Zajímavé...

Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry

Několik rad pro duchovní život od matky Terezy.
Nikdy ani na chvíli jsem nepochybovala o existenci Boha, ale vím, že se to některým lidem stává. Chceš-li znovu nalézt víru v Boha a navázat s ním osobní styk, začni nejdříve pomáhat druhým, projev jim svou lásku, a to ti zajistí milosti, které promění tvou duši. Láska a víra jdou ruku v ruce, doplňují se. Pravá víra se projevuje především v lásce. Lidé ztrácejí víru, protože dovolují, aby je ovládal egoismus a honba za penězi.

Jestliže toužíš po tom, aby ses naučil věřit a milovat, dívej se na Ježíše, odevzdávej se mu denně v modlitbě a důvěřuj mu zcela jako dítě. Jenom tak zmizí tvoje pochybnosti a budeš mít v srdci pokoj. Ježíš řekl: Nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do Božího království.

Přijímej, co ti Bůh nabízí, a oplácej mu hlubokou vděčností. Jestliže tě Bůh obdaroval bohatstvím, snaž se, abys ho dobře využil, a poděl se o ně zvláště s těmi, kteří nemají nic. Vždy se snaž rozdělit se s druhými, protože i nevelká pomoc může zachránit od zoufalství. Pamatuj na to, abys neusiloval pro sebe o víc, než potřebuješ. Přijmi to, čeho se ti dostává.

Usiluj o každodenní modlitbu

Modlitbu začínám vždy v tichosti, protože Bůh rozmlouvá v tichosti srdce. Bůh je přítelem ticha a my jsme povinni mu naslouchat, protože nejdůležitější není to, co v modlitbě říkáme my, ale co nám chce říci on. Modlitba je pokrmem duše, tím, čím je krev pro tělo, je modlitba pro duši. Díky modlitbě se naše srdce stávají šlechetnějšími. Čisté srdce může vidět Boha, může mluvit s Bohem a vidět Boha ve svých bližních. Mít čisté srdce, to znamená být otevřeným a upřímným ve vztahu k Bohu a nic před ním neskrývat. Jestliže hledáš Boha a nevíš, kde začít se svým hledáním, nauč se modlit a usiluj o to, aby ses modlil každý den. Hledej ho v tichosti, v modlitbě, klaněj se mu přítomnému v Eucharistii, a pak ho najdeš v trpících, kteří potřebují tvojí pomoci. Modlit se můžeš vždy a všude.

Jestliže se budeme modlit, dostaneme odpověď na všechny otázky, které nás trápí. Bez modlitby bych nedokázala pracovat ani půl hodiny. Bůh mě obdařuje silou právě díky modlitbě.

Začínej každý svůj den modlitbou. Obrať se na Boha jako dítě. Jestliže se ti zdá, že nejsi schopen se modlit, můžeš mu říct: „Přijď, Duchu Svatý, veď a osvěcuj můj rozum, abych byl schopen se modlit.“ Během modlitby děkuj Bohu za všechny dary, protože každá dobrá věc pochází od něj, je jeho darem pro tebe. Můžeš se modlit „Otče náš“, „Zdrávas Maria“, „Věřím v Boha“, růženec a všechny obecně známé modlitby. Jestliže uvěříš v Boha a sílu modlitby, zvítězíš nade všemi pocity pochybností, strachu a osamocení, kterým lidé obecně podléhají. Usiluj o každodenní modlitbu. Ona rozšiřuje srdce, které se otvírá Bohu, a Bůh sám se k nám sklání jako dar. Proste a hledejte, a vaše srdce bude tak veliké, že bude schopné přijmout Boha a uchovat si ho jako vlastnictví.

Milost začíná doma, proto je tak důležitá rodinná modlitba. Jestli se budete spolu modlit, zůstanete spolu, budete se vzájemně obdarovávat láskou, jakou Bůh obdarovává každého z vás. Děti je nutné učit modlitbě a rodiče se mají modlit spolu s dětmi.

Lidé se na mne obracejí s otázkou, jaké rady mohu dát manželům, kteří jsou rozhádaní. Vždy odpovídám: „Ať se modlí a odpouštějí si.“ Dětem z rozvrácených rodin říkám totéž: „Modlete se a odpouštějte.“ Osamoceným matkám, zbaveným rodinné opory rovněž opakuji: „Modlete se a odpouštějte.“

Využívej dar zpovědi

Na naší cestě k plnosti štěstí je absolutně nezbytná jedna věc: zpověď. Zpověď je úkonem pokory, svátostí lásky a odpuštění, ve které dovoluji Ježíši, aby mě zbavil všeho, co mě rozděluje a ničí. Ke zpovědi máme přistupovat s velkou prostotou, jako děti.

Jestliže tě něco trápí, jdi ke zpovědi a očisti své srdce, protože Ježíš prostřednictvím kněze ti všechno odpouští. Jak obdivuhodný je tento Boží dar, díky kterému může ten, kdo je obtížen hříchem, pokleknout ke zpovědnici a již za chvíli odejít zcela očištěn.

Každý večer před spánkem musíš udělat zpytování svědomí (nevíš, zda se dočkáš rána!). Všechno, co tě trápí, co zatěžuje tvé svědomí, musíš vyznat ve zpovědnici a potom napravit. Na příklad jestliže jsi někomu něco ukradl, postarej se, abys mu to vrátil. Jestliže jsi někomu ukřivdil, ihned ho odpros, neodkládej to. Je-li to nemožné, alespoň vyznej před Bohem, že toho velice lituješ. Je dobré jít ke zpovědi a osvobodit se od tíže, která nás tlačí, a mít čisté srdce.

Hřích kráčí s námi, je v nás. Nesmíš podlehnout znechucení a zoufalství, ale musíš věřit v něžnou Boží lásku. Jsme pro něho drahocenní, když nás tak něžně miluje, že nás utvořil ve svých dlaních. Když se ti zdá, že tvoje srdce už puká bolestí, pomysli na to: „Jsem pro něho drahocenný. Miluje mě. Volá mě jménem. Jsem jeho vlastnictvím.“

Pamatujme, že Bůh je milosrdným Otcem všech lidí. Jsme jeho dětmi a vždy nám odpouští, osvobozuje nás, uzdravuje, jen když se k němu obrátíme. Ale napřed se podívej do hloubi svého nitra, jestli v něm není zášť vůči jiným osobám, kterým nedokážeš odpustit, protože není množné se obracet k Bohu s prosbou o odpuštění, jestliže sám jiným neodpustíš. Pamatujte, že jestliže vaše lítost bude opravdu upřímně, vycházet z čistého srdce, Bůh vám jistě odpustí. Modlete se, abyste dokázali odpouštět těm, kteří vás zranili, nebo těm, které nemilujete, a odpusťte jim tak, jak bylo i vám odpuštěno.

Objev poklad Eucharistie

Když se budeme klanět Kristu skrytému v Eucharistii, budeme ho moci spatřit v pokorných zanedbaných tělech chudáků. Svůj den začínáme účastí na mši svaté a svatým přijímáním a končíme hodinovou adorací, která nás přibližuje k Ježíši a spojuje s ním i s ubožáky, skrze které sloužíme jemu. Nemohu si představit ani jeden den bez Eucharistie. V ubožácích se dotýkám Ježíše, spojuji se s ním, sloužím mu, posilována jeho láskou.

Jsme stvořeni pro lásku, tak velice lačníme po Bohu. Proto se Ježíš s námi dělí o svůj božský život a lásku tím, že se nám dává v Eucharistii za pokrm. V ní potkávám jeho, dostávám ho, miluji ho a potom ho objevuji a sloužím mu v těch nejchudších z nejchudších. Můj život by byl prázdný, kdybych nepřijímala každý den svaté přijímání. Jen díly horlivé modlitbě a svatému přijímání můžeme žít s Ježíšem a pro Ježíše i pro naše ubohé.

Nemůžeme svůj život oddělit od Eucharistie. Lidé se nás ptají: „Odkud čerpáte radost a sílu dělat to, co děláte?“ Všechno získáváme od Krista, přítomného v Eucharistii. Proto je Eucharistie centrem našeho života… Bez Ježíše bych nebyla schopna prožít ani den, ba ani hodinu svého života.

Odhalit smysl utrpení

Není možno následovat Ježíše bez přijetí kříže. Každý musí vzít svůj kříž a provázet Ježíše na jeho cestě na Kalvárii, a jen tak budeme mít účast na radosti zmrtvýchvstání. Utrpení není trest, ale znamení, že se co nejvíce přibližujeme k Ježíši, trpícímu na kříži, že on nás může políbit, ukázat nám svou lásku, umožnit nám podíl na jeho poslání. Nedovolte nikdy, abyste v době noci utrpení zapomněli, že ve spojení s Kristem se utrpení stává cestou, která vede do radosti zmrtvýchvstání.
br> Nejtěžší nemocí bohatého Západu je nedostatek víry a lásky a pocit, že nás nikdo nepotřebuje. Fyzické nemoci můžeme léčit různými léky, ale osamocenost, zoufalství a beznaději můžeme léčit jen vírou a láskou. Mnoho lidí na světě umírá, protože jim chybí kousek chleba, ale mnohem více jich umírá z nedostatku víry a lásky. Chudoba na Západě je zvláštním druhem chudoby způsobené osamoceností a uzavřeností vůči Bohu, nedostatku duchovního života. Hlad po lásce je hladem po Bohu. Matka TerezaVyšlo v časopise Světlo 2. ČÍSLO / XII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2024 (28.05.2024)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2024)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 22. 01. 2020 | 3137 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace