Zajímavé...

Všichni jsme pro všechny drahocenní

kříž-klečící člověk, Public Domain CCO, pixabay.com Papež František
Kdo z nás nepociťuje nechuť už jenom při setkání se slovem "chudoba"? Její formy jsou mnohé: chudoba fyzická, ekonomická, duchovní, sociální a morální. Západní svět spojuje chudobu především s nedostatkem ekonomických možností a negativně tento status zdůrazňuje.

Jeho vláda se totiž podstatně zakládá na enormní moci, kterou dnes mají peníze, moci, která zdánlivě převyšuje každou jinou moc. Absence ekonomické moci proto znamená bezvýznamnost na politické, sociální a dokonce i na lidské rovině. Kdo nemá peníze, je brán v úvahu pouze do té míry, do jaké může sloužit jiným účelům. Existuje mnoho druhů chudoby, avšak ta ekonomická je nahlížena s největším odporem.

Je v tom velká pravda. Peníze jsou nástrojem, který obdobně jako majetek určitým způsobem prodlužuje a posiluje schopnost lidské svobody, umožňuje jí ve světě jednat a přinášet plody. Je to nástroj sám o sobě dobrý jako téměř všechno, čím člověk disponuje. Je to prostředek, který rozšiřuje naše možnosti. Nicméně, tento prostředek se může obrátit proti člověku. Peníze a ekonomická moc totiž mohou být prostředkem, který člověka člověku vzdaluje a vtěsnává jej do egocentrického a egoistického horizontu.

Dává nám to pochopit samo aramejské slovo, které Ježíš použil v evangeliu: manona- čili skrytý poklad (Mt 6,24; Lk 16,13). Kdy je ekonomická moc nástrojem produkujícím poklady, které si nechává pro sebe a schovává pře druhými, produkuje nerovnost a svoji původně pozitivní schopnost ztrácí. I čecký termín arpagmos užitý sv. Pavlem v listě Filipanům (srov. Flp 2,6) odkazuje k žárlivě střeženém majetku nebo dokonce k plodu toho, co bylo odcizeno druhým. Dochází k tomu, když je majetek používán lidmi, kteří znají solidaritu jenom v - těsném či širokém-okruhu svých známých anebo pokud z ní sami těží, ale nikoliv, jde-li o to ji prokazovat. Dochází k tomu tehdy,z tratí-li člověk naději v transcedentní horizont a tím i zalíbení v nezištnosti, zálibu konat dobro prostě jen kvůli kráse tohoto konání (srov. Lk 6,33)

Když je však člověk vychován, aby uznával základní vzájemnost, která jej pojí se všemi ostatními lidmi, jak nám to připomíná sociální učení církve, pak dobře ví, že si nemůže majetek schovávat pro sebe. Když si člověk zvykne žít ve vzájemnosti, uvědomuje si, že to, co upře druhým a nechá si pro sebe, obrátí se dříve či později proti němu. Právě na to poukazuje Ježíš, když mluví o molech a rzi, kteří ničí sobecky držené bohatství (Mt 6,19-20; Lk 12,33)

Je-li však majetek, kterým někdo disponuje, užíván nejenom pro vlastní potřeby, pak se rozmnožuje a přináší často nečekané plody. Existuje totiž původní spojitost mezi profitem a solidaritou, plodná cirkulace výdělku a daru, která je hříchem rozbíjena a zatemňována. Úkolem křesťanů je znovu objevit, žít a zvěstovat všem tuto cennou a původní spojitost profitu a solidarity. Jak velice potřebuje dnešní svět znovu objevit tuto krásnou pravdu! Čím více s tím bude počítat, tím menší bude také ekonomická chudoba, která nás tolik tíží.

Nesmíme však zapomenout, že existuje nejenom chudoba, která se váže k ekonomii. Připomíná nám to sám Ježíš, když nás upozorňuje, že náš život nezávisí pouze na našem majetku (srov. Lk 12,15). Člověk je původně chudý, potřebný a bezmocný. Když se rodíme, potřebujeme k životu péči svých rodičů. Nikdo se v každé době a etapě svého života nikdy nedokáže úplně osvobodit od potřeby a pomoc druhých, nikdy se nedokážeme zbavit omezení nemohoucnosti vůči něčemu nebo někomu. I toto je podmíněnost, která charakterizuje naše "stvořené" bytí. Neexistujeme sami od sebe a nemůžeme si sami dát všechno, co potřebujeme. Věrné uznávání této pravdy nás nabádá, abychom byli stále pokorní a odvážně praktikovali solidaritu jako ctnost, která je neodmyslitelnou součástí samotného života.

V každém případě na někom nebo na něčem závisíme. Můžeme to prožívat jako oslabení života nebo jako možnost či zdroj pro účtování se světem, ve které se nikdo nemůže obejít bez druhého a ve kterém jsme všichni pro všechny, každý svým způsobem, užiteční a drahocenní. Jinak nelze objevit to, co vede k zodpovědné a zavazující praxi vůči dobru, které je opravdu neoddělitelně osobní i společné. Je zřejmé, že tato praxe se může zrodit jedině z nové mentality, z konverze, z nového způsobu, kterým se budeme vzájemně dívat z očí do očí. Teprve bude-li člověk pojímat sám sebe nikoli jako izolovaný svět, nýbrž jako někoho, kdo je svou přirozeností spojen se všemi ostatními, kteří vnímají původnost svého bratrství, bude možná taková sociální praxe, ve které obecné dobro nezůstane jen abstraktním a prázdným slovem!

Když člověk bude sám sebe takto chápat a vychovávat k takovému to životu, pak původní chudoba jeho stvořenosti už nebude vnímána jako handicap, nýbrž jako zdroj, ve kterém to, co obohacuje každého a je svobodně darováno, je dobrem a darem, který je užitečný všem. Toto je pozitivní světlo, ve kterém máme i podle evangelia nahlížet chudobu. Právě toto světlo nám tedy pomáhá chápat, proč Ježíš přetváří tuto podmíněnost na autentické "blahoslavenství": "Blahoslavení chudí!" (Lk 6,20).

Ačkoli tedy konáme všechno, co je v naší moci a odmítáme každou formu nezodpovědné náklonnosti k vlastním slabostem, nebojme se uznat, že jsme v nouzi a neschopní dát si všechno, co potřebujeme, protože sami a jenom svými silami nedokážeme přemoci všechna omezení. Nebojme se to uznat, vždyť sám Bůh se v Ježíši ponížil (srov. Flp 2,8) a snižuje se k nám a k naší chudobě, aby nám pomohl a daroval ona dobra, kterých bychom sami dosáhnout nemohli.

Proto Ježíš chválí "chudé v duchu" (Mt 5,3), totiž ty, kteří takto hledí na svoje potřeby a jako potřební se svěřují Bohu a nebojí se záviset na něm (srov. Mt 6,26). Od Boha totiž můžeme dostat ono Dobro, které nemůže omezit žádné omezení, protože On je mocnější než jakékoli omezení, což dokázal tím, že přemohl smrt! Bůh ačkoli bohatý stal se pro nás chudým (2 Kor 2,8), aby nás obohatil svými dary. On nás miluje, každé vlákno našeho bytí je Mu drahé, v Jeho očích je každý z nás jedinečný a má nezměrnou hodnotu: "U vás jsou spočítány všechny vlasy na hlavě, máte větší cenu než všichni vrabci" (Lk 12,7)Předmluva ke knize kardinála Gerharda L. Müllera- Chudá pro chudé; poslání církve; publikovaná v deníkuL´Osservatore Romano, 20. února 2014, přeložil Milan Glaser

Převzato z http://www.radiovaticana.cz,
článek z 26.2.2014 naleznete zde.

Bible, křesťan, ráno, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Z deníku exorcisty 5: Žena jako exorcista? (04.03.2024)
Páter Josef Toufar (25.02.2024)
Už jste to objevili? (25.02.2024)
Z deníku exorcisty 4: Satanova snaha manipulovat kněze (22.02.2024)
Radost čistého srdce (19.02.2024)
Životní jistota (13.02.2024)
Z deníku exorcisty 3: Pustina zoufalství (12.02.2024)
Zaseté semeno (12.02.2024)
Co je Boží vůle (07.02.2024)
Čelem k pravdě (05.02.2024)
„Náhodou“ měla naše rodina štěstí (29.01.2024)
Neužitečný smutek po napomenutí (25.01.2024)
Oblažující výpověď velkého vyznání víry (08.01.2024)
Tady je to zase (02.01.2024)
21 úkolů pro duchovní růst, staňme se těmi, kteří postupně mění svět. (07.12.2023)
O švýcarských hodinkách, hvězdách a Pánu Bohu (01.12.2023)
Křesťanská víra - 2. díl (28.11.2023)
Křesťanská víra - 1. díl (27.11.2023)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (25.10.2023)
Andělé (02.10.2023)
I my máme podíl na existenci zla. Proč se pak divíme, že je ho tolik? Co s tím? Existuje cesta ven? (28.09.2023)
Spojenci (19.09.2023)
Příběh o hnízdě a ptáčcích (09.08.2023)
Pořiďte si klekátko (28.03.2023)
Nejdůležitější část svátosti smíření (23.03.2023)
Nestará se proč chybuje (21.03.2023)
Rafał Soroczyński: Každodenní úvahy na postní dobu XII (11.03.2023)
Rafał Soroczyński: Každodenní úvahy na postní dobu XI (10.03.2023)
Rafał Soroczyński: Každodenní úvahy na postní dobu X (09.03.2023)
Rafał Soroczyński: Každodenní úvahy na postní dobu IX (08.03.2023)
Rafał Soroczyński: Každodenní úvahy na postní dobu VIII (07.03.2023)
Rafał Soroczyński: Každodenní úvahy na postní dobu VII (06.03.2023)
Rozjímání na postní dobu VI: Spasitelský smutek, tedy srdce v kajícném rouchu (28.02.2023)
Postní rozjímání V: 40 dní šance (27.02.2023)
Rafał Soroczyński: Každodenní úvahy na postní dobu IV (25.02.2023)
Rafał Soroczyński: Každodenní úvahy na postní dobu III (24.02.2023)
Rafał Soroczyński: Každodenní úvahy na postní dobu II (23.02.2023)
Popeleční středa (22.02.2023)
Waldorfská škola - zkušenost katolických rodičů (13.02.2023)
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 10. 04. 2014 | 6449 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace