Zajímavé...

Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C)

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Evangelijní úryvek Páté velikonoční neděle (Jan 13, 31 - 33a. 34 - 35) nás znovu přivádí do atmosféry Ježíšovy Poslední večeře v jeruzalémském Večeřadle.

Biblisté označují první část Janova evangelia, kterou tvoří kapitoly 1 až 12, názvem "Kniha znamení". Je to z toho důvodu, že obsahuje sedm Ježíšových znamení - zázraků, prostřednictvím kterých evangelista poukazuje na Ježíšovu skutečnou identitu. Kromě toho tato první část zahrnuje několik důležitých rozhovorů, např. Ježíše s Nikodémem (Jan 3); se Samaritánkou (Jan 4); Ježíšovu eucharistickou řeč (Jan 6); Ježíšovu řeč v chrámu (Jan 8); Ježíšův rozhovor s uzdraveným slepcem (Jan 9); s Marií a Martou při vzkříšení jejich bratra Lazara (Jan 11) atd. A

Tyto rozhovory obsahují bohatý teologický odkaz na osobu a poslání Ježíše Krista. Boží Syn přišel na svět jako Světlo, těm, kteří ho přijímají, dal moc stát se Božími dětmi. Nicméně jsou i tací, kteří ho nepřijali a zůstávají ve tmě.

Hodina Kristova oslavení

Nedělní úryvek je součástí druhé části Janova evangelia. Tvoří ji kapitoly 13 až 21. Biblisté tuto část nazývají "Kniha slávy", protože ji charakterizuje "hodina", v níž je Syn člověka oslaven a v něm je oslaven Bůh. Oslavením evangelista myslí Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. To jsou úvodní verše našeho evangelijního úryvku. I my se máme dívat na Ježíšův kříž ne jako na potupu, ale jako na oslavení. V Kristově kříži se každému jeho učedníkovi a učednici dostává největší pocty, kterou přijal na sebe ve křtu, kterým se připodobnil Kristu. Nestyďme se v tomto světě za Krista, ale hrdě a s radostí vyznávejme a uskutečňujme poselství Božího evangelia. Nestyďme se za Kristův kříž - na stěně, na řetízku, při cestě, při přežehnání ...

Závěťná řeč

Součástí druhé části Janova evangelia je Ježíšova řeč v úzkém kruhu svých apoštolů ve Večeřadle. Tvoří ji kapitoly 13 až 17. Pánova slova při Poslední večeři bezprostředně předcházejí událostem jeho hodiny oslavení a zároveň jsou s ní propojeny. Pán Ježíš podává apoštolům a přes ně i nám Boží pohled na smysl velikonočních událostí, které ho čekají.

Janovo evangelium zdůrazňuje, že všechny události kolem Božího Syna se dějí s jeho vědomím. Zná Otcův plán spásy a přijímá ho jako své poslání záchrany lidstva. Nic se neděje náhodně nebo překvapivě nečekaně. Proto i Jidášův záměr zrady Kristus zná. Náš úryvek začíná zmínkou o Jidášově odchodu z Večeřadla (Jan 13, 31), kterým se "spouštějí" dramatické události Ježíšova Velkého pátku.

Ježíšova slova při Poslední večeři se obvykle nazývají "Ježíšova řeč na rozloučenou". Plní tedy úlohu duchovního testamentu. Tento literární žánr nacházíme i na jiných místech Písma. Tvoří duchovní odkaz pro následovníky. Například patriarcha Jakub před svou smrtí zanechává odkaz pro svých dvanáct synů (srov. Gn 47 - 49); Mojžíš před svou smrtí pro izraelský národ (srov. Dt 31 - 33); Jozue před svou smrtí pro dvanáct kmenů Izraele (srov. Joz 22 - 24); Pavel v rozlučkové řeči pro starší z Efezu (srov. Sk 20); celý Druhý Timoteovi se považuje za Pavlův duchovní testament. Úkolem závěťní řeči bylo: 1. ohlásit blížící se smrt těm, kteří jsou nejbližší; 2. Vyzvednout, co je třeba konat a upozornit na to, čemu se vyhýbat; 3. Předpovědět budoucí události a povzbudit přítomné, jak se mají chovat, když tyto chvíle nastanou.

Z toho důvodu doporučuji velmi pečlivě a pozorně přečíst všechny kapitoly 13 až 17, abychom porozuměli Ježíšovu odkazu pro nás.

Ježíšova slova ve Večeřadle potřebuje každý věřící a celá Církev číst vždy znovu a znovu, rozjímat o nich, konat pokání, pokud jsme se od nich vzdálili, cítit povzbuzení a mít odvahu ve chvílích zkoušek a pronásledování důvěřovat slovům Božího Syna.

To je také důvod, pro který jsou tato Pánova slova, které vyřkl ještě před smrtí, vložena do velikonočního období. Je to čas Církve, když společenství věřících je už bez viditelné přítomnosti svého Učitele, ale má nadále uskutečňovat slovo a příklad, který mu zanechal.

Nové přikázání

Žijeme v době, která klade důraz na lidskou svobodu. Proto je asi pro některé minimálně zarážející, že Pán Ježíš představuje lásku jako příkaz: "Nové přikázání vám dávám, abyste se milovali navzájem." (Jan 13, 34) Je možné přikázat lásku? Mohu říci druhému: Přikazuji ti, abys mě miloval? Ve Starém zákoně byly Boží přikázání součástí uzavření smlouvy mezi Bohem a izraelským národem. Lid se zavázal je zachovávat jako součást svého vyvolení za Boží lid. V Knize Leviticus se píše: "Budu vašim Bohem a vy budete mým lidem." (Lv 26, 12) V Písmu je vztah Boha k vyvolenému národu připodobněn k manželství mezi mužem a ženou. Je to závazek - smlouva o vzájemné úctě a věrnosti dvou osob, které se milují. Muž a žena přijímají na sebe příkaz lásky ne jako vnucení té druhé strany, ale jako závazek, který sami berou na sebe. Izraelský národ zachováváním přikázání, tzn. životním stylem, pro který se rozhodl podle Desatera, se odlišoval od ostatních národů. Klaněl se jedinému pravému Bohu, Bohu Izraele, miloval ho celým srdcem, duší, myslí a silou, zachovával sedmý den, zachovával manželskou věrnost, dobré jméno druhého, chránil život atd.

Ježíšova slova potřebujeme vnímat v této biblické mentalitě uzavření smlouvy. Pán Ježíš si vybral nové společenství učedníků a učednic. S tímto společenstvím bratří a sester ustanovil a posvětil prostřednictvím své smrti a zmrtvýchvstání novou smlouvy se svým Otcem. Vždy nám to připomínají slova při mši, kde se hovoří o Ježíšově krvi vylité na kříži jako o "nové a věčné smlouvě". Vzájemná láska, jakož i láska k ostatním, zvláště k nepřátelům, je tím klíčovým a zásadním, co nás má identifikovat jako učedníky Božího Syna a zároveň nás má odlišovat od ostatních: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li se navzájem milovat." (Jan 13, 35)

Dnešní doba nám ukazuje, že vždy hrozí riziko vlastních interpretací a podob lásky. Co všechno dnes člověk dokáže nazvat láskou! Boží Syn nabízí důležité kritérium lásky, kterou od nás žádá: "jako jsem já miloval vás!" (Jan 13, 34) Nejde tedy o naši svévoli. Už dříve nám Kristus zanechal příklad, když apoštolům umyl nohy: "Jestliže tedy já, Pán a Učitel, jsem umyl nohy vám, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, jako jsem já udělal vám." (Jan 13, 14 - 15) Vidíme důležitou charakteristiku, kterou má mít společenství křesťanů: vzájemná služba a láska podle vzoru Ježíše Krista.

S pokorou vyznáváme, že svým stylem života a kompromisy s tímto světem jsme znesvětili Kristův testament a vzdálili se od příkazu lásky, který nám zanechal svým vlastním příkladem. Potřebujeme se vrátit do Večeřadla ke Kristu a obnovit naši smlouvu vyvolení.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 17. 5. 2019 naleznete zdePublic Domain, en.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (08.01.2023)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2023)
P. František Trstenský: Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (03.12.2022)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (26.11.2022)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
P. František Trstenský: Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 05. 2019 | 3948 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace