Zajímavé...

Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl.

Kdo miluje Ježíše Krista, nezávidí ostatním nic kromě ještě větší lásky k Ježíši.


Láska nezávidí ( 1 Kor 13,4 )

1. Člověk, který miluje Ježíše, nezávidí nic velkým tohoto světa, ale jedině těm, kteří víc než on milují Ježíše Krista. Sv. Řehoř Velký, když vysvětluje další vlastnost lásky, uvádí, že lásku nezávidí, protože nedokáže závidět lidem tohoto světa pozemské hodnoty, po kterých nejen že netouží, ale dokonce jimi pohrdá. Je také třeba rozlišovat dva druhy závisti: jednu špatnou a druhou svatou.
Špatná je ta, která se rmoutí z důvodu světských dober vlastněných ostatními na této zemi. Svatá je pak ta, která nejen že nezávidí, ale dokonce má soucit s velkými tohoto světa, že žijí jen obklopeni poctami a pozemskými příjemnostmi. Nehledá a ani netouží po ničem jiném jen po Bohu. Nemá žádné jiné tužby v tomto životě, jen Ho milovat, jak může. Proto také chová svatou závist vůči každému, kdo miluje Boha víc než ona, protože by v lásce chtěla předstihnout i serafíny. To je jediným cílem svatých duší na zemi. A tato touha rozněcuje Boží lásku a dojímá srdce Boha, takže se obrací ke každé z nich tímto způsobem: Učarovala jsi mi sestro má, nevěsto, učarovala jsi mi jediným pohledem svých očí, jediným článkem svého náhrdelníku ( Píseň písní 4,9 ). Tento jediný pohled znamená jediný cíl, jaký mají všechny myšlenky a konání duší, aby se zalíbily jen Bohu. Lidé tohoto světa ve všech svých činnostech se dívají „mnoha pohledy,“ to znamená v různých nesprávných směrech: aby se líbili lidem, aby dosáhli poct a bohatství nebo alespoň aby uspokojili sebe samé. Svatí však mají jen jeden pohled – chtějí vidět ve všem, co dělají jen Boží zalíbení. Říkají spolu s Davidem : „ Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení (…). Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl ( Ž 72,25, 26 ). Po čem já mohu toužit, můj Bože, na tomto a na onom světě, jestli ne jen po Tobě. Jedině Ty jsi mým bohatstvím a jediným pánem mého srdce. Nechť se radují bohatí z pokladů této země – říkal sv. Paulin – nechť se radují králové ze svých království. Ty, Ježíši, jsi mým Pokladem a mým královstvím.“Povšimněme si tedy, že nestačí konat dobré skutky, ale je třeba ještě také konat dobro. Aby naše díla byla dobrá a dokonalá, je třeba je provádět s čistým úmyslem líbit se jen Bohu. To je chvála, která byla udělena Ježíši Kristu: Dobře všechno udělal ( MK 7,37 ). Mnohá díla sama o sobě jsou chvályhodná, ale jestli byla vykonána za jiným účelem než pro Boží chválu, nebudou mnoho znamenat před Bohem nebo úplně nic. Sv. Maria Magdalena de Pazzi říkala: „ Bůh odměňuje naše díla podle jejich čistoty.“ Chtěla tím říct, že v závislosti na našem úmyslu bude Bůh hodnotit a odměňovat naše činy.
O Bože, jak je obtížné najít dílo vykonané jen pro Tebe! Vzpomínám si na jednoho svatého a již staršího řeholníka, který mnoho vykonal pro Boha, a potom zemřel s pověstí svatosti. Jednoho dne, když rekapituloval svůj život, říká mi velice smutný a vystrašený: „ Když se dívám na všechna díla mého života, nenacházím jediné učiněné jen pro Boha.“ Prokletá sebeláska způsobuje, že naprosto ztrácíme – nebo z větší části – plody našeho dobrého konání. Jak se unavují, když plní dokonce nejsvatější zaměstnání, kazatelé, zpovědníci, misionáři, a tak málo získávají nebo téměř nic, protože nehledají v tom, co dělají jedině Boha, ale také světskou slávu, lidské zájmy, marnost vyplývající z ukazování se před lidmi nebo třeba jen uspokojení vlastních zálib. A Pán přeci říká : „ Dávejte si pozor, abyste nekonali své dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích ( Mt 6,1 ). Kdo se namáhá, aby uspokojil své záliby, již získal odměnu. Skutečně, říkám Vám, Ti už svou odplatu dostali ( Mt 6,2 ).“ Ale tato odměna je jak špetka kouře, vede k pomíjivé příjemnosti a nezanechává v duši žádný užitek. Prorok Aggeus říká, že kdo dělá něco za jiným účelem než jen proto, aby se zalíbil Bohu, ukládá svoji mzdu do děravého váčku, takže když ho otevírá, nic tam již nenajde. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku ( Ag 1,6 ). Pak ti, kteří po velké námaze nedosáhli vytouženého cíle, se pak velice zlobí a znepokojují se. Je to známkou toho, že jejich cílem nebyla jen Boží sláva. Kdo totiž koná nějaký skutek jedině k Boží slávě, pak ani, když mu to nevychází, se nezneklidňuje. On totiž dosáhl svého cíle: aby se zalíbil Bohu konáním s čistým úmyslem.Zde jsou znaky, které dovolují rozlišit, zda někdo koná pouze pro Boha:

1.Jestli se neznepokojuje, když se mu nepodaří dosáhnout zamýšleného cíle. Nelíbilo se to Bohu, nelíbí se to také i jemu.
2.Jestli se raduje z dobra vykonaného ostatními stejně, jako by to bylo vykonané jím samotným.
3.Jestli netouží po nějaké funkci víc než ostatní, ale ochotně se spokojí s tím, co mu přikazují nadřízení.
4.Jestli po splnění svých úkolů nehledá u ostatních ani poděkování, ani schválení. Proto také, jestli by ho potkala pomluva nebo neschválení ostatních, nermoutí se, a spokojí se pouze tím, že se zalíbil Bohu. A jestli obdrží nějakou světskou pochvalu, nebude se vyvyšovat, ale pokoušející ho ješitnosti odpoví slovy ctihodného Jana z Avilly: „ Odejdi, příliš pozdě jsi přišla, protože celé dílo jsem odevzdal již Bohu.“Tak se vchází do radosti Pána; tak se zažívá rozkoš, která je rozkoší samého Boha, slibovanou jeho věrným služebníkům: Dobře, služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině svého Pána ( Mt 25,23 ). Jestli dosahujeme tohoto štěstí, že můžeme udělat něco, co se líbí Bohu – říká Jan Chryzostom – co ještě hledáme? To právě je největší mzdou a největším štěstím, kterého může dosáhnout stvoření: udělat radost svému Stvořiteli.
Po tom také touží Ježíš od toho, kdo Ho miluje: „ Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě ( Píseň písní 8,6 ). Chtěl by, aby Ho umístil jako znamení na svém srdci a na svém rameni; na srdci, aby když rozmýšlí nad svým konáním, chtěl je činit pouze z lásky k Bohu; na svém rameni, aby když koná, činil vše pro Boží zalíbení – tedy, aby Bůh byl vždy jediným cílem všech jeho myšlenek a všeho konání. Sv. Tereza říkala, že kdo chce být svatý, nemůže mít žádnou jinou touhu jak jen tu, aby konal pro Boží zalíbení! Její duchovní dcera, ctihodná Beatrice od Vtělení řekla: „ Neocenitelná je i nejmenší věc vykonaná pro Boha.“ Správně, protože všechno, co děláme, abychom se líbili Bohu, jsou úkony lásky, které nás sjednocují s Bohem a získávají nám věčná dobra. Říká se, že čistota úmyslu je nebeskou alchymií proměňující železo ve zlato; znamená to, že naše obvyklá zaměstnání jako práce, strava, rekreace, odpočinek, jestli jsou vykonané pro Boha, stávají se zlatem svaté lásky. Sv. Maria Magdalena de Pazzi byla přesvědčená, že ti, kteří dělají všechno s čistým úmyslem, jdou přímo do nebe, neprocházejí očistcem. Knížka duchovní poklad vypráví o jistém svatém poustevníku, který dříve než vykonal nějakou činnost, pozastavil se na chvíli a pozvedl oči k nebi. Když se ho zeptali, proč to dělá, odpověděl: „Ujišťuji se o jistotě střely.“ Chtěl tím říct, že tak jak lučištník, dříve než vypustí střelu, nejdříve zamíří, aby si změřil vzdálenost, stejně on, dříve než přiloží ruku k nějaké činnosti, nejdříve se zahledí do Boha, aby ta práce byla podle Jeho zalíbení! Tak máme dělat i my; a navíc – když pokračujeme v započaté práci, je dobré občas obnovit úmysl jejího konání s ohledem na Boží zalíbení. Ti, kteří ve svém konání se nedívají na nic jiného jen na Boží vůli, radují se ze svaté svobody ducha, kterou mají Boží děti, a která působí, že ochotně přijímají všechno, co se líbí Ježíši Kristu, přes rozpor ze strany sebelásky nebo také lidských ohledů.
Láska k Ježíši Kristu probouzí v nich „svatou lhostejnost,“ takže všechno přijímají stejně. Ať je to sladké nebo hořké. Netouží po věcech pro sebe pomíjivých, ale po tom, co se líbí Bohu. Se stejným klidem se zabývají věcmi velkými tak i malými, milými a nemilými: stačí jim, že se líbí Bohu. Mnozí to zase dělají opačně: zdánlivě chtějí sloužit Bohu, ale jen stanoveným úkolem, na určeném místě, jen s přáteli a jen za jistých okolností. V jiném případě práci vzdávají nebo ji vykonávají špatně. Takoví lidé nemají svobodu ducha, ale jsou otroky sebelásky, a proto také získávají nevelké zásluhy i za to, co již vykonali. Žijí v neklidu a Ježíšovo jho je pro ně příliš těžké. Avšak ti, kteří opravdu milují Ježíše Krista, s láskou konají to, co se Mu líbí, právě proto, že se Mu to líbí: když chce, kde chce a tak, jak On žádá: jak v životě, který přináší světské uznání, tak také ve skrytu a v odmítnutí. V tom spočívá milovat Ježíše Krista čistou láskou, a o to se máme snažit, bojovat s žádostmi sebelásky, která by nás chtěla vidět zaujaté věcmi velkými, přinášejícími poctu podle našich libostí. Máme mít také patřičný odstup i k duchovním cvičením, jestli se Pánu zalíbí zapojit nás do jiné činnosti. Jednoho dne otec Alvarez, když byl velice zaměstnán, chtěl rychle skončit práci a odejít na modlitbu, protože se mu zdálo, že během té práce nezůstával s Bohem. Tenkrát mu Pán řekl: „I když tě neumístím blízko mne, ať ti stačí, že tě používám .“ Toto poučení je důležité pro ty, kteří se velice znepokojují, když jsou zavázáni z důvodu poslušnosti nebo lásky k bližnímu, pozastavit své denní pobožnosti. Ať vědí, že ten neklid s jistotou nepochází od Boha, ale je buď od ďábla, nebo má původ v sebelásce. Vyhovět Bohu i za cenu smrti! To je nejdůležitější zásada svatých.
Sdílet

Související články:
Waldorfská škola - zkušenost katolických rodičů (04.02.2023)
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 03. 06. 2014 | 5532 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace