Zajímavé...

Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje

Na konci našeho života bude platit jenom to, co má hodnotu také před Bohem.Zemřeme „smrtelně jistě“

V listopadu, měsíci „Dušiček“, si při pohledu na hroby našich milých zesnulých znovu uvědomíme, jak pomíjivý je náš život na zemi. „Na zemi jsme jenom hosty.“

Svatý Augustin řekl jednou v tomto smyslu: Když přijde člověk na svět, můžeme mít o něm mnoho domněnek: možná bude tento člověk jednou krásný nebo také nebude, možná bude slavný nebo také ne; možná se dožije stáří nebo zemře už mladý, ale o nikom nemůžeme říci, že možná umře. Smrt patří k životu.

Před smrtí jsme si všichni rovni

Tváří v tvář smrti jsou si všichni lidé rovni. Bohatí a chudí, spravedliví i nespravedliví – všichni musí jednou zemřít, v hodinu, kterou si nikdo sám nestanoví a kterou zná jenom Pán Bůh!

V roce 1989 zemřela Zita, poslední císařovna Rakouska, ve stáří 97 let. Nádherný pohřební průvod s tělesnými pozůstatky ženy, která žila velmi prostě a v ústraní, došel ke kapucínskému klášteru ve Vídni. Tu zaklepal ceremoniář na dveře císařské hrobky Habsburků.
Strážný se ptal zevnitř: „Kdo si žádá vstoupit?“

Ceremoniář: „Zita, císařovna Rakouska, korunovaná královna Maďarska, královna Čech, Dalmácie, Chorvatska... z Jeruzaléma; arcivévodkyně rakouská; velkovévodkyně toskánská a krakovská; vévodkyně Lotrinska, Salzburgu…, Korutan…; velkokněžna Sedmihradska, markraběnka Moravy; vévodkyně Horního a Dolního Slezska…; knížecí hraběnka z Habsburgu a Tyrol…; kněžna z Tridentu a Brixenu; markraběnka Horní a Dolní Lužice…; princezna portugalská.“ (Celkem 54 titulů!)

Strážce: „Neznám takovou!“ Ceremoniář klepal třikrát na bránu.

Strážce zevnitř: „Kdo žádá vstup?“

Ceremoniář: „Zita, Její Majestát, císařovna a královna!“

Strážce: „Neznáme ji!“ Znovu klepe ceremoniář třikrát.

Strážce: „Kdo žádá vstup?“ Ceremoniář: „Zita, smrtelný, hříšný člověk.“

Strážce: „Tak ať vstoupí dovnitř.“ A obě vysoké brány otevřely současně křídla dveří.

Na konci našeho života bude platit jenom to, co má hodnotu také před Bohem. Ne to, co jsme a co máme, co si lidé o nás myslí a říkají, ne to, jak vypadáme – nýbrž jenom to, za co nás považuje Bůh a co jsme udělali dobrého z lásky. V okamžiku smrti se najednou všechno vidí jinak: Velký španělský spisovatel, Lope de Vega (1562–1635), ležel na smrtelné posteli. Jeho život se mu promítal jako film: měl mnoho úspěchů a byl po celý život zahrnován poctami. Lidé byli nadšeni z jeho více než tisíce divadelních her. Žil jenom pro úspěch – neměl by být na konci tak úspěšného života spokojen?

Když se blížila jeho poslední hodina, viděl věci náhle jinak. Ale lékař, který o něho pečoval, mu říkal s obdivem: „Vy můžete šťastně zemřít. Svět na vás nezapomene. Vstoupíte do dějin jako velikán.“

„Pane doktore,“ říkal umírající, „teď to vidím tak: Před Bohem je velký jenom ten, kdo má dobré srdce. Jak rád bych teď oželel všechny pochvaly svého celého života, kdybych za to mohl udělat jenom jeden jediný dobrý čin navíc.“

Bůh se nás nebude ptát na naše IQ, na naše tituly, na náš majetek – ne, před ním jsme si všichni rovni. Před ním platí naše láska.

Jedna ruská legenda vypráví: „Hleď, Pane, dodržoval jsem tvůj zákon, nevykonal jsem žádné bezpráví, nic zlého nebo zločinného. Pane, moje ruce jsou čisté.“ Bůh odpovídá: „Bezpochyby, ale jsou prázdné.“

Jak často Ježíš napomínal a obžalovával farizeje, zákoníky a vykladače Písma: „Tento lid mě ctí rty, ale jejich srdce je ode mne daleko.“ (Mt 15,8) V takzvané řeči o posledním soudu říká Ježíš: „Vpravdě vám říkám, pokud jste to udělali jednomu z těch nejmenších mých bratrů, mně jste to udělali.“ (Mt 25,40)

Matka Tereza nazývala následující slova Ježíšova „evangeliem pěti prstů“: vypočítávala tato slova Páně na pěti prstech: „You-did-it-to-me“ – „to-ty-jsi-mi-udělal“. Na konci našeho života bude platit láska – a jenom láska.

A útěšná, ale současně děsivá pravda, která z toho vychází: O našem věčném životě se rozhoduje tady na zemi!

Žádný strach z umírání

My křesťané se pokoušíme už v tomto životě žít tak, aby nás smrt nepřekvapila. Existuje staré přísloví, které se stále znova potvrzuje: „Jak člověk žije, tak také umírá.“

Jaká je křesťanská odpověď na tuto pozemskou pomíjivost, která postihuje každého člověka? Existuje další život po smrti? To je opravdu základní a nejvýznamnější otázka v životě každého člověka. Je to existenciální otázka v pravém slova smyslu. Týká se nás všech.

Naše víra přisvědčuje dalšímu životu duše po smrti, a má dokonce jistou naději pro tělo: bude vzkříšeno v poslední den, až Kristus znovu přijde ve slávě. Víra v Ježíše Krista nám dává konečně potěšitelnou jistotu, že nejsme vystaveni bez pomoci tělesné smrti, jako by byla jedinou a poslední, kterou bychom měli očekávat na konci svého pozemského života.

Ve Vyznání víry přece říkáme: „Věřím ve… společenství svatých… vzkříšení těla a život věčný“. Společenství svatých, ke kterému jsme také povoláni! Když zvláště v listopadu vzpomínáme na naše zemřelé, tak je naděje ve společenství svatých také pro nás útěchou. Smrt není koncem, nýbrž začátkem vlastního života a uvidíme všechny naše milé jednou v nebi.

Na tomto pozadí ztratíme veškerý strach před umíráním. Smrt není strašidlo nebo kostlivec s kosou. O slavném arcibiskupu milánském, svatém Karlu Boromejském, se vypráví, že nějakému umělci zadal úkol, aby namaloval obraz smrti. Za nějakou dobu mu dal malíř skicu. Zobrazil smrt jako kostru s kosou v ruce. Ale s tím biskup nesouhlasil. „Tak nemáš smrt malovat,“ vysvětloval jasně, „představ ji jako anděla se zlatým klíčem v ruce.“

Známému italskému novináři Renzo Allegrimu se jednou podařilo uskutečnit obsáhlé interview se svatou Matkou Terezou z Kalkaty. Na konci tohoto interview se jí ptal: „Matko Terezo, máte strach ze smrti?“ Matka Tereza na něho pohlédla několika přemýšlivými pohledy a potom se ptala: „Kde bydlíte?“ – „V Miláně.“ – „A kdy se vracíte zpátky domů?“ – „Doufám, že budu moci odcestovat ještě tuto noc a že stihnu ještě poslední letadlo. Tak bych mohl být už zítra ráno doma.“ – „Vidím, že jste velmi šťastný, že se ještě dnes budete moci vrátit domů a uvidět svoji rodinu.“ – „Ano, jsem už týden pryč.“ – „Je jasné, že se těšíte. Uvidíte svoji ženu a své děti, lidi, které máte rád.“

Matka Tereza počkala několik okamžiků a pak pokračovala: „Vidíte, já bych se mohla těšit stejně jako vy, kdybych mohla říci, že ještě dnes zemřu. Pak bych přišla také domů. Ještě dnes bych uviděla Ježíše. Byla bych ještě dnes v ráji s mnoha lidmi, které mám ráda. Tisíce lidí zemřelo v mém náručí a ti všichni čekají na mě. Jaká radost a jaký svátek bude toto setkání! Jak bych měla mít strach z umírání? Očekávám s radostí den své smrti, protože konečně přijdu domů.“

Novinář k interview připojil, že neslyšel ještě nikdy mluvit Matku Terezu s takovým nadšením. Její oči přímo zářily radostí a nadšením. Obyčejně nedávala ráda interview, a když ano, pak odpovídala jenom velice krátce. Ale na tuto otázku přednesla skoro celé kázání.

Toto svědectví Matky Terezy nám má dodat útěchu a naději. Říká nám: Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání je naší nadějí.

Ve víře víme: Smrt není konec, ale nový a nádherný začátek. Naši milí zesnulí neodešli navždy „od nás“, nýbrž šli „domů“ – domů k Bohu.

Samozřejmě že tato naděje neodstraní smutek a bolest nebude o to menší, ale budeme je s touto jistotou snadněji snášet.

Truchlíme a jsme smutní, ale přesto se smíme také trochu těšit za naše milé zemřelé. Jejich pozemská pouť, která se často vyznačovala nemocí a utrpením, skončila. Jsou u Boha, který jim dá zasloužený mír a věčnou blaženost. Nebo jak to vyjádřil svatý apoštol Jan: „Setře každou slzu z jejich očí: už nebude smrt; už nebudou pláč, křik a trápení, neboť ten dřívější svět pominul.“ (Zj 21,4)


Ze Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt 23/2014 přeložil -mp-

Vyšlo v časopise Světlo 43. ČÍSLO / XXVI. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2019 (10.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 19. 04. 2021 | 1191 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace