Zajímavé...

Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část

Bertl, doverujem-a-verim. blogspot.com/ „Bertl“, jak jí říkali, se narodila 2. ledna 1922 v Mannheimu-Neckarau. Už v prvních dnech života se u ní projevil handicap: křivá páteř a nožičky. Lékaři se pokusili dítěti pomoci dostupnými léčebnými procesy. Aby jí pokrčené nožičky natáhli, uložili ji na desku a kolena zatížili. Dítě muselo snášet toto „mučení“ celý rok.

Jenže právě tehdy v Německu zuřila velká hospodářská krize, matčina peněženka se brzy vyprázdnila. Přitom všem tom neštěstí však měla i štěstí, zaměstnala se v nemocnici a když se věnovala práci, o malou Bertl se starali babička a teta.

Je škoda, že se na tento posvátný dětský život téměř zapomnělo, neboť modlitba za svaté kněze a nová kněžská povolání je dnes ještě naléhavější! Jestliže se někteří kněží dopustili hrozných hříchů, je to nejen nespravedlnost vůči ostatním lidem, ale také vážná škoda pro celou svatou Církev. Právě proto je nezbytná modlitba mnohých za svaté kněze. A také vytrvalá a důvěřivá prosba Pánu žně, aby povolal mladé muže ke kněžství, pomohl jim toto volání slyšet a odpovědět.

Když měla Bert čtyři roky, přijali ji na ortopedickou kliniku v Heidelberg-Schlierbach, kde musela snášet velmi bolestivou léčbu. Přesto zůstali lékaři a sestřičky překvapeni, jak toto malé dítě snášelo tuto léčbu klidně a trpělivě. Jenže ani tato léčba nepomohla a matka přivezla malou Bertl domů nevyléčenou. Později zase onemocněla s močovým měchýřem a zápalem plic, z těchto chorob se však vyléčila. Bertl se pak dostala do rukou lékařů v Tübingenu, ale stejně jako jejich předchůdci, holčičce nedokázali pomoci. Její nožičky zůstaly slabé a vykřivené, svaly ochablé a páteř pokřivená.

Bertl však mimo všech "lapálií" měla aktivní a inteligentní mysl, která se jí vyvinula mnohem dříve než ostatním dětem v jejím věku. Často byla sama a aby se zabavila, máma jí přinesla obrázkovou knihu, hračky, náboženské obrázky a na zvídavé dceřiny otázky s radostí, aby jí mysl intelektuálně stimulovala, odpovídala.

Není tedy divu, že dvouletá Bertl uměla říci sérii modliteb a veršů. Máma jí řekla, aby je vyslovovala jasně, srozumitelně a s úctou. "Podívej, nikdy nejsi sama," říkala jí s láskou. Jindy, když musela odejít do práce, jí zase řekla: "Dítě, nebuď smutná, musím jít vydělat na chléb, ale Bůh se na tebe dívá. Bůh má jasné oči, jasnější než je slunce, a ony vidí všechno."

Jednou, když byla Bertl smutná, ji takto utěšovala: "I když nemůžeš běžet k Ježíšovi do kostela, On tvou modlitbu slyší, ale do nebe se dostaneš jen když máš čisté a zbožné srdce." Maličká Bertl jí odpověděla s nevinností: "Maminko, chci si dávat pozor. Obvykle jsem tak chudá stavitelka."

Matka ve volném čase často četla dceři o svatých. I ti Bertl velmi zaujali a hodně se ohledně nich ptala. Bylo to povzbudivé poznání zjistit, že všichni měli srdce zaplněné náboženskými myšlenkami. Ale nejraději byla a moc se tomu těšila, když ji máma vzala v neděli odpoledne na procházku. Obvykle ji nesla na rukou, nebo tlačila ve vozíku. A Bertl cestou domů prosila: "Jen trochu rychleji, abych mohla být u drahého Boha a Marie v kostele!" Matka spolu s dítětem pokaždé nabraly před svatostánkem novou sílu a radost.

Bertl se navzdory všem neduhům dokázala radovat ze života, ale velmi ji bolelo, když slyšela, jak se jí děti na ulici posmívají nebo jak se o ní dospělí vyjadřují s lítostí, jiní zase pohrdavě. A proto jednou řekla mámě: "Dobře, nejsem bohatá, ale ani chudá. Mám mnohem více času, než kdybych byla zdravá a můžu tedy udělat mnohem více dobra pro drahého Boha."

Na podzim, v roce 1929 se matka rozhodla umístit Bertl do domova, kde by dostala přiměřené vzdělání. Nebylo to pro ni lehké, měla pocit, že umístěním dcery do domova se vzdává vší naděje na její vyléčení. V idylickém domě v Rohrbach se o Bertl a další handicapované děti staraly členky komunity sester Niederbronnské.

Bertl, doverujem-a-verim. blogspot.com/


V červenci 1930 nastala opět změna, domov v Rohrbachu se rušil a děti i s personálem se měly přestěhovat do sousedního města Schlierbach, kde pro ně právě dokončili jejich nový domov. Bertl se tak krátce ocitla v domě své babičky, aby zde prožila krátké prázdniny. Okamžitě bylo na ní znát, že se vyvinula i navzdory fyzickým neduhům.

Bertl se v novém domově okamžitě adaptovala. Společnost jí dělaly děti, které mohly chodit, ale také, které ty, které byly nepohyblivé. Bertl měla jeden problém - neuměla se sama obléct. Ale nevzdala se. Stále a znovu to trpělivě zkoušela a její štěstí, když si mohla nakonec sama obléknout punčochy, jen málokdo umí prožít. Dokonce se učila i sama jíst. Slabé ručičky jí to dovolily jen velmi pomalu a málo.

V novém domově se nevynechávala ani náboženská výchova, Bertl se vždy ráda zúčastnila mše svaté a velmi ráda chodívala do kaple i ve všední dny, když věděla, že tam bude kněz. Nevynechala ani jednu mši svatou, často se modlila před svatostánkem, věděla, že tam žije Ježíš, nebeský lékař nemocných.

Kromě toho se úplně zapojila do vyučovacího procesu, ráda i zpívala, smála se a byla šťastná, když se zapojila do sborového zpěvu. Volný čas využívala čtením. Přečetla téměř všechny knihy, které tamní knihovna nabízela. Začínala pohádkami a pak už četla jen životopisy svatých a jiných zbožných osob. V domově, zvaném Wielandheim, se vyučovala i hudební výchova a ruční práce, i zde se projevila její zručnost v jemném háčkování. Na hodinách katechismu byla velmi pozorná, není divu, že patřila mezi nejlepší žákyně. Když se dozvěděla, že Ježíš vykoupil svět svým dobrovolně přijatým utrpením a získal pro nás milost Božích dětí, probudila se v ní touha brzy přijmout Spasitele do svého srdce.

Když se na svátek Krista Krále (tehdy se slavil v říjnu) začalo mluvit o přípravě na první svatou zpověď a první svaté přijímání, velmi zpozorněla. Ale zanedlouho zesmutněla, protože někteří si mysleli, že je na takový slavnostní akt ještě příliš mladá. Když k ní později přišla sestra představená, Bertl se zeptala: "Sestro představená, je to pravda, že se ještě nesmím zpovídat a svatě přijímat?" Sestra se usmála: "Dítě, pojď se mnou, pan kaplan tě čeká."

Zpověď se stala pro Bertl radostí, každý večer se v kapli lítostivě modlila: "Spasiteli, nehleď na moje hříchy, pohleď na moje ochotné srdce!" Blížící se Vánoce měly pro Bertl dárek – konečně mohla poprvé přijmout svátost smíření. Její radost byla obsažena ve slovech: "Jestli máš za pasem pytel plný kamenů, jsi šťastný a vděčný, když ti je někdo vezme!"

Bertl se jednoho dne zeptala kněze, jak by se mohla co nejrychleji stát dítětem s hodným přijímáním a tak se skutečně přiblížit ke Spasiteli. Kněz jí doporučil, aby si oblíbila zejména Ducha Svatého. A tak se Bertl denně modlila sjednocujíc své myšlenky s Matkou Boží a andělem strážným, řka: "Duchu Svatý, i ty mi pomáháš neklesat na duchu. Pošli mi ze svého milosrdenství sluneční světlo do mého srdce!" Modlila se tedy nejen za sebe, ale i za kněze a jeho práci s prvopřijímajícími dětmi.

Když byl jednou kněz sklíčený, protože děti jen velmi těžko chápaly biblické příběhy, modlitby a odpovědi katechismu, řekla mu: "Pane kaplane, jsme příliš hloupí, jen jeden nám může pomoci, Duch Svatý." Bertl totiž to, co vyzkoušela sama na sobě, chtěla předat i jiným.

Duch Svatý působil v jejím srdci úžasně. Při jesličkové slavnosti na Zjevení Páně hovořil kněz o úloze misionářů ohlašovat Ježíše Krista všem, kteří Ho ještě neznají. Bertl se jeho slova hluboce dotkla. Tehdy si uvědomila, že i když je nemocná a bezradná, může udělat hodně dobra a být malou misionářkou, když bude modlitbou a utrpením podporovat kněze a misionáře v jejich práci pro duše. Touto myšlenkou byla velmi nadšená, když pochopila, jak se její život, omezený nemocí, rozšiřuje pro celý svět.

To, co se během těchto týdnů odehrávalo v duši malé Bertl, ví skutečně jen drahý Bůh, ale určitě to byla i touha po svatém přijímání a radost ve Spasiteli. Od té doby se stala pozornější. Hodiny náboženské výchovy prožívala ještě pozorněji. Měla velkou radost, když po hodině šla s ostatními dětmi do kapličky, kde se před svatostánkem pomodlily, zazpívaly si a přijaly požehnání. Bertl si tehdy říkala: "Toto je místo, kde žiješ, Ježíši. Ó Ježíši, velmi tě miluji!"

Ani během Svatého týdne nebyla jiná. Vděčně políbila rány Spasitele na kříži. Na Velikonoční pondělí, 6. dubna 1931, byl ve Wielandheimu den prvního svatého přijímání. Bertl i s ostatními dětmi šly časně ráno ve slavnostním průvodu do vyzdobené kaple. Všechny děti měly nějaký handicap, ale kněz je ve svém kázání podpořil slovy: "Nemusel Mesiáš tohle všechno vytrpět, aby dosáhl své slávy?" (Lk 24,25) Kněz měl nutkání říct, že jedno nebo dvě slabé děti přinesou Církvi svým utrpením více požehnání, než kdyby byly zdravé a žily dlouhý život.

Potom nastala pro Bertl vytoužená chvíle. Kněz popošel k jejímu invalidnímu vozíku a dal jí Tělo Ježíše Krista. Bertl večer řekla ošetřující sestře: "Myslím, že to byl můj nejlepší den. Víš, nemůže to být vždy tak krásné, člověk by musel zemřít radostí!" Ale slíbila Pánu to, co bylo napsáno na modlitební kartičce, kterou dostala - Vždy jako dnes!

Vždy chtěla přijmout Spasitele s touto touhou, láskou a vděčností. "Vždy jako dnes! Moje předsevzetí na celý život a věrná i ve smutku. Spasiteli, požehnej mě!" Tato slova si zapsala spolu se slovem Ježíše Krista z kázání při prvním svatém přijímání.

Po těchto blažených chvílích ji opět začal tlačit kříž. Bertl onemocněla vážným zápalem plic. Během Svatého týdne zemřel v domově chlapec na stejnou nemoc, pečovatelé se báli, že jí může podlehnout i Bertl, proto jí kněz dal poslední pomazání. Bertl však při přípravě na svaté přijímání pochopila smysl utrpení a svých vlastních útrap. Věděla, že po tom všem utrpení, snášeném pro drahého Boha, ji čeká nový život. I proto byla klidná, uvolněná a jednou sestře vesele řekla: "Je to pravda, sestro, že v nebi nebudu potřebovat korzet? A co ten invalidní vozík, nechám ho na zemi?"

Protože její zdraví bylo opravdu chatrné, ba až prachbídné, přišla ji navštívit i máma, aby své milované dítě ještě jednou viděla a rozloučila se s ní. Bertl ji v dobré víře utěšovala: "Maminko, nebuď smutná. Prosila jsem drahého Boha, abych zemřela dřív než ty." A navzdory všem útrapám s radostí čekala v horečce celé noci, až se přiblíží smrt. Ale ta měla čas.

Všichni obyvatelé ústavu, zvláště děti, které s ní byly u prvního svatého přijímání, se modlily za její uzdravení. Téměř každý den ji navštěvoval i Pán Ježíš ve svatém přijímání. Duben se potichu přehoupl do měsíce květena a do Bertina pokoje zaléhal zpěv mariánských písní při květnových pobožnostech. Zvlášť ráda poslouchala svou oblíbenou píseň - Rozkvetla květina v máji - a v jejích jemných prstících projížděl růženec. Bůh vyslyšel modlitbu dětí a Bertl krizi překonala. Začala se uzdravovat a všechno se začalo obracet k lepšímu.

Lékař jí povzbudivě řekl: "Možná se teď naučíš chodit. Co myslíš, byla bys šťastná?"
"Ach, kdybych se to ještě směla naučit... kdybych aspoň jednou v životě okusila, co je to běhat," Bertl si povzdechla.

Ale když za několik dní za ní přišel kněz, zcela změněna mu řekla: "Víte, pane kaplane, velmi ráda bych zemřela. Lepší, než jsem byla v den prvního svatého přijímání, už asi ani nebudu, když tak moc miluji drahého Spasitele. A teď mi říkají, že se možná naučím chodit. Asi mi jen chtěli udělat radost. Vždyť mám na výběr jen ze dvou cest - běhat, nebo zemřít."

"Buď klidná, Bertl, ještě nejsi zdravá a nadále se modli: Chci všechno tak, jak chceš ty, Pane Ježíši. A později si popovídáme ještě o něčem jiném," utěšoval ji kněz. Potom jí dal požehnání a požádal ji o modlitbu k Matce Boží za obrácení hříšníků.

V pokoji byly spolu s Bertl i jiné děti, spolu s nimi se hned po knězově odchodu pomodlila desátek růžence.

... později si popovídáme o něčem jiném, tato slova se naplno zarezonovala v jejím srdci. O několik dní později, když ji znovu navštívil kaplan, řekla mu: "Pane kaplane, je tu ještě něco jiného, ​​ale není to nic se smrtí, ani s běháním, co tím myslíte? Nebylo by lepší, kdyby mě Spasitel nechal ještě několik let trpět? Toto jste měl minule na mysli?"

"Ano, dítě, uhádla jsi," pousmál se kněz, "utrpení, ale jiné než dříve. Trpět s Ježíšem pro něco velkého."

Bertl mu přiznala, jak v ní zarezonovala jeho slova během kázání na Velikonoční pondělí. "Upřeně jste se na mě podíval, tak mi teď pomozte, prosím."

Kněz věděl, že dívka má při tak podlomeném zdraví šanci jen na několik málo let života. "Bertl, čas, který ti Bůh dává, je požehnáním. V této době milosti si musíš stanovit jasný cíl života. Pak se tvá duše stane ještě krásnější. Měla bys růst ve věrné oběti Spasitelovy školy, jak říká svatý Pavel, který také hodně pracoval a trpěl pro Ježíše. Žít podle pravdy a v lásce, dokud nepřijdeme k němu, neboť On, Ježíš, je hlavou." (Ef 4,15) "Ó, pak bych se tedy musela stát apoštolkou, žačkou Pána Ježíše, tohle jste měl na mysli, když jste se na mě tak upřeně podíval při kázání?"

"Ano, dítě. Teď se modli jak nejlépe umíš až do konce měsíce a pak budeš mít jasno o svém životním úkolu."

Ve dvou kázáních během květnových pobožností, kterých se mohla zúčastnit i Bertl, se mluvilo o malé Marii Filippetto z Padovy a o ochrnutém mnichovi Hermanovi. Kázání ji velmi oslovila. A hned měla jasno. Podle vzoru malé Marie z Padovy se bude nyní obětovat tak, jak se obětovala ona za pohanské děti, kněze a misionáře a po vzoru ochrnutého Hermana se každý den modlit jeho krásnou modlitbu Salve Regina se všemi nemocnými. "Všechny své modlitby obětuji a všechny bolesti obětuji za kněze, misionáře a pohanské děti. To je moje malé tajemství." A opravdu obětovala Bohu přímo s hrdinskou odvahou svá každodenní utrpení, práce a modlitby. K malým obětem našla příležitost i při soužití s ​​ostatními dětmi a představenými, ve škole i v kapli, u stolu nebo při hrách a tři roky, které jí Bůh daroval, se staly bohatým apoštolátem obětí a modlitby, skrytým zdrojem požehnání pro Církev.

Bertl od té doby své heslo, které si vybrala na Bílou sobotu - Stále jako dnes! - doplnila slovy - Věrně v utrpení!" a brala je opravdu vážně. Po poznání života svatého Aloise z Gonzagy, obětovala na jeho počest šest neděl (týdnů) a to v ní posílilo pevné odhodlání kráčet po cestě utrpení, na kterou nastoupila. Bertl byla vždy upřímná. V náboženském úkonu nestrpěla polovičatost, ani bezduché úkony, jejím pevným základem zbožnosti byla důvěra a odevzdanost do Boží vůle. Věděla, že Bůh ji chrání a opatruje, její jemná duše vnímala všechna Boží vnuknutí a naučila se přijímat v hluboké úctě Boží dopuštěné.

Nejkrásnějším rysem jejího života byla právě úcta k Bohu, její život byl jako rovná čára k Bohu, kterému sloužila s dětinskou věrností. Denně si pečlivě zpytovala svědomí. "Dnes jsem byla netrpělivá," zapsala si do deníku, "ale zítra to napravím."

Druhý den si už zapsala: "Dnes jsem to napravila. Děkuji ti Pane Ježíši, že jsi mi pomohl." A takto plynul její život bez hříchu, bílé roucho milosti si uchovala krásné a neposkvrněné. Duše byla naplněna úctou k Pánu Ježíši, u kterého se cítila docela šťastná. "Dnes jdu ke zpovědi," zapsala si do deníku, "chci si opět zachovat čisté srdce a pokusit se být příští týden mnohem lepší. Chci pracovat pro svou duši a dávám si předsevzetí - kdekoli jsem a co dělám, můj Otec Bůh mě sleduje."

"Dnes chci přinést alespoň jednu oběť z lásky ke Spasiteli, který je pro nás korunován trním." - "Ježíši, něco pro tebe. Drahý Spasiteli, požehnej mě!" — "Dnes jsem obětovala svaté přijímání za lidi, kteří nevěří ve vzkříšeného Spasitele. Ať je drahý Bůh osvítí, aby to viděli." — "Ježíši, dej mi svou milost, abych opět trpělivě snášela své utrpení."

Velmi ji mrzelo, když se lidé chovali při mši svaté neuctivě, nebo lhostejně, když bleskovou řečí odříkávali modlitby. Bertl se na mši svaté pohltila do modlitby, s očima upřenýma na oltář, nebo monstranci. Každou neděli, kterou mohla, přistupovala ke svatému přijímání a často ho obětovala i za svou vlast. A zůstávala sjednocená s Ježíšem i poté, během celého dne, protože "teď je někde na zemi mše svatá." Tuto lásku k Ježíšovi přenesla i na ostatní - respektovala lékaře, vychovatele, sestry a kněze a svou poslušností a ochotou měla vliv i na ostatní děti, přičemž byla rezervovaná a vůbec nechtěla na sebe poutat pozornost.

Zpovídala se dvakrát za měsíc a své předsevzetí obnovovala každý měsíc. Protože milovala pravdu, vždy poctivě posuzovala svůj vnitřní život a přinášela malé oběti ve službě misie a pohanských dětí.

Bertl šířila kolem sebe skutečnou radost. Přestože měla neustálé bolesti, nikdy nebyla mrzutá a smutná, naopak, skvěle obveselovala ostatní děti. Při hrách napodobovala lékařku, jindy byla učitelkou, nebo na sebe vzala roli matky a projevovala neobyčejné pedagogické schopnosti. Hodiny náboženství ráda kořenila humorem, při kterém ji stále naplňovala myšlenka na nebe, kde jednou bude skákat a běhat se zdravými údy a bez korzetu. "Ale nemyslete si, děti, že se dostaneme do nebe jen tak docela snadno, když nebudeme opravdu dobré. Nejprve pro to musíme něco vykonat. Kdo si myslí, že tam drahý Bůh pustí každého lajdáka, pořádně se mýlí. Kdo na zemi více lenošil, tím více se mu zatočí hlava, až se ocitne u nebeské brány... Kdo má špatné svědomí, nikdy nemá pokoj. Stále v něm vrtá červík jako v jablíčku. Fuj, jak je to hnusné, tak červivé jablko!"

Betl byla bezprostředně veselá a pramenem k této radosti byla její vroucí láska k Bohu, kterou živila modlitbou a obětí. Apoštolát modlitby a utrpení rozšířil její duši, naučil ji hluboce se vžívat do ubohosti a bolestí svých druhů a stále ji vyzýval, aby neúnavně vyprošovala vždy nové poklady svým chráněncům v tiché kapli, kde mohla nerušeně mluvit s drahým Bohem a přednášet mu své prosby za kněze, misionáře a pohanské děti. Všechny příležitosti využila k obětem.

"Dnes tě ten korzet pořádně tlačí," řekla jí jednou v létě ošetřovatelka. Venku bylo 30°C. "Ať jen tlačí," odvětila Bertl s úsměvem, "hříchy svírají a tlačí mnohé duše ještě víc. Nedávejte mi ho dolů, sestřičko, místo toho ať raději Bůh odpustí některému umírajícímu hříchy." Takovými oběťmi nashromáždila poklad dobrých skutků k obrácení hříšníků a záchranu pohanských dětí. Takto uplynuly tři roky.

Po předvánoční zpovědi v roce 1934 řekla kaplanovi: "Důstojný otče, tři roky jsou pryč, ó jak jsem ráda. Mám pokračovat i v novém roce?"

Nejprve jí kněz poradil, aby se modlila zejména za milosrdenství od Jezulátka. "Bojíš se smrti? Co myslíš, byla bys připravená?"

"Nebojím se," odpověděla Bertl, "vím, co bude následovat. Jsem připravená, ach, ano."

Pan kaplan se na ni vlídně podíval: "Byla jsi Pánu Ježíši věrná, odevzdej se mu tedy zase tak, aby s tebou naložil, jak se jemu líbí. On sám jediný ví, jestli budeš dál žít, nebo brzy přijde konec. Využij každý den jako dosud, tak neztratíš žádnou milost, ani tu největší." Bertl ho poslechla a kráčela dál svou apoštolskou cestou, až jí Boží prozřetelnost upravila cestu k největší a poslední životní oběti.

Orthopaedische Universitaetsklinik Heidelberg, Immanuel Giel, CC BY-SA 4.0, commons ...


Na Vánoce jí teta přinesla kalendář dětského časopisu Manna mládeže, který vydávají salvatoriáni v Berlíně. Našla v něm hádanku o ceny. Vyluštila ji, poslala redaktorovi, ale v dopise kromě toho ještě napsala: Jsem 13letá mrzácká dívka a jmenuji se Bertl Baumannová. Jsem ochrnutá na obě nohy, mám stále zakřivenou páteř a neustále musím sedět v invalidním vozíku... Mou misionářskou obětí je modlitba a utrpení, které denně obětuji za misie... Byla bych šťastná, kdyby moje vyluštění bylo správné..."

Asi za 14 dní obdržela odpověď. V dopise byla nejen potvrzena její výhra, ale otec redaktor jí oznámil, že losování bude později. Povzbudil ji i poukázáním na svou poruchu sluchu. "Jen se přesvědč, tvá nemoc ti přinese spásu, ve věčnosti poznáme, jak to s námi Bůh myslel dobře. Modlitbou a obětováním svého utrpení dokážeme mnohem více přispět ke spáse jiných, než kdybychom byli zdraví. Proto jsi mě velmi potěšila ujištěním, že denně nabízíš své utrpení za misie. Můžeš to samozřejmě spojit i s jinými věcmi, například za obrácení hříšníků, nebo za sjednocení Německa ve víře." Otec redaktor přiložil k dopisu i malý obrázek, na kterém byla popsána myšlenka Kněžské soboty, která slouží k posvěcení kněží a dodal, že i ona může, jako dítě obdařené utrpením, obětovat všechny své bolesti, modlitby a práce za posvěcení kněží. Tehdy ležela Bertl v posteli s chřipkou. Když si přečetla dopis s podivuhodným poselstvím, hluboce ji to dojalo a hlava i srdce se zaplnily myšlenkami o svaté kněžské sobotě. Navzdory vysoké horečce se její mysl zcela vyjasnila. Celé tři roky patřily její všechny modlitby, práce, radosti i utrpení pohanským dětem, misionářům a kněžím, co jiného může dát teď, když ne svůj život? A Boží milost spolu s růžencem, jehož zrníčka přebírala, opět pracovala. Tak plynul den za dnem, všichni si mysleli, že chřipka brzy přejde a Bertl bude moci vstát z postele.

"Vyhrála jsem hlavní cenu," řekla sestře představené, "tou výhrou je pro mě kněžská sobota. Je to velká, svatá věc, té se zúčastním."

Do kněžské soboty 2. února 1935 zbývalo ještě devět dní. Bertl pozvala sestru, aby se s ní těch devět dní modlila a zároveň v duši udělala rozhodnutí: Drahý Bože, chci ti dát všechno, co mi zbývá, na svou první kněžskou sobotu. Dej mi tu milost! Ó, Bože, požehnej mou vůli a vezmi si... můj... život... za kněze!

Zpovědníkovi neřekla nic, zato se každý den modlila i přes nemoc a připoutání na lůžku, obětní modlitbu za kněze. Chtěla se od sester dozvědět víc o kněžské sobotě, ale nic o tomto poslání nevěděly.

Přiblížil se první pátek v měsíci. Bertl se ráno vyzpovídala, přijala Tělo Pána a celý den setrvala v modlitbě. Když ji navštívil ústavní kněz, prosila ho, aby co nejdříve promluvil k dětem v kázání o úctě k Pánu Ježíši a jeho kněžím. Po obědě vyznala sestře představené, kterou ctila jako vlastní matku, záležitost svého srdce. "Zítra nabídnu Bohu, na svou první kněžskou sobotu, svůj život za kněze."

Její nemoc se v posledních dnech zlepšila, nikdo nemyslel na nebezpečí smrti, ale Bertl se stále modlila a neustále nabízela Bohu svůj život za kněze. Tak se přehoupla noc z pátku do soboty, její první kněžské soboty.

(pokračování)

lmaresz,  CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 09. 2022 | 957 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace