Zajímavé...

ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii

foto: jclk8888, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Ve středu života celé Církve stojí eucharistie. Proč je eucharistie tak významná? Proč je tolik oslavována? Proč ji Bůh dosvědčil mnoha zázraky? Je to proto, že eucharistie je samotným Kristem, přítomným, obětovaným a přijímaným pod způsobami chleba a vína.

Eucharistický zázrak v Bolseně


Píše se rok 1263. Jeden český kněz jménem Petr koná pouť do Věčného města Říma. Co je důvodem této jeho pouti? Sužují ho pochybnosti, zda je v eucharistii pod způsobami bílé hostie a vína skutečně přítomen náš Pán Ježíš Kristus, a chce se tudíž na hrobě svatých apoštolských knížat Petra a Pavla modlit za upevnění své víry. Na zpáteční cestě se zastavuje v městě Bolseně ve střední Itálii, kde ve starobylé bazilice svaté Kristiny brzy ráno slaví mši svatou.

Když na oltáři v katakombách, nedaleko od hrobu svaté Kristiny, křesťanské dívky, která byla umučena v 3. století v době pronásledování za císaře Diokleciána, pronáší konsekrační slova nad chlebem a vínem, je znovu trýznivě přepaden pochybnostmi. Avšak ve chvíli, kdy láme Tělo Páně, vytryskne z něho krev, která zbarví do ruda části korporálu i oltářních pláten. Lidé volají: „Zázrak!“ a samotný kněz Petr utíká do blízkého města Orvieta, kde v té době sídlí se svým dvorem papež Urban IV.: vše mu vyznává a papež vysílá do Bolseny orvietského biskupa Jakuba.

Ten na místě vše prozkoumá a odnáší v průvodu do Orvieta spolu s Tělem Páně i korporál a oltářní plátna s krvavými skvrnami. Papež nečeká, až průvod dorazí do Orvieta, ale jde mu naproti a setkává se s ním na jednom mostě v blízkosti města.

Ustanovení svátku Božího těla


Urban IV., než se stal papežem, byl arcijáhnem ve vlámském městě Lutychu, a tak zde mohl být svědkem svátku Božího těla, neboť v lutyšské diecézi byl tento svátek zaveden nejprve: v roce 1246 na základě soukromého zjevení augustiniánské řeholnice, svaté Juliáně z Cornillonu.

A Urban IV. již jako papež vážně přemýšlí o tom, že by tento svátek rozšířil na celou Církev. V zázraku v Bolseně vidí jakési poslední „ťuknutí“ z nebe, a tak svou bulou Transiturus z roku 1264 skutečně ustanovuje, aby se svátek Božího těla slavil v celé Církvi.

V Orvietu tehdy „náhodou“ pobývá a učí svatý Tomáš Akvinský, a tak tohoto „nejučenějšího ze svatých a nejsvětějšího z učenců“, jak bývá svatý Tomáš Akvinský někdy nazýván, pověří, aby pro nový svátek připravil liturgické texty.

Stopy bolsenského zázraku přetrvávají až do dnešní doby: v orvietské katedrále se uchovává relikviář s korporálem s krvavými skvrnami – ten se v Orvietě nosí v průvodu Božího těla vedle monstrance s Tělem Páně – a v bazilice svaté Kristiny v Bolseně mají oltářní kameny s krvavými skvrnami – a i ty se nosí v průvodu Božího těla v Bolseně.

Eucharistické zázraky dosvědčují
reálnou přítomnost Krista


Bolsenský zázrak není určitě jediným: kolik se jich na různých místech světa událo před tím a po něm, a to až do současnosti! K jednomu takovému zázraku došlo např. nedávno v Buenos Aires v Argentině, v době, kdy tam byl arcibiskupem kard. Jorge Maria Bergoglio, tedy budoucí papež František.

Proč vlastně Bůh tyto zázraky koná?
Působí je proto, aby potvrzovaly pravdivost mnohem většího zázraku – opravdového „zázraku všech zázraků“(1) –, avšak zároveň skrytějšího zázraku, a tím je skutečná, reálná přítomnost Pána Ježíše Krista v eucharistii. Eucharistie je skutečně „zázrak všech zázraků“, neboli, jak řekl otec biskup Josef Hrdlička ve svém slavnostním kázání o svátku Božího těla letos v Olomouci, „dar všech darů“ a „poklad všech pokladů“.

foto: jclk8888, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


A obdobně se vyjadřuje již jmenovaný svatý Tomáš Akvinský, eucharistický učitel a světec, když ve své Teologické sumě píše, že v Nejsvětější svátosti je podstatně obsaženo „obecné duchovní dobro celé Církve“.(2)

Jedině víra nám odkrývá tajemství eucharistie.


Je tomu tak skutečně? Je skutečně eucharistie „zázrak všech zázraků“, „dar všech darů“, „poklad všech pokladů“ a „obecné duchovní dobro celé Církve“?

Vždyť ta konsekrovaná bílá hostie (nebo řečeno přesněji: její způsoby) je tak nepatrná a na první pohled tak bezvýznamná, až se takřka vedle jiných, zdánlivě mnohem velkolepějších skutečností ztrácí! Vždyť ji musíme umísťovat do monstrance, aby alespoň trochu vynikla!

Jistě, k tomu, abychom viděli nesmírnou velikost a vznešenost eucharistie, nestačí tělesné oči – svatý Tomáš Akvinský ve svém známém hymnu Klaním se ti vroucně (Adoro te devote) zpívá: „zrakem, hmatem, chutí tebe nevnímám“ –, ale jsou zapotřebí oči víry, které „vidí“ neviditelné: hymnus proto pokračuje slovy: „a jen sluchem svým tě jistě poznávám. Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán, v něm je základ pravdy lidstvu všemu dán.“

Sluchem totiž nasloucháme Božímu slovu, které pak přijímáme vírou, a tato víra je tou jedinou, která nám odkrývá tajemství eucharistie: odkrývá, že za způsobami chleba a vína, nepatrnými a takřka přehlédnutelnými, které vnímáme tělesnýma očima a případně jinými smysly, je „pravdivě, skutečně a podstatně“ (3) přítomen Ježíš Kristus.

Ustanovení eucharistie
při poslední večeři


Pokusme se alespoň trochu poodhrnout závěs tohoto velikého tajemství. V synoptických evangeliích a v 1. listu svatého Pavla Korinťanům nacházíme zprávu o ustanovení eucharistie. Uvádí se zde, že Pán Ježíš při poslední večeři vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával svým učedníkům se slovy: „To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!“ (Lk 22,19; srov. Mt 26,26; Mk 14,22; 1 Kor 11,24)

Nesmíme zapomínat na to, že ten, kdo pronáší tato slova, není nikdo jiný a menší než samotný Bůh, samotný vtělený Boží Syn Ježíš Kristus. Proto jsou tato slova božsky účinná a to, co říkají, ihned uskutečňují: ihned působí, že chléb přestává být chlebem a stává se skutečným Kristovým tělem. Z původního chleba zůstávají zachovány jen jeho způsoby, které skrývají Kristovo tělo a zároveň na něho ukazují.

Totéž se opakuje o něco později, kdy Pán Ježíš bere do rukou kalich s vínem, vzdává díky, podává jej svým učedníkům a říká: „To je má krev, krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé.“ (Mk 14,24; srov. Mt 26,28; Lk 22,20; 1 Kor 11,25)

I v tomto případě jeho božsky účinná slova působí, že víno přestává být vínem a stává se skutečnou Kristovou krví. Z původního vína zůstávají zachovány jen jeho způsoby, které skrývají Kristovu krev a zároveň na ni ukazují.

Přepodstatnění chleba a vína
při mši svaté


A totéž se z Kristova ustanovení – z jeho ustanovení slovy: „To čiňte na mou památku“ (1 Kor 11,24–25; srov. Lk 22,19) – opakuje při mši svaté. Ve chvíli, kdy kněz pronáší slova: „toto je mé tělo, které se za vás vydává“, a pak slova: „toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná“, chléb se stává Kristovým tělem a víno Kristovou krví. Vždyť kněz nepronáší tato slova vlastním jménem, ale v Kristově jménu a v Kristově moci – takřka propůjčuje svá ústa Kristu –; neříká: „Toto je Kristovo tělo“, nýbrž: „Toto je moje tělo“; neříká: „Toto je kalich Kristovy krve“, nýbrž: „Toto je kalich mé krve“. Tudíž samotný Kristus pronáší tato slova v osobě svého kněze – ústy svého kněze –, a proto není divu, že působí totéž, co při poslední večeři, a že zde opět máme Kristovo tělo pod způsobou chleba, bílé hostie, a Kristovu krev pod způsobou vína.

Pod obojí způsobou je přítomen
celý Kristus


Je však pod způsobou chleba přítomno jen Kristovo tělo a pod způsobou vína jen Kristova krev? Nikoli, vždyť se jedná o živé Kristovo tělo a o živou Kristovu krev. Pod způsobou chleba je tak přítomno Kristovo tělo a zároveň jeho krev, jeho lidská duše a jeho božství. Obdobně pod způsobou vína je přítomna Kristova krev a zároveň jeho tělo, jeho lidská duše a jeho božství. Pod obojí způsobou chleba a vína je tak přítomen „sám Kristus, živý a oslavený“:(4) Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk.

Otec Armando Bandera OP, velký španělský teolog 20. století, to vyjádřil prostě, stručně a hluboce, když napsal: „když říkáme eucharistie, to, co říkáme ve skutečnosti, je Ježíš.“ (5)

Je-li eucharistie samotným Ježíšem Kristem, přítomným, obětovaným a přijímaným pod způsobami chleba a vína, je pak jasné, že není přehnané, ale naopak zcela pravdivé, když ji nazýváme „zázrakem všech zázraků“, „darem všech darů“, „pokladem všech pokladů“ a „obecným duchovním dobrem celé Církve“.

Spojení s Kristem
jako hlavní plod svatého přijímání


Kristus je také tím nejlepším darem eucharistie. Když Katechismus katolické církve mluví o „ovoci přijímání“, o plodech svatého přijímání, vypočítává mnohé: uchování, rozmnožení a obnovení milosti přijaté při křtu čili naší účasti na Božím životě, na Boží přirozenosti; zahlazení všedních, lehkých hříchů; ochranu před smrtelnými, těžkými hříchy; spojení věřících v jedno mystické tělo Církve; záruku budoucí nebeské slávy. (6)

Všem těmto plodům svatého přijímání však předesílá první a nejdůležitější: „Přijímáním vzrůstá naše spojení s Kristem. Přijímat tělo Páně přináší jako hlavní plod spojení s Ježíšem Kristem.“ (7)

Pro toto spojení s Ježíšem Kristem má vedle svatého přijímání jistě velkou důležitost úcta k eucharistii mimo mši svatou, tedy eucharistické průvody, eucharistická adorace a návštěva Pána Ježíše ve svatostánku, kdy se mu můžeme klanět, chválit ho, děkovat mu a prosit ho; kdy s ním můžeme mluvit od srdce k srdci, zcela upřímně a otevřeně, jako se svým nejlepším přítelem.

Na závěr nemůžeme nevzpomenout na svatého Jana Pavla II., velkého eucharistického papeže, který zemřel uprostřed Roku eucharistie, jejž sám vyhlásil. Ještě předtím, v roce 1996, když se slavilo 750. výročí ustanovení svátku Božího těla, poslal svůj list lutyšskému biskupovi, v němž právě vyzdvihuje důležitost eucharistické adorace pro spojení s Kristem.

Slova tohoto listu budou tak tou nejlepší pečetí naší úvahy: „Když setrváváme v tichosti před Nejsvětější svátostí, je to Kristus, zcela a skutečně přítomný, kterého objevujeme, kterému se klaníme a s kterým navazujeme vztah.“ (8)

P. Štěpán Maria M. Filip OP

Poznámky k textu:

(1) Svatý Tomáš Akvinský kráčí ve stopách církevních Otců a označuje za „zázrak zázraků“ („miraculum miraculorum“) in sensu stricto tajemství vtělení Božího Syna (srov. např. De potentia,q. 6, a. 2, ad 9). Můžeme však toto označení přeneseně použít i na tajemství eucharistie, neboť je s tajemstvím vtělení tak úzce propojeno.
(2) Summa theologiae III, q. 65, a. 3, ad 1.
(3) Tridentský koncil: 13. zasedání (11. 10. 1551): Dekret o nejsvětější svátosti eucharistie, kán. 1. In:Dokumenty Tridentského koncilu. Přel. Ignác Antonín Hrdina. Praha: Krystal OP, 2015, s. 91: „vere, realiter, et substantialiter".
(4) Katechismus katolické církve, č. 1413.
(5) La Virgen e los Sacramentos. Madrid: Rialp, 1978, s. 141: „al decir eucaristía, lo que en realidad decimos es Jesús.
(6) Srov. Katechismus katolické církve, č. 1392ss.
(7) Tamtéž, č. 1391.
(8) Apoštolský list En 1246, č. 3. In: AAS, 89 (1997), s. 49


Převzato z: RC MONITOR č. 23; 6. 12. 2015, , str. 7 - 9.

časopis najdete na těchto odkazech:
http://rcmonitor.cz/download/MONITOR-2015-23.pdf

Také na:
http://rcmonitor.cz/periodika-rc/?f=389

chikid, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com

Sdílet

Související články:
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 12. 2015 | 10159 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RC Monitor
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace