Zajímavé...

Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman

Hermann Reichenau Ofenkachel, Th. Fink Veringen, CC BY-SA 4.0 Nádherná mariánská antifona "Salve Regina" má neodmyslitelné místo v životě Církve. Jejím autorem je švábský benediktinský mnich Heřman z Altshausenu, nazývaný také Heřman Mrzák. Přestože měl těžké tělesné postižení, ve středověku se stal duchovní perlou v ostrovním klášteře Reichenau na Bodamském jezeře.

Jeho současníci považovali tohoto všestranného génia za "zázrak století".

Blahoslavený Heřman (Hermann contractus, Herimanus Augiensis, Hermann von Reichenau) se narodil 18. února 1013 v Altshausene (Švábsko). Narodil se jako druhý nejstarší z 15 dětí v rodině, pocházející z vlivného švábského šlechtického rodu hrabat z Altshausenu. K jeho příbuzenstvu z otcovy strany patřil svatý Ulrich, biskup v Augsburgu, který završil svůj svatý život 40 let před Heřmanovým narozením.

Rodina byla velmi zámožná. Heřmanova matka, hluboce zbožná a dobročinná hraběnka Hiltrúda, měla svým příkladem, modlitbou a vírou rozhodující vliv na Heřmanovu lásku k Panně Marii. Po celý život přechovával vůči své matce vroucí náklonnost.

Vznešený šlechtic Heřman byl navenek zjevně zdravé a radostné dítě jako mnohé jiné. Jedna věc ale na něm byla nápadná: jeho výjimečná inteligence. Měl pouze 7 let, když ho - už ochrnutého a pokřiveného - jeho rodiče jako dar Bohu předali do péče benediktinů na ostrově Reichenau. Heřman na den svého příjezdu do Opatství Panny Marie na Reichenau vzpomínal po celý život.

Bylo to 15. září 1020. V období středověku, kdy ještě nebyly univerzity, se v západní části Bodamského jezera nacházelo jedno z nejvýznamnějších míst vzdělanosti v Evropě, rozkvétající centrum umění, vědy a především knižní malby. V klášteře, kde se v ideálním rytmu střídala modlitba, práce a studium a pod bdělým okem jeho duchovního otce učeného opata Berna, který rozpoznal nadání tohoto mládence, našel Heřman to nejpříznivější klima pro rozvoj svých pozoruhodných intelektuálních schopností. Jeho pozdější žák a věrný pomocník Bertold napsal: "Na základě vlastního pozorování skoro dokonale pochopil všechny umění, především jemné odstíny básnického umění."

Heřman se stal mnichem v Reichenau a brzy dosáhl takového stupně poznání, že se jako 20-letý stal ze žáka učitelem a nakonec jako ředitel klášterní školy "vyvolal úžas a obdiv těch, kteří ze všech stran přicházeli na jeho vyučování."

U Hermana, který byl stále odkázán na samaritánskou péči spolubratří, se projevovaly symptomy těžké nevyléčitelné nemoci, kvůli které později dostal své příjmení: Heřman Contractus (Mrzák nebo Chromý). Postupně mu ubývala svalová hmota, klouby mu strnuly, končetiny se zdeformovaly. Na přání opata přijal Heřman jako 30letý kněžské svěcení, avšak po krátké době - protože se jeho nepohyblivost stupňovala a zvětšovaly se i jeho bolesti - mohl své kněžství vykonávat pouze duchovně jako živá hostie.

O jeho pokročilém ochrnutí se píše: "Z místa, na které ho posadili, se bez cizí pomoci nemohl ani pohnout ani se otočit na druhou stranu, jen když ho jeho pomocník posadil do vozíku, mohl v něm shrbený a s velkou námahou něco dělat. Měl ochrnutá i ústa a jazyk, takže dokázal hovořit pouze pomalu a přerušovaně a z úst mu vycházela jen těžko srozumitelná slova."

Pod pečlivým dohledem svého otcovského přítele opata Berna, který si ho velmi vážil a podporoval, zrál Heřman na jednoho z největších učenců středověku. Přestože byl uzavřen ve své klášterní cele, dokázal jeho čilý a nezlomný duch v modlitbě probádat hloubky prostoru a času, vesmíru i světových dějin. Mnohé Heřmanovy vědecké činy v oblasti hudby, matematiky, astronomie a historie jsou považovány za skutečně průkopnické. S velkou námahou, s husím brkem mezi "pokřivenými prsty", ale neúnavně a "se soustředěnou pozorností" napsal tento mistr latinského jazyka především nádherné modlitby a písně, charakteristické svou dojemnou hloubkou a teologickým bohatstvím, zejména mariánské antifony Salve Regina a Alma Redemptoris Mater, na které jako nadaný hudebník složil i nápěvy. Na těchto dílech je vidět, že mimo vědeckého výzkumu byl - v duchu svatého Benedikta - v první řadě člověk, který miloval Boha v modlitbě a rozjímání.

Heřman z Reichenau s astrolábem (napravo), středověká kresba, volné dílo


Následující skutečná událost ukazuje tohoto blahoslaveného mnicha nejen jako hlubokého mariánského ctitele, ale i jako oblíbeného patrona nemocných a postižených. Tuto událost zaznamenal v roce 1977 páter Beda Feser, někdejší prior cisterciáků ve známé poutnické bazilice Birnau na břehu Bodamského jezera.

Doktor Albert Feser, otec pátra Bedy, působil do 30. let minulého století jako oblastní lékař v nemocnici v Altshausenu. Jednoho dne navštívil pacienta, kterému už nedával žádnou naději, a zjistil, že se těší dobrému zdraví. S velkým podivem našel pod jeho přikrývkou kousek lebeční kosti! Co to mělo znamenat? V nemocnici působily sestry františkánky, které se za tohoto umírajícího pacienta nejen modlily, ale s důvěrou mu vložily pod přikrývku relikvii lebeční kosti blahoslaveného Hermana, kterou měly v té době u sebe.
"Ano, pane doktore," přiznala jedna sestra, "když někdo umírá, vždy mu přineseme Heřmana."
Doktor Feser odlomil kousek této relikvie a poslal ho do Konnersreuthu faráři Josefovi Naberovi, duchovnímu vůdci stigmatizované Terezie Neumannové. Během jedné z jejích pátečních extází měl kněz před ni položit neotevřenou obálku s relikvií. Jakmile farář Naber položil obálku na Tereziinu postel, probrala se z extáze, ve které prožívala Ježíšovo utrpení, napřímila se na posteli, radostně pozdravila velkého švábského mariánského ctitele Heřmana a začala si s ním povídat. Tehdy se Terezii zjevila Panna Maria a řekla jí, že na přímluvu blahoslaveného Heřmana v ten den nemusí přetrpět Ježíšovu smrt na kříži.

Při pomyšlení na Heřmanův žalostný tělesný stav můžeme nad jeho tvorbou jen žasnout. Pro benediktinské kláštery vyvinul jednotné notové písmo a výjimečné jsou i jeho matematické spisy, v nichž "svými vědomostmi a důvtipem překonal všechny předchozí znalce. Nikdo se mu nevyrovnal ani ve výrobě hodin, hudebních nástrojů a mechanických zařízení." Za největší Heřmanovo dílo se považuje jeho kronika světa Chronikon - od narození Pána Ježíše Krista až po rok Heřmanovy smrti. V té době to bylo nejrozsáhlejší a nejspolehlivější historické dílo, ve kterém poprvé důsledně počítal roky "po Kristově narození."

Heřmana však nikdy nevedla touha po světském uznání, jednoduše prakticky uskutečňoval pravidla své řehole v pravidelném rytmu modlitby a práce - Ora et labora. Jak velký boj musel ale tento mladý muž plný tvůrčí duchovní síly na začátku svádět se svou nemocí! Jaká strastiplná cesta odevzdávání a přijímání, jaká tvrdá škola trpělivosti a mírnosti! Jedno je jisté: Heřman měl dostatek švábského humoru, aby i navzdory svému utrpení a potížím v řeči, "byl ochoten s radostí se zapojit do každé debaty a dokázal být nesmírně pohotový."

Právě i díky svému ochrnutí se stal vzorným, svatě žijícím řeholníkem, o kterém se mluvilo: "Vyznačoval se nejpokornější láskou a láskyplnou pokorou, milosrdenstvím v ustavičné radosti ... Pro všechny se stal vším. Všichni milovali tohoto přátelského muže."

Především ale rostla důvěra a víra tohoto ochrnutého mnicha v sílu kříže, že i jeho utrpení sjednocené se Spasitelem přinese ovoce:

"Pane, dej, ať se rozvinou květiny
na mých suchých trnech.
Ty sám si je ovinul
kolem mé hlavy i mého srdce
jako pečeť a závdavek božské lásky.

Daruj život trnové ratolesti bolesti a utrpení.

Dej, ať se rozvinou květiny na mých suchých trnech.

Chci je přinést k tvé matce Marii,
která se jako nevěsta otevřela Duchu svatému
a darovala nám tebe,
nejsvětější plod jejího požehnaného panenství.

Ty, svatá Matko, Panno Maria,
ty jemné světlo v hodinách tísně,
tobě, Pomocnice, Utěšitelko,
Paní a Matko milosrdné lásky,
tobě chci přinést své květiny.
"


Heřman prokazoval Marii mimořádnou lásku a hlubokou, dětskou důvěru, ona byla jeho útočištěm a byla Orodovnicí, jak ji vzývá v jedné ze svých nejznámějších modliteb: "Zdrávas zářivá Hvězdo mořská, Maria ... Vyslyš nás, vždyť tvůj Syn si tě ctí a nic ti neodmítne."

Byla pro něj skutečně matkou, jak to sám vyjádřil v Salve Regina nepřekonatelně intenzivními slovy:

"Zdrávas Královno, Matko milosrdenství;
živote náš i sladkost a naděje naše, zdrávas '.
K tobě voláme, hříšní synové Evy,
v tomto slz údolí sténající, plačící.
A proto tedy, Orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči.
A nám Ježíše,
který je požehnaný plod života tvého,
tam ve věčnosti ukaž.
"


Není vidět v této prosbě především Heřmanovu vlastní bídu a bezmoc v jeho nemoci, celou touhu jeho duše, aby mohl spatřit Ježíše po snášení vyhnanství v tomto žalostně zuboženém těle? I zde se odráží důvěrná zkušenost věrné lásky jeho pozemské matky Hiltrúdy, která odešla na věčnost v roce 1052, dva roky před Heřmanovou smrtí, která svého syna v jeho těžkém postižení vždy bránila. Není divu, že si ji Heřman uctil náhrobním nápisem, kde o ní píše podobnými slovy jako o Panně Marii, že byla "matka chudých, naději a pomoc svých nejbližších."

V září 1054 Heřman těžce onemocněl na zápal plic a zánět pohrudnice. Přestože měl neustále deset dní nepřetržité bolesti, blížící se konec byl pro tohoto 41-letého mnicha naplněním jeho touhy.

Během jedné noci si ve vytržení četl texty, které mu přiblížily bezvýznamnost celého jeho pozemského působení, a tehdy řekl svému věrnému pomocníkovi mnichovi Bertoldovi: "Čtení těchto textů mi bylo napomenutím a vyvolalo ve mně takovou touhu po budoucím životě, že všechno pomíjivé považuji za nic , za prázdné a bezcenné." a dodal: " Příteli můj, ... co nebylo vykonáno pro Boha a s láskou, nemá cenu ... "

Když Heřman přijal svatou zpověď a eucharistického Pána, tento blažený a vynikající Boží muž 24. září v dokonalém štěstí vydechl svého ducha.

Jeden z nejlepších znalců blahoslaveného Heřmana, Dr. Walter Ebner, jako lékař předpokládá, že se při jeho nemoci nejedná o spastické ochrnutí, kterým byl postižen od raného dětství. Vycházeje z detailního popisu jeho ochrnutí, měl Heřman amyotrofickou laterální sklerózu (ALS).

Relikvie Heřmana z Reichenau na zámku v Altshausenu, Andreas Praefcke, CC BY 3.0; cs.wiki...


Heřman z Altshausenu nebyl sice nikdy formálně blahořečen, ale v diecézích Rottenburg a Freiburg ho jako blahoslaveného uctívají. Po celá staletí, především v období baroka, byl tento oblíbený světec v mnoha kostelích a klášterech v okolí Bodamského jezera zobrazován jako autor antifony Salve Regina. Jak vznikla?

V roce 1146 svatý Bernard, slavný lékař církve a opat z Clairvaux, cestoval po Německu a silou své výřečnosti burcoval obyvatele této země k nutnosti další křížové výpravy za účelem vytrhnout ze železného sevření pohanů ta místa v Palestině, která byla posvěcená stopami a zvlhčená krví našeho svatého Vykupitele. Při přechodu ze Švýcarska, cestou do Štrasburku se svatý Bernard plavil po řece Rýn a na Štědrý den roku 1146 přistál v Spire. Přivítal ho velký průvod lidí mávajícími prapory, duchovenstvem se svým biskupem, oděným v papežském oděvu, a svatému Bernardovi se dostalo projevů úcty od zástupů, které lemovaly ulice města až po majestátní katedrálu.

Tehdy, uprostřed zpěvu sboristů a radostného zvonění zvonů narazil na velkého kazatele svatých válek císaře Konráda a všechna královská knížata dvora, kteří svému slavnému hostu nabídli uvítání. Byla to velkolepá scéna, kdy svatý překročil práh posvátné budovy. Tisíce lidí musely zůstat před budovou, protože světcova skvělá pověst o svatosti a slávě velkých zázraků, které udělal, jakož i jeho pověstná výřečnost, přitahovaly obrovské zástupy zdaleka i zblízka, dychtivé zahlédnout tohoto ctihodného člověka. Když se slavnostní průvod, kterému předcházel kříž a další standardy, pomalu táhl nahoru hlavní uličkou katedrály, sbor s tisíci hlasy skandoval hymnus "Salve, Regina" nebo "Zdrávas, svatá královno". Vznešené klenby posvátné budovy, která se rozprostírá nad mnoha oltáři, zářila tisíci světly, vojenská podoba císaře, úctyhodný mír svatých biskupů, dlouhé sbory kněží v bílém oděvu, obrovské zástupy obdivujících lidí, inspirativní tóny hudby a to všechno kromě projevu skutečně katolických srdcí, přemohlo duši svatého Bernarda emocemi intenzivní vděčnosti vůči Bohu a jeho blahoslavené matce.
Když hlasy zpěváků opakovaly poslední slova "Salve, Regina", následovalo hluboké ticho. Bernard, zasažen inspirací a ohromen nejvyššími pocity zbožnosti vůči Přesvaté Bohorodičce, spontánně zvolal: "Ó clemens, ó pá, ó dukis Virgo Maria!" To znamená: "Ó milující, ó sladká Panno Maria!"

Od té chvíle měla "Salve, Regina" nový konec. Láskyplná slova svatého Bernarda, lékaře s medovým jazykem, jak jej formuje svatá Církev, byla obecně přijata a s vůlí všech byla přidána k "Salve, Regina", kterou původně složil blahoslavený Heřman mrzák. Tvoří krásný a vhodný konec apostrofu k Matce Boží. V katedrále ve Spire se každý den, od té doby až do dnešního dne, slavnostně zpívá "Salve, Regina" na památku této posvátné události, která vedla k inspirovanému složení jejího současného konce, a na památku světce, který tato krásná slova vyslovil.

Zdroj: reginamag.com

Převzato z http://www.lifenews.sk/, článek z 18. 1. 2021 naleznete zde.

O tomto světci pojednává kniha, kterou napsala Maria Calasanz Ziescheová.
Kniha má název Dokonalá svoboda

Na stránkách Fatymu najdete také článek Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý)


Salve Regina / Zdrávas královno

latinský a český text


CC0, commons.wikimedia.org


Původní latinský text

Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens,
o pia,
o dulcis Virgo Maria.


Český text

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá,
ó přivětivá,
ó přesladká Panno, Maria!

Hermann Reichenau Ofenkachel, Th. Fink Veringen, CC BY-SA 4.0

Sdílet

Související články:
Svatá Gertruda - prorokyně vzniku úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (28.06.2024)
Maminka budoucího světce Carla Acutise nabízí rady rodičům (15.06.2024)
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 05. 2021 | 2092 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace