Zajímavé...

Tajemství fatimského tajemství

Fatima, foto z: magnificat.sk Před sto lety se třem dětem ve Fatimě zjevila Panna Maria. Ani dnes neutichají dohady o tom, co vlastně viděli, slyšeli a co to pro nás znamená.

Je konec dubna roku 2000. Do karmelitánského kláštera sv. Terezie v portugalské Coimbře přichází vzácná návštěva. Místní biskup Serafim de Sousa Ferreira e Silva doprovází hosta přímo z Vatikánu.

Arcibiskupa Tarcisia Bertoneho, sekretáře Kongregace pro nauku víry, které předsedá kardinál Joseph Ratzinger, poslal do Portugalska samotný papež Jan Pavel II. Mise vatikánského preláta je jasná - důkladně si promluvit s 93-letou řeholní sestrou Marií Lucií de Jesus e do Coração Imaculado.

Vyprávění sestry Lucie

Na rozhovor s vatikánským vyslancem se karmelitánská řeholnice nijak zvlášť nepřipravovala. Vždyť nač? Jako jediná žijící účastnice zjevení Panny Marie ve Fatimě v roce 1917 se s církevními hodnostáři, ale také s obyčejnými lidmi o zázračných událostech ze svého dětství vyprávěla už nesčetněkrát.

"Sestra Lucie byla jasné a klidné mysli," píše se v zápisu ze setkání. Arcibiskup Bertone během něj ukázal sestře Lucii více než půlstoletí starý list. "To je moje písmo," zareagovala sestra Lucie po tom, co si znovu přečetla řádky, které sama napsala začátkem roku 1944. Na příkaz místního biskupa Josého Alvese Correia da Silvy tehdy zaznamenala vzpomínky na to, co se stalo 13. července 1917. Tyto události vešly do dějin pod označením fatimské tajemství.

Když sestra Lucie dopsala své vzpomínky, na zapečetěnou obálku uvedla, že může být otevřena až po roce 1960. "Tento datum určila Panna Maria?" Zeptal se jí arcibiskup Bertone. "Nebyla to Paní, ale byla jsem to já, která jsem napsala rok 1960, protože podle mé intuice před rokem 1960 by nebylo pochopeno, pochopeno by mohlo být až potom. Nyní je lze lépe pochopit. Napsala jsem, co jsem viděla, interpretace nepatří mně, ale papeži," odpověděla sestra Lucie.

Na otázku, jestli hlavní osobou vidění byl papež, sestra Lucie odpověděla, že ano. "Neznali jsme jméno papeže, Paní nám neřekla jméno papeže, nevěděli jsme, jestli to je Benedikt XV. nebo Pius XII. nebo Pavel VI. nebo Jan Pavel II., byl to však papež, který trpěl, a to způsobovalo utrpení i nám," vysvětlila sestra Lucie. Následně potvrdila, že plně souhlasí s tvrzením papeže Jana Pavla II., který v osobě trpícího papeže viděl sebe samého.

"Byla to mateřská ruka, která vedla směr kulky, a se smrtí zápasící papež se zastavil na prahu smrti," řekl o atentátu z 13. května 1981 Jan Pavel II., na něhož atentátník Ali Agca střílel právě ve výroční den počátku zjevení Panny Marie ve Fatimě.

***

Dva týdny po setkání arcibiskupa Bertoneho se sestrou Lucií přijel do Fatimy i samotný papež, aby zde vyhlásil sourozence Hyacintu a Františka Martovy, sestřenici a bratrance sestry Lucie, za blahoslavené. Státní sekretář Svatého stolce Angelo Sodano při této příležitosti oznámil, že brzy dojde k historickému zveřejnění dlouho utajované třetí části fatimského tajemství.

Dlouho očekávaná chvíle nastala 26. června 2000. Poprvé poznal fatimské tajemství v jeho úplnosti. "Neodhalila se žádná velká záhada; závoj budoucnosti nebyl stržen. Vidíme církev mučedníků století, které se právě končí, zobrazenou scénu, popsanou symbolickým jazykem, který není snadné rozuzlit," napsal v teologickém komentáři kardinál Joseph Ratzinger.

Proč Fatima přitahuje pozornost i po tolika letech? Proč se nejen tam, ale i na jiných místech světa zjevuje Panna Maria? Proč byla třetí část fatimského tajemství tak dlouho ukrývaná před zraky veřejnosti? A proč navzdory úplnému zveřejnění je stále zahalena rouškou tajemství a stává se zdrojem konspiračních teorií?

Důvody zjevení? Matka chce mluvit s dětmi

Kněz Peter Mášik je správcem Farnosti Sedmibolestné Panny Marie v Bratislavě-Petržalce. Čtenářům Postoje.sk není zcela neznámý - před časem jsme si s ním povídali o významu zpovědi. Jako dogmatický teolog se dlouhodobě zabývá i problematikou mariánských zjevení. Do Fatimy se poprvé dostal ještě v 90. letech během studia v Římě a vrací se tam neustále. Tráví tam i tyto dny.

"Tak, jako pozemské matky neustále zůstávají v kontaktu s dětmi vzdálenými z domova, i Pannu Marii posílá Bůh, aby jako matka přicházela ke svým dětem a mluvila s nimi," vysvětluje Mášik důvody mariánských zjevení. "Dějiny spásy mají svůj průběh a duchovní úkol Panny Marie se v této fázi lidských dějin zvětšuje. Podle některých světců zástavu křesťanské víry ponesou v posledních časech právě mariánští ctitelé."

Katolické učení důsledně rozlišuje mezi veřejnými a soukromými zjeveními. "V Kristu Bůh řekl všechno, čili vyjádřil sebe samého. Proto se Boží zjevení uzavřelo uskutečněním Kristova tajemství, které našlo vyjádření v Novém zákoně," konstatuje kardinál Ratzinger v teologickém komentáři k fatimského tajemství.

Ratzinger zároveň připomíná slova Katechismu katolické církve, že ačkoli je zjevení dokončeno, obsah není plně rozvinutý. "Pravdy obsažené ve Zjevení pouze nepřímo, zaobaleně, implicitně mohou být v soukromém zjevení vyjádřeny explicitně, přímo, výraznějším způsobem," říká kněz Mášik

K těmto názorům se přidává profesorka teologie Jana Moricová, která působí na Katolické univerzitě v Ružomberku. Jako přední mariološka se pravidelně účastní na celosvětových mariologických kongresech ve Fatimě.

"Každé soukromé zjevení je projevem Boží lásky a milosrdenství v dané době a je aktualizací jeho Zjevení. Panna Maria tak projevuje svou mateřskou péči o lidi. Nemůže mlčet, když vidí, že lidé odmítají Boha a spějí k zatracení," říká Moricová, podle níž Fatima zdůrazňuje klíčovou pravdu víry, že Bůh chce spasit každého člověka.

Anděl, Maria a rotující slunce

Na první pohled je nepochopitelné, proč jsou nejčastějšími adresáty soukromých zjevení Ježíše či Marie právě děti. Kardinál Ratzinger nabízí jednoduché vysvětlení: "Jejich duše není ještě zkažená, jejich vnitřní schopnost vnímání je ještě málo poškozená." Připomíná, že Ježíš Kristus na kritiku velekněží a starších, že není vhodné, aby děti volaly hosana, reagoval slovy starozákonního žalmu: "Z úst nemluvňat a kojenců připravil sis chválu."

Když se Panna Maria zjevila třem malým pasáčkům na úbočí Cova di Iria ve Fatimě, neuměli číst ani psát. Nejstarší Lucie měla 10 let, její bratranec František měl 9 a nejmladší Hyacinta 7 let. Ještě před samotnými zjeveními Panny Marie se Lucii v roce 1915 několikrát zjevil anděl. Další rok se jí zjevil opět, přičemž účastnými byli už i její bratranec a sestřenice. Anděl pokoje, jak se jim představil, vyzval děti, aby se hodně modlily a obětovaly za hříšníky, přičemž je naučil jednoduchou modlitbu: "Ó, můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti a miluji tě. Odpusť těm, kteří nevěří v tebe, nemilují tě, neklanějí se ti a nedoufají v tebe."

foto z www.fatima2017.cz


Při jednom z dalších setkání anděl naučil děti další modlitbu: "Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se ti klaním a obětuji ti předrahé tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnost, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Panny Marie tě prosím za obrácení ubohých hříšníků."

K prvnímu zjevení Panny Marie dětem došlo 13. května 1917, když se vracely z Cova di Iria před blížící se bouří. "Začali jsme sestupovat po svahu a hnát ovce k silnici. Když jsme byli přibližně v polovině svahu, skoro u velkého dubu, viděly jsme nový blesk a po několika krocích jsme spatřily nad menším dubem paní oblečenou v bílém šatě, zářící více než slunce," píše sestra Lucie ve svých vzpomínkách.

Děti se zastavily asi jeden a půl metru od zázračného zjevení, přičemž Maria je uklidňovala, aby se nebály. "Přišla jsem vás požádat, abyste sem přicházely po šest následujících měsíců třináctého dne vždy ve stejnou hodinu. Potom vám řeknu, kdo jsem a co chci," řekla dětem a tak se začala série každoměsíčních setkání. Panna Maria si během nich s dětmi vyprávěla, modlila, přičemž postupně přicházely stále větší zástupy lidí.

Z dnešního pohledu je nejvýznamnější třetí setkání, ale pro místní obyvatele byly nejvíce fascinující události, ke kterým došlo 13. října při posledním zjevení. Více než 70 tisíc přítomných bylo svědky nebeského úkazu, kdy se uprostřed zatažených oblaků najednou objevilo slunce, která začalo hýřit barvami a rychle rotovat. Událost, která se zmiňuje i v dobovém tisku, trvala několik minut a zděšení přítomní si mysleli, že nastal konec světa.Vykonání zázraku Panna Maria předem slíbila dětem jako důkaz pravosti zjevení. Vyprávění pasáčků totiž odmítali věřit i jejich rodiče, pustili se do nich církevní i světští představitelé, děti byly lékařsky vyšetřovány, vyslýchány a dokonce i uvězněny.

"Není snadné být vizionářem," upozorňuje kněz Mášik. "Panna Maria při takové osobě nestojí 24 hodin denně a nešeptá jí, co a jak má dělat. Vizionář zůstává svobodným člověkem, který musí zápasit a čelit pochybnostem i pokušením. Zjevení automaticky nedělá z vizionáře světce." Zatímco František a Hyacinta zemřeli krátce po zjeveních, jak jim předpověděla Panna Maria, Lucia nesla svůj úděl až do nového tisíciletí.

Moje Neposkvrněné srdce nakonec zvítězí

Více než tančící slunce dnešní lidi zajímá to, co se vlastně stalo 13. července 1917, kdy se Maria setkala s dětmi potřetí. "Panna Maria nám ukázala velké ohnivé moře, které se zdálo, že je pod zemí," napsala sestra Lucie ve svých vzpomínkách z roku 1941.

"Démoni a duše, ponořeni v tom ohni, byli jakoby průhlední a černí nebo bronzoví, v podobě lidí se pohybovali v ohni, nesení plameny, které vycházely z nich samých, spolu s oblaky kouře, padajíc ze všech stran, podobně jako padají jiskry při velkých požárech, bez váhy a rovnováhy, mezi voláním a vzdechy bolesti a beznaděje, které vzbuzovaly hrůzu a naháněly strach," vzpomíná sestra Lucie, která při tomto vidění vykřikla strachem tak, že to slyšeli všichni okolostojící.

"Démoni měli hrůzostrašné a odporné tvary neznámých a strašných zvířat, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo jen okamžik. A díky naší dobré nebeské Matce, která nás předem ujistila, že nás vezme do nebe (v prvním zjevení), jinak myslím, že bychom zemřeli strachem a hrůzou," končí Lucie vzpomínání na první část tajemství. Rozechvělá Hyacinta na toto vidění reagovala pokleknutím a modlitbou, kterou děti naučila Panna Maria: "Ó Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují."

Virgen de Fátima, Eduardo Segura, CC BY-NC-ND 2.0, www.flickr.com


Po vidění pekla k dětem promluvila Panna Maria. "Viděly jste peklo, kam padají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, Bůh chce ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Pokud budou dělat to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a budou mít klid. Válka skončí, ale pokud nepřestanou urážet Boha, během pontifikátu Pia XI. začne jiná, ještě horší," reprodukuje sestra Lucie slova Panny Marie.

Na výhrady, že druhá světová válka začala až po skončení pontifikátu Pia XI., Ne během něj, sestra Lucia reagovala slovy, že Maria určitě vzpomínala Pia XI. Podle Lucie začátek války znamenal už anšlus Rakouska, ke kterému došlo rok před smrtí tohoto papeže.

"Když budete vidět noc, ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že jde potrestat svět za jeho zločiny prostřednictvím války, hladu a pronásledování církve a Svatého otce," pokračovala Panna Maria. Zmiňovaným neznámým světlem byla podle sestry Lucie neobvyklá polární záře v noci z 25. na 26. ledna 1938.
<>br> "Aby se tomu předešlo, budu žádat zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a odčiňující svaté přijímání o prvních sobotách. Pokud přijmou moje požadavky, Rusko se obrátí a budou mít klid; pokud ne, roznese své bludy do celého světa, šíříc války a pronásledování církve. Dobří budou mučeni, Svatý otec bude hodně trpět, mnohé národy budou zničeny," pokračovala Panna Maria a dodala: "Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno období míru."

Tajemná třetí část

Třetí část fatimského tajemství se sestra Lucie nejprve zdráhala zapsat. Učinila tak až 3. ledna 1944 na žádost biskupa Correia da Silvy. Zápisky navazují na první dvě části tajemství - obsahují důraznou výzvu k pokání a popisují utrpení církve včetně zabití papeže. Na obálku, do které Lucie vložila své svědectví, napsala, že může být otevřena až po roce 1960.

Biskup uchovával zapečetěnou obálku ve svém archivu až do roku 1957, kdy ji na žádost Svatého stolice odevzdal do tajného archívu Posvátného oficia, což byl úřad předchozí Kongregaci pro nauku víry. O tomto kroku informovali i sestru Lucii.

Jako první se s obsahem obálky plánoval seznámit papež Jan XXIII., který to zaznamenal i do svého osobního deníku. "P. Philippe, komisař Svatého stolce, mi přinesl dopis obsahující třetí část fatimského tajemství. Vyhrazuji si přečíst si ho se svým zpovědníkem," zapsal si Jan XXIII. 17. srpna 1959. Nakonec však zapečetěnou obálku vrátil zpět do archivu.

Janův nástupce Pavel VI. si třetí část fatimského tajemství přečetl 27.března 1965. Následně obálku vrátil do archivu s rozhodnutím text nepublikovat.

Jan Pavel II. se s obsahem tajemství seznámil 18. července 1981, dva měsíce po neúspěšném atentátu. V tomto případě se zmiňují už dvě obálky - bílá s původním textem v portugalštině a oranžová s překladem do italštiny. V polovině srpna byly obálky předány zpět do archivu.

Spory o platnosti zasvěcení Ruska

Papež Jan Pavel II. po atentátu nabyl nejen přesvědčení, že slova třetí části fatimského tajemství se vztahují na jeho osobu, ale zároveň v novém světle pochopil druhou část o zasvěcení Ruska.

Osobně připravil modlitbu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, kterou chtěl pronést na Letnice 7. června 1981 v bazilice Panny Marie Větší v Římě. Jelikož na slavnosti se v důsledku atentátu nemohl osobně zúčastnit, zaslal modlitbu v podobě audionahrávky.

Akt svěření pak zopakoval 13. května 1982 ve Fatimě, kam přišel v den výročí atentátu poděkovat Panně Marii za ochranu. Potřetí modlitbu zasvěcení přednesl v rozšířené formě během Svatého roku vykoupení 25. března 1984 na náměstí sv. Petra v duchovním spojení s biskupy z celého světa.

O zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panna Maria nežádala pouze v červenci 1917, ale znovu i 13. června 1929, kdy se zjevila sestře Lucii v kapli kláštera ve španělském městě Tuy. "Přišla chvíle, kdy Bůh žádá, aby Svatý otec ve spojení se všemi biskupy světa zasvětil Rusko mému Neposkvrněnému Srdci; slibuje, že ho takto zachrání,"řekla Panna Maria Lucii. "Mnohem později si mě Panna Maria v důvěrném sdělení postěžovala:, Nechtěli slyšet mou žádost? ... Jako král Francie budou litovat, ale to už bude pozdě. Rusko mezitím rozšíří své bludy po světě, vyvolá války a pronásledování církve. Svatý otec bude hodně trpět"

Přestože nejen Jan Pavel II., ale před ním už Pius XII. 31. října 1942 svěřil celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, dodnes se objevují tvrzení, že ani jedno z těchto zasvěcení nebylo platné. Nepomáhají ani slova samotné sestry Lucie, která dopisem ze dne 8. listopadu 1989 potvrdila, že zasvěcení v roce 1984 bylo provedeno podle přání Panny Marie. "Žádná další diskuse ani jiné žádosti nemají opodstatnění," rezolutně prohlásila i samotná Kongregace pro nauku víry.

Ani tato prohlášení některým nestačí. "Bůh dal nějaký požadavek, který je třeba poslechnout přesně a nevybírat si z ní jen něco. Zasvěcení dosud nebylo učiněno přesně dle žádosti Panny Marie, protože Rusko nebylo v zasvěcujícich modlitbách nikdy výslovně zmíněno," upozorňuje kněz Mášik, přičemž připomíná stejný názor, který sdílel světoznámý exorcista Gabriele Amorth.

Znění zasvěcujících modliteb Jana Pavla II. dává Mášikovi za pravdu - Rusko v nich přímo zmíněno není. V zasvěcení z roku 1984 se však nacházejí slova: "Zvláště ti svěřujeme a zasvěcujeme ty lidi a ty národy, které toto svěření a toto zasvěcení zvlášť potřebují." Je velmi pravděpodobné, že Jan Pavel II. při jejich vyslovování myslel právě na Rusko. Že by to nebesům nestačilo?

Mariološka Moricová odmítá, aby fatimská tajemství byla interpretována výlučně úzkostlivým způsobem. "S doslovnou interpretací fatimského tajemství jsem se nesetkala ani na odborné teologické úrovni," říká Moricová. Na jednom z mariologických kongresů ve Fatimě zaznamenala i názor, že "Marii zřejmě nešlo o obrácení země, ve které byl největší počet ikon na jednoho obyvatele, proto je třeba hledat širší význam jejích slov".

Paolo Porsia,  CC BY-SA 2.0, flickr.com,


Jistý nadhled doporučuje i kardinál Ratzinger: "Ne každý prvek ve vidění musí mít konkrétní historický smysl. Důležité je vidění jako celek a jen vycházejíc z celkového významu obrazů lze chápat jejich detaily. "Někteří jsou však přesvědčeni, že pokud by k zasvěcení Ruska došlo přesně podle přání Panny Marie, nedošlo by k rozšíření komunismu. Zároveň za jeho zhroucením vidí zasvěcující modlitbu v roce 1984.

Samotná sestra Lucie vícekrát zdůraznila, že interpretace zjevení, které prožila, nepatří jí, ale výhradně papeži. Odůvodněnost takového přístupu dosvědčuje například i to, že při třetí části fatimského poselství měla intuici, že k jeho pochopení dojde už po roce 1960. Ta se však ukázala jako nesprávná.


Co Vatikán zatajuje

Polemikami kolem platnosti či neplatnosti zasvěcení Ruska se dohady spjaty s fatimského tajemstvím zdaleka nevyčerpávají. Během uplynulých desetiletí kolem něj vyrostla celá spleť nejrůznějších konspiračních teorií. Velká část z nich vychází z přesvědčení, že Vatikán dodnes utajuje některé jeho části.

Loni musel reagovat dokonce i emeritní papež Benedikt XVI., který se k společenskému a církevnímu dění po odchodu z papežského stolce vyjadřuje jen výjimečně. Na jednom z amerických tradicionalistických portálů se totiž objevily informace, že součástí třetího fatimského tajemství je i předpověď o konání špatného koncilu a slavení špatné mše.

Tyto informace zveřejnila publicistka Maike Hicksonová, která je získala od německého teologa Inga Dollingera, který je osobním přítelem emeritního papeže. Döllinger se měl s kardinálem Ratzingerem setkat v roce 2000 krátce poté, co Svatý stolec zveřejnil třetí část fatimského tajemství. Německý kardinál měl Dollingerovi mezi čtyřma očima říci, že "je toho víc než to, co jsme zveřejnili".

"Emeritní papež Benedikt XVI. oznamuje, že, nikdy nemluvil s prof. Dollingerem o Fatime', otevřeně prohlašuje, že vyjádření připisovaná prof. Dollingerovi k tomuto tématu, jsou čisté výmysly, absolutně nepravdivé' a rozhodne potvrzuje, že, zveřejnění třetího fatimského tajemství je úplné', "citovalo vyjádření Benedikta XVI. Tiskové středisko Svatého stolce.

děti z Fatimy, volné dílo, wikipedia


Mezi šiřitele dalších alternativních faktů patří italský novinář Antonio Socii či španělský novinář José María Zavala. Ve své poslední knize píše o údajném rukopisu sestry Lucie, který dostal přes email od anonymního odesílatele. V dokumentu má být předpovězeno, že církev odpadne od víry, bude ji vést falešný papež a pravá víra již nebude uchovávána v Římě, ale ve Fatimě.

Kněz Mášik, který Zavalova dílo zná, říká, že autenticitu rukopisu sestry Lucie potvrdilo více špičkových grafologů. Aniž by komentoval obsah knihy, tvrdí, že různé nejasnosti nelze označit hned za konspirační teorie. "Nedívejme se na to, kdo říká, ale co říká. Pokud jsou tu fakta, které dávají logiku, třeba se nad nimi zamyslet," říká Mášik.

Část nejasností, které jsou vodou na mlýn různým pochybným teoriím, může pramenit ze samotných vzpomínek sestry Lucie. Ačkoliv zjevení Panny Marie zažila jako 10letá, poprvé je písemně zaznamenala až na žádost místního biskupa v roce 1935, tedy po 18 letech. Pak je znovu doplňovala a upravovala v roce 1937 a dvakrát v roce 1941. Existují tedy čtyři "vzpomínky" sestry Lucie na zjevení v roce 1917. Pod názvem Sestra Lucie hovoří o Fatimě vyšly i v češtině v roce 1995. Doplněné vydání s názvem Vzpomínky sestry Lucie, které zahrnuje i třetí část fatimského tajemství, vyšlo v roce 2009. Z něj jsme vycházeli i při psaní tohoto článku.

Sestra Lucie na více místech přiznává, že po letech si už všechno přesně nepamatuje. "Data nemohu s jistotou určit, protože jsem tehdy ještě nedokázala počítat roky ani měsíce a dokonce ani dny v týdnu," píše o prvním zjevení anděla ve svých "čtvrtých vzpomínkách".

K tomu se přidává skutečnost, že Panna Maria se sestře Lucii zjevovala i v pozdějších letech. I z těchto setkání existují různé zápisky - některé dokonce spálila a později je znovu sepisovala.

Fatima, foto:Manuel González Olaechea y Franco, CC BY-SA 3.0


Mimo vizionářčiných vzpomínek existují další kvanta vzpomínek a zápisků osob, se kterými se během svého dlouhého života setkala. Počínaje lékaři a kněžími, kteří ji vyšetřovali v roce 1917, přes zpovědníky, kterým se svěřovala se svými viděními, církevními představiteli, kteří ji žádali o zaznamenání a vysvětlení toho, co zažila, až po obyčejné lidi, kteří ji vyhledávali. Před tím vším ji neochránily ani klášterní zdi, za které se utáhla již jako 14-letá.

Stejně se liší i vzpomínky spolupracovníků papežů - od roku 1917 do smrti sestry Lucie v roce 2005 se jich vystřídalo až sedm. Zatímco podle oficiálních informací se například Pavel VI. seznámil se třetí částí fatimského tajemství v roce 1965 a nechal si ho přinést z archivu Svatého stolce, podle jeho spolupracovníka a pozdějšího kardinála Loris Capovilla si ho přečetl už v roce 1963, přičemž ho vybral z dřevěné skříňky, kterou v papežském apartmá uchovával již Pius XII.

Podobně někteří tvrdí, že Jan Pavel II. měl třetí část tajemství v rukách již krátce po svém zvolení v roce 1978, zatímco podle oficiální verze se tak stalo až po atentátu v roce 1981.

Kněz Mášik však upozorňuje, že smyslem mariánských zjevení určitě není vyvolávat hlad po senzacích. Nemají odvádět pozornost, ale právě naopak, přivádět k pilířům pravdy, kterými jsou Písmo svaté a Tradice. "Nejdůležitější není fatimské tajemství, ale vždy aktuální poselství Panny Marie, ve kterém nás vyzývá k modlitbě a pokání," zdůrazňuje Peter Mášik.

"Přes Fatimu jsem si uvědomila důležitost modlitby za druhé. Pokud jsme přesvědčeni, že lidské štěstí spočívá v Bohu, nemůže nám být lhostejné, kde ho hledají naši blízcí a jestli ho vůbec nacházejí," dodává mariološka Moricová.

Imrich Gazda

Převzato z www.postoj.sk, článek z 11. 5. 2017 naleznete zde.

logo- postoy.sk


děti z Fatimamy, volné dílo, wikipedia


Newspaper fatima.jpg, volné dílo, commons.wikimedia.orgSdílet

Související články:
Sv. Maximilián M. Kolbe: Naše válka (29.01.2023)
Poutě do Međugorje 2023 (22.01.2023)
MARIE – ŽIVÁ FORMA BOHA (18.01.2023)
Matka Boží - nejdůležitější činitel ekumenické jednoty (18.01.2023)
Panna Maria, vznešená Matka Boží i pečlivá matka naše (02.01.2023)
Vzniklo české centrum Medjugorje, z.s. (26.12.2022)
Neposkvrněné početí Marie – akt lásky Nejsvětější Trojice (25.12.2022)
Maria je veliký příklad pro nás všechny (15.12.2022)
KŘESŤANA MŮŽE VYCHOVAT POUZE TA, KTERÁ VYCHOVALA KRISTA. (11.12.2022)
Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu (Pius IX.) (09.12.2022)
Vladyka Milan: SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ (08.12.2022)
Aktuálně: Neposkvrněné Početí Panny Marie (církevní svátek 8. prosince) (08.12.2022)
Koho se démoni nejvíc z lidí bojí? (08.12.2022)
Hodina milosti pro svět - 8. prosinec 12-13 hod. (doplněno o videa) (08.12.2022)
Neposkvrněné početí Panny Marie - nebiblická nauka? (08.12.2022)
Zázračná medaile: Kaple v Paříži udělala na Jana Pavla II. obrovský dojem (27.11.2022)
Zázračná medaile: musí se šířit (27.11.2022)
„Nešťastníku, zranil jsi svatou Pannu!“ (25.11.2022)
Prožijte 365 dní s Marií (24.11.2022)
PŘEDSTAVENÍ NEJSVĚTŠÍ PANNY MARIE V CHRÁMU (21.11.2022)
Matka bolestná - těšitelka duší v očistci / přislíbení těm, kteří budou uctívat její utrpení (15.11.2022)
POD TVOU OCHRANU SE UTÍKÁME (31.10.2022)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec, připojte se k nám i vy! (17.10.2022)
Mariini bojovníci - v polské Bydgošti proběhlo Celostátní setkání Wojowniků Maryi se zastoupením z České republiky (10.10.2022)
Svěcení a otevření Capelinhy v Koclířově (09.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 2. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta (06.10.2022)
Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile (05.10.2022)
Bylo to jako Mariin podpis (03.10.2022)
Panna Maria je naší Matkou, proč to stále nechápete? (15.09.2022)
Prožívejme bolest s Pannou Marií (15.09.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 3. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně (12.09.2022)
Panna Maria - proč se zjevuje a chce, abychom se modlili právě 13.? (12.09.2022)
Mariini bojovníci v ČR (12.09.2022)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE (08.09.2022)
8. září: Církevní svátek Narození Panny Marie (08.09.2022)
V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu (26.08.2022)
Bojovat za královnu (Marii) znamená bojovat za krále (Ježíše) (22.08.2022)
SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE (22.08.2022)
PROČ ĎÁBEL NENÁVIDÍ PANNU MARII? (20.08.2022)
Srpen: Měsíc zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (14.08.2022)
P. Piotr Glas: Matka, která nás dovede do nebe, je Panna Maria (video + text) (14.08.2022)
Z myšlenek sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii (14.08.2022)
Sv. Maxmilián Maria Kolbe (14.08.2022)
Zaslíbení prvních sobot v měsíci (doplněno) (06.08.2022)
P. Peter Šimko: O co bychom přišli, kdybychom Pannu Marii ve svém životě vynechali? (29.07.2022)
Nová kniha - Pod ochranným plášťom Márie (27.07.2022)
Slavnost Panny Marie Karmelské (17.07.2022)
Když i DVĚ VĚTY řeknou mnoho... (16.07.2022)
TŘI drobnosti o NÁVŠTĚVĚ PANNY MARIE... (03.07.2022)
Mariánské poutní místo Humberk (02.07.2022)
Kytice modliteb májové Panně Marii (16. - 31. květen) (30.05.2022)
Novéna k Duchu Svatému s Pannou Marií (27.05.2022)
RADUJ SE NEBES KRÁLOVNO, ALELUJA! Několik rad, jak uctívat Přeblahoslavenou Pannu Marii: (27.04.2022)
NEJSTRAŠNĚJŠÍM NEPŘÍTELEM ĎÁBLA, JAKÉHO KDY BŮH USTANOVIL, JE PANNA MARIE, JEHO SVÁTÁ MATKA (26.04.2022)
Démoni: Marně jsme otřásali vírou Marie (19.04.2022)
Chceš pomoct Marii? Exorcista ukazuje jak (19.04.2022)
Panna Maria přislibuje 16 mocných milostí všem, kteří uctívají Jejích 7 bolestí (05.04.2022)
Svátek Zvěstování Páně - vhodný čas k zasvěcení se Panně Marii (17.03.2022)
Trojí poučení z Lurd (11.02.2022)
P. Maria donu Gobbimu o svém Neposkvrněném Početí (10.02.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 6. díl: První filipínská růžencová revoluce r. 1986 (26.01.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 44: Velká moc Panny Marie: Auto shořelo a hasiči objevili něco „nadpřirozeného“ (20.01.2022)
MARIA JAKO "BFF" - nejlepší přítel (16.01.2022)
Úcta k Bohorodičce - Mariino božské mateřství pozvedlo důstojnost všech matek (01.01.2022)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (1. část) (31.12.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 43: Panna Maria z Guadalupe zachránila Mexiko před epidemií (25.12.2021)
Památka Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a zjevení P. Marie v Guadalupe (9. a 12. 12.) (09.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se, tohle je poslední šance!, video - 2.část (03.12.2021)
Poutní slavnost u mariánského sloupu v Praze (01.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se! Toto je poslední šance, video - 1. část (01.12.2021)
Zjevení, Tajemství, Varování - realita naší doby (24.11.2021)
Maria je naše máma a Matka církve. Jak spolupracujeme s Marií? Bereme si k srdci Mariina slova? (Video a jeho přepis) (21.11.2021)
Požehnaná mezi ženami, a přitom plná bolestí (18.09.2021)
Sedm bolestí Panny Marie (a kdy jsme jí podobní) (15.09.2021)
BOLEST MATKY - Fatimská sobota (04.09.2021)
P. Elias Vella: Maria jako charisma (30.08.2021)
Záhadná žena na nebi v Knize zjevení (22.08.2021)
PANNA MARIA KRÁLOVNA (22.08.2021)
Kázání prof. Petra Piťhy na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (18.08.2021)
Nakladatelství Flétna: Kniha Mariánský sloup v Praze (Zvýhodněná nabídka) (12.08.2021)
Socha Panny Marie - Šaštín. + Mikulčice - Morava (Česko&Slovensko bylo varované. poslechne to někdo? (26.07.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 41: 9 zázraků Škapulířské Panny Marie (16.07.2021)
Karmelitánský škapulíř (16.07.2021)
Tip na knihu: Žaltář k Matce Boží @ Pochvalná řeč o přesvaté Bohorodičce (12.06.2021)
Dvě srdce na medaili (11.06.2021)
Modlitební den u Panny Marie, matky všech národů dnes, tj. 22.5. 2021 (22.05.2021)
Co je odevzdání se Marii? (13.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 12 díl: Kazaňská madona a obrat na východní frontě Druhé světové války (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 2) (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 1) (07.05.2021)
Panna Maria vysvětluje modlitbu Zdrávas (25.04.2021)
'BOŽE, OBĚTUJI TI PLAMENNÝ ŽÁR LÁSKY NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE ZA TUTO DUŠI' (11.04.2021)
Zázračný pramen v Dobré Vodě u Kdousova (31.03.2021)
P. Dominik Chmielewski: Proč si vybrat Marii? (29.03.2021)
P. František Trstenský: Bůh vždy překvapí (Slavnost Zvěstování Páně) (24.03.2021)
Video: Panna Maria je nejkrásnější a nejlehčí cesta k Ježíši. Proto naslouchejme Jejímu volání a nechme se Jí vést k Ježíši. (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 36: Můj bratr se měl narodit postižený. Panna Maria z Guadalupe pomohla (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 35: Jak Panna Maria růžencová zachránila Filipíny (21.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 34: Ve službách Panny Marie, která vyhrává všechny Boží zápasy (14.03.2021)
Z Modré knihy: Svěřte se do mocné ochrany sv. Josefa! (14.03.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie (17.02.2021)
Maria je mým světlem ve tmě + Zdrávas, hvězdo moří (lidový hymnus) (15.02.2021)
Exorcista v Atlantě měl údajně 3 vidění Panny Marie, která tmavou látkou zatemňovala zem (27.01.2021)
Luteránský generál s obrazem Panny Marie (17.01.2021)
„Nebeská hudba“ na plášti Panny Marie Guadalupské (04.01.2021)
Neposkvrněné početí Panny Marie - 8 věcí, které byste měli o něm vědět (21.12.2020)
Mexiko: Zasvěcení Guadalupské Matce Boží (08.12.2020)
8. prosince: Hodina milosti (12.00-13.00) (07.12.2020)
Neposkvrněné početí Panny Marie (07.12.2020)
Neposkvrněná Panna Maria: Tajemství Boží lásky k lidstvu (8. prosinec) (07.12.2020)
Ďábel velebí Neposkvrněné početí (07.12.2020)
Život prožívaný v Marii + modlitba zasvěcení mateřského lůna Matce Boží (28.11.2020)
"Naše Paní ze Skalistých hor": zázračný příběh a 27 metrová socha Panny Marie v Montaně (27.11.2020)
V této době nákazy koronavirem šiřme Zázračnou medaili (26.11.2020)
Tajemná žena z podobenství o ztracené minci - Velitelka pro speciální úlohy (16.11.2020)
Dát smysl lidskému utrpení (+ modlitba) (14.11.2020)
Úloha Matky všech národů v těžkých časech (26.10.2020)
Kázání otce Martina Höniga o růženci - (video) (07.10.2020)
Zjevení v italském Trevignano Romano (29.09.2020)
Prázdnotu se snažíme zaplňovat věcmi (24.09.2020)
5 důvodů, proč nosím zázračnou medaili - a proč byste to měli také vyzkoušet! (21.09.2020)
O Sedmibolestné Panně Marii (14.09.2020)
Moc jména Panny Marie (11.09.2020)
Erik Dujava: Maria, Matka Boží: Jak mohla (ne) obyčejná žena porodit věčného Boha? (08.09.2020)
P. Dominik Chmielewski - Vítězství Marie, nové Jaro Církve (video) (07.09.2020)
Úvod k ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠOVI PROSTŘEDNICTVÍM PANNY MARIE (03.09.2020)
P. Ján Krupa: 15. srpen - svátek - Nanebevzetí Panny Marie nemá biblický základ, je součástí církevní tradice   (15.08.2020)
Tělesné nanebevzetí Panny Marie (15.08.2020)
Promluva sv. Maxmiliána M. Kolbeho v Osvětimi (13.08.2020)
Informace pro veřejnost - požehnání mariánského sloupu v Praze + Možno sledovat i na TV NOE (13.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 8. díl: Záchrana katolických kněží v Hirošimě (08.08.2020)
Panna Maria, Královna Libanonu (05.08.2020)
Eucharistické procesí s odprošováním; zasvěcení se Panně Marii - Libanon neztrácí čas (05.08.2020)
Chlapec a Panna Maria (aneb Matka Boží v srdci budoucího kněze) (02.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 27: *Matka Boží nám pomáhá *Jak nás Ježíš a Maria chrání? (2 příběhy) (25.07.2020)
Panna Maria Matka Ticha (13.07.2020)
Zlomená Panna Maria v odpadovém koši udělala zázrak (09.07.2020)
Matko Boží jdi první a já tě budu následovat (02.07.2020)
Vítězství přijde skrze Marii (26.06.2020)
Mariánský sloup: Panna Maria po 102 letech znovu ochraňuje Pražany (20.06.2020)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 3) (18.06.2020)
Matka Boží je univerzální matkou, i pro protestanty (18.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Sloup smíření, nebo rozdělení? (09.06.2020)
Stanislav Běhal: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – mýty a fakta (09.06.2020)
Silné svědectví kněze a exorcisty - Piotr Glas (PL) (09.06.2020)
Je mariánska úcta biblická? 1/2 (09.06.2020)
Je mariánská úcta biblická? 2/2 (09.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Praha se rozzářila: Mariánský sloup znovu stojí! Čtvrtstoletí bojů a modliteb. (08.06.2020)
Živě: Vztyčení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Sledujte dokončení stavby (04.06.2020)
Matka Boží a modlitba jednoduché ženy (01.06.2020)
O. Peter Glas: Bojujme o duše s Pannou Marií (video) (01.06.2020)
Májová pobožnost ve Vranově nad Dyjí (28.05.2020)
Panna Maria - Pomocnice křesťanů (25.05.2020)
K Marii voláme ... (25.05.2020)
Maria v životě papeže Jana Pavla II. (22.05.2020)
Duchovní kytice pro Neposkvrněné Srdce Panny Marie (05.05.2020)
S důvěrou se svěřme pod ochranu Panny Marie Zázračné medaile (02.05.2020)
Biskupové Kanady a USA obnoví mariánské zasvěcení svých zemí (01.05.2020)
Dokument o zjevení Matky všech národů (30.04.2020)
Po přijetí stovek žádostí svěří biskupové Itálii do rukou Panny Marie (24.04.2020)
Muslimský guvernér v Saúdské Arábii doporučuje bojovat proti viru Covid 19: Obraťte se na Pannu Marii. (24.04.2020)
Biskupové obou Amerik zasvěcují svou zemi v době pandemie Panně Marii Guadalupské (20.04.2020)
Španělská policie přinesla ikonu Matky ustavičné pomoci do nemocnice (19.04.2020)
Obraz Panny Marie (14.04.2020)
Současná celosvětová pandemie vyvolává vlnu zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (31.03.2020)
Mariánský sloup - vyhlášená sbírka, její důvod + jak pokračuje stavba (26.03.2020)
Pravda o Mariánském sloupu: Symbol poroby nebo manipulace dějin (video) (12.03.2020)
Obnova mariánského sloupu v srdci Prahy: katolíci patří k českému národu (01.03.2020)
Piráti odmítli odpustit poplatek milion korun za Mariánský sloup. Zřejmě vznikne veřejná sbírka (01.03.2020)
Stavba Mariánského sloupu začala (foto + video) (17.02.2020)
Lurdy - 11. únor 1858: Zjevení Panny Marie - Neposkvrněného Početí (10.02.2020)
První soboty v měsíci. Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie (01.02.2020)
Jan Paluska: Žumpa a fakta (vyvrácení argumentů odpůrců Sloupu) (31.01.2020)
Nebeská advokátka (27.01.2020)
Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí byla schválena (25.01.2020)
Karol Dučák: Triumf mariánské cesty ekumenismu návratu (22.01.2020)
Mariino božské mateřství (06.01.2020)
Jste unavená z mateřství? Rozčiluje vás vaše manželství? Pius XI. zavedl svátek Bohorodičky právě pro vás (30.12.2019)
Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"? (30.12.2019)
Tvář Panny Marie Guadalupské nepřestává udivovat - vyzařuje zároveň 'radost' i 'smutek' (11.12.2019)
Dokumentární film: Zjevení Panny Marie v Mexiku - Guadalupe - zázračný obraz (11.12.2019)
"Plná milosti" je nové jméno, které Bůh dal Marii (10.12.2019)
P. František Trstenský: Maria, pokorná Pánova služebnice (09.12.2019)
Neposkvrněné početí a redemptoristé (09.12.2019)
O Mariině trvalém panenství (a Ježíšových bratřích a sestrách) (07.12.2019)
Neposkvrněná a její medaile, 2. kapitola: Zjevení (27.11.2019)
Panna Maria, po Kristu nejvyšší a nám nejbližší - úvaha o tajemství P. Marie podle konstituce Lumen gentium (15.10.2019)
Národní pouť k sedmibolesté Panně Marii v Šaštíně (03.10.2019)
Jak můžeme nejlépe uctívat Pannu Marii? (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 17: Zázračné obrácení Bruna Cornacchiolyho - muže, který chtěl zabít papeže (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 16. díl: Texaský kněz zázračně přežil střelbu s růžencem v rukou (18.09.2019)
Změnila děsivý rozsudek: "Peklo navěky!" (25.08.2019)
Fatima v přímém přenosu (+ k-tv - LIVE STREAM) (13.08.2019)
Bůh s námi počítá - zamyšlení ke svátku Nanebevzetí Panny Marie (13.08.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 15: Zjevení Panny Marie zachránilo životy před nejsmrtelnějším požárem v amerických dějinách (02.08.2019)
"Maria, naslouchající, dotazující se a souhlasící" (+ Život Cirkvi vo svete 30/2019) (27.07.2019)
Proč postavit mariánský sloup na Staroměstském náměstí (10.07.2019)
Co Královna Karmelu slíbila, opravdu platí (09.07.2019)
Kalich je zpět, Mariánský sloup na obnovu stále čeká (28.06.2019)
Zamyšlení - František Schildberger: Mariánský sloup (18.06.2019)
15. 6. 2019 - Staroměstské náměstí - smírná modlitba (11.06.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 14: Vlna cunami se zastavila (+ Nejúčinnější ochrana před tsunami zla + modlitba) (08.06.2019)
Katolíci se v duchovním boji musí zcela spolehnout na Marii (06.06.2019)
Mariiny datle – Maria jako ústřední postava křesťansko-islámského dialogu (05.06.2019)
Na Staroměstském náměstí započala obnova Mariánského sloupu (30.05.2019)
Květen – měsíc přislíbení (22.05.2019)
Učme se denně hledat útočiště u Matky (06.04.2019)
Mariánské zasvěcení: ochrana před hříchem a zlem (24.03.2019)
Setkání Rytířstva Neposkvrněné v Mohelně - přednáška s promítáním "Maria a my v příběhu Zvěstování" (17.03.2019)
Postoj Panny Marie a satana, ke kterému máme blíž? (19.01.2019)
Pláč Panny Marie v Japonsku (také videozáznam) (19.01.2019)
1973 - 2017 ... nejvyšší čas pro nový "management". TOTUS TUUS, Panno Maria! (19.01.2019)
Další příběh zázračné medaile (svědectví) (04.01.2019)
Smíme nazývat Pannu Marii Bohorodičkou? (31.12.2018)
Ustavičné Mariino panenství (úryvek z knihy Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov) (25.12.2018)
Blahoslavená, která uvěřila (4. neděle adventní, cykl. C) (21.12.2018)
Upřesnění k výzkumu obrazu z Guadalupe agenturou NASA (+ možnost objednání DVD) (14.12.2018)
NASA přináší zajímavosti o obrazu Guadalupské Panny Marie (12.12.2018)
Po celém Rusku a na Ukrajině začaly plakat ikony Panny Marie a Pána Ježíše (08.12.2018)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze
- Ke vzpomínkové akci 3. listopadu 2018
(07.12.2018)
Cháire, Maria! (06.12.2018)
10 příkladů kdy Panna Maria řekla NE (05.12.2018)
Co mám dělat? (04.12.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 1. kapitola: Poselkyně, svatá Kateřina Labouré (25.11.2018)
Učme se od blahoslavené Matky Boží a přiviňme se z celé síly k Ježíši! (15.10.2018)
Poutní místo Maria Dreieichen - Panna Marie Třídubská (17.09.2018)
Biskup: Maria je "ručička kompasu a ukazuje na Krista" (15.09.2018)
Don Gobbi – Život a dílo (18.08.2018)
Pius XII. viděl 4krát znamení Slunce před přijetím dogmatu o nanebevzetí Panny Marie (15.08.2018)
Panna Marie Znojemská - Pomocnice křesťanů (26.07.2018)
Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně (09.07.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 4. kapitola: Věroučné poselství medaile (06.07.2018)
P. Slavko Barbarič: Maria si přeje mít nás ve svém náručí (30.06.2018)
Hle, Tvá Matka - přednáška z večeřadla otce Martina Dudoka (Video) (18.06.2018)
Pán zjevuje tajemství Mariina života (18.06.2018)
Kázání otce Petra Václávka o zasvěcení se Panně Marii + 33 denní příprava k zasvěcení (07.06.2018)
Zahrádky Panny Marie (31.05.2018)
Panna Maria Královna, 31. květen - Závažné poselství z Amsterdamu
Dosud nenaplněné předpovědi
(30.05.2018)
Edel Mary Quinn, horlivá legionářka Panny Marie (26.05.2018)
10 věcí, kterým Maria řekla ne (22.05.2018)
Slavíme památku Panny Marie, Matky Církve (21.05.2018)
Zasvěcení Panně Marii udělalo zázrak (17.05.2018)
Snoubenka Ducha Svatého (17.05.2018)
Zázračný obraz Panny Marie Matky Dobré rady, který přiletěl z nebe (08.05.2018)
Vytrhla mi neprávem tuto duši (06.05.2018)
Máj - měsíc Panny Marie (01.05.2018)
Na získání Boží milosti je třeba najít Pannu Marii (01.05.2018)
Maria, věděla jsi? - Slavnost zvěstování Panny Marie (+ píseň) (09.04.2018)
Orodovaním jsem všemohoucí v nebi i na zemi... (05.04.2018)
Exorcista o nenávisti satana k Panně Marii (03.04.2018)
První zjevení Panny Marie (13.03.2018)
Památka Panny Marie Matky církve bude závazná pro celou církev (03.03.2018)
Slova Panny Marie z Lurd a postní doba - zamyšlení na únor 2018 (nejen pro Sdružení mariánské mládeže) (10.02.2018)
Biskup Mons. Stanislav Stolárik: Pod ochranu tvou (31.01.2018)
Přímý přenos z poutního kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v ČM Fatimě Koclířov (31.01.2018)
Kde je v domě Maria, tam se ďábel nedostane! (30.01.2018)
Marianka pri Bratislave - Panna Maria bez rukou a Bernadetta bez hlavy (12.01.2018)
Naše Paní Dobrého díla - poselství pro naši dobu (07.01.2018)
Jak znovu počít a porodit Krista (19.12.2017)
ZAMYŠLENÍ NA LISTOPAD: MĚSÍC, KDY NEBE MLUVÍ (27.11.2017)
Poděkování těm, kdo podepsali a prosba o modlitbu za obnovu Mariánského sloupu (25.11.2017)
Mariina vítězství 10. díl: Panna Maria zastřela zrak bojovníkům Islámského státu (15.11.2017)
P. Pallù: P. Maria překazí ďáblovo dílo (15.11.2017)
Interpelace pro obnovu Mariánského sloupu - podepište petici (12.11.2017)
BYLO STRŽENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU „JENOM“ VANDALSTVÍM? (30.10.2017)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem (09.10.2017)
Panna Maria Fatimská v Litoměřicích (21.09.2017)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí - ZAMÍTNUT ! (17.09.2017)
Zemřel teolog 2. vatikánského koncilu René Laurentin (16.09.2017)
Na pražské Staroměstské náměstí se může vrátit Mariánský sloup (14.08.2017)
P. Vojtěch Kodet: Vítězství srdce - přednáška (13.07.2017)
100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě: Jeden krok zpět se Svatými Otci (28.05.2017)
MIMOŘÁDNĚ: Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie (22.05.2017)
MATCE BOŽÍ ZACHRÁNKYNI (báseň) (21.05.2017)
PODIVUHODNÝ FENOMÉN VE SVATYNI V BRA
(+ pietní místo k uctění P. Marie u nás !?)
(18.05.2017)
Nizozemští biskupové zasvětili svoji vlast Neposkvrněnému Srdci P. Marie (17.05.2017)
Nalaďte si: Radio Maria nově i ve slovenštině (16.05.2017)
Mariánskou úctu nelze obcházet (12.05.2017)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci od Aleppa po Maastricht (11.05.2017)
Program papežské pouti do Fatimy (10.05.2017)
Blahoslavená Panna Maria z Akity, potrat a 13. říjen (30.04.2017)
PORTUGALSKO, „ZEMĚ PANNY MARIE“ (17.04.2017)
Česká mše svatá a požehnání v Evropském parlamentu a zasvěcení Bruselu (30.03.2017)
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ČLENY RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ (25.03.2017)
NECHAT SE PŘETVÁŘET BERÁNKEM BEZ POSKVRNY (17.03.2017)
Udělejme dárek Panně Marii - 5 prvních sobot v měsíci za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie (03.03.2017)
Zasvěcení Anglie a Walesu Neposkvrněnému srdci P. Marie (25.02.2017)
Mariina doba (17.02.2017)
"Svatořečení Františka a Hyacinty v r. 2017 možné" (10.02.2017)
Biskup Stanislav Stolárik: O důsledcích Nezasvěcení Ruska Panně Marii (10.02.2017)
Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem (27.01.2017)
Historie zasvěcujících svěření se Panně Marii (26.01.2017)
Věřím, že Bůh koná zázraky a zvláště na přímluvu Matky Boží (30.12.2016)
Maria pláče nedaleko Říma (25.12.2016)
Přepis rozhovoru Panny Marie Guadalupské a indiána sv. Juana Diega (13.12.2016)
TILMA Z GUADALUPE (12.12.2016)
Představení nové kniha o Panně Marii Guadalupské (07.12.2016)
ZJEVENÍ PANNY MARIE SESTŘE KATEŘINĚ LABOURÉ 27.11.1830
+ videa: Sv. Katarina Labouré a Zázračná medaila + prohlídka kaple
(27.11.2016)
Turzovka: Pokusili se vypálit chrám na Živčáku, P. Ivan Mahrik: Dějí se tu hrozné věci (16.11.2016)
V hodině Velké zkoušky (01.11.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 9. díl: Vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009) (31.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 7. díl: Druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001 (27.10.2016)
Sv. Bernard: S Marií v každé chvíli (25.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 5. díl: Osvobození Rakouska (22.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 4. díl: Záchrana Portugalska (19.10.2016)
O mariánském rozměru církve (13.10.2016)
Arcibiskup Bober v Šaštíně: Nemohu mlčet, když vidím, jak roste tlak na věřící lidi (18.09.2016)
Vynikající rodiče Ježíšovy matky (08.09.2016)
Tvé narození darovalo radost celému světu (08.09.2016)
Proč sa tak démoni bojí Panny Marie? - aneb k čemu dospěl (bývalý) protestant (04.09.2016)
Jak zvítězit s Marií (30.08.2016)
Když Královna u Krále prosí, okouzluje i rozděluje (22.08.2016)
Aby i vy jste byli tam, kde jsem já! (18.08.2016)
Vyučování Panny Marie - Budu ti Matkou, jako Ježíši (10.08.2016)
* Litmanová: nestyďme se za víru,
* Dechtice: Poselství lásky (+ videa)
(09.08.2016)
„Pojďte se mnou do večeřadla…“ - pozvání do republikových večeřadel (05.08.2016)
Atentáty a zasvěcení (03.08.2016)
Kdo je "Černá Madona" a proč je tak důležitá? (28.07.2016)
Blíží se výročí 100let od zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.07.2016)
Poselství naší milé Boží Matky (08.07.2016)
18. červen - 55. výročí Zjevení Panny Marie v Garabandalu (19.06.2016)
Panna Maria a světci v našich životech (07.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 4) (03.06.2016)
ZÁZNAM - Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů v Nitře (30.05.2016)
„Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti“ (30.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (29.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (22.05.2016)
Medžugorje otevřená náruč milostí (22.05.2016)
Socha Panny Marie z kalifornského Fresno roní slzy, které voní jako růže (22.05.2016)
Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta (16.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (15.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (08.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (01.05.2016)
Dnes je začátek naší spásy! (05.04.2016)
P. Paul M. Sigl o Matce všech národů na TV LUX
+ přímý přenos 12. 3. - info
(11.03.2016)
Nová kniha: Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu (04.03.2016)
Lurdy potřebují jen pravdu (23.02.2016)
Interview s nejvyšším římským exorcistou, otcem Gabrielem Amorthem (02.02.2016)
Panna Maria z Guadalupe: světlo pro lidskou důstojnost tváří v tvář kultuře smrti (08.01.2016)
Mariino Neposkvrněné srdce (05.01.2016)
Výstava obrázků Panny Marie (09.12.2015)
8. prosinec - Neposkvrněné početí Panny Marie - modlitba (06.12.2015)
Svátek Všech svatých očima Panny Marie (01.11.2015)
Vyhodnocení soutěže "Nakresli Pannu Marii" (13.09.2015)
A jméno té panny bylo Maria (12.09.2015)
Tři mariánská znamení pro Blízký východ (27.06.2015)
27. 6. - svátek Matky ustavičné pomoci (24.06.2015)
Amsterdam: 31. 5. 1965 - závažné poselství Panny Marie
Jan Pavel II. a Spoluvykupitelka
(29.05.2015)
Pochopení úplné pravdy (24.05.2015)
* Papež František chce navštívit Fatimu v roce stého výročí mariánského zjevení
* 34. výročí atentátu na Jana Pavla II.
(14.05.2015)
Zjevení Panny Marie v Beauraing (1933) (12.04.2015)
Ať nic neruší váš pokoj! (05.04.2015)
Litanie - MATKO BOŽSKÉ MILOSTI (05.04.2015)
Panna a Evin hřích - Strom se čtyřmi větvemi (17.12.2014)
Trnavská novéna: 12. - 21. 11. 2014 - přímé přenosy TV Lux (16.11.2014)
TOTUS TUUS, MARIA... (02.11.2014)
Mariánský sloup jako pomník Stalina? (28.10.2014)
Zjevení Panny Marie u Tří klasů (17.10.2014)
Františkánská pouť do Montichiari v Itálii pod duchovním vedením otce Jaroslava Stříže (19.09.2014)
Sdružení mariánské mládeže (03.07.2014)
NAŠE PANÍ Z KIBEHO - Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky (20.05.2014)
Čas Matky (07.05.2014)
140 mariánských kázání - 70 kazatelů (05.05.2014)
Nejznámější mariánská svatyně v Brazílii? (17.03.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2014 (17.03.2014)
Aktuálně: Proč pláčou v současnosti ikony na Ukrajině a v Rusku? (28.02.2014)
Alfons Ratisbonne byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve (20.01.2014)
Biskup zasvětil diecézi Panně Marii
DOKUMENT: zásvětná modlitba k Panně Marii
(04.01.2014)
Hradec Králové: Biskup zasvětí diecézi Panně Marii (30.12.2013)
Video: o.Juraj Augustin: O pravé úctě k Panně Marii (28.12.2013)
Obrana proti démonům (26.12.2013)
O soše na námestí v Dechticích, zjeveních Panny Marie a její kapli (video) (13.12.2013)
Slovenští biskupové vyhlásili Rok Sedmibolestné Panny Marie (06.12.2013)
ARCHIV TV-LUX - U Nikodéma: DUCHOVNÍ SVĚT A "ZÁZRAKY" (27.11.2013)
Dechtice, poselství Královny pomoci z 15. 11. 2013 (19.11.2013)
Papež svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské + text zásvětné modlitby (14.10.2013)
NYNÍ přímý přenos - 12. a 13. října se v Římě bude konat Den mariánské úcty (13.10.2013)
Poutní místo Hora Zvir: Litmanovské Zvěsti od o.Vasila Kindju (09.10.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, 6. říjen 2013 + poselství (09.10.2013)
Madona pláče - Tajemná řeč slz (02.10.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Poselství z 15. září 2013 (16.09.2013)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 8. září 2013 +video + svědectví (15.09.2013)
Pečeť kříže. Svátek Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2013)
Aktuálně: Myrna Nazzoura ze Sýrie (opět) na Slovensku!
Výzva vladyky Mons. Jána Babjaka
(12.09.2013)
12. září - Svátek Panny Marie - svátek vítězství.
OROL TV (film): Bitva u Vídně
(12.09.2013)
Sýrie: Panna Maria se nezjevila v Damašku bez příčiny (08.09.2013)
Mise Královny pomoci v Rakousku – Adriana Kúdelová: Odprošujme urážky Ježíše (07.09.2013)
Turzovka: 3. výročí smrti vizionáře Matouše Lašúta - video + svědectví (17.08.2013)
Mariánský sloup v Praze (31.07.2013)
Mladifest 2013 v Medžugorje (28.07.2013)
Prof. Mark Miravalle: VAROVÁNÍ - EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ FALEŠNÉ PROROCTVÍ (27.07.2013)
Aktuálně: Libanon zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (28.06.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. června 2013: Zraňuje mě nedůvěra ... (19.06.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. června 2013: Naplňte se oslavou Otce (18.06.2013)
Zapomněli jsme se snažit o svou nápravu (06.06.2013)
Výzva Matky Milosrdenství (20.05.2013)
10 let od uznání zjevení P. Marie v Amsterodamu (18.05.2013)
Dechtice 15. 05. 2013 - prostřednictvím Martina (17.05.2013)
Panna Maria to myslí vážně (14.05.2013)
Videopřednášky: O zjeveních, o pravé mariánské úctě a zasvěcení se Panně Marii (09.05.2013)
Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně (08.05.2013)
Jak se úcta k Panně Marii rozvazující uzly ujala v Buenos Aires (08.05.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 4. 2013: svědčte láskou srdcí (21.04.2013)
Praha: Pannu Marii přirovnávají ke Stalinovi, nebo – boj o Mariánský sloup (16.04.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Buďte světlem + Video + svědectví (12.04.2013)
Rwanda: Vize života a smrti, Matka Slova a genocida
Výročí masového vraždenia v Rwande
(11.04.2013)
Maria - zářivá duha (sv. Antonín Paduánský) (08.04.2013)
Královna pomoci, 15. března 2013: Kříž je znamením vítězství (18.03.2013)
Kdy ďábel prohrává? (09.03.2013)
Půst a rodina 9 - Modifikované způsoby půstu (05.03.2013)
TV orol - Pro modlitební skupiny: Křížová cesta, Dechtice, 3. března 2013 (05.03.2013)
Komentujeme: Pravost lásky + cyklus videí o mariánských zjeveních (18.02.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 02. 2013: Zaměřte svůj zrak na Ježíše (18.02.2013)
Video: Královná pomoci, Dechtice, 3. 2. 2013: Jsem šťastná, že sem přicházíte (07.02.2013)
Panna Maria v Brazílii: Nebojte se a nezoufejte! (26.01.2013)
Královna pomoci, 15. ledna 2013: Ponořte se do modlitby lásky (17.01.2013)
Kněz vyznává: Jsem čerstvě zamilovaný! (16.01.2013)
Panna Maria v Banneux: „Věřte ve mne, já věřím ve vás“ (16.01.2013)
TV orol: Zjevení Královny pomoci, 6. leden 2013 (12.01.2013)
K naší víře v Boha nevyhnutelně patří Maria (03.01.2013)
Panna Maria, která nevede ke Kristu, není ta pravá (02.01.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. prosince 2012: Oslavujte novorozeného Pána (18.12.2012)
Milost přináší pravou radost (09.12.2012)
Milost je s to vyvolat odpověď (09.12.2012)
Královna pomoci k jejímu svátku, dne 4. XII. 2012: Vkládám do vás svou naději (05.12.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15.XI. 2012: Přinášejte uzdravující lásku,
Vizionáři: Stanovisko k "varování"
(19.11.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 4.11.2012: Noste vůni svatosti (11.11.2012)
Panna Maria: Nový Jeruzalém (Slavnost všech svatých) (01.11.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje na Radiu Proglas (28.10.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. X. 2012: Ukažte světu Ježíše (20.10.2012)
Lurdy: Nový uznaný zázrak - uzdravení ochrnuté ženy (17.10.2012)
Obraz Panny Marie v Guadalupe (17.10.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 7. října 2012: Vaše modlitby přináším před mého Syna (10.10.2012)
K poselství Královny míru z 2. IX. 2012: Maria je s námi (28.09.2012)
Spoluvykupitelka (19.09.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. září 2012: Otevřete se tichu ... (18.09.2012)
Benedikt XVI. k účastníkům mariologického kongresu (10.09.2012)
Medžugorje - Podbrdo v plamenech, Očekávání stanoviska Vatikánu ke zjevením (05.09.2012)
Medžugorje: Pozvání k pokoji a míru (31.08.2012)
Maria je královnou ve službě Bohu a lidstvu (27.08.2012)
K poselství Královny míru 2. srpna 2012 NEVZDÁVÁM SE (25.08.2012)
TV Magnificat: Královna pomoci 15. srpna 2012: Nutná denní účast na sv. mši za obnovu církve! (21.08.2012)
Maria neodchází do neznámé galaxie, ale k Bohu, který je nám nablízku (16.08.2012)
Královna pomoci, Dechtice, (15. srpna 2012): Noste Boha ve svých srdcích (15.08.2012)
Dechtice, 5. srpna 2012, zjevení Královny pomoci
(také video)
(13.08.2012)
Výročí Litmanové - Neposkvrněná Čistota: Prosím celé Slovensko (08.08.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje se blíží / aktualizováno (30.07.2012)
Rozhodni se! (28.07.2012)
Zjevení v Lípě (Filipíny): Biskupové podepsali negativní posudek pod hrozbou exkomunikace! (21.07.2012)
Mariina dokonalá svatost -
Jan Pavel II. při generální audienci 5. června 1996
(14.07.2012)
Video: Dechtice 8. července 2012 - Nebojte se! (14.07.2012)
Odpovědi katolíků protestantům 1: Jediný prostředník (13.07.2012)
„Proč Církev tolik vyvyšuje Marii, když Písmo svaté o ní vlastně mlčí?" (13.07.2012)
Kard. Tomáš Špidlík: Smysl vidění a zjevení (07.07.2012)
Královna pomoci, Dechtice 15. června 2012: Věřte Ježíši! (18.06.2012)
Královna míru, Medžugorje: Já vám pomůžu! (Zprávy sestry Emmanuely) (18.06.2012)
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů (12.06.2012)
Matko veškeré útěchy (28.05.2012)
Vizionáři z MEDŽUGORJE, jejich vyšetřování a zkoumání (27.05.2012)
Zveřejněny Normy pro rozlišování údajných vidění a zjevení (23.05.2012)
Svatý Pán Bůh mě posílá do celého světa (23.05.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. května 2012: žízniví po lásce (19.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Kibeho (16.05.2012)
Zjevení Panny Marie v La Vang (15.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Mukuyu-ini (14.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Our Lady of Good Help (13.05.2012)
Soukromá mariánská zjevení (10.05.2012)
Předobrazy Panny Marie v Písmu svatém Starého zákona (06.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Nikaraguy (01.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Damašku (30.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Guadalupe (29.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Coromoto (28.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Civitavecchia (27.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Akitě (26.04.2012)
Video: Přednáška o. Juraje Augustina: O pravé úctě k Panně Marii (23.04.2012)
Dokumentární film Královna pomoci + dubnové poselství (22.04.2012)
20 let od pomoci Medžugorje (19.04.2012)
Zprávy sestry Emmanuely z Medžugorje: sv. Josef hledá práci! (17.04.2012)
Evangelium se obrozuje v mariánských svatyních (10.04.2012)
Dva svátky Dítěte Ježíše (Početí a Vánoce) (27.03.2012)
Panna Maria na Maltě: Modlete se za Írán, Rusko, USA, Čínu a Austrálii! (26.03.2012)
Katolíci se Marii neklaní, oni k ní chovají úctu. (20.03.2012)
Svědectví z Dechtic 2: svědectví poutníků (19.03.2012)
Bez Marie není církev (19.03.2012)
Dechtice 4. března 2012: Křížová cesta a Zjevení Královny pomoci (video) + stanoviska k falešným poselstvím (10.03.2012)
Panna Maria v Argentině: Kdokoliv chce následovat Pána, musí následovat mne ... (14.02.2012)
Video - Dechtice, Zjevení Královny pomoci, 5. únor 2012 (10.02.2012)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (dokončení) (31.01.2012)
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti (25.01.2012)
Královna pomoci, 15. ledna 2012: Pojďte se Mnou měnit svět (17.01.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 8. ledna 2012: Děti moje, nebojte se! (12.01.2012)
Medžugorje: Smrtelně nemocný 3-letý chlapec uzdraven (04.01.2012)
Panna Maria a její zjevení: starší televizní debata s otci biskupy + film Garabandal (02.01.2012)
Slova Panny Marie (donu Gobbimu) na svátek Bohorodičky (02.01.2012)
Tobě, má milá!(pokračování) (20.12.2011)
Mexiko: K Matce Boží v Guadalupe přišlo přes 5 milionů lidí! (17.12.2011)
Video a reportáž: Dechtice 4.12.2011 - Královna pomoci přichází už 17 let (10.12.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 6. kapitola: Nosme zázračnou medaili (25.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 5. kapitola: Pastorační poselství (22.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 3. kapitola: Jaké úmysly měla Neposkvrněná (20.11.2011)
Královna pomoci, 6. listopad 2011: Bůh vás opravdu miluje! (16.11.2011)
Nevýstižná velikost Matky Církve (14.11.2011)
Perly o Marii, úryvek z knížky Benedikta XVI. a jedno svědectví (25.10.2011)
8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu (16.08.2011)
VI. CYKLOPOUŤ do Jeníkova u Duchcova (06.06.2011)
Potřebovala Panna Maria Vykoupení? (29.05.2011)
Mariánské večeřadlo (15.05.2011)
Básnička Panně Marii (03.05.2011)
Wisconsin - první církevně uznané mariánské zjevení v USA (17.12.2010)
Souhrn zjevení Panny Marie ve 20. století (15.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 05. 2017 | 7076 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace