Zajímavé...

Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor)

Maria Simma Mária Simma je rakouskou mystičkou. Už 50 let ji díky zvláštnímu Božímu daru, který je v dějinách Církve známý, navštěvují duše v očistci. O čem tyto duše mluví?

Nabízíme vám 3., závěrečnou část ...

Sestra Emmanuela: Co se stane s lidmi, kteří spáchali sebevraždu? Navštívili vás už takové osoby?

Mária Simma: Až dosud jsem nikdy nepotkala případ sebevraha, který by byl ztracen. To však samozřejmě neznamená, že takové případy neexistují, dost často mi duše říkají, že nejvíce jsou zodpovědný ti, co s nimi žili, když byli nedbalí, nebo když odpověděli na pomluvy.

Sestra Emmanuela: Litují tyto osoby, že spáchali sebevraždu?

Mária Simma: Ano, ale sebevražda je někdy způsobena duševní nemocí. Když pak vidí věci v Božím světle, litují to, protože najednou pochopí, kolik milostí bylo pro ně připraveno na období, co měly ještě žít. Vidí tento čas, co jim zůstal. Vidí také všechny duše, kterým mohly pomoci, kdyby byly obětovaly zbytek svého života Bohu. Co je nejvíce bolí, je to, když vidí, co všechno mohly udělat, a neudělaly, protože si zkrátily život. Pokud je příčinou sebevraždy nemoc, Pán to bere v úvahu.

Sestra Emmanuela: Navštívily vás osoby, které samy sebe pomalu ničí, například předávkováním se drogami?

Mária Simma: Ano, nejsou ztraceny. Závisí to od příčiny drogování, ale musí trpět v očistci.

Sestra Emmanuela: Pokud vám například řeknu: Velmi ve svém těle trpím, i ve svém srdci, je to velmi těžké pro mě, chtěla bych zemřít! Co dělat?

Mária Simma: Ano, je to dost časté. Řekla bych: Bože můj, mohu obětovat tyto bolesti na záchranu duší? Pán mi dá víru a odvahu. Nicméně dnes to už nikdo neřekne. Lze také říci, že tímto činem získá duše velký pocit blaženosti pro nebe, kde jsou tisíce různých blažeností, ale tam každý prožívá svou plnou blaženost, všechna přání se mu splní. Každý ví, že si více nezaslouží.

Sestra Emmanuela: Osoby jiných náboženství vás také přišly navštívit? Například Židé?

Mária Simma: Ano, jsou šťastné. Ten, kdo svou víru prožívá dobře, je šťastný. Avšak prostřednictvím katolické víry je možné získat nejvíce pro nebe.

Sestra Emmanuela: Jsou i náboženství, která jsou špatné pro duši?

Mária Simma: Nám katolíkům jsou nejbližší ortodoxní a protestanti. Je mnoho protestantů, co se modlí růženec. Sekty jsou velmi špatné. Je třeba udělat vše proto, abychom ze sekty odešli.

Sestra Emmanuela: Jsou v očistci i kněží?

Mária Simma: Ano, je jich tam hodně ... Nepomáhaly respektovat sv. Eucharistii, a tím trpí celá víra. Často jsou v očistci proto, že zanedbávali modlitbu, což zmenšilo jejich víru. Je však i mnoho těch, kteří šli přímo do nebe!

Sestra Emmanuela:Co byste řekla knězi, který by chtěl být knězem podle Božího srdce?

Mária Simma: Poradila bych mu, aby se hodně modlil k Duchu Svatému a každý den růženec.

Sestra Emmanuela:Jsou v očistci i děti?

Mária Simma: Ano, ale v očistci nejsou tak dlouho, a není to pro ně velmi bolestné, neboť neumí dobře rozlišovat.

Sestra Emmanuela:V jakém věku bylo nejmenší dítě, které jste viděla?

Mária Simma: Čtyři roky. Byla v očistci proto, že na Vánoce dostala do daru od rodičů panenku. Její sestra, dvojče, také dostala panenku. Toto čtyřleté děvčátko si panenku pokazilo. Pokradmu a vědouce, že ji nikdo nevidí, vyměnila svou zkaženou panenku za sestřiny dobrou. Věděla velmi dobře ve svém malém srdíčku, že způsobí sestře bolest. Věděla také, že je to lež a nespravedlnost. Za toto vše se holčička dostalo do očistce. Děti mají často živější svědomí než dospělí. Je třeba u nich bojovat proti lžím, na které jsou velmi citlivé.

Sestra Emmanuela: Jak mohou rodiče pomoci při formování svědomí svých dětí?

Mária Simma: Předně dobrým příkladem, to je nejdůležitější a pak modlitbou. Rodiče mají žehnat své děti a poučovat je o věcech Božích.

Sestra Emmanuela: Navštívily vás duše, které na zemi dělaly perverzní věci, například sexuální?

Mária Simma: Ano, nejsou zcela ztraceny, ale musí hodně trpět, aby se očistily. Například homosexualita pochází skutečně od Zlého.

Sestra Emmanuela:Jaké rady byste mohla dát těmto homosexuálním osobám? Mária Simma: Aby se hodně modlily a dostaly sílu se od toho osvobodit. Mají především prosit sv. Michaela archanděla, protože hlavně on bojuje proti Zlému.

Sestra Emmanuela:Jaké postoje našeho srdce mohou definitivně zatratit naši duši a přivést ji do pekla?

Mária Simma: Pokud někdo nechce jít k Bohu.

Sestra Emmanuela:Jak se může člověk dostat až do takového stádia, že úplně řekne ne Bohu v momentě smrti, i když ho může vidět?

Mária Simma: Jeden muž mi jednou řekl, že nechce jít do nebe, protože Bůh dopouští nespravedlnost. Odpověděla jsem mu, že ne Bůh, ale lidé. Řekl: Doufám, že nepotkám Boha po mé smrti, protože ho zabiju sekerou.

Měl v sobě hlubokou nenávist vůči Bohu. Bůh nechává člověku svobodnou vůli, každý se může rozhodnout podle vlastního výběru. Bůh dává každému během celého života na zemi a také v hodině smrti dostatek milostí, aby se obrátil, i když strávil celý svůj život v temnotách. Pokud žádáme o odpuštění, samozřejmě bez vypočítavosti, můžeme být zachráněni.

Sestra Emmanuela: Ježíš říká, že je těžké bohatému dostat se do království nebeského. Viděla jste podobné případy?

Mária Simma: Pokud dělají dobročinné díla a dělají vše s láskou, i bohatí mohou přijít do nebe, tak jako chudí.

Sestra Emmanuela: V současnosti vás stále navštěvují duše z očistce?

Mária Simma: Ano, dva- třikrát do týdne.

Sestra Emmanuela: Co si myslíte o spiritismu? Například, když vyvolávají duchy zemřelých, když způsobují otáčení stolů a pod ... ?

Mária Simma: Není to dobré. Je to vždy ďábelské, těmi stoly hýbe démon.

Sestra Emmanuela: Jaký je rozdíl mezi tím, co prožíváte vy s dušemi a spiritismem s jeho praktikami?

Mária Simma: Nemáme vyvolávat duše zemřelých. Já se neusiluji o jejich příchod. Při spiritismu duše provokují a přivolávají je. Tento rozdíl je zcela jasný a musíme to brát v úvahu s celou vážností. Pokud by měli lidé věřit pouze jednu, jedinou věc z toho, co jsem řekla, byla bych ráda, kdyby to bylo následující: ti, co vykonávají spiritismus (točící se stoly či jiné podobné praktiky) si myslí, že vyvolávají duše zemřelých. Ve skutečnosti, pokud dojde k odpovědi na jejich volání, je to vždy Satan a jeho andělé, co odpovídají. Ti, co provádějí spiritismus, dělají tím cosi velmi nebezpečného (věštci, kouzelníci, bosoráci) jak pro ně samotné, tak i pro ty, co je žádají o radu. Jsou ve lži až po krk. Je přísně zakázáno vyvolávat duše mrtvých. Pokud jde o mě, já jsem je nikdy nevyvolávala, nevolám je ani nikdy nebudu vyvolávat. Pouze sám Bůh umožňuje to, co se mně stává.

Samozřejmě, že Satan může napodobovat vše, co přichází od Boha a také to dělá. Může napodobovat hlasy mrtvých, může napodobovat jejich vzhled. Ale ať je to jakýkoliv projev, přichází vždy od Zlého. Satan může dokonce i uzdravit, ale jeho uzdravení nikdy dlouho netrvají.

Sestra Emmanuela: I vás osobně oklamala nepravá zjevení? Například ďábel se změnil na duši z očistce, aby k vám promlouval?

Mária Simma: Ano, jednou přišla za mnou jedna duše a řekla mi: nepřijmi duši, která přijde po mně, neboť bude od tebe žádat velké utrpení a nebudeš moci udělat, co od tebe bude žádat!

Byla jsem zmatená, protože jsem si vzpomněla, co mi řekl můj kněz, že mám přijmout každou duši s velkodušnou štědrostí. Byla to opravdu pro mě zkouška poslušnosti. Sama sebe jsem se ptala, jestli to nebyl spíše démon než duše z očistce. Proto jsem této duši řekla: Pokud jsi démon, odejdi ode mně! V tom okamžiku zařval a odešel. Je jasné, že duše, co přišla po něm, opravdu potřebovala mou pomoc.

Sestra Emmanuela: Když se zjeví ďábel, pomůže svěcená voda, zahnat ho?

Mária Simma: Ano.

Sestra Emmanuela: Nyní jste velmi známá, hlavně v Německu a v celé Evropě. Zpočátku jste byla stažena. Jak vás lidé ze dne na den začali uznávat a věřit, že vaše nadpřirozené zkušenosti jsou skutečně autentické?

Mária Simma: Stalo se to tak, že mě duše požádala, abych uvědomila jejich rodiny, že mají vrátit nespravedlivě nabytý majetek. Lidé viděli, že to, co jsem jim řekla, bylo pravdivé.

Sestra Emmanuela: Uznává Církev toto velmi zvláštní charisma, které vykonáváte pro duše v očistci a pro ty, kterých se váš apoštolát týká?

Mária Simma: Můj biskup mi řekl, že pokud nedošlo k teologické chybě, mám pokračovat. Souhlasí s tím. Kněz naší farnosti, který je i mým duchovním vůdcem, také k těmto věcem nemá námitky.

Sestra Emmanuela: Tolik jste toho udělala pro duše v očistci, že dozajista, když vy také zemřete, tisíce duší vás budou provázet až do nebe! Domnívám se, že nebudete muset projít přes očistec!

Mária Simma: Nemyslím si, že půjdu rovnou do nebe, bez očistce, protože jsem měla více světla, více znalostí než jiní, mé chyby jsou proto vážnější. Avšak i tak doufám, že duše mi pomohou vstoupit do nebe.

Sestra Emmanuela:Jste ráda, že máte toto charisma, nebo je to pro vás přítěží, všechny ty neustálé žádosti ze strany duší?

Mária Simma: Nestěžuji se na obtíže, neboť vím, že jim mohu velmi pomoci! Pomáhat mnohým duším - to dělám ráda. Jsem šťastná, že to můžu dělat.Zdroj: http://www.boziemilosrdenstvo.sk/

Převzato z www.misie.sk, článek z 2. 11. 2010 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno v r. 2013; 5. 11. 2022 - 26134 přečtení)

První díl rozhovoru:
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor)
Druhý díl rozhovoru:
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor)V tyto dny vychází na Slovensku nová kniha -

Maria Simma v rozhovore s Nicky Eltzom
Dostaňte nás odtiaľto ! ! !


Kniha - Dostaňte nás odtiaľto ! ! !<br>Vydavateľstvo: ZAEX

Vydavateľstvo: ZAEX

Väzba: Brožovaná
Počet strán: 256
Cena: 7,90€

Předmluvu napal O. Slavko Barbarič OFM

Více na odkazu:
http://www.zaex.sk/knihy/kniha/5626/Maria-Simma-v-rozhovore-s-Nicky-Eltzom-Dostante-nas-odtialto-!-!-!Sdílet

Související články:
Vladyka Milan Chautur: POSLEDNÍ SOUD (Neděle masopostní) (15.02.2023)
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 11. 2022 | 27025 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.misie.sk, www.boziemilosrdenstvo.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace