nevěděli.

Tak to všichni říkali,
Ježíše by nedali.

Odešli do Getseman.
„Poseďte tu,“ řekl Pán.

Chci se nyní pomodlit,
zachovejte, prosím, klid.“

Vzal Petra, Jakuba, Jana,
tu přišla úzkost na Pána.

„Má duše k smrti je smutná moc,
zůstaňte, bděte, i když je noc.“

Poodstoupil kousek dál,
hrůza, úzkost, On se bál.

A hle, rázem
padl na zem.

„Otče, vím, Ty všechno můžeš,
chceš-li, i teď mi pomůžeš.
Odejmi mně kalich ten.
Chceš-li však, jsem připraven.“

Vrátil se – hle všichni spí!
„Petře, aspoň chvíli bdi!“

„Bděte, hrozí pokušení,
duch chce, tělo silné není.“

Poodešel kousek dál,
v modlitbě zde setrval.

Když se vrátil, spali zase,
nezvládli bdít v nočním čase.

Oči se jim zavřeli,
únavou, ač nechtěli.

Nevěděli, co mu říci,
když je našel znovu spící.

Když potřetí přišel zpět,
vytkl jim to rázně hned.

Vstaňte, už to začíná,
přišla moje hodina.

Syn člověka vydává se
této hříšné bídné chase.

Řekl krátce:
„Je tu zrádce.“

S Jidášem houf ozbrojený
velekněžím podřízený.

Až se v žilách krev pění:
zrádce smluvil znamení.

Polibkem vám ukážu,
koho zajmout přikážu.

Toho se hned rázně chopte,
obezřetně za mnou voďte.

A když Jidáš přistoupil,
řekl: „Mistře!“ – políbil.

Ježíše se zmocnili,
ruce na něj vložili.

Jeden učedník měl meč,
vytasil ho, začla seč.

A udělal jenom: fik,
ztratil ucho služebník.

A Ježíš vytknul jejich lest:
„Jak zločince mě chcete vést?

Učíval jsem denně v chrámě,
vy jste nikdy nešli na mě.

Nuže, tak to býti má,
ať se Písmo vykoná.“

Tu ho všichni opustili
a utekli hned v tu chvíli.

Jeden jinoch za ním šel,
na sobě jen plátno měl.

Toho chtěli zatknout též,
řekl si: „Nech plátno a běž.“

Tak utekl, i když nahý,
nechytil se do nástrahy.

Velekněží, zákoníci,
sešli se za svitu svící.

Vojáci přivádí Ježíše tam,
Petr jde za nimi nepoznáván.

Sedne k ohni, ohřívá se,
mezi sluhy přimíchá se.

Velekněží s veleradou
pokračují s touto zradou.

Hledají svědectví o zločinu,
nemohou najít však žádnou vinu.

Chtějí ho k smrti odsoudit,
na to však důkaz musí mít.

Někteří proti svědčili,
lži však je hned vyřadily.

Slyšeli jsme, že tento pán,
říkal: „Já zbořím tento chrám.
Za tři dny postavím jiný,
ne rukama a ne z hlíny.“

I zde se však lišili
v tom, co tady tvrdili.

Velekněz se na to ptal,
Ježíš mlčí dál a dál.

Kristus mlčí, neříká nic,
velekněz jde zákeřně vstříc.

Tu otázal se Kaifáš:
„Jsi tedy ten Mesiáš?“

Ježíš naplno odvětí:
„Ano, teď jsi to řekl ty.“

Na Syna budete hledět,
po pravici bude sedět
u Otce všemocného,
ve slávě spatříte jeho.

Trhá svoje roucho Kaifáš,
důkaz našel – teď už je náš.

Slyšeli jsme rouhání,
netřeba víc doznání.

S rouháním zde vystupuje,
smrt si za to zasluhuje.

Tu se do něj pustili,
veřejně ho tupili.

Mlátili ho, plivali,
sluhové se přidali.

Vypálil mu pod okem,
ukaž, že jsi prorokem.

Petr se na dvoře ohříval,
služku velekněze zajímal.

Naplno teď řekla všem:
„I tys byl s tím Ježíšem.“

Petr černou chvíli má,
zapřel totiž, že ho zná.

Vyšel na prostranství ven,
kohout zakokrhal jen.

Ta služka ho znovu vidí,
upozorní další lidi:
„To je jeden z nich!“
Zapřel, opět ztich.

A za chvíli zas
slyší jiný hlas:
„Ty opravdu patříš k nim,
jsi podobný nářečím.“

Zaklíná se, přísahá,
vážnost řeči tím dává.

„Neznám toho člověka,
já jsem přece z daleka.“

Druhé zakokrhání
myšlenku v mysl vhání.

Tu se Petr rozplakal,
nad zapřením zaplakal.

Velerada hned zrána
v poutech posílá Pána.

Odvedli ho k Pilátovi.
Pilát začal hned se slovy:
„Ty, že jsi židovský král?“
Ježíš hned odpověď dal:
„Tvůj výrok to stvrzuje,
jak jsi řekl, tak to je.“

Velekněží žalovali,
k odsouzení směřovali.

Ježíš k tomu nemluvil,
tím Piláta udivil.

O svátcích byla tradice
propouštět jednoho z věznice.

Pro vzpouru a zavraždění
Barabáš byl ve vězení.

Koho chcete,
dostanete.

Lid to velmi dobře věděl.
Pilát jim však napověděl.

Mám tu židovského krále.
Má být na svobodě dále?

Velekněží štvali lid:
„Barabáše propustit.“

Věděl, proč ho vydali,
když nenávist pojali.

A teď znovu tlačí dav:
„Barabáše máš nám dát.“

Pilát se ptá: „A co dál?
Je tu ten židovský král.“

Velekněží štvou zas lid:
„Ten má ukřižován být.“

Pilát se jich znovu ptal:
„Co špatného udělal?“

Oni řvali z plných plic:
„Ukřižuj ho“ – víc a víc.

Pilát zástup poslechne,
Barabáš si oddechne.

Ježíše dal zbičovat
a potom ukřižovat.

Vojáci Krista vzali,
aby ho zbičovali.

Ve dvoře to konali,
celou četu svolali.

Rudý plášť mu oblékají
i korunu z trní mají.

Na hlavu ji nasadili,
bolesti mu znásobili.

Takto zní jejich pozdrav:
„Židovský králi, buď zdráv!“

Bili ho rákosovou holí,
smáli se, že ho to bolí.

Po hlavě ho mlátili,
posměch si z něj tropili.

Také před ním poklekali,
s posměchem mu holdovali.

Do tváře mu plivali,
dost se přitom nasmáli.

Když mu šaty dali zpět,
křižovat ho vyšli hned.

Pak Šimona zachytili,
s Křížem pomoct přinutili.

Otcem on byl Rufovým
a též Alexandrovým.

Právě z pole vracel se,
teď kříž s Kristem ponese.

Golgota je cílem jim,
přelož lebka – napovím.

Víno s myrhou nepřijal,
naplno chtěl trpět dál.

Když ho na kříž přibili,
jeho šaty dělili.

Mezi sebou losovali
a pak všechno rozebrali.
Křižování završili
a v devět kříž postavili.

A nápis tam stál:
„Zde židovský král.“

Vedle něho kříže stály,
dva zločince křižovaly.

Jeden kříž stál po pravici,
druhý byl hned po levici.

Ti, kdo kolem procházeli,
potupně ho uráželi.

Když chceš zbořit chrám,
pomoz si teď sám.

I Zákona učitelé
posmívali se mu směle.

Tak hlavami potřásali,
velekněží též tam stáli.

Jiným všude pomůže
a sám sobě nemůže.

I sousedi na kříži
stejně na něj pohlíží.

Od dvanácté do třetí
tma se krajem rozletí.

A ve tři poslední zvolání:
„Eloi, lema sabachthani?“

A Marek překlad připravil:
„Bože můj, pročs mě opustil?“

Když to okolní slyšeli,
chce Eliáše – mysleli.

Jeden dal mu ocet pít,
přijde-li ho zachránit?

Mocný hlas však vydal hned
a vydechl naposled.

Nyní se čas přeruší,
mysleme teď na duši.

A právě v tom stejném čase,
opona v chrámě roztrhla se!

Svědek setník prohlásil:
„To Syn Boží vskutku byl.“

Zpovzdálí tam ženy stály,
zbožné byly – sledovaly.

Marie, Salome, Magdalena
a s nimi i další žena.

Nejen, ony, také ty,
co s ním přišly – na pouti.

Nastal večer přípravy
na sobotní oslavy.

A už je to tady:
vážený člen velerady
Josef – spásu očekává,
za Pilátem se vydává.

Chce mít tělo Pána Krista,
jeho smrt však není jistá.

Pilát se podiví nad brzkým skonem.
„Volejte setníka,“ nařídí honem.

Když smrt setník potvrdil,
Pilát už v tom klidný byl.

Mrtvé tělo potom dal,
Josefovi, jak si přál.

Ten nakoupil plátno lněné
a z kříže sňal Spasitele.

Mrtvolu do plátna zabalil,
skalní hrob kamenem zavalil.

Kam byl Ježíš položen,
víme od dvou dobrých žen.

První byla Marie Magdaléna
a Josefova matka – druhá žena.

Tady končí smutná zpráva.
Třetího dne Ježíš vstává.

Toto postní rozjímání
nese mnohá darování.


Mis. hra - Hor. Bojanoviceturnaj 08


Mše svatá

Pohádky na TV-MIS.cz on-line


kazanijarní prázdniny
Sdílet

Co ty a četba Bible?

Bibli jsem ještě nikdy nedržel v rukou. (Počet hlasů: 8)
(9.41 %)

Z Bible jsem přečetl jen kousíček. (Počet hlasů: 1)
(1.18 %)

Byla doba, kdy jsem se snažil z Bible něco přečíst. (Počet hlasů: 5)
(5.88 %)

Z Bible čtu, ale nepravidelně. (Počet hlasů: 35)
(41.18 %)

Z Bible čtu denně. (Počet hlasů: 14)
(16.47 %)

Nad Písmem svatým denně rozjímám. (Počet hlasů: 22)
(25.88 %)Celkem hlasovalo: 85
Související články:
Hesla k evangeliu 5. neděle postní A (25.03.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Zvěstování Páně (25.03.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní A (18.03.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní A (11.03.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní A (03.03.2023)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní A (25.02.2023)
Hesla k evangeliu na Popeleční středu (22.02.2023)
Hesla k evangeliu 7. neděle v mezidobí A (17.02.2023)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí A (11.02.2023)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí A (04.02.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu (01.02.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí A (28.01.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Obrácení svatého Pavla (25.01.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí A (20.01.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí A (14.01.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně A (06.01.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně (06.01.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie (31.12.2022)
Hesla k evangeliu ke svátku Svaté Rodiny A (28.12.2022)
Hesla k evangeliu na svátek svatých Mláďátek, mučedníků (27.12.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty A, C (27.12.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Štěpána (26.12.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - ve dne (25.12.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - ve dne (25.12.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - za svítání (23.12.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - půlnoční (23.12.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - vigilie (23.12.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní A (17.12.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní A (10.12.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní A (03.12.2022)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní A (26.11.2022)
Hesla k evangeliu na slavnost Krista Krále C (19.11.2022)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí C (12.11.2022)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí C (04.11.2022)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí C (30.10.2022)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí C (23.10.2022)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí C (16.10.2022)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí C (12.10.2022)
Veršované vyprávění o marnotratném synu a Otcovém odpuštění (09.10.2022)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí C (01.10.2022)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí C (23.09.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty (21.09.2022)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí C (16.09.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Povýšení svatého kříže (14.09.2022)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí C (10.09.2022)
Hesla k evangeliu o svátku Narození Panny Marie (07.09.2022)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí C (03.09.2022)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí C (27.08.2022)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí C (20.08.2022)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí C (14.08.2022)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí C (06.08.2022)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí C (30.07.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jakuba, apoštola (25.07.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Brigity švédské, patronky Evropy (23.07.2022)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí C (23.07.2022)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí C (17.07.2022)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí C (09.07.2022)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2022)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí C (03.07.2022)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí C (26.06.2022)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí C (18.06.2022)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční C (28.05.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční C (14.05.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční C (07.05.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční C (30.04.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční (23.04.2022)
Hesla k evangeliu na sobotu velikonočního oktávu (22.04.2022)
Hesla k evangeliu na pátek velikonočního oktávu (21.04.2022)
Hesla k evangeliu na čtvrtek velikonočního oktávu (20.04.2022)
Hesla k evangeliu na středu velikonočního oktávu (19.04.2022)
Hesla k evangeliu na úterý velikonočního oktávu (18.04.2022)
Hesla k evangeliu na velikonoční pondělí (17.04.2022)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně - večer (16.04.2022)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (16.04.2022)
Hesla k evangeliu Velkého pátku (14.04.2022)
Hesla k evangeliu Zeleného čtvrtku (13.04.2022)
Zveršované pašije podle sv. Lukáše (10.04.2022)
Hesla k evangeliu Květné neděle C (09.04.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní C (02.04.2022)
Hesla k evangeliu 4. postní neděle C (26.03.2022)
Hesla k evangeliu 3. postní neděle C (18.03.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní C (11.03.2022)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní C (05.03.2022)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí C (26.02.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Stolce sv. Petra (22.02.2022)
Hesla k evangeliu 7. neděle v mezidobí C (22.02.2022)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí C (12.02.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí C (04.02.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí C (30.01.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí C (22.01.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí C (15.01.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně C (08.01.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle po Narození Páně (02.01.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny C (26.12.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní C (18.12.2021)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní C (11.12.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (08.12.2021)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní C (04.12.2021)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní C (28.11.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus B (24.11.2021)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí B (17.11.2021)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí B (05.11.2021)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí B (04.11.2021)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí B (23.10.2021)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Lukáše, evangelisty (17.10.2021)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí B (15.10.2021)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí B (09.10.2021)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí B (01.10.2021)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí B (25.09.2021)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí B (18.09.2021)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí B (10.09.2021)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí B (04.09.2021)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí B (27.08.2021)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí B (22.08.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15.08.2021)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí B (15.08.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie - vigilie (14.08.2021)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí B (08.08.2021)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí B (30.07.2021)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí B (24.07.2021)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí B (18.07.2021)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí B (10.07.2021)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí B (03.07.2021)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Tomáše, apoštola (03.07.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Petra a Pavla - ve dne (28.06.2021)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí B (26.06.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele - ve dne (23.06.2021)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí B (20.06.2021)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí B (11.06.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B (11.06.2021)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí B (05.06.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice B (29.05.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého B (22.05.2021)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční B (15.05.2021)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční B (08.05.2021)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční (01.05.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční B (24.04.2021)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční B (17.04.2021)
Hesla k evangeliu velikonoční vigilie B (16.04.2021)
Hesla k evangeliu Květné neděle B (09.04.2021)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní B (20.03.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost svatého Josefa (19.03.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní B (13.03.2021)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní B (06.03.2021)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní B (26.02.2021)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní B (19.02.2021)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B (13.02.2021)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B (06.02.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí B (29.01.2021)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí B (23.01.2021)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B (15.01.2021)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně B (09.01.2021)
Hesla k 2. čtení na svátek Svaté Rodiny B (26.12.2020)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny B (25.12.2020)
Hesla k nedělnímu evangeliu - Ježíše Krista Krále cyklus A (21.11.2020)
Vymysli i ty heslo, aneb výzva pro ty, kteří se by se připojili (19.11.2020)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí A (15.11.2020)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí A (07.11.2020)
Hesla k evangeliu o slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Hesla k evangeliu na svátek Šimona a Judy, apoštolů A, C (27.10.2020)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí A (24.10.2020)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí A (17.10.2020)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí A (10.10.2020)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí A (02.10.2020)
Hesla k evangeliu o svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela A, C (29.09.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost sv. Václava (27.09.2020)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí A (25.09.2020)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí A (17.09.2020)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí A (12.09.2020)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí A (06.09.2020)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí A (01.09.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Bartoloměje (23.08.2020)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí A (22.08.2020)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí A (15.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka (10.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy (08.08.2020)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí A (07.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně A (05.08.2020)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí A (01.08.2020)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí A (25.07.2020)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí A (17.07.2020)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí A (12.07.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Benedikta, patrona Evropy (10.07.2020)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí A (05.07.2020)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí A (30.06.2020)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí A (21.06.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A (18.06.2020)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí A (12.06.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost Těla a Krve Páně A (10.06.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost Nejsvětější Trojice A (06.06.2020)
Hesla na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze A (03.06.2020)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého A (30.05.2020)
Hesla k evangeliu z vigilie Seslání Ducha svatého A (30.05.2020)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční A (23.05.2020)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně A (21.05.2020)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční A (16.05.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jana Nepomuckého (15.05.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Matěje, apoštola (13.05.2020)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční A (09.05.2020)
Hesla k evangeliu na památku Panny Marie Prostřednice všech milostí - 8. 5. (08.05.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Filipa a Jakuba (03.05.2020)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční A (02.05.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy A, C (29.04.2020)
Zveršované pašije podle sv. Matouše (26.04.2020)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční A (26.04.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Marka A, B (25.04.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Vojtěcha A, B (23.04.2020)
Hesla k evangeliu na Květnou neděli A (09.04.2020)
Zveršované pašije podle svatého Jana (30.03.2020)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí A (24.02.2020)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí A (24.02.2020)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí A (23.02.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Mikuláše (05.12.2019)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Ondřeje (29.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Anežky České (11.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Posvěcení lateránské baziliky (09.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně C (05.08.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova C (27.06.2019)
Hesla k evangeliu na slavnost Narození sv. Jana Křtitele - vigilie (23.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Těla a Krve Páně C (19.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice C (15.06.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze C (12.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti seslání Ducha Svatého C (08.06.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Navštívení Panny Marie (30.05.2019)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevstoupení Páně C (28.05.2019)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční C (23.05.2019)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí C (10.03.2019)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí C (04.03.2019)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí C (03.03.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Narození Panny Marie B (07.09.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně B (05.08.2018)
Volné verše na pašije podle sv. Marka (11.06.2018)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně B (08.05.2018)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční B (06.04.2018)
Hesla k evangeliu na svátek stolce sv. Petra (20.02.2018)
Hesla k evangeliu Popeleční středy (13.02.2018)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní B (23.12.2017)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B (16.12.2017)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní B (08.12.2017)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní B (01.12.2017)
Nový nápad - hesla k nedělnímu evangeliu (17.11.2017)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 28. 03. 2021 | 6034 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace