Zajímavé...

Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše

Kapka Ježíšovy krve, mysticsofthechurch.com Když chamberský klášter vyhověl oběma požadavkům Pána, Spasitel se na něho nepřestal obracet. Naopak, naléhal víc a víc a ukazoval své rány jako „zdroj milostí pro hříšníky“ a jako „výmluvné poučování pro řeholní osoby.“ Řekl například:

„Už dlouho vás vidím, jak rozdáváte ovoce mého vykoupení. Nyní děláte, co se má podle mé vůle konat pro spásu světa. Při každém slovu, které vyslovíte při slitovném růženci, spadne kapka krve na duši nějakého hříšníka.“

„Lidé po mé krvi šlapou, vy však, nevěsty moje, mě máte milovat a pracovat z lásky ke mně.“

„Uvalily byste na sebe velkou vinu, kdybyste nechaly ležet ladem všechno to bohatství, které je pro vás uložené ve sv. ranách.“

„Duše, které moje rány nectí, ale zesměšňují je, zavrhnu.“

Zbičovaný Ježíš, traditionalcatholicpriest.com


„Hříšníci nechtějí o Ukřižovaném ani slyšet. Snáším je trpělivě, ale jednou přijde den mého hněvu.“

„Pojď, nevěsto moje, přines mi svoje srdce, srdce úplně vyprázdněné, já ho už naplním! Pojď, abys mi získávala duše.“

Potom jí ukázal množství hříšníků a řekl:

„Ukazuji ti je, abys neztrácela čas a ihned se dala do práce.“

V červnu, měsíci zasvěceném krvi Páně, směla sestra Maria Marta stále hledět na ukřižovaného Ježíše. Řekl jí:

„Má dcero, pro jednu jedinou duši jsem trpěl tolik jako pro všechny. Vykoupení bylo nadmíru!“

Přitom viděla, jak svatá krev teče proudem z ran Ježíše, a slyšela ho šeptat:

„Toto je krev tvého Snoubence, tvého Otce, toto je krev, která byla vylita za vaše duše. Jen já jsem mohl prolít božskou krev. Dcero moje, jsem úplně tvůj pro spásu duší.“

Několikrát viděla, jak je Boží Spravedlnost rozhněvaná a připravená svět ztrestat. Přitom Spasitel, plný rozhořčení, řekl:

„Nepros, chci je potrestat. Má-li být svět obnoven, potřebuje druhé vykoupení.

Bůh Otec řekl:

„Nemůžu za svět dát svého Syna ještě jednou.“

Sestra Marie Marta pochopila, že toto druhé vykoupení můžeme uskutečňovat my častým obětováním svatých ran.

A opravdu, tou mírou, jakou svaté rány obětovala, hněv Boží se utišoval a měnil se v milostivou laskavost, která se rozlévá na celý svět.

„Má dcero,“ řekl jí Pán jindy, „vítězství musí být dosaženo, a to skrze moje svaté utrpení. Na Kalvárii se zdálo, že je vše ztraceno, a přece právě tam začalo mé vítězství. Stále si přeji, aby lidé čerpali co nejvíc užitku z vykoupení, ale musí všichni, věřící či nevěřící, sloužit k mé slávě.“

Jednou ji Pán velmi polekal, když jí dal uzřít Spravedlivost Boží, rozhněvanou lidskými hříchy.

Celá bez sebe zvolala v nejhlubší pokoře:

„Bože můj, nehleď na naše zločiny, ale na své milosrdenství!“

Tímto častým voláním a obětováním svatch ran se Pán znovu rozpomenul na svoje milosrdenství. Zároveň ji povzbudil slovy:

„Obětuj často mé rány, abys mi tím získala hříšníky, neboť žízním po duších.“

Trnová koruna, hřeby, volná licence, pixabay.com


„V domě Božím se musí žít ve spojení s mými ranami,“ řekl Spasitel. „Vaše sliby vycházejí z mých ran.“

Jednou se sestra Marta modlila křížovou cestu. Když byla u desátého zastavení, Pán jí dal poznat, jakou cenu má jeho obnažení pro slib chudoby a vztah k němu. Vyzval ji, aby jeho svaté rány obětovala za jeho nevěsty, které se všeho dostatečně nezřekly, aby se přesným zachováváním slibu chudoby naučily do ní oblékat.

Při jedenáctém zastavení připojil, že jako osoby jemu zasvěcené, musíme být s ním přibity na kříž. Když posloucháme svou vůli, je to, jako kdybychom se prohlašovaly za nepřítele kříže.

„Musíte poslouchat svou představenou jako já, když jsem roztáhl ruce a nechal jsem se přibít na kříž.“

Pak ji vyzval, aby se modlila za ty, kteří poslouchají tak nedokonale, že to je jakoby už nechtěly být na kříži.

„Má dcero,“ říkal jindy, „pozoruj mou korunu a porozumíš umrtvování, pozoruj mé rozpažené ruce a naučíš se poslušnosti, viz, jak visím na kříži nahý a porozumíš chudobě a čistotě srdce toho, který je zcela čistý a něžně tě miluje.“

Poučil ji, že duše Bohu zasvěcená je duše zasvěcena utrpení:

„Byl bych rád, aby všechny mé nevěsty byly jako krucifixy, to je ukřižované. Zda se nemá nevěsta podobat ženichovi? - volá ten, kterého nevěsta ve Velepísni popisuje slovy: Můj milý je bílý a červený."

„Dám ti trpět po celý den, aby ses tak častěji utíkala k požehnaným hlubinám mých svatých ran."

„Chci, abys byla se mnou ukřižována. Čím více budeš souhlasit, tím více tě budu křižovat."

„Má dcero, uvažuj o mé trnové koruně! Neříkal jsem, že mi působí přílišné bolesti, ale přijal jsem ji z Otcových rukou za vás. Sleduj mé ruce a nohy, neřekl jsem, že je nedám, že to bude příliš bolet."

Potom své služebnici ukázal na své zcela rozervané tělo:

„Vidíš svého snoubence, je celý pokrytý ranami. Takto bych chtěl vidět i tebe. Pozoruj mě na kříži. Když jsem tam visel, nedbal jsem katanů a jejich rouhavých řečí, ale hleděl jsem pouze na svého Otce."

Jednou se jí Pán zjevil na kříži. Byl jen kost a kůže. Říkal:

„Podívej, dcero, co čeká mé vyvolené, kteří chtějí být účastni mé slávy - ne ty, kteří si o sobě příliš myslí. Má matka kráčela se mnou po mé cestě. Pro ty, kteří po ní nejdou z lásky, je velmi těžká. Ale pro duše, které svůj kříž nesou velkomyslně, je lehká a plná útěchy. Nevěsty ukřižovaného Ježíše musí trpět. Vždyť nikoho jiného nemám, kdo by mi dával zadostiučinění.“

Jindy jí Pán řekl:

„Musíte milovat kříž a dát se ukřižovat z lásky k Ježíši. Potom budete moci jako Ježíš zemřít a povstat k novému životu. Vaším úkolem je, abyste jeho požehnané účinky rozšířily do celého světa.“Nihil obstat A. Can. Eltschkner, cenzor

IMPRIMATUR Pragae, die 7. duben 1927 + Ant. Podlaha, Episcopus Paphiensis, Vicarius generalisPřevzato z www.doverujem-a-verim.blogspot.com, z článku z 25. 1. 2019, který naleznete zde.

Marie Marta Chambonová, volná licence, wikipedia.org

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 21. 05. 2019 | 3736 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace