Zajímavé...

Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663)

CC0 Public Domain, pixabay.com
11. ledna
ct. Marie Elekta
(zakladatelka pražského Karmelu)

V příspěvku naleznete kapitolu z knihy Svatí Karmelu
a dokument ČT z cyklu Světci a svědci - Marie Elekta - Karmelitka, která uzdravuje.

Televizní pořad:

Světci a svědci

Marie Elekta
Karmelitka, která uzdravuje.
Režie M. Kučera


http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000020-marie-elekta/


článek - ukázka z knihy:

Služebnice Boží,
matka Marie Elekta od Ježíše
(1605–1663)


Stejně, jako se v Písmu Boží aktivita vůči lidem zjevuje někdy slovy, jindy činy, tak i mezi Božími přáteli rozeznáváme některé, jejichž blízkost Bohu vytušíme spíše z jimi napsaných spisů, a jiné, u kterých nepřehlédnutelné Boží působení prosvítá především z jejich života a skutků.

U matky Marie Elekty od Ježíše, zakladatelky Karmelu sv. Josefa v Praze, platí nepochybně to druhé, i když i zde jsme odkázáni na velice skromné informace. Staré zápisy a útlé životopisy k nám sice hovoří o svatosti jejího života, mnoho podrobností nám však nezachovávají. Sama matka svůj „Život“, ve kterém na příkaz zpovědníka psala o milostech přijatých od Boha, před svou smrtí nechala hodit do ohně se slovy, že neobsahuje nic než holá pokrytectví… Zbylo po ní pár dopisů, které se ovšem příliš popisem jejího vnitřního života nezabývají, několik jejích zbožných sentencí a ekonomických zápisů o správě kláštera. Snad jen dopisy od jejích zpovědníků nám trochu pomáhají nahlédnout do jejího vnitřního světa.

Přesto se můžeme pokusit vykreslit její duchovní portrét. Průběh jejího života alespoň v těch nejzákladnějších rysech známe. Mnohé z těchto událostí můžeme chápat symbolicky jako určitá „znamení od Boha“ a pokusit se je interpretovat. Nejsme však odkázáni pouze na písemné záznamy. Hlavním „klíčem“ k porozumění jejímu životu je Boží „čin“, který se projevil až po její smrti - je to její, skoro již 350 let, zachovalé tělo. Tento moment nám umožňuje zaujmout výchozí pozici, ze které můžeme její život nahlížet a porozumět mu.

Kateřina Tramazzoliová se narodila v Itálii v městě Terni 28. ledna 1605 jako třetí dcera zchudlého šlechtice Alessia Tramazzoliho a jeho ženy Eutropie, narozené Ciamborlaniové. Velký vliv na růst děvčátka měl bratr jejího otce, Mons. Angelo Tramazzoli, který byl rektorem farního kostela sv. Jana Evangelisty v Terni. Ten byl natolik ovlivněn novou vlnou zbožnosti šířící se do Itálie ze Španělska, spiritualitou reformovaného Karmelu, že přes skromné prostředky, kterými disponoval, pomohl v roce 1618 založit ženský klášter bosých karmelitek ve svém městě.

V životopisech napsaných po smrti matky Elekty se vypráví vícero legendisticky zabarvených epizod, např. že děvčátko vyšlo z lůna matky s velmi jemnou kůží, která vyvolávala dojem, jako by bylo oblečeno v bělounké šaty, a proto jí lidé předpovídali budoucnost řeholnice a nazývali ji „svatým dítětem“. Je opěvována její tichost, poslušnost a zdrženlivost. Její strýc měl napomínat zbožné rodiče, aby holčičku pečlivě vychovávali, protože „její život bude plný nespočetných ctností. Bůh skrze ni ukáže celému světu svou moc.“ Přestože se nyní nad podobnými výroky pousmějeme, není pochyb, jak bude patrné z pozdějších událostí, že se u mladé Kateřiny musely nějakým způsobem projevovat rysy, které ukazovaly k prohloubenému duchovnímu životu a vnímání. Dívenka se poměrně brzy naučila různým modlitbám a zřejmě se nemodlila jen ústy. Modlitba jí začíná přitahovat. Snad právě tu na ni působil i její strýc, kněz ovlivněný tereziánskou zkušeností, který o maličkou neteř projevoval živý zájem. Kateřina sama svému strýci a zároveň duchovnímu vůdci již v této době v prostotě svěřuje všechny své zkušenosti i nedokonalosti.

Podobně jako mnoho dalších karmelitánských světců, je i Kateřina v době svého dětství podrobena bolestné zkoušce, když jí v desíti letech její milovaný otec, na kterého je velmi vázaná, těžce onemocní a přes všechny její vroucí modlitby za milost uzdravení umírá. Smrt otce je pro její citlivé nitro takovým otřesem, že je zapotřebí Božího zásahu, aby bolest unesla. Ve své duši uslyší tajemný hlas, který jí říká: „Neboj se, od nynějška budu Já tvým Otcem.“ Tato zkušenost posílí její předčasnou vyspělost a zanítí v ní takovou touhu po Bohu, že se rozhodne mu úplně odevzdat.

V roce 1626, ve svých 21 letech, vstupuje spolu se svou rodnou sestrou Lucií do kláštera bosých karmelitek ve svém rodném městě Terni. Před nedávnem založený klášter trpěl velkou nouzí a sloužilo se v něm Pánu za nejchudších podmínek. Životospráva už nemohla být chudší. I když sestry neměly tehdy běžně požadované věno, na přímluvu strýce směly vstoupit s nepatrným obnosem.

Za dva týdny po vstupu přijímá Kateřina řeholní hábit a dostává jméno Marie Elekta od svatého Jana a o rok později skládá své řeholní sliby. Matka novicek, sr. Marie Kateřina od sv. Dominika, klade sestru Elektu za vzor ostatním členkám komunity.

V roce 1629 zatouží císař Ferdinand II. spolu se svou manželkou, císařovnou Eleonorou z rodu Gonzágů, vybudovat ve svých zemích ženský Karmel jako modlitební hráz proti náboženskému a morálnímu chaosu třicetileté války. Vedení řádu karmelitánů rozhodne, že do zaalpských zemí vyšle skupinu sester složenou ze dvou klášterů, staršího kláštera v Janově a mladého v Terni, vždy po dvou sestrách. Z Janova jsou vybrány dvě zkušené, starší sestry - matka Paula Marie od Ježíše (ze šlechtické rodiny Centurioni) a sestra Marie Terezie od sv. Onurfia, z Terni taktéž zkušená novicmistrová Marie Kateřina od sv. Dominika, která již zakládala Karmel v Terni z mateřského kláštera v Římě, a mladičká Marie Elekta od sv. Jana. Tento samotný fakt jistě velmi mnoho napovídá o mimořádnosti osobnosti matky Elekty, když pro tak zásadní úkol, jakým bezpochyby nové založení kláštera je, byla mezi třemi zkušenými ženami středního věku vybraná mladičká, teprve 24-ti letá sestra.

Marie Elekta ovšem o těchto jednáních na vysoké úrovni neměla ani tušení. Jak ale vyprávějí staré životopisy, byla v den, kdy se má dozvědět tuto zprávu, při modlitbě vnitřně naplněna zcela zvláštní touhou, nadpřirozeným hnutím, které ji zvalo k oběti sebe samé. Po skončení modlitby ji v cele čeká sestra Marie Kateřina a oznamuje jí rozhodnutí představených. Sestru Elektu zpráva nepřekvapila, ani se nesnažila hledat záminky, které by ji úkolu zprostily. Tak po třech letech, prožitých na Karmelu v Terni, dne 5. září 1629 „abrahámovsky“ opouští své rodné město, do něhož se již nikdy nevrátí.

Cesta přes Alpy není pro mladou, konstitučně křehkou mnišku vůbec jednoduchá. Trpí úzkostí ze strmých, skalnatých cest a nechutenstvím z předkládaných tučných a žluklých pokrmů, takže nakonec jí jen chleba. Přesto právě při tomto putování dochází k dvěma zaznamenaným symbolickým příhodám, které se zároveň stanou počátkem silného duchovního přátelství mezi mladou sestrou a matkou Paulou Marií. Tato vnitřně silná žena nejen svými nemocemi a utrpením, ale i svými viděními velmi připomínala svatou Terezii. Právě ona má na této cestě vidění, při kterém jí Bůh dá poznání vnitřního stavu jednoho hraběte, vyslaného císařovnou Eleonorou sestrám do Bologni jako vůdce celého doprovodu. Spatřila ho celého černého pro množství nevyznaných hříchů, ruce a nohy spoutané okovy, v kterých ho drželi zlí duchové, aby jim nemohl uniknout. Kdykoli se však hříšník přiblížil k vozu, který vezl sestru Elektu, ďáblové se dali na útěk naplnění hrůzou a nechávali spadnout okovy, jimiž byl hrabě spoután. Když se naopak od vozu vzdálil, znovu se na něj vrhali a spoutali ho ještě pevněji. Matka Paula své vidění hraběti vyprávěla, nařídila mu zdržovat se výlučně v blízkosti vozu sestry Elekty a zapřísahala ho, aby změnil svůj život. Hrabě, otřesený do hloubi nitra a citlivý na působení milosti, tak učinil a projevil svou velikou vděčnost oběma sestrám. Po důkladném přezkoumání ze strany představených bylo zároveň díky dalšímu nadpřirozenému poznání matky Pauly změněno jméno sestry Marie Elekty od sv. Jana na Marii Elektu od Ježíše jako znamení jejího užšího spojení s jejím Ženichem. Co tato změna v životě Marie Elekty znamenala, se můžeme jen domnívat, ale zcela jistě byla pro ni novým začátkem na duchovní cestě.

Výprava vstoupila do Vídně dne 2. listopadu 1629 a již za 6 dní po příchodu je zahájen život v novém klášteře. Ve Vídni, v novém prostředí, Marie Elekta dozrává lidsky i duchovně celých 14 let. Léta strávená ve Vídni nebyla pro ni ta nejšťastnější, naopak se vyznačovala zmatkem a temnotou. Mladá sestra je zde nucena překonávat těžké začátky klášterního života v novém společenství, musí se vyrovnat s pro ni drsným podnebím, odlišnými jídly i nápoji, jazykovou bariérou a z toho vyplývajícím pocitem izolace. Se svými spolusestrami musí také neustále snášet rozruch, zmatek a nepokoj, který do domu vnášely vytrvalé návštěvy císařského dvora. Vyrovnat se s módním zájmem o „novou zbožnost“ tereziánského Karmelu a zároveň s principy, které tato nová zbožnost stanovovala, musel být - jistě nejen zde - jeden z nejnesnadnějších úkolů nově zakládaných ženských Karmelů. Proto stálý styk s osobami nejvyššího společenského postavení, jako byl císař, císařovna a jiné osoby císařského dvora a přepych s tím spojený musel nevyhnutelně mladou mnišku z chudého kláštera zneklidňovat a vytvářet ne zrovna bezvýznamná psychická napětí. Jak nám napovídá zachovalý dopis od jejího zpovědníka, tělesné i psychologické potíže byly navíc umocněny duchovní temnotou: „Z Pánovy strany Vám říkám, abyste nechala být ty noční děsy mysli a výpady démonů a co nejdřív je zažeňte ze svého srdce, pohrdaje všemi těmito útoky démonů, tím, že se přimknete odvážně ke Kristu, svému Ženichovi, s novou důvěrou...

Celková změna života se podepsala na zdraví Marie Elekty, často trpěla bolestmi hlavy a její celkový zdravotní stav se začal zhoršovat. Jeden z mála dopisů, který se nám zachoval a který mladá mniška posílá převorce do Terni, nám velmi jasně přibližuje její vnitřní stav i situaci v novém klášteře: „Má Matko, nemyslete si, že moje bolest hlavy pochází z přílišné horlivosti ducha, od toho jsem hodně daleka, i když jsem jako ponořená do žhavého ohně dobrého příkladu, který mi dávají spolusestry. Nicméně já setrvávám ve svém obvyklém chladu, celá zmrazená, až tak, že jak věřím, právě toto je příčina mých bolestí hlavy... Moje drahá Matko, chci vám vyprávět o třech posledních sestrách, které byly dámami Jejího Veličenstva císařovny a nyní jsou oné Vládkyně nebes… Po nešporách se dostavily doprovázené císařským Veličenstvem a Nejjasnější Výsostí s celým dvorem: můžete si představit, s jakou parádou! Přijely v kočáře Jejího Veličenstva vykládaném zlatem, oblečené do bílých brokátových šatů vyšívaných zlatými kvítky a posetých brilianty, okrášlené šperky na hlavách, kolem krku a kolem pasu… byly tak krásné, že vypadaly jako andělé!… Všechny tři jsou výborné osoby, alespoň podle toho, co slyším od naší matky, poněvadž já se v tomto nevyznám. Doufám, že se nám s pomocí našeho Pána bude ve všem dařit …

Po tak význačných událostech, které nastaly po cestě do Vídně a které ukázaly na vnitřní čistotu této mladé mnišky a její spojení s Pánem, se nám může zdát tento vývoj překvapující. Když si však uvědomíme, že zde ve Vídni byla v tak mladém věku jmenována novicmistrovou, a v roce 1638, ve svých 33 letech - i díky dispensu Svatého stolce - zvolena převorkou, ukazuje nám to nejen na dobré duchovní vedení matky Pauly Marie, ale i na její lidské a duchovní kvality a organizační schopnosti. Můžeme tak pochopit, že Marie Elekta v tomto období dorůstá do poslání duchovního mateřství, a to cestou rozšiřování jejího vnitřního horizontu skrze temnotu a nechápání. Dopis od jejího zpovědníka, P. Šimona od sv. Pavla, odráží tuto její situaci: „Ať se V.D. (Vaše Důstojnost) stará, aby jim (sestrám) pomáhala, volala si je často do své cely a hleděla jim říci nějakou věc ducha a modlitby... Prostě hleďte, abyste jim byla pravou matkou, jež může říct se sv. Pavlem „děti moje, znovu vás bolestně rodím“. Ó drahá matko, jak milé a jak příjemné jsou Bohu ty Nevěsty, které rodí duchovní dcery. Co se týká Vás, matko, snažte se milovat Boha a nemít strach a vytrvejte ve svém klidu a věřte, že já Vám říkám pravdu, tj., že Vaše duše je tak očištěná, že o jiném nemůže být nikdy pomyšlení: ujišťuji Vás, že nejste nic jiného než bílý papír přes jakýkoliv úsudek (vašeho) rozumu, který by se stavěl proti (tomuto tvrzení)...

V roce 1643 byla matka Elekta navržena a vybrána samotným císařem Ferdinandem III. jako zakladatelka nového kláštera v Grazu, kde prožila dalších třináct let jako vikářka a později jako převorka. O těchto letech nevíme mnoho podrobností, až na to, že léta zde prožitá patřila k jejím nejšťastnějším. Klášter si získal dobrou pověst a podobně se mluví i o jejich převorce. P. Lev od Tří králů, bosý karmelitán, lektor teologie v Grazu a zpovědník matky Elekty, po její smrti vydá svědectví, že to - podle jeho soudu - byla v té době jedna z nejčistších a nejsvětějších duší, které v církvi bojovaly.

Svazek zachovaných dopisů, psaných matce Elektě jejím bývalým zpovědníkem P. Šimonem, nám trochu poodhalí toto její životní období a překvapí nás vroucností citu: „Zdá se mi, že už je to sto let, co jsem neviděl moji nejdražší matku. Doufám, že ji uvidím příští pondělí, ale nevím, jak spolu budeme mluvit, protože se obávám, že nám k tomu slzy nedopřejí času. Drahá matko, jak je mi těžko, když pomyslím, že musím opustit V.D. (Vaši Důstojnost), avšak útěcha, kterou jsem ve Vás měl a naopak, byla příliš veliká a Bůh nechtěl, abychom měli tak veliké potěšení v tomto životě... Navěky ať je za to oslavováno jeho svaté jméno.“ „Milujte z celého srdce jen toho, který jediný je hoden, aby byl Vámi milován, důvěřujte mu celým srdcem a nepochybujte o jeho pomoci a jinak vykonávejte všecky své věci, jak jste se zavázala je vykonávat, ale stále s onou odpoutaností, o níž jsem hovořil a která spočívá v tom vnitřním a ne v tom vnějším.(...) Bůh nechť zahrne V.D. (Vaši Důstojnost) tisíci požehnáními a dej Vám tolik své lásky, kolik si jí pro Vás tak horoucně přeji, že bych si přál vidět Vás celou planoucí tímto Božským ohněm, a tato touha je ve mně tak silná, že bych to nedovedl jinak vyjádřit, protože se mi zdá, že Bůh obrovsky hladoví po Vašem srdci.“ „Ó matko nejmilejší, dcero a sestro, které nemohu nic zakrýt, kterou tolik miluji v Pánu, že jsem nikdy vůči žádné duši necítil takovou touhu po dokonalosti jako u té V.D. (Vaší Důstojnosti) a ta každým dnem tak vzrůstá... A tak drahá matko, usilujte ze všeho vytěžit lásku a toto mějte stále před očima, aniž byste víc už ani na okamžik ztrácela čas, jež by nebyl zasvěcen milování toho, který je tolik hoden být milován.

V roce 1656 se konečně přes různé překážky podaří realizovat založení pražského Karmelu, které bylo projektem císařského páru již od třicátých let, kdy císařovna Anna Maria učinila slib Bohu, že založí tento dům, jestliže se jí narodí dědic trůnu. I zde byla vybrána jako zakladatelka matka Elekta, která 16. srpna 1656 opouští klášter ve Štýrském Hradci a 1. září přijíždí, spolu s dalšími spolusestrami z Grazu a Vídně, do hlavního města Čech. Vítá je nadšený dav Pražanů, protože převorku v této době již obklopuje pověst svatosti. Skupina příchozích sester se zde setká s polskými karmelitkami, které do Prahy utekly před polsko-švédskou válkou. Marie Elekta je ihned jmenována vikářkou a přes své prohlubující se nemoci se snaží věrně plnit svůj úřad. Brzy je zde však vystavena velmi těžké zkoušce, když polské sestry a jejich laičky veřejně poškodí její pověst, u arcibiskupa ji obviní z přehnané přísnosti a tato zpráva se dostane až do Říma. „Bůh buď požehnán, protože zde jsem dobře poznána,“ je jediné vysvětlení a obhajoba matky Elekty. Převorce do Terni pak napíše: „Praha je místem křížů a umrtvování. Za všechno budiž Pán požehnán.“ Láska ostatních sester se naopak viditelně projeví v roce 1660 prosebným dopisem otci generálovi, v němž ho žádají, aby matka Elekta nebyla odvolána na další nové zakládání, nýbrž zůstala v Praze, neboť ji zde pro její ctnost a moudrost nezbytně potřebují. Výrazem převorčiny velké vnitřní svobody je lístek nalezený v knize jí používané: „Mým potěšením je, že Bůh je Bohem. Mým uspokojením je, že Bůh je Bohem. Mým zalíbením je, že Bůh je Bohem. Mým plesáním je, že Bůh je Bohem. Mou láskou je, že Bůh je Bohem. Mým bohatstvím je, že Bůh je Bohem. Mým štěstím je, že Bůh je Bohem. Mým nasycením je, že Bůh je Bohem. Mou radostí je, že Bůh je Bohem. Co tedy bude, když je všechno mé?...

Svou smrt matka Elekta předpovídá. Na začátku roku 1663 dostává prudký zápal plic, ale ještě na Tři krále podpíraná sestrami přichází vysílená do chóru, kde spolu s nimi podle tradice obnoví svou profesi. Po zaopatření umírá nad ránem 11. ledna 1663 ve svých 58 letech.

Tři roky po její smrti, i díky vícero proroctvím, se sestry rozhodnou otevřít hrob své bývalé převorky. Najdou ho naplněný vodou, oděv zetlelý, ale tělo své matky nepochopitelně neporušené. Lékařské komise prohlásí tento jev za mimořádný a nevysvětlitelný. Tělesné ostatky první převorky jsou v klášteře bosých karmelitek v Praze zachovány dodnes.

Sr. Milada Jiřina Burgerová, OCD

Zdroj: kniha Antonio Maria Sicari - Svatí Karmelu, KNA 2011

Převzato z www.vojtechkodet.cz, článek z 11. 1. 2015 naleznete zde.

obr. z: www.vojtechkodet.cz

Sdílet

Související články:
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (05.12.2022)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2022)
Novéna ke sv. Mikulášovi (05.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 01. 2016 | 8353 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.vojtechkodet.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace