Zajímavé...

Růženec ke svatým ranám

Růženec, volná licence, pixabay.com Pokračování textu o bl. Marii Martě Chambonové a pobožnosti ke svatým ranám.

Za všechny ty neobyčejné milosti žádal Ježíš od sester jen dvě cvičení, a to svaté hodiny a růženec ke sv. ranám. Když v roce 1867 řádila v chamberském kraji cholera, vyslovil náš dobrý Spasitel přání, aby každý pátek konalo pět sester sv. hodinu, a aby při ní každá z nich uctívala jednu z jeho sv. ran.

Blahoslavená Panna se připojila k žádosti svého Syna a řekla s lítostí:

„Na celém světě není klášter, v kterém by se v pátek večer Ježíšovy svaté rány zvláštně uctívaly. Při svaté hodině vnímejte ta požehnaná vřídla a nořte se do nich.“

Poučila potom Marii Martu, jak by pobožnost měla konat. Zjevila se jí jako Matka Bolestná s mrtvým Synem v náručí a řekla:

„Jako první jsem pozorovala rány svého milého Syna, když sňali Jeho svaté tělo z kříže a položili mi ho do náručí. Uvažovala jsem o Jeho bolestech a chtěla jsem je v srdci cítit s Ním. Pozorovala jsem Jeho svaté nohy, jednu po druhé, potom jsem se obrátila k Jeho Nejsvětějšímu Srdci. A zde jsem uzřela největší ránu, nejhlubší a pro moje mateřské srdce nejbolestnější.

Poté jsem pozorovala levou, a pak pravou ruku. Nakonec trnovou korunu. Všechny ty rány probodávaly mé srdce. To bylo mé utrpení, moje mučednictví. Mé srdce proniknul sedmerý meč bolesti a svaté rány mého božského Syna musí být uctívány skrze mé Srdce.“

Asi v té době (r. 1867–1868) zavedly představené denní modlitbu růžence ke sv. ranám.***

Úvod:

Ó Ježíši, náš Božský Vykupiteli,

buď milostivý nám i celému světu

a slituj se nad námi!

Bože svatý, silný a nesmrtelný,

smiluj se nad námi a nad celým světem!

Můj Ježíši, voláme k Tobě

o milost a slitování v nebezpečí naší doby.

Přikryj nás svou předrahou Krví!

Věčný Otče, zapřísahám Tě

pro Krev Ježíše Krista, Tvého přemilého Syna,

abys nám prokázal své milosrdenství.

Amen.Schéma desátku:

Věčný Otče,

obětuji Ti rány našeho Pána Ježíše Krista,

abys uzdravil rány našich duší. (1x)

Můj Ježíši,

odpuštění a milosrdenství

pro zásluhy Tvých svatých ran. (5x nebo 10x)Závěr:

Věčný Otče,

obětuji Ti rány našeho Pána Ježíše Krista,

abys uzdravil rány našich duší. (3x)

***Tyto modlitby pocházejí od božského Spasitele a On k nim připojil štědrá přislíbení.

Nejprve byly modlitby obdařené tři sta dny odpustků pro členky řehole Navštívení, ale 16. ledna 1924 Apoštolská penitenciárie (pozn. jeden ze tří tribunálů římské kurie) vyhlásila, že se tyto odpustky vztahují na všechny věřící.

Zavést růženec ke sv. ranám nebylo lehké. Dělo se zde něco podobného jako v Paray-le-Monial, kde příslušné lpění na liteře řehole překáželo zavedení pobožnosti k Pánovu Srdci. Představená a naše ubohá laická sestra proto velmi zkusily. Pán je však potěšil:

„Bůh sice uděluje milosti, ale jak se má jeho vůle vyplnit, neobejde se to bez problémů! Mé rány náleží vám, jejich zásluhy jsou pro ďábla ztraceny, proto je na vás tak rozhněvaný. Ale čím víc překážek a těžkostí zakusíte, tím honosnější milosti vám udělím.“

Ježíš, volná licence, rgbstock.com


„Jen se nebojte, pravá láska nedbá na překážky. Ten, který vás drží, je nepřemožitelný. Bude vás stále chránit, ale toto utrpení je nutné.“

Bůh Otec se ukázal s vážnou tváří a přísně řekl:

„Nevykonáte-li co od vás žádám, uzavřu prameny sv. ran a dám je jiným.“

Laskavým, trpělivým a pevným jednáním se představeným – matce Terezii Evženii a matce Marii Alexii – podařilo v jejich klášteře zavést modlitbu růžence ke sv. ranám.

Ježíš jim při tom zřejmě pomáhal.

Největší odpůrkyní nové pobožnosti byla sestra, která se v klášteře těšila zvláštní úctě kvůli svým vědomostem a zdravému úsudku. Jednoho dne k ní na rozkaz Pána naše ubohá laička přišla a pověděla jí věc, která se stala v hloubce její duše mezi ní a Bohem, a se kterou se ještě nikomu nesvěřila. Sestra Marie Marta se tak o této záležitosti mohla dozvědět jen od Boha. Tento důkaz sestře stačil, a tak se snažila svůj dosavadní odpor napravit tím, že malovala obrázky sv. ran, čímž k nim chtěla šířit úctu.

„Pobožnost k mým ranám,“ ujišťoval Spasitel, „je lékem pro tuto dobu bezbožnosti. Mým velkým přáním je, aby se konala. Tyto povzdechy pronášejte s co největší vroucností.“

Čím víc se pobožnost ke sv. ranám ujímala, tím víc ďábel zuřil. Zvlášť se zaměřil na sestru Marii Martu. Posmíval se jí: „Co děláš? Vždyť marníš čas! Zatímco se ostatní modlí z knih krásné modlitby, ty opakuješ stále to samé.“

Ale Ježíš ďábla zahnal:

“Má dcero, vím o všem a vše mám na zřeteli. Pověz své představené, nechť udělá všechno, co je v její moci, aby se modlitba slitovného růžence udržela.“

„Za jak šťastné se musíte pokládat, že jsem vás naučil modlitbu: Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy tvých sv. ran! Ta mě odzbrojuje. Milosti, kterých se vám po tomto vzývání dostává, jsou milosti plamenné. Přicházejí z nebe a mají vás tam dovést.“

„Pověz své představené, že vyslyším každou její prosbu, bude-li mě prosit pro mé svaté rány a dá-li konat modlitbu slitovného růžence.“

„Vaše kláštery svolávají milosti Boží na diecéze, ve kterých se nacházejí. Když obětujete mé sv. rány mému Otci, je to, jako byste natahovaly ruce k nebi, abyste obdržely milosti. Však tato modlitba také nepochází ze země, ale je z nebe. Skrze ni dosáhnete všeho.

Pověz své představené, aby to nezapomněla napsat, abyste se příště utíkaly především k této modlitbě.“

Pánova povzbuzení nebyla marná. Sestry si zvykly konat tuto „nebeskou modlitbu“ denně.

Při velkých problémech, v důležitých věcech, při hrozícím nebezpečí bývá častější a vroucnější!

Po padesátileté zkušenosti mohou prohlásit, že jejich důvěra nebyla nikdy zklamána. Ne, že by byly ušetřeny zkoušek, ne že by u nich nezaklepala smrt. Ale zkoušky byly zmírněny útěchou a umírání pod ochranou sv. ran bylo lehké.Převzato z www.doverujem-a-verim.blogspot.com, z článku ze 17. 1. 2019, který naleznete zde.Nihil obstat A. Can. Eltschkner, cenzor

IMPRIMATUR Pragae, die 7. duben 1927 + Ant. Podlaha, Episcopus Paphiensis, Vicarius generalisMarie Marta Chambonová, volná licence, wikipedia.org

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 18. 05. 2019 | 4967 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace