Zajímavé...

Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života

Srdce Ježíšovo V tomto článku se budu věnovat svátostem, které jsou opěrným sloupem (ačkoli ne jediným) pro náš život s Bohem. Blog je spíše úvodem ke svátostem, nebudu rozebírat do detailů každou svátost zvlášť.

Svátosti jako jeden organismus

Svátostný organismus Katolické církve tvoří sedm svátostí. Mohli bychom je rozdělit do tří skupin:

1) svátosti uvedení do křesťanského života - křest, biřmování a Eucharistie 2) svátosti uzdravení - svátost smíření a pomazání nemocných 3) svátosti služby společenství - svátost manželství a posvátného stavu

Zajímavá je podobnost mezi přirozeným a svátostným životem. První kategorie svátostí buduje v člověku základy křesťanského života. Podobně jako jsme se narodili tělesně, tak jsme se skrze křest narodili i duchovně, tedy "z vody a Ducha" (Jan 3,5). Tělesný a duchovní život jsme si sami od sebe nedali a ani jsme se pro něj nerozhodli. Jsou to ničím nezasloužené dary. Svátost biřmování (srov. Sk 8,14-17) je vstupem do světa křesťanské dospělosti. Eucharistie je, podobně jako jídlo a voda pro tělo, pokrmem a nápojem pro duši. Eucharistie živí náš duchovní život a posiluje naše spojení s Kristem. Stejně jako bez jídla a vody bychom dlouho nepřežili, podobně to funguje i v životě s Bohem.

Eucharistie má v rámci svátostí jedinečné postavení. (Srov. KKC 1211) Katolíci věří ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista pod způsobem chleba a vína. (Srov. KKC 1374) Pohoršuje vás to? Nejste sami. I před dvěma tisíci lety to Židy pohoršilo, ale Ježíš svá slova neodvolal, právě naopak: "Amen, amen, pravím vám: Jestliže nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo je mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo je mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm" (Jan 6, 54-56)

Ve druhé skupině vidíme svátosti, které nás na naší cestě zvedají, uzdravují a posilují. Svátost smíření (srov. 2 Kor 5,18) vrací člověka zpět do domu Nebeského Otce, který předtím sám z vlastní vůle opustil. Není třeba čekat na okázalé zázraky a znamení od Boha, aby nás přesvědčil o své dobrotě. Stačí jít ke zpovědi a člověk zažije největší zázrak Božího milosrdenství. Podobně je to i se svátostí pomazání nemocných (srov. Jk 5,14-15), která dodává posilu tělu a hlavně duši, aby člověk v těžké situaci nezoufal a věřil, že Syn člověka je Pánem i nad nemocí a smrtí.

Třetí skupina zahrnuje svátosti, které jsou určeny pro službu, budování Církve a společnosti a růst v lásce. Svátost posvátného stavu, kterou ustanovil Ježíš při Poslední večeři (srov. Lk 22,14-20) je v jistém smyslu nástavbou všeobecného kněžství, které dostal každý pokřtěný. Být vysvěceným knězem znamená milovat Církev a sloužit jí podobně jako to dělá Kristus. Svátost manželství (srov. Ef 5,25-32) si snoubenci udělují sami navzájem. Manželství se připodobňuje vztahům v Nejsvětější Trojici. Účelem této svátosti je budovat společenství lásky nejen mezi mužem a ženou, ale i mezi nimi a Kristem navzájem.

Svátost křtu, biřmování a kněžství vtlačují do duše člověka nesmazatelný znak a proto tyto svátosti lze přijmout pouze jednou.

Kristova smrt a zmrtvýchvstání jako pramen svátostí

Katolická církev věří a vyznává, že "všechny svátosti Nového zákona ustanovil náš Pán, Ježíš Kristus" (KKC 1114). Základní kameny jednotlivých svátostí tedy položil Kristus. Způsob vysluhování svátostí a jejich podoba však podléhala zákonitostem určitého vývoje. Stejně i terminologie se časem upravovala. Alan Schreck: "Ve středověku svátost získala mnohem přesnější definici. Kolem 13. století se biskupové shodli na seznamu sedmi svátostí, které dnes uznávají katoličtí a pravoslavní křesťané. Tento seznam sedmi svátostí byl potvrzen a formálně uznán na Tridentském koncilu v 16. století." Tento vývoj však není odtržen od Kristových slov a působení Ducha Svatého, který přivádí Církev "do celé pravdy." (Jan 16,13)

Kde má původ tato víra?

Jednoduše řečeno: v Ježíšově životě, smrti a v Jeho slavném zmrtvýchvstání. Jeho probodený bok je pramen svátostné milosti, která věřící vyživuje. Během Kristova pozemského života se ho lidé mohli dotýkat a vnímat smysly. Svým nanebevstoupením sice svým způsobem odešel, ale na druhé straně je přece stále mezi námi přítomen. (Srov. Mt 1,23) Tuto skutečnost pěkně vyjádřil svatý papež Lev I: "To co bylo viditelné na našem Vykupiteli, přešlo do svátostí." Kristus své Církvi daroval svátosti, které jsou viditelnými znameními Jeho neviditelné milosti. Každá svátost má nějakou materiální formu, kterou můžeme zachytit svými smysly. Např. při křtu je formou voda, která symbolizuje život. Svátosti jsou výslednými důkazy Kristových slov: "Já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti." (Jan 10,10)

V souvislosti s výše uvedeným bychom mohli říci, že svátosti jsou ukázkou i toho, že hmota je dobrá. Katolická církev totiž nikdy nebyla fanouškem dualismu, který hlásali sektáři - špatná hmota, dobrý duch.

Svátosti jsou tedy dobrým příkladem toho, jak se nám Bůh (čistý duch) chce připodobnit a přiblížit. Nechce s námi sdílet svou náklonnost pouze čistě duchovním způsobem, ale i přes hmotné věci, kterých se můžeme dotknout a vnímat. Dobrým příkladem je Eucharistie, přijímání Božího těla a krve. Kristus je skutečným udělovatelem svátostí a skutečně v nich působí. Lidský udělovatel (např. kněz) je pouze zprostředkovatelem Boží milosti. Toto prostřednictví však nebrání tomu, že Kristus je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem. (Srov. 1 Tim 2,5) On však dává svému stvoření účast na tomto Jeho prostřednictví.

Svátost jako dar

Katolická Církev učí, že svátosti jsou nezbytně nutné ke spáse. (Srov. KKC 1129) Tento výrok však není třeba chápat jako děsivou hrozbu, právě naopak - jako nabídku spásy od Toho, který "chce, aby všichni lidé byli spaseni." (1 Tim 2,4) Svátosti přirovnávám k záchranným kolům, které nám Bůh hází, aby nás zachránil. Jsou důležitými nástroji Jeho záchranné mise.

Co je velmi důležité si uvědomit je fakt, že svátostný život je životem v milosti. To, že máme možnost a přistupujeme ke svátostem nelze nikdy chápat v první řadě jako výkon člověka. Svátost je ničím nezasloužená Boží milost (!) "Neboť spaseni jste milostí skrze víru. Tato spása není z vás, je to Boží dar. Není ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši, abychom se věnovali dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom je konali." (Ef 2,8-10)

Přistupovat s vírou ke svátostem znamená přicházet k potrubí, přes které teče a vytéká spásonosná Boží milost. Svátostný život je v první řadě v Boží režii, který nás láskyplně zve. Teprve potom následuje naše odpověď, jestli si z vytékajícího potrubí něco nabereme nebo ne. A když si z něj nabereme, náš duchovní život vzrůstá a my se více a více připodobňujeme Kristu. Svátosti jsou tedy projevem toho, že On "nás spasil ne pro naše spravedlivé skutky, které jsme my konali, ale ze svého milosrdenství, koupelí znovuzrození a obnovy v Duchu Svatém." (Tit 3,5)

To však neznamená, že svátost nás "abrakadabra" změní bez našeho přičinění. Svátost určitě není magie. Je tedy třeba s Bohem spolupracovat, následovat ho, případně nést s Ním svůj kříž. Například mnoho lidí bylo pokřtěných, ale mnozí z nich svůj křestní dar nerozvíjeli. Je to podobné jako se semenem, které zasadíme do pole. Pokud se o něj nestaráme a nezaléváme ho, nemůže z něj nic vyrůst. Každopádně, Bůh nás vždy svojí aktivitou předchází. Nemůžeme tedy tlačit vůz před koně. Ale pokud chceme, aby v nás svátosti účinkovaly, je třeba přistupovat k prameni milosti s vírou a důvěřujme Božímu působení v nás.

Svátosti nezávisí na osobní svatosti a morální úrovni lidského přisluhovatele, ale na Kristově svatosti a Jeho spasitelském díle. "Když se svátost slaví podle úmyslu Církve, působí v ní a skrze ni moc Ježíše Krista a jeho Ducha nezávisle na osobní svatosti přisluhovatele." (KKC 1128) Z toho tedy vyplývá, že nemůžeme svátosti oddělit od Kristových zásluh a od Jeho jediné a dostatečné oběti na kříži. (Srov. Žid 7,27) Svátost neúčinkuje sama od sebe, oddělená od Krista. Kdybychom je od sebe oddělili, byly by skutečně pouze bezduchými rituály a náš svátostný život jen vnějškovou ceremonií.

Závěr

Svátosti jsou velkými dary a pokladnou milostí, které Bůh uchovává ve své Katolické církvi. Stačí jen s vírou přijít k prameni a načerpat kolik jen chceme. A tím, že jsme byli obohaceni, můžeme obohacovat ty, kteří Boha neznají.

Erik Dujava

Použitá literatura

Katechismus Katolické církve, 2012.
YouCam. 2012
Schreck, A: Katolíci - čemu opravdu věřit? 2013logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 7. 10. 2018 naleznete zde

volné dílo, https://cs.m.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 10. 2018 | 3646 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace