Zajímavé...

Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera

Mons. Jan Graubner Drazí bratři a sestry, dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrrtvýchvstalým.

Hned na úsvitu šly ženy ke hrobu. Neseděly doma se svou bolestí a zklamáním, šly za Ukřižovaným a setkaly se s Božím poslem. Dostaly úkol povědět to učedníkům. Když poslechly a plnily své poslání, sám Ježíš šel proti nim. Teď je poslal on sám k učedníkům se vzkazem: ať jdou do Galileje, že tam ho uvidí. A uviděli, přesto že šlo o zemi, které se říkalo Galilea pohanů. Nechce poslat do naší země pohanů dnes právě nás?

Mnozí rodiče vyrostli ve víře tím, že v ní vychovávali své děti, že sami dělali, k čemu vedli děti. Když zvěstovali Boží slovo a sami ho uskutečňovali, zakoušeli, jak je pravdivé a mocné. Když uváděli děti do důvěrného rozhovoru s Ježíšem, sami zakoušeli jeho oblažující blízkost. Když vedli děti k službě lásky, objevovali samotného Boha působícího v nich.

Petr a Jan běželi ke hrobu spolu. Mladší a milující Jan byl rychlejší, první viděl otevřený hrob a v něm plátna, ale nevešel. Dal přednost Petrovi, jako by chtěl vzkázat i nám, že nadšená víra a vynalézavá láska jsou v církvi motorem, který potřebuje řízení a jistotu autority představených. Viděli pruhy plátna, které omotávaly Kristovo tělo jako pouta, ale Kristus v nich už nebyl. Viděli znamení a uvěřili jeho poselství, přijali to, čemu dosud nerozuměli. Víra nepotřebuje důkazy a nestaví na senzačních zjeveních, ale umí číst Boží znamení. Vidí znamení a věří tajemství, přijímá jeho poselství. Dar víry dává Bůh tomu, kdo je ochoten věřit, kdo o ten dar prosí.

Magdalena plakala u prázdného hrobu. Hledala Ježíše, chtěla aspoň jeho mrtvé tělo. Plná bolesti mluvila s anděly, dokonce i s Ježíšem, ale nepoznala ho. Teprve, když ji oslovil jménem, objevila svého Mistra. Objala mu nohy jako proroku a Božímu vyslanci. Ježíš však nestál o její vyznání. Teď nebyl čas na osobní útěchu. Bylo třeba hlásat světu Kristovo vítězství. Proto ji poslal vydat svědectví apoštolům. Formace dnešních apoštolů začíná v rodině. Mateřské slovo a svědectví o Kristově vítězství, moci a lásce buduje církev i vychovává budoucí kněze. Když rodiče dají život dětem, má Bůh koho volat. Když rodiče přivedou děti k přátelství s Kristem, má Bůh koho poslat, aby hlásal evangelium.

Emauzští učedníci byli plní bolesti a navzájem se utvrzovali ve smutku a beznaději, takže nebyli schopni poznat Ježíše, ani když se k nim na cestě připojil. Nechal je vymluvit. Trpělivě naslouchal. Pak jim vysvětloval Písma, předával Boží slovo. Jejich srdce se začala uzdravovat, začalo jim být s Ježíšem dobře. Dokonce přestali myslet na sebe a naléhali na Ježíše, který dělal, jako by chtěl jít dál, aby u nich pojedl a přespal. Skutek lásky a společenství s Kristem učedníky osvobodily od smutku a beznaděje. Láska otevírá oči. V jejím světle poznáváme Boha, protože když milujeme, je v nás Bůh, který je Láska. A co teprve, když se společenství s Kristem dovrší přijetím Eucharistie! To může zakusit každá rodina.

Ježíš jim zmizel z očí. Oni správně pochopili, že musejí spěchat do společenství církve. Proto se ještě v noci vrátili k apoštolům do Jeruzaléma. Tam se jejich víra upevnila a oni se ve společenství církve znovu setkali s Kristem. Mluvili s apoštoly o Ježíši, a najednou ten, který byl přítomen v jejich myslích, stál uprostřed nich. Lekli se. Nejsou obětí omylu? Viděli toho, kterého znali léta, a přece neměli jistotu. Vzkříšení není návrat k pozemskému životu. Zmrtvýchvstalý je tentýž jako Ukřižovaný, ale má tělo oslavené. Dotkl se jich, jedl s nimi, aby poznali, že on není přelud.

Zmrtvýchvstalý odevzdal apoštolům největší plod své smírné oběti: odpuštění a pokoj. Dal jim moc odpouštět v jeho jménu, protože On sám v nich bude působit, zázračně uzdravovat duše. Kéž bychom více chápali uzdravující sílu svátosti smíření a dovedli jí správně užívat, aby se skrze nás šířil pokoj, spása a uzdravení světa!

Tomáš ještě nevěděl, že poznání z Boží milosti dává větší jistotu než dotyk prstem. Pán se snížil k jeho pochybnosti. Ale zval ho k víře, protože křesťan je pozván ne k tomu, aby seděl v jistotě, nýbrž chodil ve víře. Milost otevřela Tomášovi oči, žasl, vyznal víru a klaněl se. Nepotřeboval víc.

Pak pomohl Ježíš s rybolovem. Zázračný rybolov už jednou zažili. To bylo jasné znamení. Byl to Ježíš. A tehdy jim řekl: od nynějška budete lovit lidi. Bylo správné, že se vrátili ke své práci? Dostali přece poslání svědčit o Zmrtvýchvstalém a získávat lidi pro Boží království, hlásat ze střech a ne stáhnout se do soukromí. Pracovali do rána. Bez úspěchu. Úspěch daruje Bůh, zvláště když jde o spásu duší, o růst Božího království. Snad si vzpomněli, že jim říkal: Beze mne nemůžete dělat nic. Teď uvěřili, že s Ježíšem je možné všecko.

Petr rád vyznal Ježíši svou lásku. Patřil mezi jeho přátele od počátku. Ale třikrát? Snad si vzpomněl na svoje trojí zapření a zarmoutil se, ale o to pokorněji vyznal znovu svou lásku. Pán mu svěřil svou církev. Nežádal od Petra dokonalost, ale lásku. Pro jeho lítost a pokoru mu mohl odpustit a znovu darovat nevinnost. Petr věděl, že ho Ježíš zná i s jeho slabostmi. Tím více ho zavazovala Ježíšova důvěra. Příště už zbaběle neutekl, ale dal za Krista život.

Vítězný Kristus, který má všechnu moc v rukou, přikázal: Získávejte za učedníky všechny národy, ale i všechny sousedy, blízké i vzdálené, příbuzné. Křtěte a učte je zachovávat moje slovo. Kolik je kolem nás těch, které je třeba pro Krista teprve získat? Kolik nepokřtěných? A kolik pokřtěných, ale nevyučených? Kolik rodičů a kmotrů zanedbalo svůj úkol? Kolik lidí v mé blízkosti čeká právě na mě, že je přivedu ke Kristu?

Své poslání na zemi Kristus splnil a vrátil se k Otci. Šel nám tam připravit místo a zase přijde, aby nás vzal k sobě, abychom i my byli s ním ve slávě Otcově. I já mám v nebi připravené místo! To stojí za námahu, abych ho obsadil!

Apoštolové se modlili společně s Ježíšovou Matkou a s jeho příbuznými. Společně se připravili na vylití Ducha Svatého, který dal církvi život. Církev vždy roste ze společného slavení bohoslužby. I domácí církev každé rodiny roste ze společné modlitby a společné účasti na bohoslužbě. Rodina, která se modlí, trvá, říkala blahoslavená Tereza z Kalkaty, jak si opakovaně připomínáme.

Drazí bratři a sestry, mnozí jste udělali dobrou zkušenost společné modlitby v adventu. Pokračujte v době velikonoční a přečtěte si při modlitbě jeden odstaveček z tohoto dlouhého listu. Když podle toho budete i jednat, ožije a zazáří nejen vaše rodina, ale celá diecéze. Stanou se z vás hlasatelé radostné zprávy a lidé si řeknou: Jak milé je vidět člověka, který přináší radostnou zprávu!

K tomu všem ze srdce žehná a pravou velikonoční radost přeje arcibiskup Jan

Převzato z ACO 2014/03

Najdete na stránce www.ado.cz, článek o pastýřském listu (ze 16. 4. 2014) a pastýřský list v příloze zde..


Sdílet

Související články:
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 04. 2014 | 4769 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.ado.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace