Zajímavé...

Wisconsin - první církevně uznané mariánské zjevení v USA

O slavnosti Neposkvrněného početí P. Marie bylo oficiálně schváleno mariánské zjevení v Championě. Událo se v roce 1859 a P. Maria se zde představila jako Královna Nebe. V článku naleznete informace o uznání zjevení, jeho průběhu, následných událostech (katastrofické požáry), je zde text schvalovacího dekretu biskupa, dále odkazy a video.

UZNANIE ZJAVENIA PANNY MARIE VO WISCONSINE (USA)
Choď a neboj sa…


GREEN BAY, Wis. (December 8, 2010) – Biskup David Ricken dnes (8.12.2010) oznámil, že oficiálne schvaľuje mariánske zjavenia v Svätyni Panny Márie dobrej pomoci v Champione. Oznámenie bolo urobené počas špeciálnej omše k sviatku Nepoškvrneného počatia v tej istej svätyni.

Čítajúc dekrét, biskup uviedol: “Prehlasujem s morálnou určitosťou a v súlade s nariadeniami Cirkvi, že udalosti, zjavenia a posolstvá dané vizionárke Adele Brise v októbri 1859 vykazujú známky nadprirodzeného charakteru a týmto označujem zjavenia za hodné viery, hoci nie povinnej, kresťanských veriacich.“

Dnešná deklarácia robí toto miesto prvý a jediným miestom s odsúhlaseným zjavením na území USA. V októbri 1859 sa Panna Mária trikrát zjavila mladej belgickej imigrantke Adele Brisovej. Brisová uviedla, že Panna Mária oblečená v bielom sa predstavila ako Kráľovná Neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov. Požiadala o modlitby za hriešnikov ako aj o vyučovanie detí tomu, čo potrebujú k spáse. Panna Mária zakončila zjavenia slovami “Choď a neboj sa ničoho, ja ti pomôžem.”

Púte sa tu konali od roku 1859 za účelom poďakovania Ježišovi a prosieb o zásah Panny Márie dobrej pomoci. Adele Briseová začala zhromažďovať miestne deti a učila ich ako sa modliť, robiť znak kríža, rozdávať lásku, ďakovať Bohu a velebiť Ho. Založila katolícku školu a založila františkánsku ženskú rehoľu tretieho rádu. 151-ročná história svätyne obsahuje mnohé svedectvá vyslyšaných modlitieb, obrátení a uzdravení.

V roku 1871 vypukol v okolí požiar, územie zasvätené Panne Márii však zostalo nedotknuté . Verí sa, že je to vďaka modlitebnej vigílii, ktorú zorganizovala vizionárka Adela Brisová .

http://www.gbdioc.org/newsevents/news/857-worthy-of-belief.html

UDALOSTI VO WISCONSINE


V októbri 1859 Adele Brise tvrdila, že k nej prehovorila Panna Mária a povedala jej , aby učila deti Božiemu Slovu. Na mieste zjavenia stojí svätyňa Panny Márie dobrej pomoci, ktorá zabezpečila jej nasledovateľov.

“Biskup David Ricken inicioval skúmanie v januári 2009. Vymenoval komisiu na skúmanie historických dokumentov a vypracovanie odporúčaní. “

STRETNUTIE ADELY S PANNOU MARIOU SA USKUTEČNILO NASLEDOVNE:„ V Božom mene kto si a čo odo mňa chceš?“, spýtala sa Adela.

„ Som Kráľovná Neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov a želám si, aby si robila to isté. Ráno si bola na svätom Prijímaní a to je dobre. Ale musíš robiť viac. Urob generálnu spoveď a ponúkni Prijímanie za obrátenie hriešnikov. Ak sa neobrátia a nebudú robiť pokánie, môj Syn ich bude musieť potrestať.“

“ Adela kto je to?“, spýtala sa jedna zo žien . „Ó, prečo ju nemôžeme vidieť tak ako ty…“ , zavzlykala druhá.

“Kľaknite si.“, povedala Adela. “Pani povedala, že je kráľovná Neba.“ Panna Mária sa na nich s láskavo pozrela a povedala „Blahoslavení tí, čo veria aj keď nevidia. Čo tu márnite čas, kým vaši spoločníci pracujú na vinici môjho Syna?“

“ Čo viac môžem urobiť, drahá Pani?“, spýtala sa v citovom pohnutí Adela.

„Zhromaždi deti tejto divokej krajiny a uč ich, čo je potrebné ku spáse.“


O 12 rokov neskôr, 7-8. októbra 1871 práve tu vypukli najničivejšie požiare v americkej histórii, pri ktorých zahynulo do 2500 ľudí a ktoré spôsobili obrovské materiálne škody.

Požiare pálili všetko obrovskou rýchlosťou a s teplotou vyššou ako v kremačnej peci, čo bolo popísané ako „stena z plameňov, míľu vysoká, 5 míľ široká , rútiaca sa rýchlosťou 100 míľ za hodinu a meniaca piesok na sklo.“

Vyskytovalo sa tu jedno mystérium za druhým. „Veľa bolo povedané o intenzite plameňov , ktoré zničili Peshtigo, Menekaune, Williamsonville, atď. Tieto opisy ale vydávajú len chabý opis toho, čo sa dialo.“, hovorí pozorovateľ. “Horko sa dá prirovnať k plameňu skoncentrovanému v sklárskej píšťale, ale ani toto nevysvetľuje všetky fenomény. Mali sme napríklad zbierku medených mincí z vreciek mŕtveho muža z Peshtigo Sugar Bush. Tieto centy boli čiastočne roztavené, ale doteraz majú zachovaný pôvodný okrúhly tvar, čiastočne sú čitateľné aj písmená. Zvyšné v tom istom vrecku boli úplne roztavené , telo muža však nebolo ani len popálené. Vôbec si to nevieme vysvetliť. Jedine tým, že tornádo a ohne boli sprevádzané nejakým elektrickým fenoménom. “

Adela a ostatní , ktorí hľadali úkryt v kaplnke vybudovanej na spomienku zjavení, zázračne prežili napriek tomu, že ohne šľahali do všetkých strán. “Celé podsvetie vyliezlo.“, hovoria miestni, ktorým sa zdalo, že prišiel koniec sveta.

Tak ako je fascinujúce samotné zjavenie, či Adelina záchrana, zaujímavý je aj fakt , že do dnešného dňa, napriek početným údajom, napriek moderným prostriedkom a počítačovým modelom nikto nie je schopný vysvetliť, kde a ako tento holokaust vypukol.

Objavili sa špekulácie, že dlhodobo suché počasie a popadané suché listy zapríčinili na mnohých miestach spontánne vypuknutie požiarov, ktoré sa náhle zmenili na monštrá. Iné zase hovoria o pôsobení bleskov. Iní ju pripisujú kométe s názvom Biela a z nej padajúcim meteoritom. (Kométa je pomenovaná je však po vedcovi s priezviskom von Biela. )

Our Lady of Good Help Apparition receives formal approval
VIDEO


Stránky poutního místa:
http://www.shrineofourladyofgoodhelp.com/htmPages/g_hst_p1.htmlDEKRET BISKUPA DAVIDA RRICKENA
O UZNANÍ ZJAVENIA VO WISCONSINE


Dokument zde:

http://www.gbdioc.org/images/stories/Evangelization_Worship/Shrine/Documents/Shrine-of-Our-Lady-of-Good-Help.pdf

Text dokumentu:

Vdp. David Laurin Ricken, D.D., J.C.L.
Z milosti Božej a Apoštolskej autority
Biskup Green Bay
Dekrét o autenticite zjavení z r. 1859
vo svätyni Panny Márie Pomocnice

v Diecéze Green Bay

Zvažujúc, že:


Viac ako 151 rokov veriaci neustále prichádzajú do Championu v štáte Wisconsin aby sa tam modlili, hľadali útechu a pomoc v čase skúšok a prosili o pomoc nášho Pána Ježiša Krista na mocný príhovor Panny Márie Pomocnice.

Nepretržitá modlitba vyrástla na tomto mieste zo správy mladej belgickej prisťahovalkyne Adele Brise, ktorá v októbri 1859 povedala, že Presvätá Matka, Pani odetá do oslňujúco bielej sa jej na tomto mieste zjavila.

Pani sa jemne vznášala v jasnom svetle a odovzdala jej posolstvo potechy a pomoci a dvojnásobného poslania modlitby za obrátenie hriešnikov spolu s poučením:„Som Kráľovnou neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov a prajem si, aby si ty robila podobne. Dnes ráno si požívala eucharistiu, čo je veľmi dobré, ale musíš urobiť viac. Urob si generálnu spoveď a obetuj eucharistiu za obrátenie hriešnikov…Zhromaždi deti tejto divokej krajiny a pouč ich čo by mali vedieť o svojom vykúpení.. Katechizuj ich, ako sa majú označovať znakom kríža a požívať sviatosti. O to ťa žiadam. Choď a ničoho sa neboj, ja som s tebou.“

Adele Brise ihneď začala napĺňať tento príkaz a misiu ktorú jej Pani zverila a často krát aj za cenu veľkých obetí išla z domu do domu, aby inštruovala detí v neobývaných a zalesnených oblastiach Wisconsin. Adele bola poslušná cirkevným autoritám a neochvejne pokračovala v poslaní zverenom jej Pannou Máriou aj napriek ťažkostiam.

Celé to poslanie sa naplnilo v zriadení katolíckej školy pre deti a založení tzv. tretieho radu pre ženy Františkánky, ktoré jej pomáhali pri výučbe detí a modlitbe za obrátenie hriešnikov.

Z ústneho podania, ale aj z dokumentov poznáme mnoho vyslyšaných modlitieb vo svätyni Panny Márie Pomocnice. Taktiež mnoho obrátení a fyzických uzdravení na príhovor Presvätej Matky. Nachádza sa tu mnoho bariel a iných ďakovných predmetov ako potvrdenie skutočností. Fyzické uzdravenia sa dejú do dnešných dní na príhovor Pomocnice. Aj napriek tomu, že žiadne z nich nebolo cirkevne uznané, všetko nepochybne svedči o duchovnom ovocí a divoch Preblahoslavenej Panny vo svätyni.

Milosti prúdia cez sviatosti udeľované na tomto mieste obzvlášť prostredníctvom slávenia sv. omše , zmierenia a recitovania verejných a osobných modlitieb.

Naša Pani zmiernila alebo odstránila ťažkosti Božieho ľudu, či už išlo o záležitosti finančné, rodinné, vzťahové, zamestnanie alebo odvrátenie nevľúdneho počasia.

Toto sväté miesto bolo ochránené od požiaru v roku 1871 , kedy veriaci spolu s Adele prosili o príhovor Panny Márie Pomocnice a tak bol tento ničivý živel odvrátený či zastavený, len čo sa priblížil k hraniciam svätyne.

Je to jasné svedectvo oddanosti Adele Brise Ježišovi Kristovi a Panne Márii jej zverenej. A čo viac všetky prejavy viery a oddanosti veriacich svedčia o duchovných daroch tohto miesta.

Na základe tohto


Traja mariologóvia preštudovali tieto údajné zjavenia z príslušných dokumentov, listov a svedectiev za účelom potvrdenia, alebo vyvrátenia pravdivosti poslania prezentovaného Adelou Brise, čo sa týkalo zjavenia v r.1859. Existuje dosť dôkazov, aby týmto udalostiam bol pripísaný nadprirodzený charakter.

Zjavenia sa ešte overujú a očisťujú od prípadných doktrinálnych chýb katolíckej náuky.

V osobe a charaktere Adele Brise nebolo doposiaľ nájdené nič, čo by bolo proti pravdivosti uznania tohto zjavenia.

Objektívne námietky či už cestou dôkazov, alebo posúdenia nadprirodzenej povahy týchto udalostí boli preskúmane expertmi. Prvotných záznamov o prípadnom zjavení v oblasti Zeleného zálivu nie je veľa, keďže ide o pohraničie. Jeden z expertov potvrdil, že akýkoľvek nedostatok informácií len dokazuje spojitosť historického kontextu s prípadnou komparabilitou medzi touto udalosťou a podobnými zjaveniami.

Takže


Tieto jednoduché zjavenia a posolstvá podávané prostredníctvom Adele Brise potvrdzujú jednak poslanie samotnej Adely, ale aj duchovné ovocie veriacich dlhé obdobie.

Miestne duchovenstvo od iných diecéz až po náboženské institúcie uskutočňovalo tu púte kvôli duchovnému úžitku.

Všetci z mojich predchodcov v oblasti Green Bay už celých 151 rokov slúžia sv. omše na počesť Panny Márie Pomocnice a niektoré aj k úcte samotne svätyne.

Preto


Zostáva mi, dvanástemu v poradí biskupovi diecézy Green Bay a najponíženejšiemu služobníkovi Márie, potvrdiť morálnu pravdivosť záznamov v súlade s Cirkvou

Že udalosti, zjavenia a posolstvá dané Adele Brise v októbri 1859 svedčia o svojom nadprirodzenom charaktere a pravdivosti a sú v súlade s kresťanskou náukou.

Povzbudzujem veriacich, aby navštevovali toto sväté miesto, ako miesto útechy a vypočutých modlitieb.

Vo svätyni Panny Márie Pomocnice , Champion, Wisconsin, 8. 12. v roku Pána 2010 v deň Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Jeho Excelencia, najdôstojnejší David L. Ricken, D.D:, J.C.L.
dvanásty biskup Green Bay
...................
Tyto články zobrazíte tady a tady.

Sdílet

Související články:
Překonávejme každý milník lásky k naší nebeské mamince (19.06.2024)
NA PRAHU KONCE DĚJIN nebo OBJEVENÍ NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE MARIE (12.06.2024)
Dvě srdce na medaili (07.06.2024)
Panna Maria Matka Ticha + nová kniha nakladatelství Zachej (07.06.2024)
Kardinál Burke - 6. zamyšlení k novéně k Panně Marii Guadalupské: Poslání milosrdné lásky (28. KVĚTNA 2024) (05.06.2024)
Pod pláštěm Panny Marie (04.06.2024)
Prosba k Matičce (31.05.2024)
Kardinál Burke - 5. zamyšlení k novéně k Panně Marii Guadalupské: Jsme povoláni být znamením přítomnosti Našeho Pána v dnešním světě (12. KVĚTNA 2024) (18.05.2024)
Kytice modliteb májové Panně Marii (16. - 31. květen) (16.05.2024)
MĚSÍC S MARIÍ: Proč katolíci uctívají její obrazy a sochy (16.05.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 66: Zázrak holubic Panny Marie Fatimské (15.05.2024)
Mariin Obyčtov - aneb od kostela k prameni a zpět, 3. část s oficiálním textem modlitby k P. Marii Obyčtovské (08.05.2024)
Na získání Boží milosti je třeba najít Pannu Marii (08.05.2024)
Piotr Glas - Maria - průvodkyně v dobách chaosu - Část 1; 2; 3 a 4 (07.05.2024)
8. KVĚTEN JE DNEM VZNIKU MKH, (07.05.2024)
5 způsobů, jak v květnu můžeme napodobovat Pannu Marii (04.05.2024)
Katolíci byli vyzváni, aby absolvovali 5 prvních sobot a zmírnili tak duchovní tresty (03.05.2024)
Každý, kdo se chce přiblížit k Ježíšovi, nemůže ignorovat Pannu Marii (29.04.2024)
Svátek Zvěstování Páně - vhodný čas k zasvěcení se Panně Marii (08.04.2024)
P. František Trstenský: Bůh vždy překvapí (Slavnost Zvěstování Páně) (08.04.2024)
Pobožnosti prvních sobot jako odčinění za hříchy proti NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI Panny Marie (07.04.2024)
BOLEST MATKY - Fatimská sobota (05.04.2024)
Panna Maria nám ukazuje, jak mít naději (i když je to těžké) (08.03.2024)
Pobožnost, která rozhodne o osudu světa (02.03.2024)
Dnes je první sobota v měsíci: (02.03.2024)
Zaslíbení prvních sobot v měsíci (02.03.2024)
PANNA MARIA LURDSKÁ NÁS UČÍ JAK SNÁŠET NEMOCI A UTRPENÍ S NIMI SPOJENÉ (11.02.2024)
Lurdy - 11. únor 1858: Zjevení Panny Marie - Neposkvrněného Početí (11.02.2024)
Proč mě skrýváš? (10.02.2024)
Vyznání svatého Gabriela Possenti k Matce Boží je pro nás ideální modlitbou (03.02.2024)
Uvedení Páně do chrámu - Očišťování Panny Marie a obětování Ježíše (Spoluvykupitelka) (01.02.2024)
Démon vs. přímluva Panny Marie (31.01.2024)
Dominik Chmielewski SDB - Maria, nejkrásnější záchrana od Boha (28.01.2024)
Matka Boží - nejdůležitější činitel ekumenické jednoty (18.01.2024)
MODLITBA K MARII PANNĚ ZA DOBROU SMRT (17.01.2024)
Sv. Alfons Maria de Liguori: O NEPOSKVRNĚNÉM POČETÍ MARIE PANNY (11.01.2024)
Sochy andělů na Mariánském sloupu v Praze (11.01.2024)
Katecheze Panny Marie (07.01.2024)
Matka Boží učinila v mém životě něco velkolepého (04.01.2024)
Nebuďme si příliš jisti, že nepotřebujeme péči Matky milosrdenství (03.01.2024)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (dokončení) (02.01.2024)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (1. část) (30.12.2023)
Život prožívaný v Marii + modlitba zasvěcení mateřského lůna Matce Boží (16.12.2023)
VĚDCI z NASA vs. OBRAZ PANNY MARIE z GUADALUPE (15.12.2023)
SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO POČÁTÍ BLAHOSLAVNÉ PANNY MARIE⚜️ (Rozjímání sv. Alfonze Maria de Liguori) (12.12.2023)
Památka Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a zjevení P. Marie v Guadalupe (9. a 12. 12.) (09.12.2023)
Hodina milosti pro svět - 8. prosinec 12-13 hod. (videa + živý přenos SDZR)) (08.12.2023)
Neposkvrněná Panna Maria: Tajemství Boží lásky k lidstvu (8. prosinec) (08.12.2023)
Neposkvrněné početí Panny Marie - nebiblická nauka? (08.12.2023)
Neposkvrněné početí Panny Marie - 8 věcí, které byste měli o něm vědět (07.12.2023)
Neposkvrněné početí Marie – akt lásky Nejsvětější Trojice (07.12.2023)
Blahoslavený Jan Duns Scotus (Obhájce Neposkvrněného Početí P. Marie) (06.12.2023)
Matka pro všechny (30.11.2023)
Maxmilián Kolbe: ZÁZRAČNÁ MEDAILE, MOCNÁ OCHRANA A ZBRAŇ PROTI NEPŘÍTELI NAŠÍ SPÁSY (27.11.2023)
Neposkvrněná a její medaile, 2. kapitola: Zjevení (27.11.2023)
Panna Maria - proč se zjevuje a chce, abychom se modlili právě 13.? (12.11.2023)
Bylo to jako Mariin podpis (07.10.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 2. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta (03.10.2023)
VÍTĚZSTVÍ přijde skrze MÁRII (30.09.2023)
Pobožnost k Matce nenarozených (26.09.2023)
Rozjímání o sedmi bolestech Panny Marie podle svatého Alfonze de Liguori 7 (23.09.2023)
Rozjímání o sedmi bolestech Panny Marie podle svatého Alfonze de Liguori 6 (22.09.2023)
Rozjímání o sedmi bolestech Panny Marie podle svatého Alfonze de Liguori 5 (21.09.2023)
“KDYŽ SE TY, MARIA, ZA NÁS NEPŘIMLUVÍŠ, ZAHYNEME” (20.09.2023)
Rozjímání o sedmi bolestech Panny Marie podle svatého Alfonze de Liguori 4 (20.09.2023)
Rozjímání o sedmi bolestech Panny Marie podle svatého Alfonze de Liguori 3 (19.09.2023)
Rozjímání o sedmi bolestech Panny Marie podle svatého Alfonze de Liguori 2 (18.09.2023)
Rozjímání o sedmi bolestech Panny Marie podle svatého Alfonze de Liguori 1 (17.09.2023)
Arcibiskup Fulton J. Sheen: KRISTUS CHTĚL, ABY MARIA TRPĚLA S NÍM (16.09.2023)
O Sedmibolestné Panně Marii (15.09.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 3. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně (11.09.2023)
Slyšeli jste už o pobožnosti k malé Marii? (09.09.2023)
NAROZENÍ PŘEBLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE JE ÚSVITEM NOVÉHO POŘÁDKU SVĚTA (08.09.2023)
Otec Pio: Proč se zasvětit Neposkvrněnému srdci Panny Marie (06.09.2023)
NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE MARIE jako PROSTŘEDEK ZÁCHRANY (04.09.2023)
NEPOŠKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE JE NAŠÍM ÚTOČIŠTĚM A NAŠÍ NADĚJÍ - 12 výsad lásky Mariina Srdce (22.08.2023)
Bratr Alan Dely OP: Hledět na Nanebevzatou znamená hledět do budoucnosti se životodárnou nadějí (18.08.2023)
PROČ ĎÁBEL TAK NENÁVIDÍ BLAHOSLAVENOU PANNU (a proč byste ji měli milovat) (18.08.2023)
Pius XII. viděl 4krát znamení Slunce před přijetím dogmatu o nanebevzetí Panny Marie (14.08.2023)
P. Ján Krupa: 15. srpen - svátek - Nanebevzetí Panny Marie nemá biblický základ, je součástí církevní tradice   (14.08.2023)
Promluva sv. Maxmiliána M. Kolbeho v Osvětimi (14.08.2023)
POD OCHRANNÝM PLÁŠTĚM (13.08.2023)
SEXUÁLNÍ REVOLUCE, POTRATOVÁ TABLETKA vs. KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ ŽENY ODĚNÉ SLUNCEM (08.08.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 8. díl: Záchrana katolických kněží v Hirošimě (05.08.2023)
PANNA MARIA JE JISTOU CESTOU K BOHU (29.07.2023)
Strhující svědectví o. Juraja Augustina, po kterém se budete chtít zasvětit i vy (16.07.2023)
o. Piotr Glas: kněží nebojte se, první věc je jít k Boží Matce (03.07.2023)
Historie úcty a modlitby k Srdci Panny Marie (16.06.2023)
...kde je Ježíš, je Maria a kde je Maria, je přítomen její Syn… JE DŮLEŽITÉ POCHOPIT TUTO CESTU K JEŽÍŠI PŘES MARII (13.06.2023)
JÁ JSEM MATKA EUCHARISTIE (11.06.2023)
ANTIKRIST vs. NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE MARIE (04.06.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - Skrze Neposkvrněnou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (04.06.2023)
První soboty v měsíci. Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie (02.06.2023)
Panna Maria je naší Matkou, proč to stále nechápete? (29.05.2023)
Snoubenka Ducha Svatého (27.05.2023)
Panna Maria - Pomocnice křesťanů (24.05.2023)
Panna Maria v Dachau (18.05.2023)
Arcibiskup Fulton J. Sheen: KÉŽ TVÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE OSVÍTÍ A UZDRAVÍ SRDCE POTEMNĚLÉ HŘÍCHEM A PONOŘENÉ DO BLUDŮ (13.05.2023)
PANNA MARIA JE ZORNIČKOU SPÁSY. KDO CHCE BÝT JEJÍM DÍTĚTEM, MUSÍ SE STÁT NEPŘÍTELEM TEMNOTY (11.05.2023)
Slavení májových pobožností v učení Magisteria, encyklika Manse maio papeže Pavla VI. (11.05.2023)
Panna Maria, po Kristu nejvyšší a nám nejbližší - úvaha o tajemství P. Marie podle konstituce Lumen gentium (08.05.2023)
Arcibiskup Fulton J. Sheen: KRISTUS JE PROSTŘEDNÍKEM MEZI BOHEM A LIDSTVEM; MARIA JE PROSTŘEDNICÍ MEZI KRISTEM A NÁMI (06.05.2023)
V KVĚTNU PANNU MARII MÁME NEJEN UCTÍVAT, ALE I NAPODOBŇOVAT (04.05.2023)
Vzniklo české centrum Medjugorje, z.s. (30.04.2023)
P. Piotr Glas - Může si Církev poradit bez Marie?, část 1 a 2 (video) (29.04.2023)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 1) (28.04.2023)
“CELÝ JSEM TVŮJ, MARIA A VŠECHNO, CO MÁM JE TVOJE!” (28.04.2023)
Plačící irská Madona požívá v Győru velkou úctu (19.04.2023)
'BOŽE, OBĚTUJI TI PLAMENNÝ ŽÁR LÁSKY NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE ZA TUTO DUŠI' (08.04.2023)
Panna Maria Obyčtovská (06.04.2023)
Poutní místo Přibyslavice (25.03.2023)
Ó, PŘEBLAHOSLAVNÁ PANNO, ty jsi úsvit naší naděje a vysvobození, které přinese Tvůj Syn (25.03.2023)
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ČLENY RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ (24.03.2023)
Ctihodný arcibiskup Fulton Sheen: O tom, proč ženy nemohou být v Katolické církvi kněžími (15.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 53: Svou novorozenou dceru svěřili Lurdské Panně Marii. „Zachránila ji síla modlitby“ (12.02.2023)
Rafał Soroczyński: Mateřská láska Panny Marie (11.02.2023)
Sv. Maximilián M. Kolbe: Naše válka (29.01.2023)
Poutě do Međugorje 2023 (22.01.2023)
MARIE – ŽIVÁ FORMA BOHA (18.01.2023)
Koho se démoni nejvíc z lidí bojí? (05.01.2023)
Panna Maria, vznešená Matka Boží i pečlivá matka naše (02.01.2023)
Maria je veliký příklad pro nás všechny (15.12.2022)
KŘESŤANA MŮŽE VYCHOVAT POUZE TA, KTERÁ VYCHOVALA KRISTA. (11.12.2022)
Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu (Pius IX.) (09.12.2022)
Vladyka Milan: SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ (08.12.2022)
Aktuálně: Neposkvrněné Početí Panny Marie (církevní svátek 8. prosince) (06.12.2022)
Zázračná medaile: Kaple v Paříži udělala na Jana Pavla II. obrovský dojem (27.11.2022)
Zázračná medaile: musí se šířit (27.11.2022)
„Nešťastníku, zranil jsi svatou Pannu!“ (25.11.2022)
Prožijte 365 dní s Marií (24.11.2022)
PŘEDSTAVENÍ NEJSVĚTŠÍ PANNY MARIE V CHRÁMU (21.11.2022)
Matka bolestná - těšitelka duší v očistci / přislíbení těm, kteří budou uctívat její utrpení (15.11.2022)
POD TVOU OCHRANU SE UTÍKÁME (31.10.2022)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec, připojte se k nám i vy! (17.10.2022)
Mariini bojovníci - v polské Bydgošti proběhlo Celostátní setkání Wojowniků Maryi se zastoupením z České republiky (10.10.2022)
Svěcení a otevření Capelinhy v Koclířově (09.10.2022)
Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile (05.10.2022)
Prožívejme bolest s Pannou Marií (15.09.2022)
Mariini bojovníci v ČR (12.09.2022)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE (08.09.2022)
8. září: Církevní svátek Narození Panny Marie (08.09.2022)
V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu (26.08.2022)
Bojovat za královnu (Marii) znamená bojovat za krále (Ježíše) (22.08.2022)
SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE (22.08.2022)
PROČ ĎÁBEL NENÁVIDÍ PANNU MARII? (20.08.2022)
Srpen: Měsíc zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (14.08.2022)
P. Piotr Glas: Matka, která nás dovede do nebe, je Panna Maria (video + text) (14.08.2022)
Z myšlenek sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii (14.08.2022)
Sv. Maxmilián Maria Kolbe (14.08.2022)
P. Peter Šimko: O co bychom přišli, kdybychom Pannu Marii ve svém životě vynechali? (29.07.2022)
Nová kniha - Pod ochranným plášťom Márie (27.07.2022)
Slavnost Panny Marie Karmelské (17.07.2022)
Když i DVĚ VĚTY řeknou mnoho... (16.07.2022)
TŘI drobnosti o NÁVŠTĚVĚ PANNY MARIE... (03.07.2022)
Mariánské poutní místo Humberk (02.07.2022)
Novéna k Duchu Svatému s Pannou Marií (27.05.2022)
RADUJ SE NEBES KRÁLOVNO, ALELUJA! Několik rad, jak uctívat Přeblahoslavenou Pannu Marii: (27.04.2022)
NEJSTRAŠNĚJŠÍM NEPŘÍTELEM ĎÁBLA, JAKÉHO KDY BŮH USTANOVIL, JE PANNA MARIE, JEHO SVÁTÁ MATKA (26.04.2022)
Démoni: Marně jsme otřásali vírou Marie (19.04.2022)
Chceš pomoct Marii? Exorcista ukazuje jak (19.04.2022)
Panna Maria přislibuje 16 mocných milostí všem, kteří uctívají Jejích 7 bolestí (05.04.2022)
Trojí poučení z Lurd (11.02.2022)
P. Maria donu Gobbimu o svém Neposkvrněném Početí (10.02.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 6. díl: První filipínská růžencová revoluce r. 1986 (26.01.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 44: Velká moc Panny Marie: Auto shořelo a hasiči objevili něco „nadpřirozeného“ (20.01.2022)
MARIA JAKO "BFF" - nejlepší přítel (16.01.2022)
Úcta k Bohorodičce - Mariino božské mateřství pozvedlo důstojnost všech matek (01.01.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 43: Panna Maria z Guadalupe zachránila Mexiko před epidemií (25.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se, tohle je poslední šance!, video - 2.část (03.12.2021)
Poutní slavnost u mariánského sloupu v Praze (01.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se! Toto je poslední šance, video - 1. část (01.12.2021)
Zjevení, Tajemství, Varování - realita naší doby (24.11.2021)
Maria je naše máma a Matka církve. Jak spolupracujeme s Marií? Bereme si k srdci Mariina slova? (Video a jeho přepis) (21.11.2021)
Požehnaná mezi ženami, a přitom plná bolestí (18.09.2021)
Sedm bolestí Panny Marie (a kdy jsme jí podobní) (15.09.2021)
P. Elias Vella: Maria jako charisma (30.08.2021)
Záhadná žena na nebi v Knize zjevení (22.08.2021)
PANNA MARIA KRÁLOVNA (22.08.2021)
Kázání prof. Petra Piťhy na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (18.08.2021)
Nakladatelství Flétna: Kniha Mariánský sloup v Praze (Zvýhodněná nabídka) (12.08.2021)
Socha Panny Marie - Šaštín. + Mikulčice - Morava (Česko&Slovensko bylo varované. poslechne to někdo? (26.07.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 41: 9 zázraků Škapulířské Panny Marie (16.07.2021)
Karmelitánský škapulíř (16.07.2021)
Tip na knihu: Žaltář k Matce Boží @ Pochvalná řeč o přesvaté Bohorodičce (12.06.2021)
Modlitební den u Panny Marie, matky všech národů dnes, tj. 22.5. 2021 (22.05.2021)
Co je odevzdání se Marii? (13.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 12 díl: Kazaňská madona a obrat na východní frontě Druhé světové války (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 2) (10.05.2021)
Panna Maria vysvětluje modlitbu Zdrávas (25.04.2021)
Zázračný pramen v Dobré Vodě u Kdousova (31.03.2021)
P. Dominik Chmielewski: Proč si vybrat Marii? (29.03.2021)
Video: Panna Maria je nejkrásnější a nejlehčí cesta k Ježíši. Proto naslouchejme Jejímu volání a nechme se Jí vést k Ježíši. (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 36: Můj bratr se měl narodit postižený. Panna Maria z Guadalupe pomohla (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 35: Jak Panna Maria růžencová zachránila Filipíny (21.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 34: Ve službách Panny Marie, která vyhrává všechny Boží zápasy (14.03.2021)
Z Modré knihy: Svěřte se do mocné ochrany sv. Josefa! (14.03.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie (17.02.2021)
Maria je mým světlem ve tmě + Zdrávas, hvězdo moří (lidový hymnus) (15.02.2021)
Exorcista v Atlantě měl údajně 3 vidění Panny Marie, která tmavou látkou zatemňovala zem (27.01.2021)
Luteránský generál s obrazem Panny Marie (17.01.2021)
„Nebeská hudba“ na plášti Panny Marie Guadalupské (04.01.2021)
Mexiko: Zasvěcení Guadalupské Matce Boží (08.12.2020)
8. prosince: Hodina milosti (12.00-13.00) (07.12.2020)
Neposkvrněné početí Panny Marie (07.12.2020)
Ďábel velebí Neposkvrněné početí (07.12.2020)
"Naše Paní ze Skalistých hor": zázračný příběh a 27 metrová socha Panny Marie v Montaně (27.11.2020)
V této době nákazy koronavirem šiřme Zázračnou medaili (26.11.2020)
Tajemná žena z podobenství o ztracené minci - Velitelka pro speciální úlohy (16.11.2020)
Dát smysl lidskému utrpení (+ modlitba) (14.11.2020)
Úloha Matky všech národů v těžkých časech (26.10.2020)
Kázání otce Martina Höniga o růženci - (video) (07.10.2020)
Zjevení v italském Trevignano Romano (29.09.2020)
Prázdnotu se snažíme zaplňovat věcmi (24.09.2020)
5 důvodů, proč nosím zázračnou medaili - a proč byste to měli také vyzkoušet! (21.09.2020)
Moc jména Panny Marie (11.09.2020)
Erik Dujava: Maria, Matka Boží: Jak mohla (ne) obyčejná žena porodit věčného Boha? (08.09.2020)
P. Dominik Chmielewski - Vítězství Marie, nové Jaro Církve (video) (07.09.2020)
Úvod k ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠOVI PROSTŘEDNICTVÍM PANNY MARIE (03.09.2020)
Tělesné nanebevzetí Panny Marie (15.08.2020)
Informace pro veřejnost - požehnání mariánského sloupu v Praze + Možno sledovat i na TV NOE (13.08.2020)
Panna Maria, Královna Libanonu (05.08.2020)
Eucharistické procesí s odprošováním; zasvěcení se Panně Marii - Libanon neztrácí čas (05.08.2020)
Chlapec a Panna Maria (aneb Matka Boží v srdci budoucího kněze) (02.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 27: *Matka Boží nám pomáhá *Jak nás Ježíš a Maria chrání? (2 příběhy) (25.07.2020)
Zlomená Panna Maria v odpadovém koši udělala zázrak (09.07.2020)
Matko Boží jdi první a já tě budu následovat (02.07.2020)
Vítězství přijde skrze Marii (26.06.2020)
Mariánský sloup: Panna Maria po 102 letech znovu ochraňuje Pražany (20.06.2020)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 3) (18.06.2020)
Matka Boží je univerzální matkou, i pro protestanty (18.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Sloup smíření, nebo rozdělení? (09.06.2020)
Stanislav Běhal: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – mýty a fakta (09.06.2020)
Silné svědectví kněze a exorcisty - Piotr Glas (PL) (09.06.2020)
Je mariánska úcta biblická? 1/2 (09.06.2020)
Je mariánská úcta biblická? 2/2 (09.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Praha se rozzářila: Mariánský sloup znovu stojí! Čtvrtstoletí bojů a modliteb. (08.06.2020)
Živě: Vztyčení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Sledujte dokončení stavby (04.06.2020)
Matka Boží a modlitba jednoduché ženy (01.06.2020)
O. Peter Glas: Bojujme o duše s Pannou Marií (video) (01.06.2020)
Májová pobožnost ve Vranově nad Dyjí (28.05.2020)
K Marii voláme ... (25.05.2020)
Maria v životě papeže Jana Pavla II. (22.05.2020)
Duchovní kytice pro Neposkvrněné Srdce Panny Marie (05.05.2020)
S důvěrou se svěřme pod ochranu Panny Marie Zázračné medaile (02.05.2020)
Biskupové Kanady a USA obnoví mariánské zasvěcení svých zemí (01.05.2020)
Dokument o zjevení Matky všech národů (30.04.2020)
Po přijetí stovek žádostí svěří biskupové Itálii do rukou Panny Marie (24.04.2020)
Muslimský guvernér v Saúdské Arábii doporučuje bojovat proti viru Covid 19: Obraťte se na Pannu Marii. (24.04.2020)
Biskupové obou Amerik zasvěcují svou zemi v době pandemie Panně Marii Guadalupské (20.04.2020)
Španělská policie přinesla ikonu Matky ustavičné pomoci do nemocnice (19.04.2020)
Obraz Panny Marie (14.04.2020)
Současná celosvětová pandemie vyvolává vlnu zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (31.03.2020)
Mariánský sloup - vyhlášená sbírka, její důvod + jak pokračuje stavba (26.03.2020)
Pravda o Mariánském sloupu: Symbol poroby nebo manipulace dějin (video) (12.03.2020)
Obnova mariánského sloupu v srdci Prahy: katolíci patří k českému národu (01.03.2020)
Piráti odmítli odpustit poplatek milion korun za Mariánský sloup. Zřejmě vznikne veřejná sbírka (01.03.2020)
Stavba Mariánského sloupu začala (foto + video) (17.02.2020)
Jan Paluska: Žumpa a fakta (vyvrácení argumentů odpůrců Sloupu) (31.01.2020)
Nebeská advokátka (27.01.2020)
Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí byla schválena (25.01.2020)
Karol Dučák: Triumf mariánské cesty ekumenismu návratu (22.01.2020)
Mariino božské mateřství (06.01.2020)
Jste unavená z mateřství? Rozčiluje vás vaše manželství? Pius XI. zavedl svátek Bohorodičky právě pro vás (30.12.2019)
Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"? (30.12.2019)
Tvář Panny Marie Guadalupské nepřestává udivovat - vyzařuje zároveň 'radost' i 'smutek' (11.12.2019)
Dokumentární film: Zjevení Panny Marie v Mexiku - Guadalupe - zázračný obraz (11.12.2019)
"Plná milosti" je nové jméno, které Bůh dal Marii (10.12.2019)
P. František Trstenský: Maria, pokorná Pánova služebnice (09.12.2019)
Neposkvrněné početí a redemptoristé (09.12.2019)
O Mariině trvalém panenství (a Ježíšových bratřích a sestrách) (07.12.2019)
Národní pouť k sedmibolesté Panně Marii v Šaštíně (03.10.2019)
Jak můžeme nejlépe uctívat Pannu Marii? (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 17: Zázračné obrácení Bruna Cornacchiolyho - muže, který chtěl zabít papeže (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 16. díl: Texaský kněz zázračně přežil střelbu s růžencem v rukou (18.09.2019)
Změnila děsivý rozsudek: "Peklo navěky!" (25.08.2019)
Fatima v přímém přenosu (+ k-tv - LIVE STREAM) (13.08.2019)
Bůh s námi počítá - zamyšlení ke svátku Nanebevzetí Panny Marie (13.08.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 15: Zjevení Panny Marie zachránilo životy před nejsmrtelnějším požárem v amerických dějinách (02.08.2019)
"Maria, naslouchající, dotazující se a souhlasící" (+ Život Cirkvi vo svete 30/2019) (27.07.2019)
Proč postavit mariánský sloup na Staroměstském náměstí (10.07.2019)
Co Královna Karmelu slíbila, opravdu platí (09.07.2019)
Kalich je zpět, Mariánský sloup na obnovu stále čeká (28.06.2019)
Zamyšlení - František Schildberger: Mariánský sloup (18.06.2019)
15. 6. 2019 - Staroměstské náměstí - smírná modlitba (11.06.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 14: Vlna cunami se zastavila (+ Nejúčinnější ochrana před tsunami zla + modlitba) (08.06.2019)
Katolíci se v duchovním boji musí zcela spolehnout na Marii (06.06.2019)
Mariiny datle – Maria jako ústřední postava křesťansko-islámského dialogu (05.06.2019)
Na Staroměstském náměstí započala obnova Mariánského sloupu (30.05.2019)
Květen – měsíc přislíbení (22.05.2019)
Učme se denně hledat útočiště u Matky (06.04.2019)
Mariánské zasvěcení: ochrana před hříchem a zlem (24.03.2019)
Setkání Rytířstva Neposkvrněné v Mohelně - přednáška s promítáním "Maria a my v příběhu Zvěstování" (17.03.2019)
Postoj Panny Marie a satana, ke kterému máme blíž? (19.01.2019)
Pláč Panny Marie v Japonsku (také videozáznam) (19.01.2019)
1973 - 2017 ... nejvyšší čas pro nový "management". TOTUS TUUS, Panno Maria! (19.01.2019)
Další příběh zázračné medaile (svědectví) (04.01.2019)
Smíme nazývat Pannu Marii Bohorodičkou? (31.12.2018)
Ustavičné Mariino panenství (úryvek z knihy Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov) (25.12.2018)
Blahoslavená, která uvěřila (4. neděle adventní, cykl. C) (21.12.2018)
Upřesnění k výzkumu obrazu z Guadalupe agenturou NASA (+ možnost objednání DVD) (14.12.2018)
NASA přináší zajímavosti o obrazu Guadalupské Panny Marie (12.12.2018)
Po celém Rusku a na Ukrajině začaly plakat ikony Panny Marie a Pána Ježíše (08.12.2018)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze
- Ke vzpomínkové akci 3. listopadu 2018
(07.12.2018)
Cháire, Maria! (06.12.2018)
10 příkladů kdy Panna Maria řekla NE (05.12.2018)
Co mám dělat? (04.12.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 1. kapitola: Poselkyně, svatá Kateřina Labouré (25.11.2018)
Učme se od blahoslavené Matky Boží a přiviňme se z celé síly k Ježíši! (15.10.2018)
Poutní místo Maria Dreieichen - Panna Marie Třídubská (17.09.2018)
Biskup: Maria je "ručička kompasu a ukazuje na Krista" (15.09.2018)
Don Gobbi – Život a dílo (18.08.2018)
Panna Marie Znojemská - Pomocnice křesťanů (26.07.2018)
Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně (09.07.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 4. kapitola: Věroučné poselství medaile (06.07.2018)
P. Slavko Barbarič: Maria si přeje mít nás ve svém náručí (30.06.2018)
Hle, Tvá Matka - přednáška z večeřadla otce Martina Dudoka (Video) (18.06.2018)
Pán zjevuje tajemství Mariina života (18.06.2018)
Zahrádky Panny Marie (31.05.2018)
Panna Maria Královna, 31. květen - Závažné poselství z Amsterdamu
Dosud nenaplněné předpovědi
(30.05.2018)
Edel Mary Quinn, horlivá legionářka Panny Marie (26.05.2018)
10 věcí, kterým Maria řekla ne (22.05.2018)
Slavíme památku Panny Marie, Matky Církve (21.05.2018)
Zasvěcení Panně Marii udělalo zázrak (17.05.2018)
Zázračný obraz Panny Marie Matky Dobré rady, který přiletěl z nebe (08.05.2018)
Vytrhla mi neprávem tuto duši (06.05.2018)
Máj - měsíc Panny Marie (01.05.2018)
Maria, věděla jsi? - Slavnost zvěstování Panny Marie (+ píseň) (09.04.2018)
Orodovaním jsem všemohoucí v nebi i na zemi... (05.04.2018)
Exorcista o nenávisti satana k Panně Marii (03.04.2018)
První zjevení Panny Marie (13.03.2018)
Památka Panny Marie Matky církve bude závazná pro celou církev (03.03.2018)
Slova Panny Marie z Lurd a postní doba - zamyšlení na únor 2018 (nejen pro Sdružení mariánské mládeže) (10.02.2018)
Biskup Mons. Stanislav Stolárik: Pod ochranu tvou (31.01.2018)
Přímý přenos z poutního kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v ČM Fatimě Koclířov (31.01.2018)
Kde je v domě Maria, tam se ďábel nedostane! (30.01.2018)
Marianka pri Bratislave - Panna Maria bez rukou a Bernadetta bez hlavy (12.01.2018)
Naše Paní Dobrého díla - poselství pro naši dobu (07.01.2018)
Jak znovu počít a porodit Krista (19.12.2017)
ZAMYŠLENÍ NA LISTOPAD: MĚSÍC, KDY NEBE MLUVÍ (27.11.2017)
Poděkování těm, kdo podepsali a prosba o modlitbu za obnovu Mariánského sloupu (25.11.2017)
Mariina vítězství 10. díl: Panna Maria zastřela zrak bojovníkům Islámského státu (15.11.2017)
P. Pallù: P. Maria překazí ďáblovo dílo (15.11.2017)
Interpelace pro obnovu Mariánského sloupu - podepište petici (12.11.2017)
BYLO STRŽENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU „JENOM“ VANDALSTVÍM? (30.10.2017)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem (09.10.2017)
Panna Maria Fatimská v Litoměřicích (21.09.2017)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí - ZAMÍTNUT ! (17.09.2017)
Zemřel teolog 2. vatikánského koncilu René Laurentin (16.09.2017)
Na pražské Staroměstské náměstí se může vrátit Mariánský sloup (14.08.2017)
P. Vojtěch Kodet: Vítězství srdce - přednáška (13.07.2017)
100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě: Jeden krok zpět se Svatými Otci (28.05.2017)
MIMOŘÁDNĚ: Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie (22.05.2017)
MATCE BOŽÍ ZACHRÁNKYNI (báseň) (21.05.2017)
PODIVUHODNÝ FENOMÉN VE SVATYNI V BRA
(+ pietní místo k uctění P. Marie u nás !?)
(18.05.2017)
Nizozemští biskupové zasvětili svoji vlast Neposkvrněnému Srdci P. Marie (17.05.2017)
Nalaďte si: Radio Maria nově i ve slovenštině (16.05.2017)
Tajemství fatimského tajemství (14.05.2017)
Mariánskou úctu nelze obcházet (12.05.2017)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci od Aleppa po Maastricht (11.05.2017)
Program papežské pouti do Fatimy (10.05.2017)
Blahoslavená Panna Maria z Akity, potrat a 13. říjen (30.04.2017)
PORTUGALSKO, „ZEMĚ PANNY MARIE“ (17.04.2017)
Česká mše svatá a požehnání v Evropském parlamentu a zasvěcení Bruselu (30.03.2017)
NECHAT SE PŘETVÁŘET BERÁNKEM BEZ POSKVRNY (17.03.2017)
Udělejme dárek Panně Marii - 5 prvních sobot v měsíci za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie (03.03.2017)
Zasvěcení Anglie a Walesu Neposkvrněnému srdci P. Marie (25.02.2017)
Mariina doba (17.02.2017)
"Svatořečení Františka a Hyacinty v r. 2017 možné" (10.02.2017)
Biskup Stanislav Stolárik: O důsledcích Nezasvěcení Ruska Panně Marii (10.02.2017)
Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem (27.01.2017)
Historie zasvěcujících svěření se Panně Marii (26.01.2017)
Věřím, že Bůh koná zázraky a zvláště na přímluvu Matky Boží (30.12.2016)
Maria pláče nedaleko Říma (25.12.2016)
Přepis rozhovoru Panny Marie Guadalupské a indiána sv. Juana Diega (13.12.2016)
TILMA Z GUADALUPE (12.12.2016)
Představení nové kniha o Panně Marii Guadalupské (07.12.2016)
ZJEVENÍ PANNY MARIE SESTŘE KATEŘINĚ LABOURÉ 27.11.1830
+ videa: Sv. Katarina Labouré a Zázračná medaila + prohlídka kaple
(27.11.2016)
Turzovka: Pokusili se vypálit chrám na Živčáku, P. Ivan Mahrik: Dějí se tu hrozné věci (16.11.2016)
V hodině Velké zkoušky (01.11.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 9. díl: Vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009) (31.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 7. díl: Druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001 (27.10.2016)
Sv. Bernard: S Marií v každé chvíli (25.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 5. díl: Osvobození Rakouska (22.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 4. díl: Záchrana Portugalska (19.10.2016)
O mariánském rozměru církve (13.10.2016)
Arcibiskup Bober v Šaštíně: Nemohu mlčet, když vidím, jak roste tlak na věřící lidi (18.09.2016)
Vynikající rodiče Ježíšovy matky (08.09.2016)
Tvé narození darovalo radost celému světu (08.09.2016)
Proč sa tak démoni bojí Panny Marie? - aneb k čemu dospěl (bývalý) protestant (04.09.2016)
Jak zvítězit s Marií (30.08.2016)
Když Královna u Krále prosí, okouzluje i rozděluje (22.08.2016)
Aby i vy jste byli tam, kde jsem já! (18.08.2016)
Vyučování Panny Marie - Budu ti Matkou, jako Ježíši (10.08.2016)
* Litmanová: nestyďme se za víru,
* Dechtice: Poselství lásky (+ videa)
(09.08.2016)
„Pojďte se mnou do večeřadla…“ - pozvání do republikových večeřadel (05.08.2016)
Atentáty a zasvěcení (03.08.2016)
Kdo je "Černá Madona" a proč je tak důležitá? (28.07.2016)
Blíží se výročí 100let od zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.07.2016)
Poselství naší milé Boží Matky (08.07.2016)
18. červen - 55. výročí Zjevení Panny Marie v Garabandalu (19.06.2016)
Panna Maria a světci v našich životech (07.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 4) (03.06.2016)
ZÁZNAM - Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů v Nitře (30.05.2016)
„Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti“ (30.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (29.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (22.05.2016)
Medžugorje otevřená náruč milostí (22.05.2016)
Socha Panny Marie z kalifornského Fresno roní slzy, které voní jako růže (22.05.2016)
Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta (16.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (15.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (08.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (01.05.2016)
Dnes je začátek naší spásy! (05.04.2016)
P. Paul M. Sigl o Matce všech národů na TV LUX
+ přímý přenos 12. 3. - info
(11.03.2016)
Nová kniha: Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu (04.03.2016)
Lurdy potřebují jen pravdu (23.02.2016)
Interview s nejvyšším římským exorcistou, otcem Gabrielem Amorthem (02.02.2016)
Panna Maria z Guadalupe: světlo pro lidskou důstojnost tváří v tvář kultuře smrti (08.01.2016)
Mariino Neposkvrněné srdce (05.01.2016)
Výstava obrázků Panny Marie (09.12.2015)
8. prosinec - Neposkvrněné početí Panny Marie - modlitba (06.12.2015)
Svátek Všech svatých očima Panny Marie (01.11.2015)
Vyhodnocení soutěže "Nakresli Pannu Marii" (13.09.2015)
A jméno té panny bylo Maria (12.09.2015)
Tři mariánská znamení pro Blízký východ (27.06.2015)
27. 6. - svátek Matky ustavičné pomoci (24.06.2015)
Amsterdam: 31. 5. 1965 - závažné poselství Panny Marie Jan Pavel II. a Spoluvykupitelka (29.05.2015)
Pochopení úplné pravdy (24.05.2015)
* Papež František chce navštívit Fatimu v roce stého výročí mariánského zjevení
* 34. výročí atentátu na Jana Pavla II.
(14.05.2015)
Zjevení Panny Marie v Beauraing (1933) (12.04.2015)
Ať nic neruší váš pokoj! (05.04.2015)
Litanie - MATKO BOŽSKÉ MILOSTI (05.04.2015)
Panna a Evin hřích - Strom se čtyřmi větvemi (17.12.2014)
Trnavská novéna: 12. - 21. 11. 2014 - přímé přenosy TV Lux (16.11.2014)
TOTUS TUUS, MARIA... (02.11.2014)
Mariánský sloup jako pomník Stalina? (28.10.2014)
Zjevení Panny Marie u Tří klasů (17.10.2014)
Františkánská pouť do Montichiari v Itálii pod duchovním vedením otce Jaroslava Stříže (19.09.2014)
Sdružení mariánské mládeže (03.07.2014)
NAŠE PANÍ Z KIBEHO - Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky (20.05.2014)
Čas Matky (07.05.2014)
140 mariánských kázání - 70 kazatelů (05.05.2014)
Nejznámější mariánská svatyně v Brazílii? (17.03.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2014 (17.03.2014)
Aktuálně: Proč pláčou v současnosti ikony na Ukrajině a v Rusku? (28.02.2014)
Alfons Ratisbonne byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve (20.01.2014)
Biskup zasvětil diecézi Panně Marii
DOKUMENT: zásvětná modlitba k Panně Marii
(04.01.2014)
Hradec Králové: Biskup zasvětí diecézi Panně Marii (30.12.2013)
Video: o.Juraj Augustin: O pravé úctě k Panně Marii (28.12.2013)
Obrana proti démonům (26.12.2013)
O soše na námestí v Dechticích, zjeveních Panny Marie a její kapli (video) (13.12.2013)
Slovenští biskupové vyhlásili Rok Sedmibolestné Panny Marie (06.12.2013)
ARCHIV TV-LUX - U Nikodéma: DUCHOVNÍ SVĚT A "ZÁZRAKY" (27.11.2013)
Dechtice, poselství Královny pomoci z 15. 11. 2013 (19.11.2013)
Papež svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské + text zásvětné modlitby (14.10.2013)
NYNÍ přímý přenos - 12. a 13. října se v Římě bude konat Den mariánské úcty (13.10.2013)
Poutní místo Hora Zvir: Litmanovské Zvěsti od o.Vasila Kindju (09.10.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, 6. říjen 2013 + poselství (09.10.2013)
Madona pláče - Tajemná řeč slz (02.10.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Poselství z 15. září 2013 (16.09.2013)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 8. září 2013 +video + svědectví (15.09.2013)
Pečeť kříže. Svátek Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2013)
Aktuálně: Myrna Nazzoura ze Sýrie (opět) na Slovensku!
Výzva vladyky Mons. Jána Babjaka
(12.09.2013)
12. září - Svátek Panny Marie - svátek vítězství.
OROL TV (film): Bitva u Vídně
(12.09.2013)
Sýrie: Panna Maria se nezjevila v Damašku bez příčiny (08.09.2013)
Mise Královny pomoci v Rakousku – Adriana Kúdelová: Odprošujme urážky Ježíše (07.09.2013)
Turzovka: 3. výročí smrti vizionáře Matouše Lašúta - video + svědectví (17.08.2013)
Mariánský sloup v Praze (31.07.2013)
Mladifest 2013 v Medžugorje (28.07.2013)
Prof. Mark Miravalle: VAROVÁNÍ - EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ FALEŠNÉ PROROCTVÍ (27.07.2013)
Aktuálně: Libanon zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (28.06.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. června 2013: Zraňuje mě nedůvěra ... (19.06.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. června 2013: Naplňte se oslavou Otce (18.06.2013)
Zapomněli jsme se snažit o svou nápravu (06.06.2013)
Výzva Matky Milosrdenství (20.05.2013)
10 let od uznání zjevení P. Marie v Amsterodamu (18.05.2013)
Dechtice 15. 05. 2013 - prostřednictvím Martina (17.05.2013)
Panna Maria to myslí vážně (14.05.2013)
Videopřednášky: O zjeveních, o pravé mariánské úctě a zasvěcení se Panně Marii (09.05.2013)
Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně (08.05.2013)
Jak se úcta k Panně Marii rozvazující uzly ujala v Buenos Aires (08.05.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 4. 2013: svědčte láskou srdcí (21.04.2013)
Praha: Pannu Marii přirovnávají ke Stalinovi, nebo – boj o Mariánský sloup (16.04.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Buďte světlem + Video + svědectví (12.04.2013)
Rwanda: Vize života a smrti, Matka Slova a genocida
Výročí masového vraždenia v Rwande
(11.04.2013)
Maria - zářivá duha (sv. Antonín Paduánský) (08.04.2013)
Královna pomoci, 15. března 2013: Kříž je znamením vítězství (18.03.2013)
Kdy ďábel prohrává? (09.03.2013)
Půst a rodina 9 - Modifikované způsoby půstu (05.03.2013)
TV orol - Pro modlitební skupiny: Křížová cesta, Dechtice, 3. března 2013 (05.03.2013)
Komentujeme: Pravost lásky + cyklus videí o mariánských zjeveních (18.02.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 02. 2013: Zaměřte svůj zrak na Ježíše (18.02.2013)
Video: Královná pomoci, Dechtice, 3. 2. 2013: Jsem šťastná, že sem přicházíte (07.02.2013)
Panna Maria v Brazílii: Nebojte se a nezoufejte! (26.01.2013)
Královna pomoci, 15. ledna 2013: Ponořte se do modlitby lásky (17.01.2013)
Kněz vyznává: Jsem čerstvě zamilovaný! (16.01.2013)
Panna Maria v Banneux: „Věřte ve mne, já věřím ve vás“ (16.01.2013)
TV orol: Zjevení Královny pomoci, 6. leden 2013 (12.01.2013)
K naší víře v Boha nevyhnutelně patří Maria (03.01.2013)
Panna Maria, která nevede ke Kristu, není ta pravá (02.01.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. prosince 2012: Oslavujte novorozeného Pána (18.12.2012)
Milost přináší pravou radost (09.12.2012)
Milost je s to vyvolat odpověď (09.12.2012)
Královna pomoci k jejímu svátku, dne 4. XII. 2012: Vkládám do vás svou naději (05.12.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15.XI. 2012: Přinášejte uzdravující lásku,
Vizionáři: Stanovisko k "varování"
(19.11.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 4.11.2012: Noste vůni svatosti (11.11.2012)
Panna Maria: Nový Jeruzalém (Slavnost všech svatých) (01.11.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje na Radiu Proglas (28.10.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. X. 2012: Ukažte světu Ježíše (20.10.2012)
Lurdy: Nový uznaný zázrak - uzdravení ochrnuté ženy (17.10.2012)
Obraz Panny Marie v Guadalupe (17.10.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 7. října 2012: Vaše modlitby přináším před mého Syna (10.10.2012)
K poselství Královny míru z 2. IX. 2012: Maria je s námi (28.09.2012)
Spoluvykupitelka (19.09.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. září 2012: Otevřete se tichu ... (18.09.2012)
Benedikt XVI. k účastníkům mariologického kongresu (10.09.2012)
Medžugorje - Podbrdo v plamenech, Očekávání stanoviska Vatikánu ke zjevením (05.09.2012)
Medžugorje: Pozvání k pokoji a míru (31.08.2012)
Maria je královnou ve službě Bohu a lidstvu (27.08.2012)
K poselství Královny míru 2. srpna 2012 NEVZDÁVÁM SE (25.08.2012)
TV Magnificat: Královna pomoci 15. srpna 2012: Nutná denní účast na sv. mši za obnovu církve! (21.08.2012)
Maria neodchází do neznámé galaxie, ale k Bohu, který je nám nablízku (16.08.2012)
Královna pomoci, Dechtice, (15. srpna 2012): Noste Boha ve svých srdcích (15.08.2012)
Dechtice, 5. srpna 2012, zjevení Královny pomoci
(také video)
(13.08.2012)
Výročí Litmanové - Neposkvrněná Čistota: Prosím celé Slovensko (08.08.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje se blíží / aktualizováno (30.07.2012)
Rozhodni se! (28.07.2012)
Zjevení v Lípě (Filipíny): Biskupové podepsali negativní posudek pod hrozbou exkomunikace! (21.07.2012)
Mariina dokonalá svatost -
Jan Pavel II. při generální audienci 5. června 1996
(14.07.2012)
Video: Dechtice 8. července 2012 - Nebojte se! (14.07.2012)
Odpovědi katolíků protestantům 1: Jediný prostředník (13.07.2012)
„Proč Církev tolik vyvyšuje Marii, když Písmo svaté o ní vlastně mlčí?" (13.07.2012)
Kard. Tomáš Špidlík: Smysl vidění a zjevení (07.07.2012)
Královna pomoci, Dechtice 15. června 2012: Věřte Ježíši! (18.06.2012)
Královna míru, Medžugorje: Já vám pomůžu! (Zprávy sestry Emmanuely) (18.06.2012)
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů (12.06.2012)
Matko veškeré útěchy (28.05.2012)
Vizionáři z MEDŽUGORJE, jejich vyšetřování a zkoumání (27.05.2012)
Zveřejněny Normy pro rozlišování údajných vidění a zjevení (23.05.2012)
Svatý Pán Bůh mě posílá do celého světa (23.05.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. května 2012: žízniví po lásce (19.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Kibeho (16.05.2012)
Zjevení Panny Marie v La Vang (15.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Mukuyu-ini (14.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Our Lady of Good Help (13.05.2012)
Soukromá mariánská zjevení (10.05.2012)
Předobrazy Panny Marie v Písmu svatém Starého zákona (06.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Nikaraguy (01.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Damašku (30.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Guadalupe (29.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Coromoto (28.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Civitavecchia (27.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Akitě (26.04.2012)
Video: Přednáška o. Juraje Augustina: O pravé úctě k Panně Marii (23.04.2012)
Dokumentární film Královna pomoci + dubnové poselství (22.04.2012)
20 let od pomoci Medžugorje (19.04.2012)
Zprávy sestry Emmanuely z Medžugorje: sv. Josef hledá práci! (17.04.2012)
Evangelium se obrozuje v mariánských svatyních (10.04.2012)
Dva svátky Dítěte Ježíše (Početí a Vánoce) (27.03.2012)
Panna Maria na Maltě: Modlete se za Írán, Rusko, USA, Čínu a Austrálii! (26.03.2012)
Katolíci se Marii neklaní, oni k ní chovají úctu. (20.03.2012)
Svědectví z Dechtic 2: svědectví poutníků (19.03.2012)
Bez Marie není církev (19.03.2012)
Dechtice 4. března 2012: Křížová cesta a Zjevení Královny pomoci (video) + stanoviska k falešným poselstvím (10.03.2012)
Panna Maria v Argentině: Kdokoliv chce následovat Pána, musí následovat mne ... (14.02.2012)
Video - Dechtice, Zjevení Královny pomoci, 5. únor 2012 (10.02.2012)
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti (25.01.2012)
Královna pomoci, 15. ledna 2012: Pojďte se Mnou měnit svět (17.01.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 8. ledna 2012: Děti moje, nebojte se! (12.01.2012)
Medžugorje: Smrtelně nemocný 3-letý chlapec uzdraven (04.01.2012)
Panna Maria a její zjevení: starší televizní debata s otci biskupy + film Garabandal (02.01.2012)
Slova Panny Marie (donu Gobbimu) na svátek Bohorodičky (02.01.2012)
Tobě, má milá!(pokračování) (20.12.2011)
Mexiko: K Matce Boží v Guadalupe přišlo přes 5 milionů lidí! (17.12.2011)
Video a reportáž: Dechtice 4.12.2011 - Královna pomoci přichází už 17 let (10.12.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 6. kapitola: Nosme zázračnou medaili (25.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 5. kapitola: Pastorační poselství (22.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 3. kapitola: Jaké úmysly měla Neposkvrněná (20.11.2011)
Královna pomoci, 6. listopad 2011: Bůh vás opravdu miluje! (16.11.2011)
Nevýstižná velikost Matky Církve (14.11.2011)
Perly o Marii, úryvek z knížky Benedikta XVI. a jedno svědectví (25.10.2011)
8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu (16.08.2011)
VI. CYKLOPOUŤ do Jeníkova u Duchcova (06.06.2011)
Potřebovala Panna Maria Vykoupení? (29.05.2011)
Mariánské večeřadlo (15.05.2011)
Básnička Panně Marii (03.05.2011)
Souhrn zjevení Panny Marie ve 20. století (15.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 12. 2010 | 24844 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace