Zajímavé...

Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 19, 1 - 10) popisuje Ježíšovu návštěvu v domě celníka Zachea v Jerichu. Ježíšova přítomnost zcela změnila Zacheovi život.

Lukáš podává o Zacheovi dvě informace: byl hlavní celník a byl bohatý. Celnici byli obvykle oproti ostatním movitější, takže zmínkou o jeho bohatství evangelista klade na to důraz. V předchozí 18. kapitole Lukáš zachytil epizodu o bohatém předním muži, který odešel smutný, protože Ježíš od něj žádal, aby prodal všechno, co má a následoval ho (srov. Lk 18, 22). Ježíš na jeho odchod zareagoval slovy: "Snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království." (Lk 19, 25) Již dříve jsme slyšeli podobenství o boháči a Lazarovi (srov Lk 16). Postoj Lukášova evangelia k bohatství je spíše kritický a odmítavý. Jak dopadne setkání Krista se Zacheem?

Touha vidět

Zacheus je popsán, že byl malé postavy. Řecký výraz "helikia" může znamenat "tělesný vzrůst". To je například význam v Lk 2, 52, kde se o Ježíši píše, že rostl v "moudrosti a věku" (doslova "na vzrůstu"). Avšak "Helikia" má také význam "délka života" jak dokazuje Lk 12, 25: "A kdo z vás si může o jediný loket ke svému životu (doslova "přidat loket ke svému vzrůstu)?" Myslím, že zmínka o malé postavě nese oba tyto významy. Zacheovi bránil vidět Ježíše nejen jeho tělesný vzrůst, ale především styl života, jaký vedl. Kvůli touze vidět Ježíše riskoval posměch a dobrou pověst, když se vyškrábal na strom. Možná doufal, že jeho větve a listí ho zakryjí. Musíme obdivovat tuto touhu Zachea, která překonává všechny tělesné (zástup, malá postava) i psychologické (výsměch, pověst) překážky. Zvědavost vidět Krista se v Zacheovi mění v úkon skutečného obrácení.

Boží zájem

Vše dává do pohybu Boží Syn. Oslovuje celníka jménem, nežádá si od něj pozvání či souhlas, ale říká mu: "Dnes musím zůstat ve tvém domě." Řecké sloveso "déi" překládáme "je třeba, muset" a v našem evangelním úryvku vyjadřuje "Boží zájem". Bůh se "musí" zastavit v jeho domě, neboť přináší spásu a Bůh chce zachránit každého člověka.

Zacheova odpověď doprovází spěch a radost. V Lukášově evangeliu je radost znakem skutečného přijetí Krista. Při zvěstování narození syna Zachariášovi v Lk 1, 14 se píše: "Budeš se radovat a plesat." Při narození Ježíše Krista anděl oznamuje: "Zvěstuji vám velkou radost, která bude patřit všem lidem." Učedníci jsou plni radosti, když se poprvé vrátí z ohlašování: "Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo s radostí. ... Ale neradujte se z toho, že se vám poddávají duchové, ale radujte se, že vaše jména zapsána v nebi" (Lk 10, 17 - 20). Lukáš popisuje radost z toho, když se obrátí hříšník: "Takovou radost mají Boží andělé z jednoho hříšníka, který činí pokání." (Lk 15, 10) Radost nezaznívá v žádném jiném evangeliu tak hlasitě jako právě v Lukášově. Je to i pro nás výzva, aby to, že jsme Ježíšovi učedníci a žijeme podle evangelia, nás naplňovalo radostí.

Otevřít svůj život

Zacheus přijal Ježíše ve svém domě. To není jen geografické označení místa. Celník vpouští Krista do svého soukromí. Otevírá mu svůj život. Otevřme Ježíšovi své životy, přinese nám to radost, přinese nám to spásu.

Už zmíněný bohatý muž odmítl Ježíšovu výzvu: "Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi." (Lk 18, 22) Nyní Zacheus spontánně přislíbil dát polovinu majetku chudým. Možná se ptáme, proč nerozdal všechno. Je tu však ještě jeden aspekt Zacheovy konverze. Mojžíšův zákon přikazoval při zpronevěře majetku vyplatit poškozenému plnou cenu a k tomu přidat jednu pětinu hodnoty (srov. Lv 6, 5; Nm 5, 6 - 7). Zacheus udělal větší rozhodnutí. Přislíbil vrátit čtyřnásobnou hodnotu. Tím je zdůrazněna radikálnost Zacheova pokání. Dělá víc, než jen přikazoval Mojžíšův zákon. Vidíme, že to nebyla jen Ježíšova fyzická přítomnost v jeho domě, ale v Ježíši Bůh vstoupil do jeho srdce.

Učinit rozhodnutí teď

Pro Lukášovo evangelium je slovo "sémaron" - "dnes" velmi důležité. Poprvé se objevuje při Ježíšově narození, když anděl oznamuje pastýřům: "Dnes se vám v městě Davidově narodil Spasitel, Kristus Pán." (Lk 2, 11) V nazaretské synagoze Ježíš řekne: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." (Lk 4, 21) Boží Syn před smrtí odpovídá kajícímu lotrovi: "Amen, pravím ti: dnes budeš se mnou v ráji." (Lk 23, 43) V našem nedělním úryvku se slovo "dnes" vzpomíná hned dvakrát a vždy jde o Ježíšova slova: "Zache, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě!" (Lk 19, 5); "Dnes přišla spása do tohoto domu. Vždyť i on je Abrahamovým synem." (Lk 19, 9) Evangelista Lukáš zobrazuje Božího Syna, který přichází na svět po čase starozákonních proroctví a před časem Církve. Ježíšovo působení na zemi je "střed času". V Ježíši přichází Boží nabídka spásy pro člověka "tady a teď". Zacheus učinil rozhodnutí hned jako svou odpověď na přítomnost Krista v jeho životě. I k nám Bůh promlouvá dnes. Neodkládejme naši odpověď.

Bůh hledá člověka

Zcela poslední věta evangelního úryvku vysvětluje celé Ježíšovo jednání: "Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo (se ztratilo)." (Lk 19, 10) Tentýž výraz "tó apololós" - "to, co se ztratilo" je až třikrát použit v podobenství o ztracené ovci (Lk 15, 4. 6. 9). Odkaz Lukáše je zřejmý. Zacheus je ztracenou ovcí, kterou se dobrý Pastýř, Ježíš Kristus, vydal hledat. Už nyní lépe rozumíme, proč Pán Ježíš říkal, že "musí zůstat v domě". Neboť Bůh je takový. Bůh "musí" hledat člověka a hledá, dokud ho nenajde. Papež František často zdůrazňuje: "Bůh se nikdy neunaví hledáním člověka, ale zda jsme se my neunavili hledáním Boha?" Jak je to s námi?


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 1. 11. 2019 naleznete zdeZacheus,  pubblico dominio, it.m.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (08.01.2023)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2023)
P. František Trstenský: Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (03.12.2022)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (26.11.2022)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
P. František Trstenský: Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 11. 2019 | 3093 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace