Zajímavé...

Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží

CC0, pixabay.com Toto je pravdivý příběh o sv. Dominikovi. Ano, tentýž sv. Dominik, který v roce 1214 dostal od Panny Marie oddanost, kterou dnes známe jako Svatý růženec. Proč přijal Svatý růženec? Protože se nechtěl vzdát naděje obrátit tvrdohlavé Albigence, kteří trápili Evropu i Dominikův život.

Albigenské kacířství sestává z řady chyb. Albigenci v první řadě popírají pravdu, že Ježíš je druhou osobou Nejsvětější Trojice. Věří, že všechno materiální je špatné a že jen duch je dobrý. To však nemůže být pravda, protože Bůh stvořil hmotný svět a všechno, co stvořil, je dobré.

V té době byli v Církvi lidé unaveni z boje za Pravdu a množství laiků bylo oklamáno, Bůh povolává sv. Dominika. V dobách, kdy se pochybná víra rozšířila a zdálo se, že pravda bude poražena, se sv. Dominik obrátil na Matku Boží o pomoc. Po celý den se postil, modlil se a konal za Albigence pokání. Na konci tohoto období byl tak vyčerpán závažností svého pokání, že se zhroutil na podlahu. Tehdy se mu zjevila Panna Maria a předala mu patnáct tajemství jejího Nejsvětějšího růžence.

Jednou se na místě nedaleko Carcassonu shromáždilo přes 12 000 lidí, aby vyslechli kázání svatého Dominika o Svatém růženci. Před těmito tisíci svědky přerušilo několik mužů kněžské kázání a přešlo přes dav.

Otče Dominiku!“ Křičeli a bezprostřední okruh lidí kolem svatého se rozdělil, čímž se ukázal prostor pro muže, kteří ho hledali. Dominik je ještě neviděl očima, když poznal účel jejich návštěvy.

Ve společnosti těchto mužů byl Albigenčan (kacíř), známý nejen tím, že odmítal modlitbu svatého růžence a veřejně útočil na růžencová tajemství. Heretik se okamžitě snažil ztratit z dohledu sv. Dominika a násilně se snažil utéct z jeho přítomnosti. Albigenčan byl posedlý ďábly a jeho přátelé přivedli tohoto ubohého muže ke sv. Dominikovi na exorcismus. Ďáblové v jeho nitru to věděli a obávali se exorcismu, který by je vyhnal z těla heretika zpět do pekla. Sv. Dominik se namísto zahájení exorcismu hned rozhodl položit ďáblům některé otázky před více než 12 000 svědky.

Přestože se bránili, byli ďáblové bolestně nuceni odpovídat na otázky svatého. Když se zeptal, kolik ďáblů bylo v tomto ubohém muži, odpověděli „15 000“. Lidé se zachvěli a sv. Dominik se ptal, proč jich je 15 000. K tomu ďáblové řekli, že každá tisícovka z nich měla právo na každé tajemství Svatého růžence, na které tak tvrdě a ostře útočili. Zlí duchové nadále mluvili a mluvili o tom, jak nenáviděli sv. Dominika více než kohokoli jiného na zemi pro duše, které zachránil z jejich bezbožné moci oddaností svatého růžence. Říkali, že vždy, když kázal o svatém růženci, přinášelo to strach a hrůzu do samotných hlubin pekla. Lidé byli ohromeni tím, že uviděli význam růžence, o kterém svatý Dominik tak dlouho svědčil.

Dominik opatrně položil růženec kolem krku posedlého muže a položil ďáblům svou poslední otázku.

"Kterého ze všech nebeských svatých se celé peklo nejvíce obává, a kdo by proto měl být lidmi nejmilovanější a nejvíce ctěný?" Potom přišla reakce, kterou ani sv. Dominik nemohl očekávat.

Heretik se násilně vytrhl a začal divoce pobíhat. Ďáblové v něm vydávali tak neobvyklé výkřiky, které jako by se odrážely od samotných hlubin pekla. Tisíce lidí bylo zděšeno strachem a jejich žilami procházel čistý strach. Když výkřiky démonů pokračovaly a zcela naplnily vzduch všude kolem, mnoho lidí padlo na zem, do mdlob ze strachu.

CC0, pixabay.com


Odpověz mi!” Řekl Dominik odvážně. Z těchto zbabělců neměl strach. Ďáblové se pak pokusili využít všech svých moudrostí a lží, aby se vyhnuli odpovědi na jeho otázku. Heretikova tvář se začala měnit a změnil se i pohled jeho očí na jakousi hranou melancholii. Démoni změnili taktiku. Najednou z heretika vyšel obrovský výkřik úzkosti a smutku. Ďáblové tak žalostně křičeli, že mnoho lidí v davu plakalo a to čistě z přirozené lidské sympatie. Uprostřed jejich pláče démoni zavolali skrze ústa heretika ke sv. Dominikovi. V plačtivém tónu prosili a volali k němu, aby je nechal na pokoji.

Dominiku, Dominiku,“ žalostně křičeli, „slituj se nad námi. Slibujeme, že ti nikdy neublížíme. Vždycky jsi měl soucit s hříšníky a lidmi v nouzi; slituj se nad námi, neboť jsme v těžkém položení. Už tolik trpíme, tak proč se těšíš z nárůstu našich bolestí? Nemůžeš být spokojen s naším utrpením, aniž bys k němu ještě přidával další? Měj s námi soucit!

Sotva byste našli v davu lidí suché oko, neboť lidé plakali soucitem pro tyto údajně nevinné trpící tvory. Ale démoni se nezajímali o to, co si zástup myslel. Démoni nepřijali soucit davu, ale místo toho čekali, až uvidí odpověď sv. Dominika.

Nenechám tě, dokud neodpovíš na mou otázku,“ zazněla přímá odpověď. Španělský kněz nebyl nijak pohnut emocionálním výkonem. Ďáblové byli rozzuřeni svým selháním. Přesvědčily tisíce dalších až k slzám a tento muž, kterého chtěli oklamat, viděl přímo přes jejich lži. S velkou sebekontrolou démoni zadrželi hněv na heretikově tváři. Jejich chytré mysli opět změnily taktiku. Albigencova hlava se sklonila zcela poníženě a jeho ústy byl navržen démonický kompromis.

Můžeme to zašeptat,“ řekli ďáblové sv. Dominikovi, "abys to slyšel jen ty."

Ne,“ trval na svém svatý. “Musíte mluvit jasně a nahlas.” Pro lidi bylo důležité slyšet to od samotného ďábla. Na to démoni neodpověděli. Albigenec mlčel, hluchý vůči příkazům vydaným od svatého kněze. Nesplnili by přání tohoto člověka. Nikdo by nevěděl, koho se zbabělci nejvíce báli. Ale odhodlání Španěla bylo silnější než padlí andělé.

Kněz, který měl úžasnou pokoru a moudrost, aby se nespoléhal pouze na své vlastní schopnosti, využil větší síly než své. Dav tiše nahlížel jeden na druhého v očekávání, co se bude dít dál. Ďáblové byli tvrdohlavě tiší a zdálo se, že také čekají. Každý sledoval, jak svatý Dominik klečí dole na tvrdé zemi a dívá se do nebe. Z jeho poníženého srdce vyšla milující modlitba.

"Ó, všemocná a úžasná Panno Maria, prosím tě mocí Nejsvětějšího růžence, přikaž těmto nepřátelům lidské rasy, aby mi odpověděli." Všude bylo ticho; ale když sv. Dominik dokončil tuto modlitbu, dav byl překvapen nečekaným požárem. Krky mnohých se natahovaly, zatímco ostatní se krčily, ale všichni reagovali na zářící plamen, který vyšlehl z uší, nosních dírek a úst Albigence. Všichni se třásli strachem, ale oheň nikomu neublížil. Dominik vstal z kolen, aby poslouchal ďábly, jejichž jazyky se náhle uvolnily.

Dominiku, prosíme tě,“ zvolali, „ve jménu Ježíše Krista a zásluh Jeho Svaté Matky a všech svatých nechme tělo tohoto muže, aniž bychom mluvili dál, neboť andělé odpoví na tvou otázku kdykoli si budeš přát. Koneckonců, nejsme my lháři? Proč bys nám tedy měl věřit? Už nás více nemuč; měj soucit!

Byli to lháři, ale Bůh by byl oslaven Pravdou, které by byli lidé svědky. Svatý Dominik, trochu obtěžovaný jejich stížností a kvílením, krátce odpověděl: „Běda vám ubozí duchové, kteří si nezaslouží být vyslechnuti.“ Poklekl a ještě jednou se modlil ke své královně.

Ó, nejcennější Matko moudrosti, modlím se za lidi, kteří se zde shromáždili, kteří se už naučili správně říci andělské pozdravení. Prosím, prosím tě, přinuť své nepřátele, aby ohlašovali celou pravdu a nic jiného než pravdu, tady a teď, před tímto zástupem.

Najednou se tvář heretika uklidnila. Démoni se vlastně docela uklidnili, natolik, že všichni byli překvapeni. Nikdo nevěděl, co dál očekávat, ale věděli, že bitva neskončila.

Dav ztichl. Jejich pohled přešel od ohnuté postavy kněze ke zkroucené osobě heretika. Všechno bylo stále jakoby zmražené, jediné pohnutí pocházelo od svatého, který pomalu zvedl svou skloněnou hlavu. Z očí mu zmizela starost a na jeho tváři se rozšířil úsměv. Jeho oči se už nedívaly na albigence, ani na dav. Byly mu ukázány nové zástupy, množství andělských zástupů. A tam, obklopená stovkami svatých andělů, byla sama blahoslavená Panna Maria. V její štíhlé ruce držela tyč ze zlata. Laskavě se podívala do Dominikových očí a poskytla mu velkou vnitřní útěchu a radost.

S mírným otočením své krásné hlavy přistoupila Svatá Panna k tichému heretikovi. Bez varování zvedla ruku a zasáhla posedlého muže svou zlatou tyčí. Panna hlasem neuvěřitelné důstojnosti a autority přikázala posedlému heretikovi: "Odpověz okamžitě mému sluhovi Dominikovi."

Lidé sledovali tvář sv. Dominika reagující na to, co se děje, zatímco sami ještě nevěděli o přítomnosti Nebeské Matky. Dav s hrůzou sledoval, jak se z Albigencových úst náhle ozval strašný výkřik, stokrát intenzivnější než dříve. S ďábelskou nenávistí démoni začali křičet na Pannu Marii:

"Ó, ty jsi náš nepřítel, náš pád a naše zničení, proč jsi přišla z nebe, abys nás tak hrozně mučila? Ty, obhájkyně hříšníků, ty, která jsi je vytrhla ze samých čelistí pekla, ty jsi velmi jistá cesta do nebe! Musíme, navzdory sobě, říci celou pravdu a přiznat před každým, kdo je příčinou naší hanby a zničení? Běda nám, knížata temnoty! Potom dobře poslouchejte, vy, křesťané.

Dav se třásl od hrozných výkřiků. Přestože byli rádi z porážky démonů, cítili nenávist, se kterou se ďáblové chystali odpovědět na otázku sv. Dominika. Takže na polovinu s triumfem a na polovinu se strachem poslouchali neochotné odhalení démonů.

Matka Ježíše Krista je všemocná,“ zasyčeli padlí andělé, „a může zachránit své služebníky před pádem do pekla! Maria je slunce, které ničí temnotu našich triků a lží. Je to ona, která odhaluje naše skryté zápletky, láme naše chrámy a činí naše pokušení zbytečnými a neúčinnými."

Musíme říci, protože jsme nuceni říkat pravdu, že s námi nebyla nikdy zatracena ani jedna duše, která skutečně vytrvala ve své službě. Jeden jediný vzdech, který nabízí Nejsvětější Trojici, váží mnohem více než všechny modlitby a aspirace všech svatých.

"Bojíme se jí více než všech svatých v nebi dohromady a se svými věrnými služebníky nemáme úspěch. Mnozí křesťané, kteří se na ni odvolávají, když jsou v hodině smrti a kteří by měli být skutečně zatraceni podle běžných standardů, jsou spaseni.


„Ach kdyby jen ta Maria,“ znechuceně křičeli, „nevyužívala svou sílu proti naší a nenarušila náš plán, mohli jsme dobýt církev a zničit ji už dávno, a my bychom se postarali o to, aby všechny řady v církvi upadly v omyl a nepořádku. Nyní, když jsme nuceni mluvit, musíme vám také říci toto: nikdo, kdo vytrvá v tom, že se modlí růženec, nebude zatracen, protože pro své služebníky získá milost pravého pokání za své hříchy, a tímto získává Boží odpuštění a milosrdenství.“

Užaslý zástup hleděl na neochotného řečníka se široce otevřenýma očima. Byli hluboce dojatí tím, co řekli démoni. A přesto neslyšeli po celou dobu něco podobného o Panně Marii? Částečně v hanbě se lidé, vzpomínajíc na svá minulá nabádání, dívali směrem ke sv. Dominikovi, co mají dělat.

Španělský kněz dělal to, co vždycky dělal. Obrátil se k Požehnané matce a vedl společenství v modlitbě Svatého růžence. Dav následoval příklad svatého a modlil se růženec jako nikdy předtím. S největší oddaností pomalu promodlívali každý desátek. Když se skromné ​​modlitby vylévaly z upřímných srdcí shromážděné společnosti, stala se úžasná věc.

Panna Marie předává Dominikovi růženec, Wolfgang Moroder., CC BY-SA 3.0


Člověk po člověku si celý obrovský dav uvědomil, že s každým Zdrávas Maria, který se pomodlili, opouštělo tělo heretika velké množství ďáblů. Démoni byli pro lidi viditelní pouze jako horké uhlí, které vycházelo z ubohých úst člověka. Když zástup skončil růženec, s úctou se přežehnal, heretik seděl nehybně a konečně se osvobodil od ďáblů, kteří ho vlastnili.

Potom Panna Maria, která byla pro dav stále neviditelná, elegantně zvedla ruku v požehnání. Když blahoslavená matka udělila své požehnání svým dětem, všechna srdce naplnila hluboká radost. Doprovodným požehnáním Panny Marie byla milost pro všechny přítomné za práci sv. Dominika.

Z této milosti a svědectvím zázračného vyhnání 15 000 démonů z Albigence bylo obrácení heretiků, kteří přijali stejné kacířství jako měl posedlý muž. Obrácení na katolickou víru. Na mocnou přímluvu Panny Marie, jim byla udělena milost, aby se připojili ke Spolku Nejsvětějšího růžence. Posílila se tak bezpečnost jejich spásy, protože, jak sami démoni řekli, "nikdo, kdo vytrvá v tom, že se modlí růženec, nebude zatracen."

Svatá Bible nám však říká, že každý máme svobodnou vůli; můžeme si zvolit život nebo si můžeme zvolit smrt, můžeme si vybrat nebe nebo si můžeme zvolit peklo, můžeme si vybrat milovat a sloužit Královně nebes a země nebo se můžeme rozhodnout ji ignorovat. Každý z nás má svobodnou vůli. Každý z nás má na výběr. Vybírejme moudře, neboť jde o naši spásu.

Zdroj: motherfullofmercy

Převzato z https://matkabozia.sk/, článekze 4. 5. 2020 naleznete zde.

Sv. Dominik, volné dílo, cs.wikipedia.orgSdílet

Související články:
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 08. 08. 2022 | 2127 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://matkabozia.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace