Zajímavé...

Ukřižované Slovo

V těchto svatých postních dnech jsme zváni, abychom rozjímali o ponížení Ježíše, Slova a Syna Božího.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Bylo na počátku u Boha. Vše bylo skrze ně a bez něho nebylo nic. Co bylo v něm, byl život a ten život byl světlem lidí...“ (Jan 1,1–4)

Silou svého Slova povolaného k životu – to Slovo je Ježíš Kristus – stvořil Bůh z ničeho všechno jedním činem věčné lásky. Každý z nás je tedy dílem Stvořitelova Slova, to znamená podivuhodným plodem třikrát svatého, Duchem Svatým oživeného vyjádření.

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi… Bůh řekl: »Budiž světlo,« a bylo světlo.“ (Gn 1,1–3)

To není všechno. Existujeme jenom na základě láskyplného zájmu, který nám Bůh prokázal. Kdyby se jen na okamžik od nás odvrátil, zmizeli bychom. Zdroj našeho života nespočívá ani v přirozenosti, ani v našich osobních schopnostech. Jenom Bůh Stvořitel dovoluje, že jsme.

„A jak by něco mohlo přetrvat, kdyby sis to nebyl přál? Nebo jak by se uchovalo, co bys nebyl povolal?“ (Mdr 11,25)

Tato nezměrná tajemství, která nám byla nebem zjevena, neunikají satanovi, jehož vztek neustále roste od té doby, kdy Stvořitel zařídil převahu lidské přirozenosti nad přirozeností andělů v osobách Ježíše a Marie, Krále a Královny viditelného a neviditelného vesmíru.

„Nikdy se nepokořím před nějakou tělesnou bytostí, i kdyby to byl Bůh, a ještě méně před jeho Matkou, já, největší z andělů,“ řval ďábel do tváře Nejvyššímu předtím, než byl svržen do pekel. Jeho nenávist vůči lidstvu pochází od onoho strašného dne, kdy se satan ve svém odmítání Božích cest jednou provždy zřekl milosti a stal se na věky zoufalým. Není se čemu divit, že udělal všechno, aby lidi, kteří jsou Pánu tak milí a drazí, zničil a uvedl do záhuby. Jeho vztek proti Slovu, které se stalo člověkem, dosáhl vrcholu ve dnech pašijí. Zradit, obvinit, zatknout, odsoudit, zesměšnit, mučit a nakonec zabít! To byl jeho v dějinách stvoření dosud nikdy nevídaný plán. Ale v těchto dějinách – nepředstavitelných, jaké kdy mohly být vymyšleny – potřeboval jako spolupachatele ještě jiná „spřízněná stvoření“: Jidáše, zákoníky a starozákonní kněze, krvelačný dav, vojáky… Byli to skutečně lidé, kteří Krista zabili – lidé, jejichž lásku Bůh na oplátku očekával!

Tím, že satan vnukl tento nanejvýš krutý čin, podepsal svoji porážku, protože touto obětí všech obětí způsobil vykoupení božských rozměrů, které bylo schopné vykoupit všechno tvorstvo. Ukřižovaný navždy porazil jeho pekelnou moc!

„Nyní je soud nad tímto světem; nyní bude kníže tohoto světa vyvržen ven; a já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny lidi k sobě.“ (Jan 12,31–32)

Ukřižovat Slovo! Ukřižovat Slovo, které se stalo člověkem!

Když člověka Ježíše, Slovo života, přibili na hanebnou šibenici kříže, obětovali své dokonalé zaslepenosti pramen všeho bytí v pokusu jej odstranit.

Nepřátelé Kristovi si nebyli vědomi dosahu svého konání a učinili jím útok na Původce, na Stvořitele a Dárce všeho dobra, od něhož dostali své bytí a jímž byli zachováni, ale také na jediný, věčný a jistý původ lidské naděje a smysl všech věcí! A kdyby byl Ježíš skutečně zahynul, přestalo by v tom okamžiku stvoření existovat.

V každé etapě pašijí, při každé nové ukrutnosti, jež mohla být vnuknuta jenom ďáblem, byl zasazen úder nějakému atributu božské existence, a tento úder se projevil také na jeho pronásledovatelích, kteří zničili milosti, jež Bůh velkodušně vlil do duší lidem dobré vůle.

Ježíš říká: „Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leč skrze mne.“ (Jan 14,6)

Je Kristus takovou cestou, že nikdo nepřijde k Otci jinak, než skrze něho? Pak ho zatkněme, spoutejme řetězy a vláčejme ho po cestě, kterou jsme pro něho vybrali, po cestě jeho odsouzení! My jsme pány jeho osudu stejně jako svého.

Je Kristus osvobozující pravda? (srov. Jan 8,32) Přivažme ho ke kůlu, bičujme ho až do rozedrání, protože tuto pravdu nechceme.

Je Kristus život, Alfa a Omega každého bytí? Zabijme ho, pak uvidíme, kdo zůstane: jestli on, nebo my!

Ježíš říká, že je Synem Otce v nebesích? Osvoboďme místo něho Barabáše, opravdového syna zcela skutečného otce naší společnosti – bar-abbas znamená „syn otce“! Dejme přednost „synu otce tohoto světa“ před tím, který tvrdí, že je Synem Božím!

Ježíš jim řekl: „Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa; já z tohoto světa nejsem.“ (Jan 8,23)

To vše je ještě dnes úmysl popíračů Krista, těch, kteří nevěří, „jejichž chápání zaslepil bůh tohoto světa, aby neviděli zářit evangelium slávy Krista, jenž je obrazem Božím“. (2 Kor 4,4)

Kdo z těch, kteří ho obviňovali, si byl vědom toho, že se uskutečňuje slovo za slovem proroctví Izaiášovo, a jsou účastni na nejvyšší oběti, na oběti Beránka Božího, který byl vydán pro naši spásu? A kdo z těch, kteří se považovali za tak silné, třeba jen tušil, že by neměli žádnou moc nad Synem Božím, kdyby jim nebyla dána shůry? (srov. Jan 19,11) „...přináší svůj život jako smírnou oběť… a jím se naplní Hospodinova vůle.“ (Iz 53,10)

Ale toho ještě nebylo dosti. Pomsta satanova nebyla ještě dokonalá, dokud vtělené Slovo nebylo uráženo všemi.

„Svlékli ho a oděli mu šarlatový plášť, potom spletli korunu z trní, vložili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali rákos. A poklekali před ním, vysmívali se mu a říkali: »Buď zdráv, židovský králi!« A plivali na něho, vzali ten rákos a bili ho po hlavě.“ (Mt 27,28–30)

Proto musela Věčná Spravedlnost být vydána zrádcem, aby byla odsouzena falešnými svědectvími. Aby se Král králů objevil v oděvu jako loutka a dostal nejpotupnější a nejkrutější korunu ze všech! Proto byla moc Boha, který se stal člověkem, vybavena posměšným žezlem! Tím byla moudrost zesměšněna brutálními lidmi a svatá tvář Pomazaného Božího byla pokryta hnusným pomazáním plivanci.

„Ježíš tedy vyšel ven, měl trnovou korunu a purpurový plášť; a Pilát jim říká: »Ejhle, člověk!«“ (Jan 19,5)

Dokonalý člověk, který přišel, aby nám předal naši důstojnost jako dědicům Otce, byl vystaven na odiv po bičování, které ho úplně znetvořilo, takže se mnohých „zmocnil děs – neboť on už neměl lidskou podobu a už nevypadal jako člověk.“ (Iz 52,14)

Kníže pokoje se měl stát obětí rozvášněného davu. Kdo by ještě věřil, že je „základem světa“, když ho viděl tak žalostně padat k zemi pod tíží kříže?

On potvrdil, že „z Jišajova kmene vzejde výhonek“ (Iz 11,1): Dřevo mělo být nástrojem jeho umučení! A jeho ruce, o nichž se říkalo, že působí zázraky, měly být přibity údery kladiva.

Vojáci a přihlížející volali: „Jsi-li Boží Syn, sestup z kříže!“ (Mt 27,40) Při žádné etapě božského umučení netušil žádný z těch, kteří se Ježíši posmívali, mimořádný dosah toho dění: Ukřižovaný měl „svou smrtí učinit bezmocným toho, jenž má moc nad smrtí, to je ďábla.“ (srov. Žid 2,14)

„Ale on byl proboden za naše zločiny, zdrcen za naše provinění. Trest, jenž nám vrací pokoj, spočívá na něm a v jeho ranách nacházíme uzdravení. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý si šel vlastní cestou a Hospodin dal, že na něho padla provinění nás všech.“ (Iz 53,5–6)

Tak byl „Pastýř národů“, který procházel našimi ulicemi, aby hledal zbloudilé ovce, přibit na kříž s rozepjatýma rukama v proměňujícím objetí světa. On je pramen živé vody a dostal jako jediný nápoj žluč a ocet.

A protože on je Láska, muselo být zmučeno také jeho nekonečně svaté srdce. Tu uviděl satan zděšeně, jak z rány jeho boku tryskají prameny klíčící církve, jejíž božská moc rozdrtí jeho hanebnou hlavu: voda křtu a drahocenná krev, která dává život věčný.

Tím bylo všechno dokonáno podle Písma svatého. „Když nadešla šestá hodina, po celé zemi se zatmělo až do deváté hodiny.“ (Mk 15,33) Lidé zabili Boží Slovo, Světlo světa!

„On smazal na úkor zákonných nařízení náš dlužní úpis, jenž byl proti nám; zrušil jej tím, že jej přibil na kříž. Oloupil Knížectva a Mocnosti a veřejně je vystavil na odiv tím, že je nutí jít ve svém triumfálním průvodu.“ (Kol 2,14–15)

Z Maria heute 3/2018 přeložil -mp
Vyšlo v časopise Světlo 10. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2024 (28.05.2024)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2024)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 02. 03. 2022 | 863 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace