Zajímavé...

Stigmata prozrazují tajemství života

piqsels.com/en/ public-domain-photo Svatý týden je plný mystiky zpřítomňující pravdu o Ježíšově utrpení. Fyzickým důkazem jsou otevírající se stigmata, kterými byli a i dnes jsou, obdarováni Bohem vyvolení lidé. Fyzicky oslabení, ale duchovně posílení vydávají své tělo jako živou oběť.

A to doslova na milost či nemilost vůli Boží. Tento zvláštní fenomén, nepochopitelný projev absolutního sjednocení s Ježíšovým utrpením, překračuje hranice lidského rozumu, logiky i vědy. Tajemství Svatého týdne je tak osvětlené svědectvími těch, kteří na svém těle prožili smrtelnou agonii, křížovou cestu, umučení, ukřižování a smrt Ježíše Krista.

V křesťanském chápání stigmata představují Kristovy rány na těle jiného člověka, kterého Bůh vyvolil, aby se absolutně sjednotil s jeho krutým utrpením a smrtelnou úzkostí. Je to zvláštní těžko pochopitelná výsada Boží lásky - prožívat nejbolestnější muka Ježíšova pozemského života jako oživenou vzpomínku na Velikonoční triduum. Tehdy to, co je božské, prochází přes to, co je lidské bez ztráty své autenticity.

Kristovy muky, utrpení a bolest znovu ožívají v přítomném čase

Stigmata, Kristovy rány na nohou a dlaních či zápěstích po hřebech, na boku po probodnutí kopím, na hlavě po trnové koruně, na zádech po bičování, na ramenou po nesení těžkého kříže, jsou nadpřirozené jevy, jejichž pravost dlouhá léta zkoumají odborníci několika vědeckých disciplín. Jejich příznaky jsou navzdory své podobnosti různé.
Například Terezii Neumannové tekla krev i z očí. Mnozí prožívají autentickou bolest a utrpení bez fyzicky viditelných ran - jako například svatá Kateřina Sienská, která prosila Boha, aby jí odňal fyzické rány, které poutají pozornost okolí. Stalo se tak, avšak utrpení na svém těle nadále pociťovala a prožívala stejně intenzivně v šílených bolestech. Jinou zvláštností byla stigmatizace Natuzzy Evolo, u které se objevoval i krvavý pot. Jeho skvrny na látce nabyly tvaru různých křesťanských symbolů a nápisů. Další zvláštností je, že stigmata na lidském těle po smrti u některých zmizely, u mnohých přetrvaly. Tento zázračný jev má mnoho dalších lidsky nepochopitelných tajemství, jejichž příčinu zná jen jejich Původce. Je důkazem, že Boží zásah přesahuje jakékoliv lidské limity, hranice, omezení ...

Martyrium stigmatiků je plné paradoxů

Proč musí láska tak ukrutně bolet, ví ve skutečnosti jen Bůh. Prozřetelnost tyto šílené bolesti prosákla svojí nekonečnou láskou, která dává světcům sílu vytrvat. Pointou skutečné lásky (do níž je třeba dozrát) se tak stává oběť. Úmysl krvavé i nekrvavé oběti těchto vyvolených je nejčastěji za obrácení hříšníků. Stav ukrutných muk prožívají podobně, ačkoli v různé intenzitě. Nejzákladnějším společným rysem je pociťování opuštěnosti Boha, tedy lidskými slovy jakoby nedostatek Boha v určité oblasti či bodě svého života. Tento stav opuštěnosti až do krajnosti popisují jako nejstrašnější a nejbolestivější vnitřní utrpení, kterému se to fyzické ani přirovnat nedá. Životními svědectvími těchto martýrů se tak lidstvu osvětluje temnota nadpřirozených tajemství velikonočního třídenní.

Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus (Gal 2, 20)

Za prvního veřejnosti známého stigmatizovaného je považován svatý František z Assisi (1182 - 1226). Popis jeho stigmatizace pochází od historika Tomáše z Celena z díla Rozpravy o zázracích sv. Františka. Během kontemplace měl světec vidění serafína přibitého na kříži. V tom náhle pocítil bolest a na jeho rukou a nohou se vytvořily krvácející rány po hřebech a rána v pravém boku, jakoby po propíchnutí kopím.

Tomáš z Celana, volné dílo,


Svaté Kateřině Sienské (1347 - 1380) se zjevil Ježíš a dal jí na výběr korunu ze zlata nebo korunu z trní. Vybrala si trnovou korunu, která, když si ji položila na hlavu, jí způsobovala prudké bolesti. Kromě toho byla obdařena i pěti neviditelnými stigmaty, které jí ostrou bolestí připomínaly Ježíšovy rány.

Svatá Terezie od Ježíše (1515 - 1582) byla obdařena transverberací (zraněním, probodnutím srdce), kterou popisuje v Knize života. Měla vidění cherubína držícího v ruce dlouhé zlaté kopí s ohněm na kovovém hrotu. Když jí je několikrát hluboko vrazil do srdce, dotkl se i jejích vnitřností. Po vytažení kopí cítila ukrutnou bolest. Důkaz jejích mystických zkušeností potvrdila pitva po její smrti. Její srdce mělo víceré rány, z toho jednu až pěticentimetrovou. Dodnes je uchované ve vitríně španělského Karmelu Alba de Tormes.

Svatá Rita z Cascie (1371 - 1447) měla zvláštní druh stigmy - trn na čele, který jí způsoboval velkou bolest a paradoxně i vnitřní radost sjednocení s Bohem. Na rozdíl od většiny jiných stigmatiků, jejichž rány se odkrývaly pravidelně v pátek a ve velikonočním čase, její rána byla otevřena stále. Znalec provádějící obhlídku po její smrti uvedl, že její rána sahala až ke kosti, Rita musela snášet neuvěřitelně šílené bolesti.

Svatá Veronika Giuliani (1660 - 1727) měla stigmata na rukou, nohou a na boku. Po její smrti svědci potvrdili, že srdce měla probodnuté mečem s vtlačením náboženskými symboly - korunou, kalichem, křížem, sedmi meči a písmeny, které znázorňovaly iniciály příslušných ctností. Relikvie jejího srdce s touto trhlinou je také uložena ve svatyni v Alba de Tormes.

Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová (1774 - 1824) si od Ježíše vybrala namísto koruny z květů korunu z trní. Později jí přibyly stigmata i na rukou, nohou, boku a rána v srdci. Nesnesitelná bolest byla znásobena brutálními metodami zkoumání stigmat a vyšetřování různých odborníků, které musela snášet až do smrti.

Svatá Gemma Galgani (1878 - 1903) byla nositelkou stigmat, které se jí otevíraly pravidelně každý čtvrtek večer, kdy upadla do extáze. Až do sobotního rána vždy trpěla hroznými bolestmi, které jí způsobovala silně krvácející stigmata. Kromě toho prožívala i Kristovu agonii, snášela tíhu jeho kříže a bolesti trnové koruny. Navíc byla i mysticky bičovaná, čehož důkazem byly rány na jejím těle, které dostal Ježíš při bičování.

Sv. Gemma Galgani, CarlosIRT, CC BY-SA 3.0


Svatý Páter Pio z Pietrelciny (1887 - 1968), který byl mimořádným ctitelem svaté Gemmy Galgani, měl stigmata vtištěná v boku, na rukou a na nohou. Na rozdíl od sv. Rity, jeho rány šířily vůni květů. Tento nadpřirozený fenomén mu vnesl do života mnoho problémů ve formě podezírání a vyšetřování. V předvečer jeho smrti stigmata zmizela bez známek jakékoliv stopy či jizvy. Tým vědců se shodl, že jeho případ také překračuje hranice vědy a neexistuje pro něj racionální vysvětlení.

P. Pio, CCO, it.wikipedia.org


Po Ježíšově otázce adresované Martě Robinové (1902 - 1981), jestli chce být jako on, Marta odpověděla: "Mým já si ty. Můj život ať je dokonalým a nepřetržitým napodobováním tvého života. " Po stigmatizaci, která následovala, nadiktovala svému duchovnímu vůdci detailní průběh toho, jak se to událo. Nabídla Ježíšovi své ruce, nohy, srdce a nakonec od něj přijala i trnovou korunu. Utrpení popsala slovy: "Nedokážu to vysvětlit. Je to nesnesitelné a zároveň líbezné. Je to živá radost, která je však božskou radostí, či spíše vnitřní radostí. Je to krajní, nesnesitelné utrpení, ale nesmírně sladké utrpení " (J. Antier, Marthe Robin, s. 100).

Marta Robinová, CC0,


Terezie Neumannová (1898 - 1962) měla vidění Ježíše v Getsemanech, při kterém pocítila bolest srdce, ve kterém se jí vytvořila krvácející rána. Když byla svědkem Ježíšovy křížové cesty až po smrt na kříži, na rukou a na nohou se jí tehdy otevřely další rány. Prelát ji popsal jako ležící mučednici s očima plnými krve. Její vidění, která se opakovala, byla doplněna korunováním a jí se přidalo dalších bolestivých osm ran na hlavě, které každý týden i s ostatními ranami krvácely.

Adrienne von Speyr (1902 - 1967), duchovní dcera teologa Hanse Usa von Balthasara, pár měsíců po své konverzi na katolickou víru začala prožívat osobní pašije. Její vnitřní stigmatizace se o rok později projevila i navenek. Bůh však na její prosbu viditelná stigmata skryl, svou bolest však ponechal.

Adrienne von Speyr - bicycle tour, volné dílo, commons.wiki...


Natuzzi Evolo (1924 - 2009) od jejích 14-ti let krvácely rány na hlavě, rukou, nohou, boku, odřeniny na ramenou. Při tom se každoročně během Svatého týdne potila krví. Přestože hrozně trpěla, z jejích úst nevyšel nářek. Při své agónii měla oči upřené na jeden bod. Jakmile se jí krev dostala na látku, proměňovala se na posvátné obrázky a nápisy. Lékařka potvrdila, že její srdce přestalo v 15.00 hodině bít. V tomto stavu setrvala asi deset minut a pak se vrátila k životu.

Počet stigmatizovaných je mnohem vyšší. Johannes Maria Hoechst ve své knize Nositelé Kristových ran z roku 1974 uvádí 370 stigmatiků. Od té doby jich přibylo více. Mezi soudobými je kromě jiných známá i Wanda Boniszewska (1907 - 2003). Při jejich nadpřirozených mukách musel být několikrát vyslovený exorcismus, který ji vysvobodil z mučení. Její život dokazuje, že bohumilým osobám ďábel nastavuje zvlášť kruté léčky. Dalším je Irving Francis Houle (1925 - 2009), kterému se na Velký pátek v roce 1993 začaly projevovat stigmata po tom, jak mu Ježíš řekl, že mu bere jeho ruce a dává mu své. Od té doby každodenně od půlnoci do třetí hodiny ráno snášel utrpení umučení Krista - jako oběť za záchranu hříšníků a přivedení lidí zpět ke zpovědi a k Eucharistii. Stále žijící je stigmatizovaná Myrna Nazzour (1964 -), které z rukou prýštil olej a od roku 1983 pocítila v dlaních jakoby bodnutí hřebíkem a objevily se její první rány. Její stigmatizace pokračovala deseticentimetrovou krvácející ranou na boku a dvěma ranami na nohách, přidala se rána na čele a s přestávkami trvala do roku 2004. Další žijící je Catalina Rivas (1944 -), jejíž stigmata se otevírají na Velký pátek a na další den se nevysvětlitelným způsobem zavírají ... a mnozí jiní, o kterých veřejnost ani neví.

Ne všechna stigmata jsou však autentická a věrohodná. Například Magdalena de la Cruz, františkánská řádová sestra žijící v 16. století ve Španělsku, která byla veřejností považována za živou světici, dlouhá léta tvrdila, že zázračně přijala stigmata. Ale na konci jejího života se potvrdila pochybnost svatého Ignáce z Loyoly, když sama přiznala, že její stigmata byla falešná.

(Pozn. I když je stigmatizace autentická, sama o sobě není výhradním důkazem svatosti člověka. Na to, aby byl člověk beatifikovaný nebo kanonizovaný, musí být potvrzena svatost jeho života (kde mj. patří i zkoumání pravosti stigmat), což podléhá dlouholetému vědeckému zkoumání pod přísným dohledem příslušných odborníků určených Kongregací pro svatořečení.)

Stigmatici odkrývají smysl života

Podle psychiatra Viktora Frankla smysluplné utrpení ukazuje mimo sebe, vede k sebeobětování a k duchovnímu růstu. Tedy je velmi důležité, jak člověk trpí, jakým způsobem chápe a přijímá své utrpení. Pokud ho přijímá jako prostředek ke změně svého životního postoje, pochopí, že jde nejen o oběť, ale i o bolestivý proces, který člověka vede k Bohu. A tak poslední a absolutní smysl utrpení se vymyká rozumu, intelektu a lidské logice, protože je transcendentní. Smysl utrpení tak odhaluje smysl života.


Júlia Kubicová

Převzato z https://zastolom.sk/, článek ze 7. 4. 2020 naleznete zde.

Svatá Kateřina Sienská, volné dílo, cs.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 08. 04. 2020 | 4771 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace