Zajímavé...

Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové

Zvlášť v těchto dnech, kdy častěji přemýšlíme nad utrpením Pána Ježíše, nám může přijít vhod tento silný text. Nikdo netvrdí, že se to přesně takto stalo, ale na druhou stranu můžeme v této souvislosti připomenout slova Jana Pavla II., který prý po shlédnutí filmu Umučení Krista hluboce dojat pronesl: "Takhle nějak to asi bylo". Kéž by tento text přispěl k tomu, abychom víc pronikali do tajemství Kristovy lásky.
Průvod se dal opět do pohybu. Ježíš poháněn brutálními údery popravčích, shrbený pod svým břemenem byl nucen stoupat s námahou po křivolaké stezce vedoucí na Kalvárii...

Z vrcholu kalvárského návrší byl výhled na celé město. Místo ukřižování má kruhovitý tvar jako široké náměstí, kam vede pět chodníků. Patero cest a chodníků se nachází všude v Palestině v blízkosti vodních pramenů ke koupání nebo ke křtu, jako je rybník v Betsaidě. Mnoho měst má také pět bran. Ve Svaté zemi má tato tradice hluboký prorocký význam, který nachází své naplnění v pěti ranách našeho Pána: je to pět otevřených cest k našemu vykoupení.

Farizeové na koních přibyli na místo ukřižování od západu, ze strany, kde stoupání není tak strmé, zatímco odsouzenci přicházeli z protilehlé strany, která je příkřejší. Setnina římských vojáků se rozmístila kol dokola, aby zabránila případným nepořádkům. Někteří z nich hlídali zločince, kteří leželi na zemi na zádech s rukama připoutanýma k příčným břevnům kříže. Lůza, otroci a pohané se nebáli znečištění, a proto se shromáždili kolem křížů. Děti byly poslány pryč. Okolní vrcholy u hory Gihon se hemžily velikonočními poutníky. Bylo tři čtvrtě na deset, když Ježíš dorazil na vrchol Kalvárie. Jak žalostný byl pohled na Pána Ježíše na smrt bledého a zmučeného k nepoznání! Lůza po něm házela hlínou a volala: „Pojď, velký králi, vezmeme ti míru na tvůj trůn!“ Viděla jsem Ježíše, jak se sám položil na zem na kříž, aby umožnil katům vzít míru pro otvory na hřeby na rukou i nohou. Farizeové se mu přitom krutě vysmívali. Když s tím skončili, přinutili ho vstát a zavedli ho k díře vydlabané ve skále, kam ho brutálně strčili. … Pak ho zavřeli a dva ho v tomto vězení hlídali. Na vrcholku Golgoty začaly přípravy k popravě. Místo pro ukřižování byla kulatá vyvýšenina, na kterou se vystupovalo po schůdcích. Na této přirozené plošině byl připraven otvor na zapuštění kříže, až bude pozdvižen. Na konci klád připravovali otvory pro zaražení hřebů. Nahoru upevnili tabulku s nápisem a dole patku pro oporu nohou. Na vertikálním trámu vy dlabali několik prohlubní, které měly vytvořit prostor pro trnovou korunu a pro záda, aby tělo bylo podepřeno a celá váha nespočívala jen na rukou.

Pacholci strhli z Ježíše jeho plášť, kovový pás a sňali mu plášť z bílé vlny, takže zůstal stát ve svém šatu. Protože tuniku nešlo přetáhnout přes trnovou korunu, strhli mu ji hrubě z hlavy a otevřeli rány na hlavě. Pán zůstal jen s rouškou kolem beder a v bílém škapulíři, který pokrýval jeho ramena. Ten se přilepil na jeho rány, a když mu ho strhávali, způsobili mu velké bolesti. Hluboká rána od nesmírné tíže kříže vyvolávala nesmírné bolesti. Záda a ramena byly zraněny až do kosti a nahé tělo hrůzně zdeformováno, oteklé a zanícené. Ježíš, opravdový obraz bolesti, byl sražen katy na své smrtelné lůžko. Vzali jeho pravou ruku a položili na otvor připravený v ramenu kříže a pevně ruku přivázali.

Pak jeden z biřiců klekl kolenem na jeho nejsvětější hruď. Držel otevřenou jeho ruku, která se stahovala, a druhý vrazil do dlaně této ruky tlustý a dlouhý hřeb s ostrým hrotem a bušil do něho těžce kladivem. Spasitel vydal bolestný vzdech a krev stříkala na ruce katanů. Počítala jsem rány kladivem, ale na počet jsem pak zapomněla. Kladiva katanů byla železná a měla tvar tesařských kladiv, ale byla velká a tvořila s rukojetí jeden kus. Hřeby byly tak velké, že se před nimi Ježíš třásl, a když by ly zatlučeny do jeho rukou a nohou, přečnívaly na druhou stranu kříže. Když přibili jeho pravou ruku, zjistili, že levá nedosahuje k připravené díře. Proto přivázali na levou ruku provaz, opřeli se nohama o kříž a táhli ze všech sil, až ruka dosáhla k otvoru. Ježíš nevýslovně trpěl, protože mu zcela vykloubili paže. Kati si opět klekli na ruku a na hruď a přibili levou ruku, ze které ihned vytryskl pramen krve. Bolestné vzdechy Spasitele bylo slyšet i přes těžké rány kladiva. Kati pak natáhli Pánovy nohy, které se skrčily v důsledku násilného napínání paží, a přiváza li je provazy. Opět se nepodařilo dosáhnout až k připravenému podstavci a zahrnuli Pána kletba mi a nadávkami.

Někteří z katů chtěli vyvrtat nové díry pro ruce, protože se jim zdálo obtížné přemístit podstavec, o který se mají opírat nohy. Ale pak uvázali provazy a táhli pravou nohu, až do sáhli na podstavec, a působili tím Ježíši těžká bolestivá vykloubení. Přivázali mu hruď a ruce, aby se nevytrhly z hřebů. Pak přivázali levou nohu přes pravou a přibili je hřebem delším, než jaké byly použity na ruce, a zatloukli ho až do dřeva kříže. Viděla jsem, že hřeb prošel oběma nohama a podstavcem. Přibíjení nohou bylo mnohem krutější v důsled ku napětí v celém těle. Když byl kříž vztyčen, bylo asi 15 minut po poledni.

Když byl kříž postaven a dopadl na dno díry, celý se zatřásl. Ježíš vydal bolestný výkřik, jeho rány se zvětšily a řinula se z nich krev. Hlava sevřená v trnové koruně silně krvácela. Vrazi přistavili žebřík a odvázali provazy, kterými přivázali tělo během křižování. Krev začala silněji proudit a vyrazila ze všech jeho ran. To mu působilo nesmírné bolesti. Patřila jsem na Pána s něžným soucitem, jak pní na kříži s korunou na hlavě, krev mu zalévala oči, pootevřená ústa, vlasy a vousy, hlava padala na hruď. Když se probral z mrákot v důsledku tíže trnové koruny, pozvedl hlavu s velkou námahou. Jeho hruď se zvedla a pod ní se vytvořila hluboká prohlubeň, břicho bylo propadlé. Ramena, lokty, zápěstí, stehna, nohy, všechno vykloubené. Jeho údy byly napjaté a svaly zpřetrhané, takže bylo možno spočítat jeho kosti. Tělo bylo pokryté strašnými ranami, černými, modrými, žlutavými. Krev mu tekla v podpaží a stékala po nohou a zavlažovala spodní část stromu kříže. Krev nejdříve živě červená bledla a stávala se mokvavou. Zohavené svaté tělo Pána se podobalo bezkrevné mrtvole.

V poledne pokryly nebe těžké mraky. V půl jedné, v tzv. židov ských šest, se slunce zázračně za tmělo. Krátce nato se celé nebe zatáhlo a zrudlo. Lidi i zvířata za chvátil strach. Samotní farizeové se dívali na nebe se strachem. Byli zrudlým nebem tak zděšeni, že přestali proklínat Ježíše. Když se vrátilo denní světlo, viděla jsem Pána viset na kříži, bledého a bělejšího než dříve pro ztrátu krve. Setník vytrhl vojákovi z ruky houbu, vykroutil ji, naplnil octem a podal ji na kopí Ježíši k ústům. Poslední hodina Pánova byla blízko. Bojoval se smrtí jako obyčejný člověk. Studený pot pokrýval celé jeho tělo a jeho hruď se dmula stále silněji.

Jan pod křížem utíral jeho nohy rouškou. Marie Magdaléna zničená bolestí byla opřena za křížem. Svatá Panna stála na nohou mezi křížem Ježíše a kajícího lotra a podpírala ji Maria Salome a Maria Kleofášova. Když nastal konec, Ježíš řekl: „Dokonáno jest!“ Pozvedl hlavu, vydal velký výkřik, silný a líbezný, který pronikal nebe i zemi: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha.“ Když sklonil hlavu a vydechl naposled, bylo asi 15 hodin. Viděla jsem jeho duši, jak sestupu je do podsvětí jako bílá postava. Jan a zbožné ženy padli před ním do prachu. Všechno bylo dokonáno, Pánova duše opustila jeho tělo. Poslední výkřik Svatého svatých otřásl zemí a těmi, kteří ho slyšeli. Kalvárská skála pukla a mnoho domů se zhroutilo. Těch několik málo, kteří ještě zůstali na Kalvárii, se bilo v prsa a spěchali domů. Viděla jsem je hluboce dojaté, jak trhali své šaty a sypali si popel na hlavu.

Jan a svaté ženy se zvedli a věnovali se s láskou Panně Marii. Abenadar, který podával Ježíši ocet, byl neobyčejně dojat. Zůstal na koni a nemohl odtrhnout zrak od Ježíšovy tváře korunované trním. Kůň sklonil hlavu a setník povolil uzdu. V tom okamžiku ho osvítilo světlo milosti a cítil se proměněn. Pyšné a železné srdce setníka se zlomilo jako kalvárská skála. Zahodil daleko kopí, bil se v prsa a vydal výkřik jako nový člověk: „Požehnán buď Hospodin všemohoucí, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův! Toto byl jistě spravedlivý, pravý Boží Syn!“ V poslední křeči se Ježíšovo tělo stalo bezkrevným a zbledlo neobyčejným způsobem. Jeho rány, ze kterých v hojnosti vytekla krev, vypadaly jako temné skvrny… Když se Ježíš odevzdal smrti, pozvedl svou hlavu korunovanou trním a nechal ji klesnout pod tíhou bolesti. Jeho rty bledé a stažené zůstaly pootevřené bez všeho napětí. Jeho ruce držené hřeby se uvolnily a celá tíha těla spočinula na nohou, které se roztáhly do stran a natočily poněkud kolem hřebu.Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: administrátor | Vydáno dne 23. 03. 2010 | 18388 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: časopis Světlo 11/2010
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace