Zajímavé...

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny

sv. Rodina, Medžugorje, foto: RT Prosme Svatou rodinu o ochranu pro všechny rodiny, především ty, které se nacházejí v potížích, aby s Boží pomocí dokázaly odolávat ničivým tendencím, které v dnešním světě ohrožují základy rodiny. V pastýřském listu biskup S. Stolárik také hovoří o Fatimském zjevení, proroctví sr. Lucie, útocích na rodinu i o skutečném příběhu na přímluvu sv. Josefa. Jeho pastýřský list, který napsal na svátek Svaté rodiny, přinášíme v plném znění.

Pastýřský list
rožňavského diecézního biskupa
Mons. Stanislava Stolárik
na svátek Svaté rodiny

Drazí bratři a sestry,

v tuto poslední neděli roku slavíme svátek Svaté rodiny z Nazareta. S díkem myslím na všechny rodiny naší diecéze a ze srdce vám ještě jednou přeji, aby pokoj a láska, kterou nám Ježíš daroval svým příchodem mezi nás během vánočních svátků, naplnila vaše srdce i vaše příbytky.

Bůh se chtěl narodit a vyrůstat v rodině. Tím ji posvětil a učinil ji místem setkání Boha s člověkem. Během svého života v Nazaretu Ježíš ctil Marii a Josefa a jako dítě, i později jako mladík jim byl poslušný (srov. Lk 2, 51-52). Tímto způsobem poukázal na hodnotu rodiny při výchově lidské osoby. Maria a Josef ho uvedli i do náboženského života. Přinášejí ho do chrámu, jak nám to říká dnešní evangelium, navštěvují s Ním synagogu, putují každoročně do Jeruzaléma, denně se v rodině modlí. Dnešní Boží slovo nás vybízí k tomu, abychom dítě vnímali jako dar, který Bůh svěřuje rodině a za který neseme odpovědnost.

Obětování v chrámu můžeme přirovnat k přinášení děťátka ke křtu, kdy celá rodina i rodina Církve přijímá znovuzrozené Boží dítě a zároveň ho zcela odevzdává do Božích rukou. Tato událost z evangelia zjevuje skutečné a nejhlubší povolání rodiny: každé dítě dát pokřtít a vychovávat ho ve víře. Maria a Josef vychovávali Dítě Ježíše především svým vlastním příkladem. Na svých rodičích vnímal krásu víry, lásku k Bohu a jeho zákonu, svatost života, která se projevuje v lásce k bližním. Svatá nazaretská rodina je vskutku "předobraz" každé křesťanské rodiny, která se zrodila ve svátosti manželství a živena eucharistií má poslání být nejen živou buňkou společnosti, ale i Církve, znamením jednoty celého lidstva.

Svatá rodina byla svatou, neboť jejím centrem byl Ježíš. Vždy a za každých okolností. Vše se "točilo" kolem něj. Když se i my budeme více koncentrovat na Ježíše a tedy se přestaneme "točit" jen kolem sebe, budeme o to více podobní Svaté rodině. To se konkrétně projevuje v každodenní rodinné modlitbě, v účasti ke sv. mši v každou neděli a přikázaný svátek, ve čtení Písma, Katechismu katolické církve a životopisů svatých, v rozhovorech o Božích věcech. A co je velmi důležité: ve vzájemných projevech trpělivosti, nezištné pomoci a odpouštění. Rodiče vlastním příkladem naučí své děti nejvíce.

Je Svatá rodina před 2000 let i dnes příkladem pro naše rodiny? Uvědomujeme si, že v nazaretské rodině bylo všechno zdravé, nic neskřípalo, jejich vztahy byly nenarušené a nekomplikované. Byla to rodina plná lásky a porozumění. Něco, co si každý z nás v hloubi srdce přeje.

rmt, CC0 Creative Commons, pixabay.com


Ale i my, i vy drazí bratři a sestry, všichni se můžeme každý večer stát "svatou rodinou". Když si navzájem všichni všechno odpustíme, v tom okamžiku jsme "svatou rodinou". Ať nás to dnes naplní radostí, že stávat se svatou rodinou neznamená být bez chyb, mít na všechno stejný názor, zachovávat všude posvátné ticho, neustálou harmonii a klid; to často opravdu není v našich silách. Ale že to znamená - nejpozději večer se všemi smířit. Verš z listu Efesanům: "Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem", nám naše babičky nejednou opakovaly a věděly proč. Mnohé rodiny žijí celá desetiletí v přetrvávajících sporech, nesmířené, jen tak jaksi vedle sebe. Láska v nich neroste a možná někdy i zcela zemřela. Ale při dobré vůli i zde může nastat změna k lepšímu, pokud si členové rodin znovu budou navzájem pomáhat, a zvlášť, pokud budou prosit o pomoc Svatou rodinu.

Celý rok Fatimy jsme v naší diecézi slavili společně jako jedna rodina. Mohli jsme to prožít na diecézním setkání v Boľkovcích a při zasvěcení diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v Rožňavě. Tento zážitek a povzbuzení jednoty diecézní rodiny jsme měli přenést do našich farností a rodin. Platí to však i opačně - dbejme o jednotu v rodině, a to se projeví na jednotě ve farnosti i v diecézi.

Při posledním zjevení ve Fatimě 13. října 1917 darovala Panna Maria jako znamení zázrak slunce. Po tomto zázraku viděly děti před sluncem Pannu Marii, malého Ježíška a svatého Josefa. Přítomnost Svaté rodiny ve zjevení chápala sestra Lucie jako naléhavou výzvu ke svatosti rodin. Chce, abychom obrátili svůj pohled na Nazaretskou rodinu a následovali ji při našem putování do nebe.

P. Maria Fatimská, Větéřov, foto: RT


Nedávno zesnulého (září 2017) italského kardinála Carla Caffara se zeptali na proroctví sestry Lucie "o posledním zápase mezi Pánem a královstvím Satana." V dopise, který mu napsala sestra Lucie, bylo uvedeno: "Poslední zápas mezi Pánem a královstvím Satana bude o manželství a rodinu. Nebojte se. Každý, kdo se bude snažit o posvátnost manželství a rodiny bude mít protivníky a odpůrce, protože toto je rozhodující otázka.' Pak dodala: ,Panna Maria už však rozdrtila hlavu satana'."

Kardinál Caffarra řekl, že "je přesvědčen, že rodina je jádrem sporu, protože je nosným pilířem stvoření. Je skutečným vztahem mezi mužem a ženou a mezi generacemi. Pokud se zničí základní sloup, zhroutí se celá budova. Toho jsme svědky v dnešní době. Právě se nacházíme v tomto klíčovém bodě a víme to." To, co napsala sestra Lucie v roce 1980 platí v ještě mnohem větších rozměrech právě dnes.

Při již zmíněném posledním zjevení ve Fatimě, viděly děti v zářivých oblacích sv. Josefa, který spolu s Ježíškem, udělal třikrát znamení kříže nad světem. Fatima nás s plnou vážností obrací i k oddané úctě ke sv. Josefovi. Toto je také jeden z odkazů Fatimy: sv. Josef spolu se kterým náš Pán požehnal celý svět! Josef se nechal vést Bohem. Jakmile mu Bůh objasnil situaci o Ježíšově početí, převzal tento poslušný muž okamžitě iniciativu. A to především tehdy, když bylo nutné zachránit Ježíše z nebezpečí smrti: "Vstal, vzal za noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta." (Mt 2,14) Už pro tento odvážný čin záchrany Svaté rodiny, by si Josef zasloužil, abychom ho vzývali jako patrona a ochránce Církve! Není tedy pouze patronem umírajících, ale v Božím pověření je i zachráncem života!

Francouzská karmelitánka Margareta od Nejsvětější Svátosti řekla: "Josef musel mít větší víru, že Ježíšek je Bohem, než jak ji máme my, když držíme v rukou sv. Eucharistii", aby jednal tak odvážné.

Uvedeme Skutečný příběh z dnešní doby:

John má mnoho dětí a v Irsku je těžké najít si práci. Jednoho dne mu nějaká žena vyprávěla o sv. Josefovi a o jisté novéně zvané "Plášť sv. Josefa". Řekla mu, aby si tu novénu vykonal, že sv. Josef mu jistě pomůže. John nebyl příliš horlivý katolík, ale jeho manželka se modlila za celou rodinu. Té ženě však řekl, že si novénu udělá, aby viděl, "jestli všechny ty modlitby vůbec fungují."

sv. Josef, foto: Andreas Praefcke, CC BY 3.0, sk.wikipedia.org


Potom, jak se novénu domodlit, hned si našel práci, ale myslel si, že je to prostě náhoda. O něco později, protože mu získaná práce velmi nevyhovovala, slyšel o jiném zaměstnání, a tak tam poslal svůj životopis. Rozhodl se opět si vykonat novénu ke sv. Josefovi, "pro jistotu", aby viděl, zda to funguje i tentokrát. Po pohovoru mu zaměstnavatel řekl: "My máme tolik žádostí o toto místo, že vám zprávu nebudeme moci dát dříve než v úterý příštího týdne." Muž odpověděl: "OK", ve svém nitru však toužil to místo dostat.

Cestou domů řekl sv. Josefovi: "Co pro mě uděláš? Tuto práci bych skutečně rád dostal!" Zatímco se mu hlavou a srdcem rojily tyto myšlenky, zazvonil mu mobilní telefon. Muž, který s ním předtím mluvil, mu řekl: "Johne, chci vám říci, že máte zaměstnání; nečekáme do příštího týdne, abychom ohodnotili ostatní kandidáty, chceme vás!"- John byl tak ohromen, že se musel vydýchat. Nemohl se ubránit myšlence: "Svatý Josefe, nevycházím z údivu! Díky!" A hned zatelefonoval manželce, aby jí celou příhodu vyprávěl.

John nebude už nikdy pochybovat o silné pomoci sv. Josefa! Dnes je John jeden z největších "fanoušků" sv. Josefa, všem o něm hovoří ... "Sv. Josefe, pros za nás, pros za otce! Ty znáš jejich starosti."

Uvedený příběh o sv. Josefovi nás nechce uvést do pohádkového světa, nebo do světa magie, kam se dnes lidé rádi, avšak neuváženě utíkají. Upozornění na postavu sv. Josefa je dalším povzbuzením pro nás, abychom důvěřovali síle jeho přímluvy. Od sv. Josefa nemáme zapsáno ani jedno slovo, ale zanechal nám příklad plné důvěry a odevzdanosti do Boží vůle. Bůh to věděl předem, a proto mu svěřil dvě nejvzácnější bytosti jaké nosila tato Země: Ježíše a Marii. Josef dokonale splnil své poslání, a tak se není co divit, že jeho přímluva v nebi je tak mocná. Důvěřujme mu naplno i my ve všech problémech, zejména rodinných a často ho vzývejme o pomoc.

Jako velká duchovní rodina se končícím rokem nezastavujeme, ale společně putujeme dál a chceme se připravit na národní setkání mládeže P 18 v Prešově. Všechny vás zvu vykročit na cestu duchovní přípravy s názvem "Odvážný rok". Není to cesta jen pro mladé, ale i pro kněze, katechety, učitele i rodiče, pro celé rodiny.

Témata, týkající se různých aspektů odvahy, a to i podle příkladu odvahy sv. Josefa, kterou v nastávajícím roce budeme všichni rozhodně potřebovat, jsou pro nás k dispozici na stránce

www.narodnestretnutiemladeze.sk.


Zejména vy, prarodiče, poproste své děti i vnoučata, ať vám to z internetu vytisknou, abyste jim mohli o tom povyprávět.

Prosme Svatou rodinu o ochranu pro všechny rodiny, především ty, které se nacházejí v potížích, aby s Boží pomocí dokázaly odolávat ničivým tendencím, které v dnešním světě ohrožují základy rodiny. Kalendářní rok 2017 a s ním i rok Fatimy končí. Fatimský odkaz však zůstává stále aktuální a my chceme pokračovat na nastoupené Mariině cestě. Vykročme do Nového roku ještě rozhodněji s Pannou Marií a její rodinou: s Božím Dítětem v srdci a pod mocnou ochranou svatého Josefa!

Svatá rodino, provázej a ochraňuj i v novém roce všechny rodiny našich farností i celou duchovní rodinu diecéze. Amen.

Do nového roku vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup


Zdroj: www.hlavnespravy.sk, 1. 1. 2018

Převzato z www.lifenews.sk, článek ze 6. 1. 2018 naleznete zde.

foto: RT

Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 01. 2018 | 3670 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace