Zajímavé...

ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846

La-Saletta

Dle sepsání Melanie Kalvatové, pasačky La Saletské

NIHIL OBSTAT PRAGAE, DIE 30. NOVEMBRIS 1920 JOSEPHUS HRONEK, CENZOR IMPRIMATUR PRAGAE, DIE 2.DECEMBRIS 1920 DR. ANTONIUS PODLAHA NR. 17315

NUŽE MOJE DÍTKY, ZVĚSTUJTE TO VŠEMU LIDU MÉMU!


Dne 18. září, v předvečer svatého Zjevení Svaté Panny, samotna po svém obyčeji, hlídala jsem čtyři krávy svých pánů. K jedenácté hodině jsem zpozorovala, jak ke mně přichází chlapec. Polekala jsem se při tom pohledu, neboť se mi zdálo, že přece celý svět ví, jak utíkám před jakoukoliv společností. Toto dítě se ke mně přiblížilo a pravilo mi: „Malá, půjdu s tebou, jsem také z Corpsu.“ Na tato slova moje špatná povaha se brzy projevila, a učinivši několik kroků vzad, pravila jsem mu: „Nechci nikoho, chci zůstati sama.“ Potom jsem se vzdalovala, avšak toto dítko mne následovalo, řkouc ke mně: „Jdi, nech mne jít s tebou, můj hospodář mi pravil, abych pásl své krávy s tvými; jsem z Corpsu.“

Já se vzdálila od něho, dávajíc mu znamení, že nechci nikoho; a vzdálivši se, posadila jsem se na trávník. Tam hovořila jsem s kvítečky Dobrotivého Boha.

Za chvíli se ohlédnu za sebe a najdu Maksimina, jak sedí hned za mnou. Řekl mi ihned: „Dávej na mne pozor, budu velmi hodný.“ – Avšak moje špatná povaha neposlouchala důvodů. Vstala jsem kvapně a utekla poněkud dále, aniž jsem co řekla, a jala jsem se opět hráti si s kvítky Dobrotivého Boha. Za chvilenku pak Maksimin zase přišel a povídá, že bude hodný, že nebude mluviti, že jest mu samému smutno, a že jeho hospodář ho poslal za mnou, atd… Tentokráte jsem se nad ním slitovala, pokynula jsem mu, by si sedl a já jsem dále se obírala kvítečky Dobrotivého Boha.

Maksimin nelenil dlouho a brzy přerušil mlčení a dal se do smíchu (myslím, že si ze mne tropil šašky); podívám se na něho a on mi praví: „Dělejme něco veselého, hrajme si nějak.“ Neodpověděla jsem mu nic, neboť jsem byla tak nevědomá, že jsem nijak nechápala, jak si může někdo s někým hráti; bylať jsem povždy sama. Bavila jsem se pro sebe květinami, a Maksimin, přiblíživ se až ke mně, jen se smál, říkaje mi, že květiny nemají uší, by mne slyšely, a že jest třeba hráti si spolu. Ale neměla jsem žádné náchylnosti ke hře, kterou mi navrhoval. Přece však dala jsem se s ním do řeči i povídal mi, že deset dní, kterých mu bylo zůstati u jeho hospodáře, brzy uběhne, a že potom odejde do Corpsu k svému otci, atd.

Zatím co mi povídal, zalehl k nám zvuk zvonku z La Saletty; byl to Anděl Páně; pokynula jsem Maksiminovi, aby pozdvihl svou duši k Bohu. Smekl a zachoval na chvíli mlčení. Potom jsem mu řekla: „Obědval bys?“ – „Ano, pravil mi, pojďme.“ Posadili jsme se; vyndala jsem z pytle zásoby, které mi dali moji hospodáři, a po svém zvyku dříve než jsem nakrojila bochánek, špičkou nože pokřižovala jsem chléb a uprostřed vykrojila jsem dírečku, říkajíc: „Ďábel-li tam, ať vyjde, a Pánbíček-li tam, ať zůstane,“ a honem honem přikryla jsem zase dírku. Maksimin propukl v nehorázný smích a kopl mi do chleba, který mi vypadl z rukou, skotálel se až dolů s hory a ztratil se.

Měla jsem jiný kus chleba, snědli jsem ho společně; potom jsme si hráli; pak dovtípivši se, že Maksimin jistotně má ještě hlad, označila jsme místo hory, pokryté malými plody. Vyzvala jsem ho, aby se jich šel najísti, což ihned učinil; najedl se a přinesl mi ještě plný klobouk. Večer sestoupili jsem spolu s hory a slíbili jsme si, že budeme zase pásti krávy společně.

Nazítří, 19. září, shledávám se na cestě s Maksiminem; ženeme společně na horu. Poznala jsem, že Maksimin byl velmi dobrý, velmi prostý, a že rád mluvil o tom, o čem jsem chtěla mluviti; byl také velmi povolný, nelpě na svých míněních; jenže byl trochu zvědavý, neboť když jsem se opozdila, rychle přiběhl, by viděl, co dělám, aby slyšel, co jsem rozprávěla s kvítky Dobrotivého Boha: a nepřišel-li v čas, ptal se mne, co jsem povídala. Maksimin mi povídá, bych ho naučila nějaké hře. Ráno zatím již pokročilo: řekla jsem mu, by natrhal kvítí na „Ráj“.

Dali jsme se oba do díla; měli jsme brzy hezkou hromádku kvítek rozmanitých barev. Bylo slyšeti Anděl Páně ze vsi, neboť nebe bylo krásné, mračen nebylo. Když jsme pověděli Pánu Bohu, co jsme uměli, řekla jsem Maksiminovi, že třeba zavésti krávy na plošinku poblíž rokliny, kde by bylo kamení na stavbu „Ráje“. Zahnali jsme krávy na místo označené a potom jsme trochu poobědvali; potom jali jsme se snášeti kameny a budovati si domeček, který se skládal z přízemí, jež bylo, jak jsme si říkali, příbytkem naším, pak z poschodí nad tímto přízemím, které bylo dle nás „Rájem“.

Toto poschodí bylo celé vykrášleno květinami rozmanitých barev, a přes okraje splývaly jejich korunky na stoncích. Tento „Ráj“ byl pokryt jedním a širokým kamenem, který jsme ještě pokryli květinami; zavěsili jsme také kolem do kola věnečky. Když „Ráj“ byl dostaven, patřili jsme na naň; spánek nás přepadl; vzdálili jsme se odtud asi na dva kroky a usnuli jsme na trávníku.

Krásná Paní si sedá na náš „Ráj“, aniž by ho shroutila.

Probudivši se a nevidouc našich krav, zavolala jsem Maksimina a vylezla jsem na malý pahrbek. Odtud, uzřevši, že naše krávy klidně leží, sestoupila jsem, a Maksimin stoupal nahoru, když pojednou spatřila jsem krásné světlo, nad slunce skvělejší, a sotva jsem mohla vyřknouti tato slova: „Maksimine, vidíš tam dole? Ach! můj Bože!“ Zároveň upustila jsem hůl, kterou jsem měla v ruce. Nevím ani, co rozkošného dálo se v té chvíli ve mně, avšak cítila jsem se přitahována, cítila jsem velikou úctu plnou lásky, a moje srdce bylo by rádo běželo rychleji než já.

Patřila jsem velmi pevně na toto světlo nepohnutě stojící, a jako by se bylo otevřelo, spozorovala jsem jiné světlo, mnohem skvělejší, pohybující se, a v tomto světle překrásnou Paní, sedící na našem „Ráji“, mající hlavu ve svých rukou. Tato krásná Paní povstala, skřížila skrovné své ruce a patříc na nás, pravila k nám:

„Přistupte, moje dítky, nebojte se; jsem zde, bych vám zvěstovala velkou novinu.“

Těmito sladkými a líbeznými slovy hnána, přiletěla jsem až k ní, a moje srdce bylo by se rádo přitisklo k ní navždy. Když jsem přišla blízko, blízounko ku krásné Paní, před ni, k její pravici, jme se mluviti, a zároveň slzy stékají s jejích krásných očí:

„Nebude-li se chtíti lid můj podrobiti, budu nucena upustiti ruku svého Syna. Jest tak těžká a tolik váží, že jí nemohu již udržeti.

„Od té doby co se pro vás lidi natrápím! Chci-li, aby můj Syn vás neopouštěl, jest mi prositi ho bez ustání. A vy lidé toho nedbáte. Marně budete se modliti, marně něco dělati, nikdy neodměníte muk, která jsem za vás lidi podstoupila.

„Dal jsem vám šest dní k práci, sedmý den jsem si vyhradil, a nechcete mi ho dopřáti. Právě to přitěžuje ruce mého Syna.

„Ti, kteří jezdí s kárami a povozy, nedovedou promluviti, aniž by nepřimísili do toho Jména mého Syna. Toť dvé věcí, které přitěžují tolik ruce mého Syna.

„Zkazí-li se žeň, jen vy lidé jste příčinou.

„Ukázala jsem vám to minulého roku na zemských jablkách; nedbali jste toho; právě naopak, když jste nalézali zkažených, kleli jste a brali nadarmo Jméno mého Syna. Budou se i dále kaziti, a o Vánocích již jich nebude.“

Zde pokoušela jsem se v mysli vyložiti si slovo: zemská jablka; domnívala jsem se, že to znamená jablka. Krásná a dobrá Paní, dohadujíc se mé myšlenky, ujala se zase slova:

„Vy mi nerozumíte, moje dítky? Řeknu vám to tedy jinak.“

Překlad do frančiny jest takovýto:

„Zkazí-li se žeň, není to než pro vás lidi; ukázala jsem vám to minulého roku na zemčatech, a vy jste toho nedbali; ba naopak, když jste nacházeli zkažených, kleli jste a brali nadarmo Jméno mého Syna. Budou se i dále kaziti,a o Vánocích již jich nebude.

„Máte obilí, netřeba ho rozsévati.

„Vše, co zasejete, zvířata sežerou; a co vzejde, rozpadne se v prach, až budete mlátiti. Nastane veliký hlad. Dříve než hlad přijde, malé dítky pod sedm let budou dostávati třesení a umírati budou v náručí osob, které je budou držeti; ostatní káti se budou hladem. Ořechy se zkazí; hrozny shnijou.“

Zde krásná Paní, která mne uchvacovala, na chvilku se odmlčela; viděla jsem však, že i na dále jakoby mluvila, pohybovala spanile svýma roztomilýma rtoma. Maksimin přijímal tehdy své Tajemství. Potom, obracejíc se na mne, Přesvatá Panna promluvila a udělila mi Tajemství ve frančině. Toto tajemství podávám zde úplně a tak, jak mi je dala.

Melanie, co ti teď hodlám říci, nebude tajemstvím navždy: budeš je moci uveřejniti r. 1858.

Kněží sluhové mého Syna, kněží svým špatným životem, veškerou svou neuctivostí a svou bezbožností v slavení svatých tajemství, láskou k penězům, láskou k poctám a rozkošem, kněží stali se stokami nečistoty. Ano, kněží volají po pomstě, a pomsta jest zavěšena nad jejich hlavami. Běda kněžím a osobám Bohu zasvěceným, které svou zpronevěrou a svým špatným životem křižují znovu mého Syna!
Hříchové osob Bohu zasvěcených křičí k Nebi a pomstu svolávají; a hle, kterak pomsta za jejich dveřmi, neboť nelze již nikoho nalézti, jenž by snažně prosil za milosrdenství a odpuštění pro národy; není již duší šlechetných; není již nikoho, kdo by byl hoden obětovati Beránka bez poskvrny Věčnému ve prospěch světa.

Bůh hodlá uhoditi způsobem bez příkladu.

Běda obyvatelům země! Bůh hodlá vyčerpati svůj hněv, a nikomu nebude možno vyhnouti se tolika zlům sjednoceným.

Hlavy, vůdcové lidu Božího, zanedbali modlitbu a pokání, a démon zatemnil jejich inteligence; stali se těmi bludnými hvězdami, jež starý ďábel strhne svým ohonem, by je ve zkázu přivedl.

Bůh dovolí starému tomu hadovi, by rozbroj vrhl mezi panující ve všech společnostech a ve všech rodinách. Budou lidé trpěti mukami fysickými a mravními; Bůh ponechá lidi sobě samým a pošle tresty, jež budou po sobě následovati déle než třicet pět let.

Společnost ocitla se v předvečer nejstrašnějších a největších událostí; třeba očekávati, že bude vládnouti prut železný, a že se bude píti kalich hněvu Božího.

Nechť náměstek mého Syna, Svrchovaný Velekněz Pius IX., nevychází již z Říma po roku 1859; ale ať jest pevný, stálý a statečný, ať bojuje zbraněmi víry a lásky; budu s ním.

Nechť nedůvěřuje Napoleonovi; jeho srdce jest dvojaké; a když bude chtít býti zároveň papežem i císařem, brzo Bůh vzdálí se od něho; onť jest tím orlem, jenž chtěje se stále výš a výš vznášeti, padne na meč, jímž si chtěl posloužiti, by přiměl národy k svému vyvýšení. Italie bude potrestána za svou touhu, by setřásla se sebe jho Pána pánů; zároveň bude vydána válce na pospas; krev poteče na všech stranách; chrámy budou zavírány neb zneuctívány; kněží, řeholníci budou vyháněni; budou je zabíjeti, a smrt jejich bude ukrutná.

Mnozí opustí víru, a počet kněží a řeholníků, kteří se odloučí od pravého náboženství, bude veliký; mezi těmito osobami vyskytovati se budou i biskupové.

Nechť papež se má na pozoru před strůjci zázraků; neboť čas přichází, že zázraky nejúžasnější objeví se na zemi i ve vzdušných prostorách.

Roku 1864 Lucifer s velikým počtem démonův utrhnou se z pekelných řetězů; ponenáhlu vyhubí víru i v osobách Bohu zasvěcených; oslepí je takovým způsobem, že kromě milosti obzvláštní, tyto osoby přijmou ducha těchto andělů zlých. Mnohé domy řeholní ztratí úplně víru a ztratí mnoho duší.

Špatné knihy hojně rozplemení se na zemi, a duchové temnot rozšíří všude ochablost a všeobecnou zmalátnělost u každého v tom, co se týká služby Boží; budou míti velmi velikou moc nad přírodou; budou chrámy, kde se bude sloužit těmto duchům.

Osoby budou přenášeny s místa na místo těmito zlými duchy, ba i kněží, protože nebudou vedeni dobrým duchem Evangelia, jenž jest duchem pokory, lásky a horlivosti pro slávu Boží. Budou z mrtvých křísiti mrtvé a spravedlivé (totiž, že tito mrtví vezmou na se podobu duší spravedlivých, které žily na zemi, by lépe lidi byli svedeni; tito tak řečení mrtví vzkříšení, kteří ničím jiným nebudou než démony pod těmito podobami, budou kázati jiné evangelium, protivné Evangeliu pravého Krista Ježíše, popírajíce existenci nebe, buď i duše odsouzených. Všechny tyto duše budou se jeviti jakoby s těly svými spojeny.) Vyskytnou se na všech místech zázraky neobyčejné, protože pravá víra shasne a poněvadž falešné světlo ozáří svět. Běda knížatům Církve, jež nebudou zaměstnána ničím než hromaděním bohatství na bohatství, chráněním a zabezpečováním své autority a panováním s pýchou.

Náměstku mého Syna bude mnoho trpěti, protože na jistý čas Církev bude vydána velikým pronásledováním; to bude čas temnot; Církev bude zakoušeti děsnou krisi.

Poněvadž svaté víry Boží bude zapomenuto, každý jednotlivec bude chtíti sama sebe vésti a býti vyšší než jemu podobní. Vyhubí mocnosti občanské i církevní; každý řád a každá spravedlnost nohama pošlapány budou; neuvidí se leda vraždy, nenávist, žehravost, nepřízeň, lež a nepořádek, bez lásky k vlasti a rodině.

Svatý Otec velice bude trpěti. Budu s ním až do konce, bych přijímala jeho oběť.

Zlí pokusí se několikráte o jeho život, aniž by mu mohli uškoditi do jeho dnů; avšak ani on, ani jeho nástupce, jenž nebude dlouho panovati, neuvidí triumfu Církve Boží.

Vlády občanské budou míti všechny týž úmysl, totiž zrušiti a vyhladiti jakýkoliv náboženský princip, by udělal místo materialismu, atheismu, spiritismu a všem druhům neřestí.

Roku 1865 uvidí se spuštění na všech místech svatých; v klášteřích květiny Církve zetlí a shnijí, a démon učiní se jakoby králem srdcí. Nechť ti, kdož jsou v čele řeholních obcí, mají se na pozoru k osobám, jež jim jest přijímati, protože démon použije veškeré své zloby, by uvedl do řádů duchovních osoby hříchu oddané, neboť nezřízenosti a láska k rozkošem tělesným budou rozšířeny po veškeré zemi.

Francie, Italie, Španělsko a Anglie octnou se ve válce. Krev poteče ulicemi. Francouz bude bojovati s Francouzem, Vlach s Vlachem. Na to nastane válka všeobecná, jež bude hrozná. Na jistý čas Bůh nebude již pamatovati ani na Francii, ani na Italii, protože evangelium Ježíše Krista nebude již známo. Zlí rozvinou a napnou veškerou svou zlobu; budou se zabíjeti, vzájemně vražditi až do domů.

Na první ránu jeho meče, drtícího jako blesk, hory a příroda celá třásti se budou hrůzou, protože zlořády a zločiny lidí proniknou klenbu nebes. Paříž bude sežehnuta a Marseille pohlcena; mnoho velkých měst bude spáleno a propadne se zemětřeseními; bude se mysliti, že vše jest ztraceno; uvidí se všude vražedníci; bude slyšán jen třeskot zbraní a proklínání. Spravedliví mnoho trpěti budou; jejich modlitby, jejich pokání a jejich slzy vstoupí až k nebi, a veškeren lid Boží volati bude za odpuštění a slitování a žádati bude mne za podporu a přímluvu moji. Tu Ježíš Kristus zvláštním činem své spravedlnosti a svého milosrdenství pro spravedlivé rozkáže andělům svým, aby všichni jeho nepřátelé byli vydáni na smrt. Náhle pronásledovatelé Církve Ježíše Krista a všichni lidé hříchu oddáni zahynou, a země promění se jakoby v poušť. Tehdy nastane pokoj, smír Boha s lidmi; Ježíši Kristu bude se sloužiti, Jemu klaněti a jej oslavovati; láska blíženecká všude pokvete; noví králové budou pravou rukou svaté Církve, jež bude silná, pokorná, zbožná, chudá, horlivá a napodobitelka ctností Ježíše Krista. Evangelium bude se kázati všude, a lidé budou činiti veliké pokroky u víře, protože bude jednota mezi dělníky Ježíše Krista a poněvadž lidé budou žíti v bázni Boží.

Tento pokoj mezi lidmi nebude dlouho; následkem dvaceti pěti let hojných žní zapomene se, že hříchové lidí jsou příčinou všech trestů, jež přicházejí na zemi.

Jakýsi předchůdce Antikristův se svými vojsky z mnohých národů bojovati bude proti pravému Kristu, jedinému Spasiteli světa; proleje mnoho krve a bude chtíti zničiti kult Boží, by jeho považovali za Boha.

Země bude zasažena všeho druhu ranami, (kromě moru a hladu, jež budou hlavními); budou války až k poslední válce, jež tehdy bude vedena šesti králi Antikristovými, králi, kteří budou míti týž úmysl a budou samojedinými panovníky světa. Dříve než toto nastane, bude jakýsi nepravý, lichý pokoj na světě; nebude se na nic mysleti, než jak by se lidé bavili. Zlí oddají se všem druhům hříchů; avšak dítky Církve svaté, dítky víry, moji praví následovníci, růsti budou v lásce Boží a v ctnostech, jež mi jsou nejdražšími. Šťastné duše pokojné, vedené Duchem Svatým! Budou bojovati s nimi, až dojdou v náplň věků.


Příroda prahne po pomstě na lidi a tetelí se hrůzou v očekávání toho, co má nastati na zemi, poskvrněné zločiny.

Třeste se, země, a vy, kteří skládáte sliby k službě Ježíše Krista a kteří vnitř sami sebe uctíváte a samým sobě se klaníte, třeste se! Neboť Bůh hodlá vás vydati svému nepříteli, protože místa svatá jsou porušena; četné kláštery nejsou již domy Božími, avšak pastvou Asmodeovou a jeho (věrných).

A v tom čase zrodí se Antikrist z řeholnice hebrejské, z falešné panny, jež bude spojena se starým hadem, mistrem nečistoty; jeho otcem bude biskup. Hned při narození vychrlí rouhání, zuby bude míti; slovem, bude to ďábel vtělený; vyrazí v strašné křiky, zázraky bude konati. Bude se živiti pouze nečistotami. Bude míti bratry, kteří ačkoliv nebudou jako on vtělení démonové, budou dětmi zla; ve dvanácti letech vyznamenají se skvělými vítězstvími, jež vybojují; brzy každý z nich ocitne se v čele armád, a budou provázeni legiemi pekla.

La-Saletta


Roční počasí změní se; země nebude roditi než špatné plody, hvězdy ztratí svůj pravidelný koloběh, měsíc bude odrážet jen bledé červenavé světlo: voda a oheň způsobí v globu země pohyby křečovité, a hrozná zemětřesení pohltí hory, města (atd.)

Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikristovým.

Démoni vzduchu s Antikristem veliké zázraky budou konati na zemi a ve vzduchu: a lidé budou se odvraceti a kaziti čím dál tím více. Bůh bude pečovati o své věrné služebníky a o lidi dobré vůle. Evangelium bude se všude kázati a všechen lid a všichni národové budou míti známost Pravdy.

Posílám naléhavé vyzvání zemi. Volám pravé učedníky Boha živého a panujícího na nebesích. Volám pravé následovníky Krista, člověkem učiněného, jediného a pravého Spasitele lidí. Volám své dítky, mně upřímně a nábožně oddané, ty, kteří se mi věnovali, bych je vedla k svému božskému Synu, ty, jež takřka nesu ve své náručí, ty kteří žili mým duchem. Posléze volám ty apoštoly posledních dob, věrné učedníky Ježíše Krista, kteří žili v opovrhování světem a sebou, v chudobě a v pokoře, v opovržení a v mlčení, v modlitbě a v umrtvování, v čistotě a ve sjednocení s Bohem, v utrpení a světu neznámi. Jest čas, by vyšli, aby světlem naplnili zemi. Jděte a ukažte se jako moje milované děti; jsem s vámi a ve vás, jestliže vaše víra bude světlem, jež vás osvěcovati bude ve dnech těch plných protivenství. Nechť vaše horlivost rozhladoví se pro slávu a čest Ježíše Krista. Bojujte, děti světla, vy malé stádo, kteří tu vidíte; neboť aj, čas časů, konec konců.

Církev se zatemní, svět octne se v předěšení. Tu však hle, Henoch a Eliáš, naplněni duchem Božím; budou kázati úsilovně o Bohu, a lidé dobré vůle uvěří v Boha, a mnoho duší bude potěšeno; učiní veliké pokroky mocí Ducha Svatého a odsoudí bludy Antikristovy.

Běda obyvatelům země! Nastanou krvavé války a hlady, mory a nakažlivé nemoci; nastanou deště jakéhosi strašlivého krupobití zvířat, hromův a blesků, jež sežehnou města, zemětřesení, jež pohltí země; uslyší se hlasy ve vzduchu; lidé budou hlavou o zeď tlouci, budou volati smrt, a jinak zase smrt bude působiti jim trápení; krev poteče na všech stranách. Kdo by zvítězil, nezkrátí.li času Bůh té zkoušky? Pro krev, slzy a modlitby spravedlivých Bůh se dá obměkčiti. Henoch a Eliáš budou smrti vydáni. Řím pohanský zmizí, a oheň s nebe spadne a ztráví tři města. Celý vesmír hrůzou bude zachvácen, a mnoho se jich dá svésti, protože se neklaněli pravému Kristu, živému mezi nimi. Jest čas; slunce se zatmí; víra jedině žíti bude!

Toť ten čas, propast se otevírá. Hle, král králů temnot. Hle, šelma se svými poddanými, pravíc se býti spasitelem světa. Pozdvihne se s pýchou do vzduchu, by až k nebi dosáhla: bude zadušena dechnutím svatého Michaela, archanděla; padne; a země, jež ode tří dnů bude v ustavičných převratech, rozevře lůno své plné ohně; bude pohlcen se všemi svými na vždy věčnými propastmi pekla. Tehdy voda a oheň očistí zemi a ztráví všechna díla lidské pýchy a vše bude obnoveno: Bohu se bude sloužiti a Bůh bude oslavován!


Potom Svatá Panna dala mi, také ve frančině, řeholi nového duchovního Řádu. Davši mi Řeholi tohoto nového Řádu duchovního, Svatá Panna ujala se takto dále své Řeči:

„Obrátí-li se, kameny a skály se promění v obilí a zemčata budou zrovna naseta v půdě. „Konáte dobře svou modlitbu, moje dítky?“

Odpověděli jsem oba dva: „Oh, nikoliv, Paní, nevalně.“

„Ach! milé dítky, třeba ji dobře konati večer i ráno. Když nebudete moci nic lepšího učiniti, říkejte Otče náš a Zdrávas Maria; a když budete míti pokdy a když budete moci něco lepšího učiniti, říkejte více. „Nechodí než několik žen obstárlých na Mši; ostatní pracují celé léto v neděli; a v zimě, když nevědí, co dělati, nechodí na Mši, než aby si tropili smích z náboženství. V postě chodí do masných krámů jako psi. „Neviděli jste zkažené obilí, moje dítky?“

Oba jsme odpověděli: „Oh, nikoliv, Paní.“

Svatá Panna, obracejíce se k Maksiminovi: „Avšak ty, moje dítě, tys přece je viděl jednou v tu stranu ke Coinu, se svým otcem. Držitel toho kousku pole pravil tvému otci: Pojďte se podívat, jak moje obilí trouchniví. Vy jste šli. Tvůj otec vzal dva nebo tři klasy do ruky, rozetřel je, a ony rozpadly se v prach. Potom vracejíce se odtud, když jste byli již jen na půl hodiny od Corpsu, tvůj otec dal ti kousek chleba řka ti: Vezmi, dítě, jez letošního roku, neboť nevím, kdo bude ho jísti roku příštího, jestli obilí se zkazí jako tuto.“

Maksimin odvětil: „Toť jak se patří pravda, Paní, nevzpomněl jsem si na to.“

Přesvatá Panna dokončila svou řeč ve frančině: „Nuže, moje dítky, zvěstujte to všemu lidu mému.“ Překrásná Paní překročila potok; a na dva kroky od potoku, aniž by se obrátila k nám, kteří jsem ji sledovali (protože přitahovala k sobě svou skvělostí a více ještě svou dobrotou, která mne opájela, která jakoby mi srdce rozpouštěla), pravila nám ještě: „Nuže, moje dítky, zvěstujte to všemu lidu mému.“

Potom kráčela dále až k místu, kamž jsem před tím vystoupla, bych se podívala, kde jsou naše krávy. Její nohy dotýkaly se pouze vrcholků trávy, aniž jí ohýbaly. Přišedši na malé návrší krásná Paní se zastavila, a já hbitě se postavila před ní, bych mohla hodně hodně na ni patřiti, do syta se na ni vynadívati a pokusiti se, bych zvěděla, ku které cestě se chýlí nejvíce; neboť byla veta po všem, zapomněla jsem i na své krávy, i na hospodáře, u nichž jsem byla ve službě; byla jsem připoutána na vždy a bez výhrady k Mé Paní; ano, nechtěla jsem již jí nikdy opustiti; sledovala jsem ji bez zadní myšlenky, ochotna sloužiti jí, pokud budu živa.

Se Svou Paní jako bych byla zapomněla na ráj; neměla jsem již než myšlenku dobře jí sloužiti ve všem, a myslila jsem, že bych byla mohla učiniti vše, co by mi byla řekla, neboť se mi zdálo, že oplývala velikou mocí. Patřila na mne s něhyplnou dobrotou, která mne k ní přitahovala; byla bych se jí ráda se zavřenýma očima vrhla do náručí. Nedopřála mi k tomu času. Nepozorovaně vznesla se od země asi do výše více než jednoho metru; a zůstávajíc takto na kratičkou chvilku volně ve vzduchu, moje krásná Paní pohlédla na nebe, potom na zemi po své pravici a po své levici, potom pohlédla na mne očima tak sladkýma, tak roztomilýma a tak dobrýma, že jsem myslela, že mne přitáhne do svého nitra, a zdálo se mi, že moje srdce se otevírá jejímu srdci.

A zatím, co moje srdce rozplývalo se v šťastném rozpínání, krásná postava Mé dobré Paní ponenáhlu mizela: zdálo se mi, že světla v pohybu přibývalo, nebo lépe, sráželo se kolem Přesvaté Panny, by mi bránilo déle ji viděti. Tak světlo zaujímalo místo částí těla, které mizely mým zrakům: nebo lépe, zdálo se, že tělo Mé Paní, rozplývajíc se, měnilo se ve světlo. V podobě koule pak světlo vystupovalo lehounce v přímém směru.

Nemohu říci, zda objem světla zmenšoval se tou měrou, jak vystupoval, nebo lépe, jestli vzdalováním se stávalo, že jsem viděla zmenšovati se světlo tou měrou, jak vystupovalo; vím jedině to, že jsem zůstala s hlavou zdviženou a s očima upjatýma na ono světlo i potom, když stále se vzdalujíc a zmenšujíc objem, posléze zmizelo.

Zraky moje odrhují se od oblohy, patřím kolem sebe, vidím Maksimina, který na mne patří, pravím mu: „Maksimine, toť jistě dobrý Bůh mého otce, nebo Svatá Panna, nebo některá veliká svatá.“ A Maksimin máchnuv rukou ve vzduchu, řekl: „Ah, kdybych se toho byl dověděl!“

Večer dne 19. září vrátili jsme se poněkud spíše než obyčejně. Přišedši k svým pánům, uvazovala jsem krávy a dávala jsem vše do pořádku ve chlévě. Ještě jsem nepoklidila, moje hospodyně přišla ke mně plačíc a pravila mi: „Proč, moje dítě, nejdeš mi povědít, co se vám přihodilo na hoře?“ (Maksimin nenaleznuv svých hospodářů, kteří se ještě nevrátili z práce, přišel k mým pánům a vyprávěl vše, co viděl a slyšel.) Odpověděla jsem jí: „Chtěla jsem vám to pověděti, ale chtěla jsem dodělat napřed svou práci.“ Za chvilenku po tom vrátila jsem se do jizby, a moje hospodyň mi pravila: „Vypravujte, co jste viděli; pasák Bruitův (to bylo příjmí Petra Selma, hospodáře Maksiminova), mi vše vypravoval.“

Počínám, a v polovici řeči moji páni přišli se svých polí; moje hospodyň, která plakala, slyšíc žaloby a pohrůžky naší láskyplné Matky, pravila: „Ah, chcete jít zítra klidit obilí; chraňte se tuze, pojďte a poslechněte, co se přihodilo dnes tomu dítěti a pasákovi Selmovu.“ A obrátivši se ke mně pravila: „Začni znovu vše, co jste mi pravili.“ Začínám znovu; a jakmile jsem domluvila, můj hospodář řekl: „Toť Svatá Panna, nebo lépe, veliká Světice, která přišla od dobrotivého Boha; ale zrovna jakoby sám dobrý Bůh to byl přišel: jest třeba učiniti vše, co tato Světice řekla. Kterak hodláte to sděliti všemu jejímu lidu?“ Odpověděla jsem mu: „Vy mi řekněte, jak to učiniti, a já to učiním.“ Potom dodal, popatřiv na svou matku, svou ženu a svého bratra: „ O tom dlužno přemýšleti.“ Potom každý odešel po své práci.

Bylo po večeři. Maksimin a jeho páni přišli k mým, by vyprávěli, co jim Maksimin pověděl, aby zvěděli, co by bylo učiniti: „Neboť“, řekli, „zdá se nám, že to Svatá Panna byla poslána dobrým Bohem; slova, která řekla, tomu nasvědčují. A pravila jim, ať to rozhlásí všemu jejímu lidu; bude snad třeba, aby tyto děti proběhly celý svět, by zvěstovaly, jak jest záhodno, by celý svět zachoval přikázání Dobrého Boha, ne-li, veliké pohromy přijdou na nás.“ Po nějaké chvíli mlčení můj hospodář pravil, obraceje se k Maksiminovi a ke mně: „Víte, co uděláte, děti? Zítra časně vstaňte, jděte oba k panu faráři a vypravujte mu vše, co jste viděly a slyšely; doslova mu povězte, jak se věc udála: řekne vám, co jest vám činiti.“

Dne 20. září odešla jsem časně s Maksiminem. Když jsme přišli k faře, zatloukla jsem na dvéře. Služka pana faráře přišla otevřít a ptala se, čeho si přejeme. Pravila jsem jí (francouzsky, já, která nikdy francouzsky nemluvila): „Rádi bychom mluvili s panem farářem.“ – „A co mu chcete říci?“ ptala se nás. – „Chceme mu říci, slečno, že včera jsme vyhnali krávy na pastvu na horu Des Baisses, a poobědvavše, atd… atd…“. Vyprávěli jsme dobrou část řeči Přesvaté Panny. Tu zvon kostelní zavzněl; byla to poslední výzva na Mši. Kněz Perrin, farář La Salettský, který nás slyšel, otevřel hlučně dvéře: plakal, bil se v prsa; pravil nám: „Děti, jsme ztraceni, dobrý Bůh nás hodlá trestati. Ah! můj Bože, to Svatá Panna se vám zjevila!“ A odešel sloužit Mši Svatou. Hleděli jsme na sebe s Maksiminem a služkou; potom Maksimin mi řekl: „Já půjdu k svému otci do Corpsu.“ A odloučili jsme se.

Nedostavši rozkazu od svých pánů, bych se ihned vrátila, až promluvím s panem farářem, domnívala jsem se, že neučiním nic zlého, když budu na Mši. Byla jsem tedy v kostele. Mše počíná, a po prvním evangeliu pan farář se obrací k lidu a pokouší se vypravovati svým farníkům o zjevení, které se právě včera událo na jedné z jejich hor, a napomíná jich, aby již v Neděli nepracovali; jeho hlas byl přerušen vzlykotem a všechen lid byl dojat. Po Mši Svaté vrátila jsem se k svým pánům. Pan Peytard, který jest podnes starostou La Salettským, přišel se mne vyptávat na zjevení; a ujištěn byv o pravdě toho, co jsem mu vypravovala, vzdálil se přesvědčen.

Zůstala jsem nadále ve službě u svých pánů, až do slavnosti Všech Svatých. Potom byla jsem dána do pensionátu k jeptiškám Prozřetelnosti v mém kraji.

Přesvatá Panna byla velmi veliká a souměrného vzrůstu; zdála se tak lehkou, že by vánek s ní pohnul, a přece nepohnutě a pevně stála. Vzezření její bylo velebné, vznešené, avšak, jak jsou páni zde dole. Vznešeností svou vzbuzovala úctyhodnou bázeň. Zároveň její Veleba ukládala úctu, smíšenou s láskou. Přitahovala k sobě. Její pohled byl sladký a pronikavý; její oči jakoby mluvily s mými, ale rozprávka vyvěrala z hlubokého a živého citu lásky k této kráse uchvacující, která mne roztavovala. Ze sladkosti jejího pohledu, z nepochopitelně dobrotivé tváře její srozumělo se a cítilo se, že přitahovala k sobě a chtěla sebe darovati; byl to výraz lásky, kterého nelze vyjádřiti jazykem těla ani písmenkami abecedy.

Oděv Přesvaté Panny byl stříbřitě bílý a veleskvoucí; nebylo v něm nic hmotného: byl ze světla a ze slávy, měňavý a třpytivý. Na zemi není pro to ani výrazu ani přirovnání.

Svatá Panna byla všecka krásná a všecka utvářena a vytříbena láskou; patříc na ni, toužila jsem, bych se v ní rozplynula. V jejím oděvu jakož i v její osobě vše dýchalo velebou, skvělostí, nádherou neporovnatelné Královny. Jevila se krásnou, bílou, neposkvrněnou, zkrystalovanou, oslňující, nebeskou, svěží, novou jako Panna; zdálo se, že slovo Láska linulo se s jejích stříbřitých a čiročistých rtů. Zdála se mi jako dobrá Matka, plná dobroty, roztomilosti, lásky k nám, slitování, milosrdenství.

Koruna z růží
, již měla na hlavě, byla tak krásná, tak skvoucí, že nemožno si o tom učiniti představy: růže rozmanitých barev nebyly z této země; bylo to skupení květů, které věnčili hlavu Přesvaté Panny v podobě koruny; avšak růže se měnily nebo střídaly; potom za středu každé růže vycházelo tak krásné světlo, že uchvacovalo a dodávalo růžím skvoucí krásy. Z koruny růží vyvstávaly jako zlaté větve a trsy jiných menších kvítků promísených diamanty.

Celek jevil se velmi krásným diademem, který sám o sobě zářil více než naše slunce pozemské.

Svatá Panna měla velmi hezký Kříž, zavěšený na krku, tento kříž jakoby byl ozlacen, ozlacen pravím, nedím-li ze zlaté desky, neboť viděla jsem někdy předměty pozlacené s rozmanitými odstíny zlata, což působilo na můj zrak mnohem krásnějším dojmem než pouhá deska zlatá. Na tomto krásném kříži, vesměs světlem se skvějícím, byl Kristus, byl Náš Pán, s pažema na Kříž rozpjatýma. Skoro na samých koncích kříže s jedné strany bylo kladivo, s druhé strany kleště. Kristus byl barvy přirozeného těla; ale zářil velikým leskem; a světlo, které vycházelo z celého jeho těla, zdálo se jako veleskvoucí šípy, které mi rozrývaly srdce žádostí. bych se v Něm rozplynula. Občas Kristus zdál se mrtvým. Měl hlavu skloněnou a tělo bylo jako zmalátnělé, jakoby mu bylo padnouti, kdyby nebylo zadržováno hřeby, které je držely na Kříži.

La-Saletta


Byla jsem raněna živým soucitem a byla bych ráda znovu opakovala celému světu jeho neznámou lásku a vštípila duším smrtelníků nejvroucnější lásku a nejživější vděčnost k Bohu, který nás nikterak nepotřeboval k tomu, by byl, čím jest, čím byl a čím povždy bude; a přece, ó lásko nepochopitelná člověku! stal se člověkem a chtěl umříti, aby lépe vepsal do našich duší a do naší paměti Šílenou Lásku, kterou měl k nám! Oh! kterak jsem nešťastna, že se shledávám tak chudou ve vyjadřování, a marně bych znovu a znovu vyličovala lásku, ano, lásku našeho dobrého Spasitele k nám! avšak jinak zase, kterak jsme šťastni, že můžeme cítiti lépe, čeho nemožno nám vyjádřiti!

Podruhé Kristus zase zdál se živý; měl hlavu zpříma, oči otevřené, a zdálo se, že jest na Kříži z vlastní vůle. Zdálo se též, že několikrát také promluvil: zdálo se, jakoby chtěl ukázati, že jest na Kříži pro nás, z lásky k nám, by nás přitáhl k svému milování, že má stále novou lásku k nám, že jeho láska od počátku a od roku třicátého třetího jest stále táž dnes a že bude povždy.

Svatá Panna plakala skoro celý čas, co ke mně mluvila. Její slzy tekly slza za slzou zvolna až k jejím kolenům; potom jako jiskry světla mizely.
Byly skvoucí a plny lásky. Chtěla jsem ji potěšiti, aby neplakala. Ale zdálo se mi, že potřebovala ukázati své slzy, by lépe ukázala svou lásku, zapomenutou lidmi. Chtěla jsem se jí vrhnouti do náručí a říci jí: „Moje dobrá Matičko, neplač! chci tě milovati za všechny lidi země“. Ale zdálo se mi, že mi pravila: „jest jich toliko, kteří mne neznají!“

Byla jsem mezi smrtí a životem, vidouc s jedné strany tolik lásky, tolik žádosti býti milovánu,a s druhé strany tolik chladnosti, tolik lhostejnosti… Oh! moje Matko, Matko ve všem, všecka krásná a všecka rozmilá, moje lásko, srdce mého srdce!…

Slzy naší něžné Matky, ani dost málo nezmenšujíce jejího výrazu Královny a Paní, naopak jako by ji byly okrašlovaly; tím stala se rozmilejší, krásnější, mocnější, plnější lásky, mateřštější, úchvatnější! a byla bych jedla její slzy, nad nimiž poskakovalo moje srdce soucitem láskou. Viděti plakat Matku, a takovou Matku, a nepoužiti všech nepomyslitelných způsobů, bychom Ji potěšili, bychom změnili její bolesti v radost, zdaž to možno pochopiti? O Matko více než dobrá! Byla jsi obdařena přednostmi, jichž Bůh schopen; Ty jakobys byla vyčerpala mocnosti Boží; jsi dobrá a potom dobrá dobrotou samého Boha; Bůh rozmohl se v Tobě, tvoře své pozemské i nebeské veledílo.

Přesvatá Panna měla žlutou zástěru. Co pravím, žlutou? Měla zástěru skvělejší než mnoho sluncí dohromady. Nebyla to látka hmotná, byla to tkáň slávy, a její nádhera se třpytila a byla krásy uchvacující. Na Přesvaté Panně vše mně silně unášelo a jako by mi našeptávalo, bych klaněla se svému Ježíši a bych Ho milovala ve všech stavech Jeho smrtelného života.

Přesvatá Panna měla dva řetězy, jeden poněkud širší než druhý. Na užším byl zavěšen Kříž, o němž jsem se zmínila výše. Tyto řetězy (protože jest třeba zvoliti jméno řetězů) byly jako nádherné paprsky velikého lesku měňavého a třpytivého.

Střevíčky (protože střevíčky dlužno říci)byly bílé, avšak bělosti stříbřité, skvoucí; kolem byly růže. Tyto růže byly krásy oslňující, a ze srdíčka každé růže vycházel plamen světla překrásného a očím velmi příjemného. Na střevíčcích byla přezka zlatá, nikoliv ze zlata pozemského, ale ze zlata rajského.

Pohled na Přesvatou Pannu byl sám ráj dokonalý. Měla do Sebe vše, co mohlo ukojiti, neboť na zemi se zapomnělo.

Svatá Panna byla obklopena dvěma světly. První světlo, bližší Přesvaté Panně, dosahovalo až k nám; zářilo leskem překrásným a třpytivým. Druhé světlo rozprostíralo se poněkud šíře kolem Krásné Paní, a my nalézali jsme se v tomto světle; stálo nepohnutě (totiž nemihotalo se třpytivě), ale mnohem skvěleji zářilo než naše ubohé pozemské slunce. Žádné z těchto světel neuškodilo očím a zraku nikterak neunavovalo.

Kromě všech těchto světel, celé této záře, vycházely ještě trsy nebo svazky světel nebo paprsky svítící z Těla Svaté Panny, z jejích šatů a odevšad.

Hlas Krásné Paní byl sladce libý; okouzloval, uchvacoval, blaze působil na srdce; nasycoval, odklízel všechny překážky, utišoval, zjemňoval. Zdálo se mi, že bych stále chtěla pojídati její krásný hlas, a moje srdce jakoby tančilo nebo chtělo letěti jí v ústrety, by se v ní rozplynulo.

Očí Přesvaté Panny, naší něžné Matky, nemožno popsati lidským jazykem. By se o nich něco povědělo, bylo by třeba nějakého serafína; bylo by třeba jazyka samého Boha, toho Boha, který utvořil Pannu Neposkvrněnou, veledílo své Všemohoucnosti.

Oči Vznešené Marie zdály se tisíckrát krásnější než brilianty, diamanty a nejhledanější drahé kamení; zářily jako dvé sluncí; byly sladké vtělenou sladkostí, jasné jako zrcadlo. V jejích očích viděti bylo ráj; přitahovaly k ní; zdálo se, že se chtěla darovati a přitáhnouti k sobě. Čím více jsem na ni patřila, tím více jsem ji chtěla viděti; čím více jsem ji viděla, tím více jsem ji milovala, a milovala jsem ji ze všech svých sil.

Oči Krásné Neposkvrněné byly jako brána Boha, kterou viděti bylo vše, co s očima dovede opojiti duši. Když moje oči se setkávaly s očima Matky Boží a mé Matky, zakoušela jsem uvnitř sebe blahé rozvlnění lásky, a všechno ve mně slibovalo ji milovati a láskou se rozplynouti.

Když jsme patřily na sebe, naše oči mluvily vespolek svým způsobem, i milovala jsem ji tolik, že jsem si přála obejmouti ji uprostřed jejích očí, které obměkčovaly a něžnily moji duši a zvaly ji, by se v Její duši rozplynula. Její oči nítily sladké chvění v celé mé bytosti; i bála jsem se učiniti nejmenšího pohybu, který by byl sebe méně nepříjemný.

Tento jediný pohled očí nejčistší z Panen byl by postačil, by nastalo Nebe některého blahoslavence; byl by stačil, by uvedl duši do náplně vůle Nejvyššího ve všech událostech, které se naskytají v běhu smrtelného života; byl by stačil, by přiměl tuto duši k ustavičným úkonům chvály, díků, dostiučinění a odpykání. – Tento jediný pohled soustřeďuje duši v Bohu a činí ji jako za živa mrtvou, tak, aby nepohlížela na všecky věci země, byť to byly i věci na pohled nejvážnější, jinak než jako na hračky dětí; nechtěla by slyšeti mluviti než o Bohu a o tom, co se týká jeho Slávy.

Hřích jest samojediné zlo, které vidí na zemi, umřela by jím bolestí, kdyby Bůh jí nepodporoval. Amen.

Castellamare, 21. listopadu 1878.

Marie z Kříže, oběť Ježíšova, rozená Melanie Kalvatova, Pasačka La Salette-skáPřevzato z - odkaz ke stažení:


http://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2009/11/zjeveni-presvate-panny-na-hore-la-salettske.doc


(Na Fatym.com vydáno 1. 12. 2014 / 18. 9. 2018 - 6770; 21. 2. 2021 - 10770; 19. 9. 2021 - 12739; 19. 9. 2023 - 16156 přečtení)

La-Saletta

Sdílet

Související články:
Zjevení Panny Marie ze Scoglia: Pozitivní stanovisko Dikasteria nauky víry (16.07.2024)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.07.2024)
Vatikán schválil mariánská zjevení "Mystická růže" v Itálii (09.07.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 6. července 2024: vládne zmatek (08.07.2024)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (11.06.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. června 2024: chtějí vyhnat Ježíše ze světa, z vašich životů (05.06.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3.; 9.; 11. a 13. května 2024: (24.05.2024)
Panna Maria a cudnost (23.05.2024)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.05.2024)
Slovo z kaple Pražského Jezulátka 27. 3. 2024 (29.03.2024)
25. BŘEZNA 2024 40. VÝROČÍ ZASVĚCENÍ SVĚTA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE (25.03.2024)
Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie - oficiální český překlad (+ videa) (25.03.2024)
Kardinál Burke - Úvod k novéně k Panně Marii Guadalupské (20.03.2024)
Trevignano Romano - Jak to je? - výsledky teologické komise a jejich zpochybnění (15.03.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. března 2024: důvěřujte, důvěřujte Ježíši! (06.03.2024)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (28.02.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. února 2024: i když se zdá, že se všechno hroutí (26.02.2024)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 17. 2. 2024: spása není v politických ideologiích nebo v následování někoho. (21.02.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. února 2024: ... a ještě více za ty, kteří vás nenávidí. (14.02.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. února 2024: Nebojte se soužení, odpadlictví bude zničeno! (05.02.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. ledna 2024: lidstvo je k mým výzvám hluché (01.02.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. ledna 2024: chci vás zachránit, než přijde to nejhorší (25.01.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. ledna 2024: Vidím mnoho tvrdých srdcí (17.01.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. ledna 2024: Proroctví se brzy naplní. (14.01.2024)
Poselství z Trevignano Romano 16. a 22. 12. 20023 + 3. 1. 2024: Satan věří, že zvítězil, protože mnozí neuznávají Boha (06.01.2024)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 29. a 30. 12. 2023: Věřte v mé Milosrdenství, ale také v mou spravedlnost (06.01.2024)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 12. 2023: je mi líto všech, kteří nepřijímají a nechápou ... (14.12.2023)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (07.12.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 12. 2023: obraťte se, už nemáte čas, (04.12.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2023: temnoty sestupují, nebuďte zmateni (07.11.2023)
Sluneční zázrak (14.10.2023)
Fatima stále aktuální (13.10.2023)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2023)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 26. 9. 2023: modlete se růženec za duše, které se ztrácejí (11.10.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano 23. 9. a 3. 10. 2023: mnoho se modlete za Církev (11.10.2023)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (19.09.2023)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.09.2023)
Neobvyklé zjevení Panny Marie ke slavení neděle (10.09.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 9. 2023: vaše svoboda visí na vlásku, brzy vám ji vezmou (08.09.2023)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.08.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2023: dejte si pozor na své děti (04.08.2023)
AKITA 50. výročí - aktuálnější než kdykoliv předtím (video) (03.08.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 7. 2023: nebojte se časů, které přijdou (11.07.2023)
Nesprávné pochopení zákazu Kongregace titulovat Marii jako Tu, „která jsi byla kdysi Marií“ (06.07.2023)
ODKAZ z AKITY: ,,ĎÁBLOVO PŮSOBENÍ PRONIKNE i DO CÍRKVE" (12.06.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2023: toto je čas soužení, které bude těžší a těžší (09.06.2023)
POSLOUCHEJ SVOU MÁMU anebo NEJVĚTŠÍ MISIONÁŘKA SVĚTA (31.05.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2023: očista bude těžká, ale nezbytná (11.05.2023)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 4. 2023: Nadešla chvíle, kdy si musíte vybrat. (11.04.2023)
P. Piotr Glas - AKITA - Nadešla hodina zkoušky - Církev bude ukřižovaná (31.03.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 3. 2023: nadále žijete lhostejně, jako by se nic nedělo (04.03.2023)
Třetí fatimské poselství - 5 překvapivých odhalení Benedikta XVI. (15.02.2023)
Matka milosrdenství, Notre-Dame de Pellevoisin / Panna Maria z Pellevoisin, Francie - 13. února (14.02.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 2. 2023: držte se svátostí, začalo vaše pronásledování (05.02.2023)
O. Šebestián, ofm: Fatima...a Rusko se obrátí. (video) (28.01.2023)
Otec Martin Dudok: Proč Panna Maria pláče? (17.01.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 1. 2023: chci vás zachránit, ale už nemám více slov. (05.01.2023)
FC - Stefan Patrik Kovac: Ježíš o Bidenovi - Co by udělal ? (31.12.2022)
Může být v Evropě, ve světě mír? Když na sebe svolává prokletí? (27.12.2022)
Sievernich: Zjevení Krále milosrdenství 25.11.2022 (26.12.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 12. 2022: mnozí se oddali vábení zlého, ale vy ... (05.12.2022)
Sievernich: Zjevení Krále milosrdenství 25.10.2022 (23.11.2022)
Zpráva od vizionářky Giselly z Trevignano Romano: (14.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 5. a 8. 11. 2022: Nepřicházím vás vystrašit, ale požádat vás o obrácení. (11.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2022: utíkejte se ke mně v době svého utrpení (05.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 10. 2022: jak krutý umí být ďábel. (02.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 10. 2022: nacházíte se v největší duchovní válce všech dob (31.10.2022)
Nukleární hrozba a poselství Panny Marie z Akity (31.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 10. 2022: připravit se na útoky ďábla (20.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 10. 2022: jak moc mě bolí srdce pro lidstvo (13.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 7. 10. 2022: žádám vás, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci (09.10.2022)
Pán Ježíš říká - Mariino Neposkvrněné Srdce zvítězí (08.10.2022)
Zjevení Panny Marie růžencové v San Nicolás, (08.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2022: aby vás nenakazil modernismus ... (04.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 9. 2022: můj Syn již není vyznáván (21.09.2022)
MKH vyzývá konat na veřejných posvátných místech večeřadla vždy 25. v měsíci (21.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 9. 2022: nepodlehněte úkladům ďábla. Toto je čas zkoušky. (19.09.2022)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 9. 2022: ztratili jste svůj pokoj (16.09.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 13. 9. 2022: (14.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 9. 2022: Stalo se z vás bezbožné lidstvo. (13.09.2022)
Zamyšlení Giselly, vizionářky z Trevignano Romano k poselství Panny Marie z 6. 9. 2022 (09.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 9. 2022: kde jsou ostatní moje děti? (07.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 9. 2022: vím o vašich obtížích. (04.09.2022)
Zjevení milostivého Jezulátka – Sievernich 25. července 2022 (04.09.2022)
Oprava překladu - Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 8. 2022: Antikrist bude odporovat Duchu Svatému a přinese pronásledování (02.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 8. 2022: modlete se za jaderné elektrárny (29.08.2022)
Zjevení Boží Matky v Sievernichu: Mše bez Eucharistie? (28.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 8. 2022: brzy otřese rozkol (26.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 8. 2022: zkáza postupuje (21.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 8. 2022: nastal čas očišťování (16.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. 8. 2022: stále se dotýkám země, abych pomohla lidstvu (16.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 46: V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu (11.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 8. 2022: Děti, lidstvo je na pokraji záhuby. (10.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2022: Vydávejte svědectví! (05.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 7. 2022: spojte se v Boží lásce, jen tak zvítězíte (01.08.2022)
Online vo svete: P. Pavol Benko - Výzva z Fatimy - jak žít dnešní časy - 2. část (video) (01.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2022: Bůh se nedá vysmívat (27.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 7. 2022: Brzy přijde útok zla (26.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 7. 2022: buďte silní v modlitbě (23.07.2022)
Online vo svete: P. Pavol Benko - Výzva z Fatimy - jak žít dnešní časy - 1. část (video) (18.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 7. 2022: Chtějí se zmocnit vaší mysli (17.07.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 15. 7. 2022: Politikům říkám: Vaše satanské plány budou rozmetány spolu s vámi (16.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 7. 2022: vyvolte si Pána Boha navždy (12.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 5. 7. 2022: nic už nebude tak jako dřív (06.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 7. 2022: ... horší než v době potopy (06.07.2022)
Poslechněte si přednášku o. Matúša Marcina – BEZPEČNÁ CESTA PRO POSLEDNÍ ČASY (video) (30.06.2022)
Poselství Boha Otce z Trevignano Romano, 28. 6. 2022: neignorujte toto volání lásky (29.06.2022)
Matko Boží, zasvěcujeme Rusko a Ukrajinu: Význam zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 25. března 2022 (29.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 6. 2022: toto jsou také časy milostí (27.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 6. 2022: Kněží ... vnášejí chaos mezi mé děti. (27.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. 6. 2022: Máte oči, abyste viděli, ale nevidíte (16.06.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 11. 6. 2022: Temná noc přichází (14.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 6. 2022: Stále to nechápete ... (12.06.2022)
Barbaře a Justyně se zjevila Panna Maria o 40 let dříve než fatimským pastevcům (11.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 7. 6. 2022: válka, hladomor, nemoci, klimatické změny - neztrácejte naději! (09.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 4. 6. 2022: vraťte se k Bohu, jediné záchraně (07.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2022: Toto je čas vašeho očišťování (05.06.2022)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (02.06.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 31. 5. 2022: řeknou, že je to jen symbolická vzpomínka (01.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 5. 2022: můj ochranný plášť je nad vámi. (30.05.2022)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (28.05.2022)
25. Mezinárodní modlitební den k úctě Matky všech národů, Amsterodam 28. 5. 2022 (záznam) (28.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 5. 2022: nebuďte nástrojem neshod a svárů. (26.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 5. 2022: chtějí vám vzít svobodu, ale mějte víru a modlete se, (24.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 5. 2022: Mé srdce mě bolí pro všechno, co se stane. (18.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 5. 2022: jako ve Fatimě, nadále prosím o modlitby a obrácení. (16.05.2022)
MONS. SCHNEIDER O TŘETÍM FATIMSKÉM TAJEMSTVÍ - KNIHA CHRISTUS VINCIT (14.05.2022)
ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ nás učí bdělosti, učí nás, abychom si přestali hrát a začali jako křesťané bojovat za spásu svou i svých bližních (13.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 5. 2022: Mnozí z vás se obávají časů, které přijdou. (11.05.2022)
Jestli se nezměníte, urychlíte příchod třetí světové války (10.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 5. 2022: vraťte se k pravé víře (08.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2022: (04.05.2022)
Plačící socha Panny Marie v Niżankowicích na Ukrajině (02.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 4. 2022: znám vaše srdce (02.05.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 26. 4. 2022: Nebuďte lhostejní k Božím skutkům. (27.04.2022)
P. Piotr Glas o válce, zasvěcení Ruska a aktuální situaci ve světě (25.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 4. 2022: Bůh očistí tuto zemi od nepřátel a zápachu (24.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 4. 2022: I nadále se vytrvale modlete! (22.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2022: 6. výročí zjevení (22.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 4. 2022: Tam jsem se stala Matkou vás všech (18.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 4. 2022: Jste na rozcestí (13.04.2022)
Zjevení milostivého Jezulátka na Zvěstování Páně 2022 (11.04.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 8. 4. 2022: modlete se za zastavení války a za lidstvo (10.04.2022)
Nepromarněme akt zasvěcení! (07.04.2022)
Biskup Schneider nabízí modlitbu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie za urychlení vítězství Jejího srdce (06.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 5. 4. 2022: Zasvěťte se mi a já vás budu chránit (06.04.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 4. 2022: ... aby se vaše svědomí probudilo / + poznámka k zásobám jídla (05.04.2022)
Pojďte se Mnou do Getseman a bděte se Mnou! (04.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 3. 2022: Uvědomte si temnotu časů (30.03.2022)
OSOBNÍ ZASVĚCENÍ SE PŘEBLAHOSLAVÉ BOHORODIČCE PANNĚ MARII (30.03.2022)
Panna Maria prosí o zasvěcení Ruska a…. zadostiučinění! (28.03.2022)
P. Dominik Chmielewski - Poslouchejme co Duch říká Církvi - 2. část (video) (27.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 3. 2022: Prosím, vraťte se k Bohu. (26.03.2022)
Proč je válka a co nás v nejbližší době čeká ? - z 1. části přednášky P. Dominika Chmielewskeho „Poslouchejme, co Duch Svatý říká Církvi “ (+ video) (24.03.2022)
Moskevský arcibiskup o zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii (23.03.2022)
Benedikt XVI. se také zúčastní zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (23.03.2022)
Biskup Athanasius Schneider vyzývá ke každodenní Modlitbě za zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie až do zasvěcení: (23.03.2022)
Panna Maria Donu Gobbimu: Proč po vás chci, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci (23.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 3. 2022: Evropa bude napadena (20.03.2022)
Papež zve všechny biskupy připojit se k němu v zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii (19.03.2022)
Neposkvrněné Srdce musí spasit Rusko: Rusko a zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 3. 2022: Chápete, co vám říkám? (17.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 3. 2022: Tato očista je nutná (14.03.2022)
Vizionářka Ivetka z Litmanové: Maria přichází, ... a tebe to nezajímá (13.03.2022)
Z facebooku otce Matúša Marcina: ... aby vstoupili pod ochranu mého Neposkvrněného Srdce (12.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 3. 2022: Čiňte pokání (12.03.2022)
OBNOVA ZASVĚCENÍ RUSKA A SVĚTA PODLE VÝZVY PŘI ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ (12.03.2022)
3 duchovní zbraně Panny Marie Fatimské na ukončení války a obnovení míru (05.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 3. 2022: Myslíte, že válka se vás netýká, protože není u vás doma? (04.03.2022)
Slovensky dohovor za rodinu (Online) - sestra Emmanuela z Medžugorje - Kdo má klid v srdci nebojí se války (03.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 3. 2022: Příčinou toho všeho je zvrácenost lidstva. (02.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 2. 2022: Modlete se za mír a za válečné oběti. (27.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 2. 2022: Toto všechno se nemuselo stát. (27.02.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 2. 2022: Nečiňte nepravost, ale očekávejte Boží milosrdenství. (21.02.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 2. 2022 ve 2 a v 5 hodin ráno: Temnota sestoupila na celou zem (18.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 2. 2022: Nikdy se nebojte! (18.02.2022)
Všichni mluví jen o válce, o pokání a obrácení nemluví nikdo (18.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 2. 2022: Nepřijímejte nic, co má původ ze zla (10.02.2022)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 5. 2. 2022: Ježíš přijde brzy, buďte stále připraveni (09.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 1. 2022: Měli jste tolik času na své obrácení, ale ... (05.02.2022)
Dva záchranné sloupy ( pronásledování Církve a její konečné vítězství) (02.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 1. 2022: Řiďte se mými pokyny, buďte věrní (01.02.2022)
Žijeme události, které předpověděla Panna Maria v Akitě? (29.01.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 1. 2022: Buďte připraveni. (28.01.2022)
3 promluvy - videa: Zjevení Panny Marie v Quito, Ekvádor. Panna Maria nás varovala před dnešní dobou již před 400 lety (28.01.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 1. 2022: nic není takové, jako dřív (23.01.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 1. 2022: nemusí se ničeho bát, pokud setrvávají v Pánovi (19.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 1. 2022: lidstvo se nenávratně vrhá do propasti (16.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 1. 2022: I dny se zrychlily! (12.01.2022)
Vítězství Mariina Neposkvrněného Srdce již začalo. Fatima - Garabandal - Međugorje. (video) (10.01.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 1. 1. 2022: Vstupte do Archy +Vyjádření překladatelky poselství paní A. Galkové (08.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 1. 2022: "Mnozí budou uzdraveni" (08.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 12. 2021: jak krásný bude obnovený svět! (31.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 12. 2021: nejste všichni připraveni na zkoušky, které přijdou (30.12.2021)
Sestra Emmanuela z Medžugorje - Nové časy jsou na dosah ruky (video s tlumočením) (28.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 12. 2021: Modlete se za mír ve světě, hodně se modlete. (24.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 12. 2021: poslední příležitost milosrdenství (12.12.2021)
POVZBUZENÍ P. Marie Diegovi v Guadalupe i nám: Už se neboj a nic si nedělej z nemoci svého příbuzného ... (09.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 7. 12. 2021: Připravte si útočiště (08.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 11. 2021: bolest v mém srdci je stále silnějš (02.12.2021)
Nejnovější poselství Pražského Jezulátka ze Sievernichu, Německo (30.11.2021)
Panna Maria z Akity varuje před nastávajícím trestem, pokud hříšníci nebudou činit pokání (30.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 27. 11. 2021: Vím kolik bolesti a zklamání prožíváte (29.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 21. 11. 2021: Když zpíváte chvály a modlíte se, moji andělé se k vám připojují (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 11. 2021: celý svět uvidí velký kříž (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 11. 2021: Toto je čas Antikrista (22.11.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 10. část - Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět (20.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 11. 2021: Všechno je připraveno pro útok na Církev (18.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 11. 2021: Soudcem je jen Bůh a ne vy (14.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2021: jako děti jste mi byly svěřeny (06.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 10. 2021: Řiďte se mými radami. (01.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 10. 2021: odmítají přiznat, co se děje (28.10.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 19. 10. 2021: přicházím oddělit dobro od zla (21.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 9. část - Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků (20.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2021: mnozí stále nevěří (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 10. 2021: Kéž byste všechno svěřili mému Ježíši! (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 10. 2021: Pouze NEBE vám může pomoci (18.10.2021)
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část - Návrat Stalina k starým praktikám po válce (28.09.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část - Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství P. Marie nad Hitlerem (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část - Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera (27.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část - Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část - Vražedná arogance Stalina (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část - Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Panna Maria v Nikaraguy: Spěcháte ke III. světové válce (11.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 09. 2023 | 17042 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace