Zajímavé...

Rozjímání růžence (radostná, světla, bolestná i slavná tajemství)

Poutní socha Panny Marie z Fatimy, Ellis Manuel Mendez,  CC BY-SA 2.0, .flickr.com Rozjímání jsou vytvořená - převzatá z Modré knihy - Kněžím, přemilým synům Panny Marie - z poselství Panny Marie P. Stefanovi Gobbimu - Mariánské kněžské hnutí.

Radostný růženec
– za kněze a hlubokou úctu k Eucharistii


Simeon, volné dílo, commons...


Jakou radost zakouší mé mateřské Srdce, když mě o něco žádáte! Proste mě za všechno pro své kněze, mé přemilé syny, a všechno dostanete, protože mé Neposkvrněné Srdce už v nich začalo svůj veliký triumf! Já sama si vybírám kněze do Hnutí a sama je vychovávám podle plánu svého Neposkvrněného Srdce. Přicházejí ze všech stran: z diecézního kléru, z řeholních společenství a z různých institutů. Tvoří vojsko „mých kněží“, které já sama živím a vychovávám, a tak je připravuji na probíhající boje za Boží království. Potřebuji však pokorné a odvážné kněze: ochotné snést posměch a nechat se pro mne zdeptat.

S těmito pokornými, posmívanými a pošlapanými kněžími vytvářím zástup, který mi umožní přivést k Ježíši nesmírný počet dětí, očištěných velikými útrapami. Jsou mojí radostí a nádhernou korunou mého Neposkvrněného a bolestného Srdce, které chce být stále prostředkem spásy pro církev a pro lidstvo. Všichni ti kněží, kteří za svého pozemského života odpověděli na mou výzvu, naslouchali mému hlasu a zasvětili se mému Srdci, jsou nyní v nebi světly, která září kolem vaší Neposkvrněné Matky.

1. …, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala

Mým posláním je bojovat se satanem, přemoci ho a rozdrtit mu svou patou hlavu. Zvítězila jsem na začátku, když mě Nejsvětější Trojice předpověděla jako znamení jistého vítězství ve chvíli, kdy celé lidstvo padlo do otroctví hříchu.

Nepřátelství položím mezi tebe a ženu, mezi tvé a její potomstvo. Ona ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš činiti úklady její patě. Zvítězila jsem, když s mým „anoSlovo se stalo tělem v mém nejčistším lůně a když se můj Syn Ježíš obětoval na Kalvárii na oltáři kříže. V něm, který vás všechny vykoupil, se uskutečnilo mé dokonalé vítězství. V tomto svém boji jsem pokračovala po dlouhá léta pozemské cesty církve. Za svá největší vítězství děkuje církev mému zvláštnímu mateřskému úsilí.

Když mě před dvěma stoletími chtěl můj nepřítel vyzvat k boji a začít bitvu, která by bludem ateismu svedla a oklamala celé lidstvo, ukázala jsem se z nebe na zemi jako Neposkvrněná, abych vás potěšila a povzbudila, protože mým úkolem je především bojovat proti satanovi a zvítězit nad ním. A v minulém století, kdy se ateismus zorganizoval jako moc usilující o dobytí celého světa a o úplné zničení církve, znovu jsem se ukázala z nebe, abych vám řekla, ať se nebojíte, protože v této hrozné bitvě zvítězím já! Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

Panno Maria – jak velmi Tě potřebujeme. Jak velmi potřebujeme Matku! Jen Ty nám můžeš porozumět a pomoci. Jen Ty nás můžeš uzdravit, jen Ty – protože Bůh to tak chce – nás můžeš vytrhnout z rukou satanových a zachránit nás. Obracíme se opět k Tobě i se všemi kněžími – buď naší záchranou!


2. …, s kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila

„Moje přemilé děti, buďte stále povolnější a nechte se mnou vést s veškerou důvěrou! Ve tmě této hodiny zkoušky pro církev jste vy mnou povolány, abyste kráčely ve světle. Z mého Neposkvrněného Srdce vychází Světlo a dosahuje až k vám, aby vás obklopovalo a osvěcovalo vaši cestu. Buďte pevní a nikdy už nepochybujte! Vaše cesta je bezpečná, protože vám ji ukázala vaše nebeská Matka.

Jak zarmucuje moje mateřské Srdce pochybnost a nedůvěra, která stále více zachvacuje duše tolika mých synů kněží! Proč pochybujete? Z čeho máte strach? Ježíš vás vykoupil z moci zlého ducha v téže hodině, kdy zlý duch slavil triumf. Můj Syn vám daroval věčný život – v téže hodině, kdy umíral na kříži. Moje církev, jíž jsem Matkou, opět prožívá Kristův život a je dnes povolána, aby znovu šla jeho cestou. Vraťte se, pastýři církve, a buďte zase takovými, jakými vás chce mít můj Syn Ježíš! Buďte zase horlivými, zapálenými jen pro spásu duší! Buďte zase přísnými strážci pravdy evangelia! Vraťte se a následujte Ježíše a nenechávejte se svádět ani rozptylovat světem, kterému často přizpůsobujete svůj život.

Panno Maria, vystavujeme se paprskům Tvého Světla a svěřujeme Ti svou životní cestu po této zemi i cestu všech Tvých přemilých kněží.


3. ..., kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila

Byla hluboká noc. Ještě temnější noc zahalovala lidstvo zotročené hříchem, které už nemělo naději na záchranu. Noc zahalovala též vyvolený národ, který se už nesrovnával s duchem svého vyvolení a nebyl ochoten přijmout Mesiáše. V této tak hluboké noci vzešlo světlo, narodilo se malé Děťátko. Ve chvíli, kdy to nikdo nečekal a kdy ho nechtělo přijmout žádné místo…

Neočekáván, nepřijat a lidmi odmítnut: a přece: toto je chvíle, kdy se pro lidstvo začíná spása. Můj Ježíš přichází spasit všechny lidi od jejich hříchů. Přichází v chudobě a bolesti tohoto odmítnutí a jeho první hlásek je jen pláč: cítí krutou zimu, zahaluje ho všechen mráz světa. Mé Neposkvrněné Srdce zachytilo první slzy Božského Dítěte. Smísily se se slzami mého Srdce a já jsem je osušila svými mateřskými polibky.

Přemilí kněží, zvláště vás miluji, protože jste Jeho kněží. Dostali jste moc, která vás činí tak velice podobnými vaší nebeské Matce. Když sloužíte mši svatou, také vy rodíte mého Syna. Ježíš se skutečně stává přítomný v hostii proměněné slovem kněží. Kdyby nebylo vás, synové moji přemilí, můj Syn by se nemohl učinit přítomným ve svátosti Eucharistie. Bohužel i mezi kněžími přibývá těch, kteří slouží mši svatou a už nevěří. Někteří z nich popírají skutečnou přítomnost mého Syna Ježíše, jiní ji chtějí omezovat jen na dobu sloužení mše svaté, jiní ji snižují na přítomnost pouze duchovní a symbolickou. Tyto bludy se stále šíří. Bohužel přijde doba, kdy se ještě více rozšíří. V církvi téměř vymizí libá vůně adorace a Nejsvětější Oběti. Tak dosáhne vrcholu ono ohavné zpustošení, které už vniklo do svatého Božího chrámu.

Panno Maria, modlíme se za kněze, aby se spolu s Tebou skláněli nad oltářem, kde rodí Ježíše v eucharistickém tajemství. Aby ho spolu s Tebou zahrnovali láskou, s Tebou ho těšili, s Tebou mu děkovali a s Tebou mu nahrazovali urážky, chlad a velikou lhostejnost, kterou je obklopen. S tebou ho bránili svým životem, ochotni dát za něho svou krev.


4. ..., kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala

Mé Srdce znovu proniká meč, když vidím, jak je církev mým nepřítelem stále více utiskována. Satan se skutečně dostal do jejího nitra a denně uchvacuje své oběti dokonce mezi jejími pastýři. Podařilo se mu zatemnit světlo tmou bludu, který chce všechno zachvátit. Chce zasáhnout i hierarchii, pokud jde o pouta lásky a její jednoty. Jak mnoho je dnes pastýřů, kteří se vzájemně nemají rádi a nepomáhají si!? Mnozí se vzájemně kritizují a často si kladou překážky ve snaze dostat se rychle výše. Kolik mých synů – kněží se už nemodlí? Jsou pohlcováni činností a nemají ani chvilku času na modlitbu. Ty moje ubohá církvi! Jako Matka přicházím a nalézám tě tak nemocnou, Dcero! Skoro by se mohlo zdát, že jsi blízká smrti… Jak veliký je tvůj zármutek a tvá opuštěnost! Já sama jako Matka jsem u tebe v této agonii, beru tě do svého mateřského náručí a tisknu tě ke svému Neposkvrněnému Srdci.

Hle, Hnutí mých kněží! Já jsem je chtěla, aby se napravila nesmírná škoda, kterou způsobil ateismus v tolika duších, aby byl v tolika zkažených srdcích obnoven Boží obraz, milosrdná tvář mého Syna Ježíše!

Panno Maria, modlíme se za tvé kněze, aby byli opravdovými restaurátory, ať obnoví Boží tvář v duších, a tak mnohé tvé děti přivedou ze smrti do života. Ať se stanou pravými těšiteli Tvého bolestného Srdce.


5. …, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla

Svým mateřským působením vás v těchto letech připravuji k přijetí Pána, který přichází. Pro toto jsem od vás žádala zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci. Abych vás přiváděla k hluboké přeměně, která vás připraví k hodnému přijetí Pána. Jsem Matka druhého příchodu. Naslouchejte s ochotou a s pokorou mému hlasu. Zvu celé lidstvo připravit cestu Ježíši, jenž přichází. Bude to vyžadovat mnohá utrpení, ale v mém Neposkvrněném Srdci budete voláni, abyste okoušeli také vnitřní radosti mé mateřské lásky. Temnota zhoustne, ale ještě silnější bude paprsek světla, který vychází z mého Srdce, aby vám ukázal cestu. Hřích bude všechno přikrývat, ale já vám pomohu obléci šat Boží milosti, která bude muset stále více ve vás zářit, abyste vydávali všem svědectví svatosti.

Panno Maria, modlíme se za kněze, aby byli věrni pouze Kristu A jeho Evangeliu a stali se opravdovými budovateli Pokoje.

Bolestný růženec
– za brzké vítězství
Neposkvrněného Srdce Panny Marie


Salamanca - Iglesia de la Vera Cruz; CC BY-SA 4.0, commons...


Modlete se se mnou a mým prostřednictvím - modlitbu tak prostou, ale tak velice účinnou, kterou jsem od vás žádala: svatý růženec. Modlete se dobře: pokorně, prostě, oddaně, s důvěrou! Nestarejte se o jiné věci! Nyní se už nesmíte znepokojovat jinými zneklidňujícími problémy… Buďte chudí, malí, pokorní! Buďte jenom malými dětmi, které tvoří věnec lásky kolem mého Neposkvrněného a Bolestného Srdce!

1. …, který se za nás krví potil

Neztrácejte nikdy odvahu! Jako Ježíš v hodinu Getseman, i vy jste pokoušeni strachem. Obětujte to Otci a buďte stále plni důvěry! U každého z vás je v každém okamžiku vaše nebeská Matka. Je při vás, aby vám pomáhala trpět a těšila vás ve vaší velké nebeské opuštěnosti.

Tuto hodinu zkoušky prožívá s vámi celá církev. Tak jste vy mým prostřednictvím jeho útěchou před velikou zkouškou, která vás všechny čeká a na kterou vás už dávno připravuji. Bolest lidstva je uzavřena v mém Neposkvrněném Srdci. Více než kdy předtím jsem dnes Matka všech bolestí a z mých milosrdných očí tekou slzy. Lidstvo žije na vyprahlé a mrazivé poušti a ještě nikdy nebylo tak ohroženo jako nyní.

Triumf mého Neposkvrněného Srdce se připravuje v srdci mých dětí, které přijaly pozvání a denně se obětují pro lásku a dokonalou oslavu Ježíšovu. Skrze ně přijde slavné království Kristovo v celé své plnosti síly, světla a vítězství.


2.…, který byl za nás bičován

Svět je ponořen v nejhlubší tmu. Dnes velká část lidí vůbec nezachovává Desatero Božích přikázání. Váš Bůh je veřejně ignorován, popírán, urážen a proklínán. Den Páně se stále více znesvěcuje a zesvětšťuje. Denně se útočí na život. Každý rok je na světě zabíjeno několik desítek milionů nevinných dětí v mateřském lůně a stále roste počet vražd a násilností, loupeží a únosů.

Nemravnost se šíří jako záplava bahna a je propagována prostředky společenské komunikace, zvláště filmem, tiskem a televizí. Prostřednictvím televize se vtírá do každé rodiny důvtipná a ďábelská taktika svádění a zkaženosti. Děti a mládež jsou oběťmi, které se nejméně mohou bránit. Pohlížím na ně se starostlivou něžností Matky.

Slyšte alespoň nyní hlas své nebeské Matky! Potřebuji tolik smírných modliteb a utrpení obětovaného s vírou! Stále se modlete svůj růženec. Žijte se mnou v důvěře a ve velkém znepokojení, neboť se připravují rozhodující hodiny, které mohou zpečetit osud celého lidstva.


3. …, který byl za nás trním korunován

Konečně jsi našel své místo: mé Srdce. Odpočiň si, synu, na tomto Srdci. Modli se, potěšuj a pak nechej mne samu udělat pro tebe všechno. Podívej se: mé Srdce je ovinuto trnovou korunou. Ach, synu, jak jsou tyto trny v těchto posledních dobách ostré a bolestné! Stále mne bodají.

Ty nyní ode mne žádáš tuto trnovou korunu. Jak může Matka podat svému dítěti korunu své veliké bolesti? Přesto přijímám tvé přání, dar tvé lásky. Hle, dám ti podíl na svých utrpeních, velikých utrpeních. Proto ti dám ponenáhlu stále větší schopnost trpět a stále více tě budu připodobňovat svému ukřižovanému Synu.

Ano, chci od vás modlitby a utrpení: tak opravdu potěšíte mé Srdce a odpovíte na velký plán Milosrdenství, který vašim prostřednictvím uskutečňuji.


4.…, který za nás nesl těžký kříž

I když nenávist dosud potřísňuje vaše ulice krví, i když hřích pokrývá ledem duše a srdce mnohých, i když se lidstvo ještě nevrací na cestu lásky a vzpoura proti Bohu každého dne sílí, ,b>vaše důvěra v milosrdenství nebeského Otce přece musí být ještě větší a na mne musíte hledět jako na znamení své naděje.

Já jsem Matka lásky a milosti, odpuštění a milosrdenství, a proto spěchám zpustlými ulicemi světa, abych zasela do srdcí svých dětí símě lítosti, dobroty a naděje. Dnes je tak třeba světla a útěchy, tak naléhavě potřebujete mou útěchu a moje mateřské povzbuzení!

S bolestným soucitem hledím na nesčetný zástup svých hříšných dětí, na mládež svedenou a zrazenou společností, ve které žije, na dospělé, kteří se stali otroky bezuzdného egoismu a nenávisti, na děti církve, které zvlažněly z lhostejnosti a nedostatku víry. Všem dnes opakuji: Já jsem Matka vaší naděje! Já jsem svítání, které jde před Sluncem.


5. …, který byl za nás ukřižován

Má bolest propuká jako rozvodněná řeka, která protrhla všechny hráze. Mé slzy skrápějí Ježíšův obličej, mé nářky kolébají jeho tělo, rukama zavírám jeho hluboké rány. A mé Neposkvrněné Srdce se stává jeho prvním hrobem. Mé Srdce je oltářem, na kterém se Syn obětoval. Kalichem, který zachytil jeho Krev a který se otevřel při sténání jeho ran, který se rozevřel pro dar jeho umírajícího Srdce.

Chtěl, aby se tato zahrada stala také vaší zahradou. Proto vám dal svou Matku. A já vás přetvářím ve svědky církve a činím z vás drahocenné nástroje její jednoty. Proto jsem vám dala jako druhý závazek svého Hnutí obzvláštní jednotu s papežem.

Tak proti temné síle dnešního církevního zednářství, usilujícího zničit Krista a jeho církev, stavím mohutnou záři mého věrného kněžského šiku a všech věřících mně zasvěcených, aby byl Kristus všemi milován, poslouchán a následován a jeho církev aby byla stále více milována, bráněna a posvěcována. V tom především spočívá lesk vítězství Ženy oděné sluncem a mému Neposkvrněnému Srdci se dostává nejzářivějšího triumfu.


Závěr:

Moje Neposkvrněné Srdce je cesta, která vás vede do Ježíšova Království. Vskutku triumf mého Neposkvrněného Srdce nastane zároveň s triumfem mého Syna Ježíše v jeho slavném Království svatosti a milosti, lásky a spravedlnosti, milosrdenství a míru, které bude obnoveno v celém světě.

Proto vás stále zvu k modlitbě a důvěře a volám vás k pokoji srdce a radosti, neboť slavné Království Pána Ježíše je už přede dveřmi. Vy jste nejhlubší radostí mého Neposkvrněného Srdce: jste již částí mého vítězství. Všechny vás osvěcuji, chráním, utěšuji a žehnám!


Růženec světla
- za jednotu Církve a jednotu Božích dětí
pod vládou P. Ježíše


SuperHerftigGeneral, CC0 Creative Commons, pixabay


Růženec má být chvílí rozhovoru se mnou: ano, máte se mnou mluvit a naslouchat mi, neboť já k vám mluvím něžně jako maminka k dětem. Ale také všechno, co děláte během dne, se může stát modlitbou. A to se stane, když necháte volat v sobě Ducha Svatého, který i dnes prosí nevýslovnými vzdechy a úpěnlivě oroduje u Boha jako Otce. Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé milované Nevěsty!

1. …, který byl pokřtěn v Jordánu

Církev, kterou Ježíš založil jako jednotu, musí – jako ještě nikdy – právě v této době vystupovat na veřejnost celou silou své jednoty, aby všem, kteří se ocitli na scestí, mohla zprostředkovat světlo evangelia. Já jsem cesta k jednotě.

Je mou povinností jako Matky, abych všechny ty, kteří byli křtem začleněni do života mého Syna, přivedla zpět k vzájemné lásce, úctě a k plnému společenství. Právě v klamné vyhlídce, že tím usnadní znovusjednocení křesťanů, někteří chtěli dát stranou vaši nebeskou Matku. To však vyvolalo novou a mnohem těžší překážku. Nejednota vskutku pronikla i do nitra katolické církve. Opravdové sjednocení křesťanů je možné jen v dokonalé pravdě. A pravda se udržela jen v katolické církvi; ta ji musí uchovávat, hájit a hlásat všem bez bázně. Já jsem pro vás cesta k jednotě. Až mě přijme celá církev, potom budu moci své děti opět sjednotit jako Matka v teple jedné jediné rodiny.

Proto sjednocení všech křesťanů v katolické církvi nastane spolu s vítězstvím mého Neposkvrněného Srdce ve světě. Tato znovu sjednocená církev – v jasu nových Letnic – bude mít sílu obnovit všechny národy země.


2. …, který zjevil v Káni svoji Božskou moc

Nechte se vést, přemilé děti, do nitra mého Neposkvrněného Srdce. Vstupte do této mé zahrady. V ní září nejčistší světlo Božské Trojice. Otec zde nalézá svůj plán neporušený a dokonale uskutečněný. Proto je zde shrnuto a obsaženo celé stvoření, aby se mnou zpívalo věčnou chválu svému Stvořiteli a Pánu. Je to místo, kde je nebeský Otec od svých tvorů nejvíce oslavován. Syn zde nalézá místo svého trvalého přebývání. Mé Srdce bylo domovem, kde si Slovo vytvořilo svůj lidský život. Bylo útočištěm, kam se Ježíš uchýlil, aby nalezl pomoc a ochranu. Sem uvedl také své první učedníky, aby zesílili a aby všichni nabyli téže podoby.

V této zahradě pomalu vyrostli podle jeho božského plánu. Stali se pokornějšími, čistšími, velkorysejšími a silnějšími. Zde byli dobře vychováváni, dokud každý z nich nedosáhl té podobnosti s Ježíšem, jak chtěl sám Ježíš.

Moje děti, jen vaše náklonnosti vám překážejí a brání, abyste mi zcela náleželi. Kolik je to ještě pout, která vás vážou k vám samým, k osobám, i dobrým a svatým, k vaší činnosti, k vašim myšlenkám a citům. A já zpřetrhám jedno pouto po druhém, abyste náleželi jenom mně.

Potom budu moci ve vás působit a plnit svou mateřskou úlohu, která spočívá v tom, abych z každého z vás vytvořila živý obraz svého Syna Ježíše. Svěřte se mi bez obav! Každou bolest, kterou budete pociťovat pro nové odloučení, odměním novým darem lásky. Kdykoliv se odloučíte od některého tvora, víc pocítíte blízkost Matky u sebe.


3. …, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

Přicházím z nebe, abych vám ukázala cestu, po které máte jít: cestu modlitby a pokání. Přicházím z nebe, moje nemocné děti, abych vám dala lék, který potřebujete k uzdravení: jděte se umýt k prameni! Umyjte se u pramene živé vody, který tryská z probodeného Srdce mého Syna Ježíše, a kterou vám církev i dnes dává ve svých svátostech, zvláště ve svátosti smíření. Umývejte se často v tomto prameni, protože potřebujete, abyste se očistili od hříchu a uzdravili z ran, které ve vás zanechává zlo. Umývejte se u tohoto pramene, abyste byli stále čistší.

Přemilé děti, vaše Neposkvrněná Matka vás přikrývá svým nebeským pláštěm a pomáhá vám žít ctnost čistoty. Chci, abyste byli čistí na duchu, v srdci i na těle. Chci, abyste měli čisté srdce, abyste byli schopni milovat. Vaše láska musí být nadpřirozená a božská. Každá nezřízená náklonnost k sobě samému a ke tvorům kalí vnitřní čistotu.

Milujte Nejsvětější Trojici srdcem mého Syna Ježíše a mezi sebou se milujte navzájem tak, jak On vás miloval. Tak bude vaše láska stále čistší a budete schopni chtít pravé dobro pro vaše bližní.


4. …, který zjevil na hoře Proměnění svoji Božskou slávu

V mém Neposkvrněném Srdci si vás Syn přizpůsobil, aby vás učinil shodnějšími se svým obrazem a aby vás spojil se svým vlastním životem. V této mé nebeské zahradě se stane zázrak vaší proměny. Tato proměna se uskutečnila především na mně, neboť Ježíš mě našel jako nejčistší tvárnou hlínu a zformoval mě ke své podobě tak dokonale, že žádný jiný tvor ho nemůže napodobit tak, jak to udělala vaše nebeská Matka. Tak jsem se stala z Matky dcerou svého Syna; tak jsem se stala jeho první dokonalou učednicí; a proto – když vás vedu k Ježíši – mohu se vám ukázat jako vzor k napodobení. Formuji vás k jeho podobě v myšlení a získávám vám Ducha moudrosti, který vás povede, abyste hledali jeho božské Slovo, přijali ho, uvažovali o něm a uchovávali ho. Tak dokážete žít podle evangelia v prostotě maličkých, s věrností mučedníků a s hrdinstvím svatých.

Přetvářím vás ve vašich srdcích a vedu vás k plnosti lásky k Bohu, abyste pak mohli milovat všechny své bratry toutéž jeho božskou láskou. Proto vás činím stále čistšími a citlivějšími, vnímavějšími a milosrdnějšími, mírnějšími a soucitnějšími, pokornějšími a silnějšími. A každý den vchází Ježíš branou této mé neposkvrněné zahrady, aby zakusil velkou radost, když vidí, že vy všichni, mé děti, ho napodobujete a že jím všichni žijete.


5. …, který ustanovil Eucharistii

Chci, abyste ke mně přicházeli společně, neboť jsem Matkou všech a chci vás proto formovat společně k modlitbě, k pokání a k vaší vzájemné lásce. Jako nikdy předtím je v těchto dobách nutné žít podle nového přikázání, které vám dal Ježíš na Zelený čtvrtek večer při poslední večeři: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!

Chci vás vést ke vzájemné a společné lásce. Je nutné podávat toto svědectví lásky v církvi, lásky, která vás všechny spojuje v dokonalosti lásky, aby se vyvrátila taktika rozdělení a izolování, užívaná mým Protivníkem. Pojďte ke mně všichni obtížnou cestou své doby tím, že se budete společně modlit, společně zpívat chvály a vzájemně se milovat. Pojďte ke mně, neboť já vás všechny sjednocené chci přivést k svému Synu přítomnému v Eucharistii. Ježíš je přítomen v Nejsvětější Svátosti, aby vám pomohl vybudovat tuto vaši jednotu, aby vám dal příklad, jak se má milovat v úplném sebedarování všem bratřím.


Slavný růženec
– za obrácení hříšníků
a dar živé víry pro všechny


Catedrales e Iglesias/Cathedrals and Churches Follow Parroquia María Madre de la Iglesia (Monterrey) Estado de Nuevo Leó


Zbraň, kterou vám daruji pro náš společný boj, je řetěz, který vás připoutává k mému Srdci: posvátný růženec. Přemilé děti, modlete se jej často, neboť jenom vaší modlitbou přijatou do mého Srdce můžeme v této době pohnout – ano, donutit – velké milosrdenství Páně, aby se zjevilo. V hodině, kdy se všechno bude zdát ztraceno, bude vše zachráněno milosrdnou láskou Otce, která se projeví největším zjevením eucharistického Srdce Ježíše.

1…který slavně z mrtvých vstal

Když po Velkém pátku noc na všechno klade svůj závoj, pro Matku začíná noční bdění. Jsem zde usebraná ve víře, která mě nikdy neopustila, v naději, která mě celou ozařuje, v modlitbě, která se stává nepřetržitou a ustavičnou, jako by označovala plynutí času, který pro mě už nemá ani noc, ani den. Velká modlitba Matky proniká nebe a je přijata Otcem, který uspíšil okamžik zmrtvýchvstání Syna, aby zkrátil mé bolestné čekání. Zde je mé místo: u mého vzkříšeného Syna.

Když Ježíš přichází ve světle svého oslaveného těla a bere mě do svého božského náručí a sklání se, aby políbil rány mé veliké bolesti, chápu, že mé poslání vůči němu je skončeno. Začíná mé mateřské poslání vůči vám, vůči církvi, která se zrodila z jeho a mé veliké bolesti.

Dnes je mé místo stále zde: u všech mých dětí. Až do konce světa jsem vám stále nablízku, děti zrozené ze smrti mého jediného Syna. Jsem stále u vás, abych vám pomáhala trpět, umírat a vstát z mrtvých, až se splní plán Otce a též vy se budete moci radovat s Ježíšem ve slávě jeho království života.“


2. …který na nebe vstoupil

Mluvím k vám, abych od vás žádala dnes věci pro mne nejvzácnější: každého dne sbírám vaše modlitby a utrpení a ukládám je do kalichu svého Neposkvrněného Srdce a obětuji je Boží spravedlnosti, která žádá smír. Tak ještě dnes může být všechno zachráněno. Proto k vám mluvím. Mé vítězství bude záležet v tom, že přivedu lidi k ochotné poslušnosti vůle našeho Boha a tím největším vítězstvím mého Neposkvrněného mateřského Srdce bude nechat zazářit Ježíše v duších všech mých dětí.

Až přijde Syn člověka, nalezne ještě víru na zemi?“ Přijde znenadání a svět nebude na jeho příchod připraven. Přijde soudit a lidé nebudou na ten soud připraveni. Přijde obnovit ve světě své království po porážce a zničení svých nepřátel.

Také při tomto druhém příchodu přijde Syn k vám prostřednictvím své Matky. Jako Slovo Otce použilo mého panenského lůna, aby přišlo k vám, tak použije Ježíš mého Neposkvrněného Srdce, aby přišel k vám kralovat mezi vámi.

Toto je hodina mého Neposkvrněného Srdce, protože se právě připravuje příchod slavného království Ježíšovy lásky. Připravte se, přemilé děti – tak jako já – přijmout Ho!


3. …který Ducha Svatého seslal

Obětuji vás ke slávě Ducha Svatého. On se vám sdílí, aby vás přivedl do hlubin Božího života a přetvořil v hořící plameny lásky a horlivosti, aby všude rozlil své nejčistší Světlo. A když vás vidí v mateřském náručí své Nevěsty, která ve vás vytváří svoji podobu, je přitahován, aby i na vás sestoupil ve své plnosti a sdílel se vám tak, jako se sdílel jí. Tak Duch Svatý od Otce a od Syna je vám stále více darován jako dar.

V chrámě svého Neposkvrněného Srdce vás všechny dnes obětuji ke slávě Nejsvětější Trojice. Obětuji vás na znamení usmíření, na znamení mateřské přímluvy, na znamení dokonalého oslavení, aby Bůh přijal toto ubohé zbloudilé lidstvo a mohutnou silou své milosrdné lásky přispěl na pomoc světu, očištěnému vaší smírnou obětí. Tak bude Duchem Páně obnovena celá tvář země.


4. …který Tě, Panno, na nebe vzal

Jsem Matkou všech. Pro zvláštní milost mého tělesného nanebevzetí nepřestává mé Neposkvrněné Srdce bít z lásky k vám. Proto nikdy nepřestalo být plné zármutku a bolesti nad tolika mými dětmi, které stále páchají zlo, které kráčejí cestou záhuby, a tak maří účinky veškerého utrpení mého Syna Ježíše i utrpení mého. Zajisté jsem v nebi: jsem dokonale šťastna po boku svého Syna, ve světle Nejsvětější Trojice, ve věčné radosti andělů a svatých.

Avšak můj úkol jako Matky mě váže ještě k vám a pokračuje po vašem boku na této zemi. Jestliže jsem vaší Matkou, každá vaše bolest je i mou bolestí. A tak v mém Srdci opravdu nalézá živou odezvu všechna hořkost, všechna bída a celá veliká bolest světa.

Mé Neposkvrněné Srdce je vaším nejbezpečnějším útočištěm a prostředkem spásy, který v těchto chvílích dává Bůh církvi a lidstvu. Proto se nebojte mrazu ani tmy, protože jste v Srdci Matky a odtud budete ukazovat cestu nesmírnému počtu mých ubohých zbloudilých dítek.


5. …který Tě, Panno, na nebi korunoval

Jsem Královna všech svatých. Jste zváni, abyste nahlíželi do ráje, kam vás předešlo tolik vašich bratří a sester. Modlí se za vás a pomáhají vám, aby brzy přišlo také na zemi království Ježíše, který je v nebi důvodem naší radosti a slávy.

Toto společenství života s vašimi bratřími, kteří jsou již v ráji, ať je stále intenzivnější. V této době se musí ještě intenzivněji žít společenství svatých, protože existuje jen jediná církev, v níž můj Syn žije a kraluje a kde je oslavován od svých bratří, kteří ještě bojují nebo trpí nebo se těší z věčné blaženosti.

Abyste dokázali všude šířit moje pozvání a shromažďovat mé děti do mého šiku, jak mocně vás na vaší cestě stráží a ochraňují vaši bratři a sestry, kteří již přišli sem nahoru! Tvoří věnec světla kolem mého Neposkvrněného Srdce. Každé z těchto světel září na vás všechny, osvěcuje vás a vede na vašich cestách. Nebeská Matka chce zesílit vaše pouta lásky s nebem, abyste se mohli každý den radovat ze společenství svatých a v jednotě s nimi kráčet vpřed.


Závěr:

Přišla doba, kdy musí být světem a církví uznána úloha, kterou Nejsvětější Trojice svěřila v této době mému Neposkvrněnému Srdci. Objímám vás všechny a žehnám vám.

Mé Srdce je Neposkvrněné, to je Srdce Matky, které nikdy nebylo zatemněno žádným stínem, žádným hříchem. Je čisté jako pramen, jasné jako světlo. Dnes vás chci vést za ruku jako matka: chci vás vést stále hlouběji do nitra svého Neposkvrněného Srdce. Jemně vás vedu k oné dokonalosti, která se líbí mému Srdci, a ponenáhlu vás přetvořím ve zcela věrný obraz svého Syna Ježíše.

CC0, pixabay.com


Mé Neposkvrněné Srdce je místem, kde vás vaše Matka vychovává ke stále větší a čistší lásce k Bohu. „Jste-li čistí, moje přemilé děti, můžete vidět mé Světlo. Ve tmě, která je den ze dne hustší, vychází z mého Neposkvrněného Srdce paprsek Světla, který proniká až k vám. Dívejte se na toto mé Světlo: je to Světlo, které vám dává vaše Matka.

Dnes vám chci říci, že přijímám vaše modlitby a kladu je na oltář Boží spravedlnosti. Dnes vám žehnám, každému zvlášť, objímám vás a ukrývám vás do tohoto mého Srdce. Nikdy, ani v jediném okamžiku nesmíte mít pocit, že jste sami a beze mne. Děti zasvěcené mému Srdci, jsem vaše Matka, která vám dnes dává dar své trvalé přítomnosti u každého z vás. Amen.


Zasvěcení
Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie
(dle sv. Ludvíka Maria Grigniona )


Paolo Porsia,  CC BY-SA 2.0, flickr.com,


Před tváří celého nebeského dvora se dnes, ó Maria, vyslovuji pro Tebe. Buď mojí Matkou a Královnou. Ve vší podřízenosti a lásce Ti odevzdávám a zasvěcuji své tělo a svoji duši, své statky, viditelné i neviditelné, i plody svých dobrých skutků, minulých, současných i budoucích.

Přenechávám Ti plné a veškeré právo nakládat se mnou a se vším, co mi náleží bez jediné výhrady, podle Tvého zalíbení k větší slávě Boží v tomto čase i na věčnosti. Amen.

Fatimské modlitby


Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti Nejdražší Tělo a Krev, duši a Božství našeho Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa, na zadostiučinění za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je neustále urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, prosím Tě, za obrácení ubohých hříšníků. Amen.

Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím Tě za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklaní a v Tebe nedoufají. Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku i nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

@@@@@@@@@@@@@@@@


Toto rozjímání přišlo jako příloha k modlitební akci
Duchovní mobilizace 27. 10. - 8. 12. 2020,
kterou iniciuje Večeřadlo Křenovice.
Rozjímání růžence (v pdf) naleznete v článku a také zde

www.zivcakova.sk/don-gobbi/


Knihu "Kněžím, přemilým synům Panny Marie" v tištěné podobě je možno získat na adrese:
Matice cyrilometodějská, Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc,
E-Mail: prodejna13@maticecm.cz
Telefon: 585 222 803
Kniha (v české verzi) je vázaná, formátu A5, obsahuje 784 stran + 8 stran obrazové přílohy.
Cena – dobrovolný dar na úhradu poštovného a tisku (výrobní náklady 248 Kč).
(odkaz - http://www.veceradlo.cz/modra-kniha.html)

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Růženec na internetu 1: živě, ze záznamu i ke stažení (14.06.2024)
13.6. FATIMSKÝ DEN, 24 hodinový růženec z Gaboltova online !!ZVEME!! (13.06.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 67: JEDNODUCHÁ MODLITBA RŮŽENCE - ZÁCHRANA V TÍSNI a VE STAVU VÁLKY (31.05.2024)
Živý přenos: 31 denní online maraton, 24 hodin denně modliteb růžence 1.5 – 31.5.2024 (31.05.2024)
JEŽÍŠ, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila - 10 rozjímání ke 2. tajemství radostného růžence (31.05.2024)
Svatí se vždy modlili, modlí a budou modlit růženec (25.05.2024)
Modlitba - rozjímání růžence za záchranu nenarozených dětí 1 - radostná tajemství (20.05.2024)
Modlitba - rozjímání růžence za záchranu nenarozených dětí 2 - tajemství světla, bolestná a slavná tajemství (20.05.2024)
JEŽÍŠ, který Ducha Svatého seslal - 10 rozjímání k 3. tajemství slavného růžence (19.05.2024)
Význam růžence - symbolika, o které nevíte (18.05.2024)
Kromě oběti mše svaté neexistuje silnější prostředek než růženec, který pomáhá trpícím duším (16.05.2024)
Tajemství růžence jsou zrcadlem (15.05.2024)
JEŽÍŠ, který na nebe vstoupil - 10 rozjímání k 2. tajemství slavného růžence (08.05.2024)
13. 4. 2024 - Fatimský den ze Žakovec - 24 hodinový nepřetržitý růženec online (12.04.2024)
Jeruzalémský růženec (modlí se ve Svatém týdnu) (31.03.2024)
JEŽÍŠ, který z mrtvých vstal - 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence (31.03.2024)
PÁTEK 22.3. od 21:00 Noc milostí - růženec z Pruského (22.03.2024)
13.3.2024 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec ONLINE z Trnavy (13.03.2024)
Víte, proč je růženec náš poklad? (25.02.2024)
JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu - 10 rozjímání ke 4. tajemství růžence světla (24.02.2024)
23. února 2024: Modlitba svatého růžence online za mír na Ukrajině (22.02.2024)
Píseň k růženci (18.02.2024)
Připojte se k modlitbě online: Noc milostí - růženec z Trnavy 2.2.2024 od 18:30 (02.02.2024)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala - 10 rozjímání ke 4. tajemství radostného růžence (01.02.2024)
Had a růženec Sen Dona Boska (30.01.2024)
Růženec v rodině Dona Boska (30.01.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 65: Růženec přepisuje dějiny a přináší mír (20.01.2024)
RŮŽENEC! - Na ostatní zapomeňte - toto je čas modlitby (20.01.2024)
13.1.2024 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec z Litmanové - vysíláno online (13.01.2024)
JEŽÍŠ, který byl pokřtěn v Jordánu - 10 rozjímání k 1. tajemství růžence světla (07.01.2024)
Svědectví o růženci (06.01.2024)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1 - radostná tajemství (29.12.2023)
SÍLA MODLITBY POSVÁTNÉHO RŮŽENCE. (22.12.2023)
13.12.2023 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec živě z Lutiny (12.12.2023)
13.11.2023 FATIMSKÝ DEN 24 hod. růženec za Slovensko a Česko z ČM Fatimy - Koclířova (15.11.2023)
Živý přenos - 31 denní maraton, 24 hodin denně posvátného růžence 1. - 31.10.2023 - připojte se kdykoli (29.10.2023)
Proč růženec? proč dnes? nebo boj se Zlem (26.10.2023)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec - doma nebo ve škole; v kostele nebo ve spolču (16.10.2023)
Růženec – modlitba i pro nevěřící (15.10.2023)
RŮŽENEC - KOMPENDIUM VŠECH KŘESŤANSKÝCH MODLITEB (14.10.2023)
Růženec je nejvíce biblická modlitba! (Interview s P. Karlem Wallnerem OCist. o významu růžence) (07.10.2023)
Růženec Panny Marie - Rosarium Virginis Mariae (07.10.2023)
Růženec očišťuje a proměňuje zevnitř (05.10.2023)
ŘÍJEN - MĚSÍC SVATÉHO RŮŽENCE "Mocná zbraň v rukou slabého hříšníka" (01.10.2023)
Novéna k Panně Marii Růžencové (28.09.2023)
Olomouc: U dominikánů se budou 24 hodin modlit růženec (26.09.2023)
Otec Pio: „Dej mi tu zbraň!“ (23.09.2023)
TAJEMSTVÍ SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE (15.09.2023)
Moc pompejské novény, jak se ji modlit (14.09.2023)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebi korunoval - 10 rozjímání k 5. tajemství slavného růženci (22.08.2023)
RŮŽENEC SJEDNOCUJE VŠECHNO V KRISTU, KTERÝ JE CENTREM DĚJIN (17.08.2023)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebe vzal - 10 rozjímání ke 4. tajemství slavného růžence (15.08.2023)
13.8.2023 FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec z poutního místa Skalka u Trenčína (13.08.2023)
Žádný Boží voják si nemůže dovolit odhodit zbraň (07.08.2023)
Modlitba radostného růžence v první sobotu v měsíci 5.8.2023 (05.08.2023)
Modlil ses dnes růženec? (01.08.2023)
Růženec s myšlenkami sv. Charbela (Šarbela) (25.07.2023)
Růženec, pomoc v každém okamžiku lidského života (22.07.2023)
JAK SE STÁT APOŠTOLEM RŮŽENCE? (12.07.2023)
13. 7. - Fatimský den - 24 hodinový nepřetržitý růženec + počátek - 1. den 33 denní přípravy na ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI skrze ruce P. Marie (12.07.2023)
PÁR SLOV Z NEBE O RUŽENCI (09.07.2023)
Medžugorje: Modlitba radostného růžence v první sobotu v měsíci 1.7.2023 (01.07.2023)
RŮŽENEC NA VEŘEJNOSTI (19.06.2023)
13. 6. - Fatimský den - 24 hodinový nepřetržitý růženec z poutního místa Klin (13.06.2023)
CO MOHU UDĚLAT, ABY SE ,,RŮŽENCOVÁ" PANNA MARIE OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY? (31.05.2023)
Modlíme se v květnu s Pannou Marií, nepřetržitý maratón posvátného růžence - přidejte se kdykoli (29.05.2023)
MOTTO DO DNEŠNÍCH DNÍ: začněme se modlit růženec (23.05.2023)
ZBRAŇ pro KRIZOVÉ OBDOBÍ (21.05.2023)
SVĚT POTŘEBUJE RYTÍŘE RŮŽENCE (20.05.2023)
Živý růženec (13.04.2023)
13.4. FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec z Gaboltova !!ZVEME!! (13.04.2023)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala - 10 rozjímání k 1. tajemství radostného růžence, (24.03.2023)
13.3. FATIMSKÝ DEN -24 hodinový růženec od hrobu pátra DOLINDA RUOTOLA v Neapoli (12.03.2023)
Bolestný růženec za osvobození a uzdravení rodu s otcem Matúšem Marcinem (07.03.2023)
FATIMSKÝ DEN - ZAČÍNÁME! v noci 13. 2. v 00.00 ŽIVĚ! 24 hodinový růženec z Trnavy (12.02.2023)
Don Bosco a ruženec (30.01.2023)
P. Dominik Chmielewski - růženec dělá zázraky v rodině, část 1 a 2 (video) (23.01.2023)
13.1. FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec za Slovensko z LITMANOVÉ s názvem „Boží návštěva je už blízko a proto hledejte Lásku“ (12.01.2023)
7.1.2023 ZÁZNAM - Růžencový výkřik do nebe za záchranu rodin a manželství - Také promluva otce Marcina (07.01.2023)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila - 10 rozjímání ke 3. tajemství radostného růžence (25.12.2022)
13. prosinec - FATIMSKÝ DEN - 24 hodinový růženec s názvem „Aby se každé dítě mohlo narodit tak, jako Ježíš (12.12.2022)
CO MOHU UDĚLAT, ABY SE MARIA OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY? (07.12.2022)
RŮŽENEC - ZBRAŇ pro KRIZOVÉ OBDOBÍ. (06.12.2022)
Svatí doporučují modlit se růženec za duše v očistci (30.11.2022)
24 hodinový růženec s názvem Fatimský den v neděli 13.listopadu 2022 od 00:00 - Přidejte se k modlitbě (12.11.2022)
RŮŽENCOVÝ MĚSÍC - Připojte se online k celoříjnové živé modlitbě svatého růžence (31.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 49: Skutečný příběh vojáka, jehož růženec udržoval při zdravém rozumu (25.10.2022)
„Univerzální zednářské bratrstvo se bojí moci růžence!“ (22.10.2022)
Modlitba růžence se formovala šest století (20.10.2022)
Rozjímání bolestného růžence - Ježíši, obmyj nás svou Krví (18.10.2022)
16. říjen - Víte o tom, že Růženec Světla je tu už 20 let? (a další výročí) (15.10.2022)
Sestra Lucie z Fatimy - Slavná tajemství posvátného růžence (15.10.2022)
Slavný růženec - rozjímání sv. růžence na téma VÍRA (14.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 19: Růženec změnil můj život i život mé rodiny (osobní svědectví) (07.10.2022)
Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby (06.10.2022)
ZÁZRAČNÁ NOVÉNA K POMPEJSKÉ PANNĚ MARII (01.10.2022)
Růženec na odčinění hříchů, o. Matúš Marcin (video - 20. 9. 2022 (21.09.2022)
FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec - z Kaple relikvií - Františkánský kostel sv. Josefa v Prešově (13.09.2022)
Růženec na internetu 6 - Se Slovenským dohovorem za rodinu - připojte se už dnes (05.09.2022)
Růženec je extremistický symbol, píše americký magazín (19.08.2022)
Sestra Lucie z Fatimy: Bolestná tajemství posvátného růžence (09.08.2022)
MODLITEBNÍ PROPOJENÍ ZA POŽEHNÁNÍ PRO ČESKOU, SLOVENSKOU A POLSKOU ZEMI: 30. - 31. 7. 2022 (26.07.2022)
Sestra Lucie z Fatimy: Radostná tajemství posvátného růžence (23.07.2022)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2 - bolestná tajemství (18.06.2022)
12. 6. od 20:45h. - 13. 6.: 24 hodinový RŮŽENEC "Mariino Slovensko" z poutního místa Hájiček. PŘIDEJME SE K NIM (12.06.2022)
PANNA MARIA, MATKA CÍRKVE (06.06.2022)
MODLITBA, DIALOG a BLÍZKOST... (26.05.2022)
KDYŽ nás RŮŽENEC MĚNÍ... (25.05.2022)
Růženec a dialog (24.05.2022)
P. Pio o růženci (17.05.2022)
13. květen - ONLINE 24 hodinový mezinárodní růženec Mariin den z Međugorje - připojí se i Česká republika! (13.05.2022)
JEŽÍŠ, který se pro nás krví potil - 10 rozjímání k 1. tajemství bolestného růžence (14.04.2022)
JEŽÍŠ, který ustanovil Eucharistii - 10 rozjímání k 5. tajemství růžence světla (14.04.2022)
Úterý 12. 4. 2022 od 20 hod. - 24 hodinový růženec z poutního místa Klin (12.04.2022)
Proč má společná modlitba svatého růžence tak velkou moc? (12.04.2022)
Jak nás RŮŽENEC vtahuje do BOŽÍHO ÚŽASU... (09.04.2022)
Rozjímání bolestného růžence (za mír) (04.04.2022)
O. Mikuláš Tressa "Jak se to stane?" Zasvěťme se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (video) (02.04.2022)
Medžugorje: Sestra Emmanuela - zázrak ukrytý v růženci (31.03.2022)
Svatý růženec a půst za mír a odvrácení válečných konfliktů na Ukrajině a ve světě – NonStop 24h/31 dní NAŽIVO!!! (29.03.2022)
ŘETĚZEC MODLITBY A POSTU za náš národ a za mír ve světě. (23.03.2022)
Kanadský růžencový průvod proti kovidové tyranii (04.03.2022)
Deset důvodů, proč je růženec tak mocný (02.03.2022)
Modlitební řetěz za mír, pokoj a dobro ve světě (27.02.2022)
P. Dominik Chmielewski: Růženec je exorcismem (20.02.2022)
Kdo jsou Bojovníci Panny Marie? (11.02.2022)
Od 1. 2. 2022 začíná celoroční modlitba mužů za kněze a rodiny. (31.01.2022)
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- cyklus C (30.01.2022)
JEŽÍŠ, který zázrakem v Káni zjevil svou moc - 10 rozjímání k 2. tajemství růžence světla (16.01.2022)
Iniciativa RŮŽENEC ZA ČESKOU REPUBLIKU - informace, web, přihlášení (11.01.2022)
Živý přenos: Mariin den - 24h růženec za vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie. Připojí se i Svatý Hostýn (11.01.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo (30.12.2021)
Živý přenos růžence: Mariino Slovensko - Zlomení moci zlého nad Slovenskem - 3 denní maraton sv. růžence (27.12.2021)
Se Slovenským dohovorom za rodinu - NEPŘETRŽITÝ RŮŽENCOVÝ ŘETĚZ - Od 1. do 13. prosince - 24 hodin (10.12.2021)
Růženec se zpětnou platností (09.12.2021)
5000 mužů v růžencovém průvodu odčiňovalo hříchy vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (12.11.2021)
Katoličtí muži v Severním Irsku se společně modlí posvátný růženec a přitahují další (10.11.2021)
Růženec – můj způsob života (05.11.2021)
Nepřetržitá online modlitba růžence prodloužena do 14. 11. (05.11.2021)
Dominikán Bruno Donoval: Růženec uvádí do ticha, ve kterém jsme schopni zachytit Boží frekvenci (03.11.2021)
Zpověď neúnavného "růženčáře": A kde je to dobré ovoce? (01.11.2021)
"Nejlepší zbraň" Kněz vypráví 7 příběhů z osobního života o síle modlitby růžence (19.10.2021)
"JE TO NUDNÉ!" Katolická máma jmenuje 5 běžných výmluv, proč se nemodlila růženec: (17.10.2021)
Milión dětí se modlí růženec 18. 10. 2021 (17.10.2021)
Bolestný růženec s o. Matúšem Marcinem (záznazm z 12. 10 2021) (15.10.2021)
Dostal jsem „za pokání“ pomodlit se desetkrát růženec! (12.10.2021)
Když Ježíš promlouvá srdci - o růženci (12.10.2021)
Svatá Terezie z Lisieux o růženci (01.10.2021)
19. 9. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (18.09.2021)
RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE (14.09.2021)
12. 9. 2021 - 12 + 24 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (13.09.2021)
Medžugorský večer - sv. ruženec 11.9.2021 (11.09.2021)
"Spasitel sám určil modlitby pro RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE " (11.09.2021)
Moje cesta k "Pompejánské" - svědectví, že to jde a přináší plody (11.09.2021)
"Drak bude spoutaný ... mocí sv. růžence": přednáška na Celoslovenském večeřadle (04.09.2021)
Moje děti naříkají nad heslem "růženec". Proč se s nimi vůbec modlím? (29.08.2021)
Pátek 13. srpen od 20 hodin - 24 hodinový modlitební růžencový z Litmanové (12.08.2021)
8. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (07.08.2021)
1. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (30.07.2021)
25. 7. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (25.07.2021)
18. 7. 2021 od 5,45h. - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (17.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 4 - slavný růženec (video) (13.07.2021)
24 hodinový ruženec (od 12. 7., 20 hod) (13.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 3 - bolestný růženec (video) (04.07.2021)
P. Dominik Chmielewski – škola růžence 2 – růženec světla (video) (30.06.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 1 - radostný růženec (22.06.2021)
Online vo svete – sestra Emanuela – Moc růžence (video) (18.06.2021)
Připojte se - 24 hodinový růženec za Slovensko a ochranu života (12.06.2021)
TV Lux: Štafetová modlitba růžence za posvěcení kněží - připojte se! (10.06.2021)
Nepřetržitý růženec během celého měsíce května - 31 krát 24 hodin (31.05.2021)
3 ctnosti, které se můžeme naučit z modlitby růžence (15.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 40: Bez něj bych byla ztracená: Jak mi růženec změnil život a přivedl mě k manželovi (13.05.2021)
Jak naučit děti vážit si hodnotu růžence (12.05.2021)
10 zázraků růžence - nová kniha o. Donalda Callowaye (úryvky z knihy) (05.05.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko se svatými - začínat budeme ze San Giovanni Rotondo (28.04.2021)
Mons. Stanislav Stolárik - modlitba svatého růžence (27.04.2021)
Neděle 25. 4. 2021 - 12 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (24.04.2021)
Růženec na světových poutních místech za konec pandemie (23.04.2021)
Růženec nepouštěj z ruky (18.04.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 18. 4. od 6 do 18 hod. (17.04.2021)
7 důvodů, proč POTŘEBUJEME modlitbu růžence každý den (14.04.2021)
Právě probíhá, připojte se - 24 hodinový růženec za Boží milosrdenství (13.04.2021)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3 - slavná tajemství (11.04.2021)
Jeruzalémský ruženec - nahrávky modliteb na jednotlivé dny Svatého týdne + četba z knihy Mystické město Boží (01.04.2021)
Přidejme se i my: 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (26.03.2021)
Řetěz spásy (17.03.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko - putujeme za Pannou Marií - sobota 13.3.2021 od 18:00 (13.03.2021)
Dokončí můj anděl strážný modlitbu růžence, když usnu? (07.03.2021)
Opět probíhá 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - Hájíček (28.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 32: Modleme se z důvěrou (svědectví z Medžugorje) (22.02.2021)
Vezměte si růženec a jděte na procházku (14.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 31: Dětské onkologické oddělení se modlí růženec (13.02.2021)
Připojte se! - 24 hodinový růženec ze slovenské Mariánské hory v Levoči – sobota 13.2.2021 od 18:00 (12.02.2021)
Růženec na internetu 2: z Youtube (přepracováno a doplněno) (07.02.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 7. 2. od 6 do 18 hod. (06.02.2021)
Růženec mi pomáhá, dát Bohu větší místo ve svém srdci (03.02.2021)
"Pomodli se svůj růženec," říká Bůh, (31.01.2021)
JEŽÍŠ, který ohlašoval Boží království a vyzýval k pokání - 10 rozjímání 3. tajemství růžence světla (24.01.2021)
Jakou náhradu mi dáš za něj? (20.01.2021)
Přidáme se? - Na Slovensku se koná od soboty 16. ledna 24-hodinový modlitební řetězec Růženec za Slovensko, rodiny a děti. (17.01.2021)
Rozjímavý růženec v den památky Panny Marie Zázračné medailky (26.11.2020)
Jim Caviezel: Růženec mě přivedl do Hollywoodu (01.11.2020)
Čistota úmyslů při modlitbě růžence (01.11.2020)
P. Peter Dufka SJ: Účinky růžencové modlitby v srdci člověka (29.10.2020)
Růženec na internetu 3: z archívu TV - Lux (aktualizováno) (28.10.2020)
Američané růžencem vyhánějí ďábla ze země (24.10.2020)
Radostný růženec pro děti - zamyšlení k desátkům + Zasvěcení se Panně Marii (19.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (část druhá) (13.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (13.10.2020)
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence (09.10.2020)
Růženec je záruka spásy, pramen milostí, voňavá kytice nebe (08.10.2020)
Síla modlitby sv. růžence - Panna Maria Donu Gobbimu a citáty světců (07.10.2020)
Růženec má smysl i tehdy, když se při něm neumíme soustředit Růženec je modlitební sociální síť (03.10.2020)
USA: "Posvátný růženec od pobřeží k pobřeží" - 11. října 2020 (+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 37/2020) (22.09.2020)
Bojujete s růžencem? Zkuste těchto pět jednoduchých tipů! (14.09.2020)
Spolehl jsem se na růženec (svědectví nemocničního kaplana v době pandemie covid) (07.08.2020)
7 faktů o růženci, které jsou nám možná neznámé (02.08.2020)
ŠTAFETOVÁ MODLITBA Z LEVOČE - připojte se v 19,30h. (19.06.2020)
Rozjímání posvátného růžence slovy Pána Ježíše otci Montfortovi, zakladateli Společenství Dvou Srdcí Lásky (18.06.2020)
Růženec - zbraň proti herezi (10.06.2020)
Medžugorje - Podbrdo: Růženec a Zasvěcení se Ježíši prostřednictvím Panny Marie (6. 6. 2020) (06.06.2020)
Růženec od matky mě zachránil (03.06.2020)
Papež Jan Pavel I. o růženci (29.05.2020)
Papež František povede růženec ve spojení se světovými poutními místy (27.05.2020)
Svatý růženec uzdravuje amerického kněze hospitalizovaného s Covid-19 (25.05.2020)
Páter Pio o Boží matce a růženci (23.05.2020)
Záznam - Mariánské Večeřadlo 13.5. 2020 (13.05.2020)
Sousedé se setkávají, aby se modlili růženec (11.05.2020)
Májový růženec jako zbraň v koronakrizi (01.05.2020)
Nepochybujte o modlitbě růžence (24.04.2020)
Co když se nechceš modlit růženec? (28.03.2020)
RŮŽENEC- síla modlitby (krátké video) (28.03.2020)
Růženec není jednoduchý řetěz perel. Růženec je: (27.02.2020)
Rodina, která se modlí spolu, zůstane spolu; 5 milostí jako ovoce denní modlitby růžence (26.02.2020)
Růženec za Slovensko a Poselství z Medžugorje - ZÁZNAM MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ a komentář Viliama Oberhausera (25.02.2020)
7 cest k modlitbě sv. růžence podle svatého Jana Pavla II. (19.02.2020)
Odpověď, výzva a přání exorcisty Matúša Marcina: Proč se modlit růženec? (10.01.2020)
JEŽÍŠ, který pro nás byl ukřižován - 10 rozjímání k 5. tajemství bolestného růžence (24.11.2019)
Růžencoterapie: prožívám uzdravení (20.11.2019)
Výzva, inspirace z Polska - muži na kolenou u Panny Marie (18.11.2019)
Růženec vysvobozuje duše z očistce! (02.11.2019)
Růženec s dětmi: růže či trny? (28.10.2019)
Růženec - nejprospěšnější ústní, meditativní modlitba pro křesťany (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 18: Zázraky růžence (osobní svědectví) (21.10.2019)
Misijní růženec (19.10.2019)
Biskup vybízí k účasti na mezinárodní akci Milion dětí se modlí růženec (Přidá se i Česká republika?) (18.10.2019)
Ten, kdo šíří růženec, bude zachráněn: kázání z Celoslovenského večeřadla z Kysuckého Nového Města. (08.10.2019)
Deset fatimských lekcí na říjen - růžencový měsíc (07.10.2019)
Říjen - měsíc modlitby sv. růžence - možnost získání odpustků (01.10.2019)
Svědectví: Jak jsem se naučila milovat růženec a přestat se bát (04.08.2019)
Kanada: První velká růžencová akce slibuje příval milosti (02.08.2019)
Přímý přenos modlitby růžence z Fatimy (11.07.2019)
Růžencové ovoce (27.05.2019)
Růženec od pobřeží k pobřeží Ameriky (+ Život Cirkvi vo svete 19/2019) (18.05.2019)
Nervózní, bojující, trpící? Známe řešení (06.04.2019)
Proč se pravidelně modlit růženec - 7 důvodů podle sv. Ludvíka z Montfortu (18.02.2019)
Růženec na internetu 5: pdf a prezentace (23.10.2018)
Top 10 rad k růženci od Jana Pavla II. (22.10.2018)
Sv. Pavel VI. - zastánce růžence (22.10.2018)
Růžencové drahokamy - pár výroků Pavla VI. o růženci (22.10.2018)
Účinky růžence (20.10.2018)
"Postěte se srdcem": Růženec na den půstu. Bolestná tajemství (Slavko Barbarić OFM) (15.10.2018)
Mezinárodní iniciativa za mír ve světě: Milion dětí se modlí růženec (15.10.2018)
Růžence bez počtu - "Modlete se bez přestání" (12.10.2018)
Růženec za vnitřní uzdravení (10.10.2018)
Modlitba Pavla VI. ke Královně posvátného růžence (01.10.2018)
Účastníci nočního procesí na sv. Hostýn - 2500 růženců P. Marii k narozeninám (+ rozjímání) (11.09.2018)
Jedna mimořádně důležitá věc týkající se růžence, kterou mě naučil mučený voják (27.08.2018)
Rozjímání růžence za nenarozené děti (29.06.2018)
Svědectví: "Božská připomínka, abych nezapomněla na svůj růženec" (27.06.2018)
24 hodin pro Marii (nepřetržitá modlitba svatého růžence) (09.06.2018)
Panna Marie don Gobbimu o posvátném růženci: (08.06.2018)
Růženec ke sv. Josefovi (19.03.2018)
Modlitební iniciativa: ‎Desiatok za Slovensko (15.03.2018)
Modlitba Růžence - Za vnitřní uzdravení (01.03.2018)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4 - tajemství světla (24.02.2018)
Zázraky modlitby posvátného růžence - 11. září 2001 (20.02.2018)
Velká Británie: Velká modlitba růžence 29. dubna! /+ Život Cirkvi vo svete 7/2018 (18.02.2018)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 11. - V dějinách Polska (+ Mariiny výzvy k modlitbě růžence) (07.02.2018)
Proč se modlím růženec? (04.02.2018)
Stigmatizovaná mystička Catalina Rivas 3 krát o růženci (12.01.2018)
Radostný růženec a Zázračná medaile (27.11.2017)
Irští katolíci plánují modlitbu růžence na Krista Krále /+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (26.11.2017)
Ze satanistického kněze světcem - Bartolo Longo jako důkaz, že Bohu nic není nemožné (22.11.2017)
Růženec – modlitba podle Písma svatého (15.11.2017)
Překonal věznění a závislost na drogách - díky růženci (09.11.2017)
k iniciativě Milion dětí se modlí růženec se připojují děti i u nás (17.10.2017)
TV Lux, pořad DOMA JE DOMA (1205): MILIÓN DĚTÍ se modlí růženec (17.10.2017)
18. říjen: celosvětová akce MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC (17.10.2017)
Růženec na hranicích - Poláci se sjednotili v modlitbě (15.10.2017)
Poláci se budou 7. října modlit podél hranic, aby chránili rodiny a proti islámu (05.10.2017)
Růženec jako Nový zákon v rozjímání - kniha ke stažení (03.10.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 1: radostná tajemství (22.09.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 2 - bolestný růženec (22.09.2017)
Růženec pro Dianu (07.09.2017)
Zázrak v Hirošimě - Jezuité díky růženci přežili atomovou bombu (16.08.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 4: slavná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 3: bolestná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 2: tajemství světla (23.05.2017)
Pár myšlenek o mariánské úctě, růženci a krátké rozjímání k radostným a slavným tajemstvím (08.05.2017)
TICHOST A POKORA SRDCE – Bolestný růženec (13.04.2017)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (30.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás těžký kříž nesl - 10 rozjímání ke 4. tajemství bolestného růžence (20.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl trním korunován - 10 rozjímání ke 3. tajemství bolestného růžence (11.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl bičován - 10 rozjímání k 2. tajemství bolestného růžence (09.03.2017)
Satan vás chce obrátit proti Bohu (Terézia Gažiová) (21.02.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 4 - růženec světla (31.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 3 - slavný růženec (28.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 1 - radostný růženec (22.01.2017)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla - - 10 rozjímání k 5. tajemství radostného růžence (28.12.2016)
Nigerijský biskup: růženec poráží Boko Haram (17.12.2016)
Změňme svět a zastavme války ! (17.11.2016)
RUŽENEC, LONGO A MY (31.10.2016)
Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota? (29.10.2016)
VE SVÉ ODDANOSTI RŮŽENCI VYTRVEJME (28.10.2016)
Posvěcení farnosti prostřednictvím svatého růžence (27.10.2016)
Umíte se modlit růženec? - Internetová pomůcka k naučení i modlitbě. (27.10.2016)
Růženec jedné matky (25.10.2016)
ÚŽASNÉ PLODY ZDRÁVASU (22.10.2016)
CENNOST ZDRÁVASU (21.10.2016)
* 18. října - Milion dětí se modlí růženec
* Přímý přenos TV Lux
(18.10.2016)
Růženec v našich rukou (01.10.2016)
Růženec z Fatimy - dnes - přímý přenos (12.07.2016)
Jak vznikl Živý růženec? (25.06.2016)
Růžencový řetěz za český a slovenský národ (03.06.2016)
Růženec, zachránce duší (07.05.2016)
Růženec nenarozených v rámci snahy o zastavení potratů (12.04.2016)
Prosba o. Mariána Kuffy: Modlitba růžence na Velký pátek (22.03.2016)
Svědectví: Zjistil jsem, že růženec je nejsilnější zbraň proti každému zlu na tomto světě (19.02.2016)
Růžencová rozjímání - odkaz na internetové stránky (03.01.2016)
Živý růženec rodin (02.12.2015)
Poselství Panny Marie o růženci (28.11.2015)
Růženec na internetu 4 - Texty sv. růžence v různých jazycích (23.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (1) Dr. Carl Sonnenschein (1876–1929) (31.10.2015)
GENIÁLNÍ JE JEDNODUCHÉ Chvála růžence (25.10.2015)
Válka se skončí! - Co jsem udělal se svým růžencem, abych ukončil konflikty? (19.10.2015)
Milion dětí se modlí růženec - přímý přenos z Bratislavy (18.10.2015)
Kirche in Not - celosvětová akce Milion dětí se modlí růženec (12.10.2015)
Královna sv. růžence: Přeji si, abyste se tento měsíc společně modlili za obrácení hříšníků. (10.10.2015)
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec (07.10.2015)
Vzdálenost na růžence měřená (07.10.2015)
Don Gabriele Amorth o růženci (02.10.2015)
Sv. Růženec - provaz, který sváže ďábla (30.09.2015)
USA: 54 dní růžencové novény za rodinu a život
+ další zprávy
(16.08.2015)
Mariánský zázrak v Nigérii? (27.06.2015)
Růženec - Setkání Kristova a našeho života skze Pannu Marii (12.06.2015)
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit (06.05.2015)
P. Tomáš Bahounek OP: Vznešenost svatého růžence (02.05.2015)
Ozvěny Lepanta: Nigerijský biskup říká: Růženec svrhne Boko Haram (25.04.2015)
Biskupové Slovenska schválili doplnění tajemství růžence (21.03.2015)
Biblický rozjímavý růženec - včetně tajemství světla (08.12.2014)
Růženec ve štítarské farnosti (25.11.2014)
Co by vám mohlo pomoci modlit se růženec (a ne jej pouze odříkává) (30.10.2014)
Milión dětí se modlí růženec (17.10.2014)
Řekli o sv. ruženci: (08.10.2014)
KAŽDÝ DEN CELÝ RŮŽENEC
vysílá v Roce Sedmibolestné TV LUX
(08.10.2014)
Říjen - mariánský měsíc modlitby posv. růžence (01.10.2014)
Setkání mládeže v Šaštíně - záznam TV Lux (19.09.2014)
Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC MI ZACHRÁNIL ŽIVOT (03.06.2014)
Sedmradostný - sedmidesátkový (františkánský) růženec (23.04.2014)
Tajemství svatého růžence (27.12.2013)
Buďme i my dobrým příkladem mladé generaci (05.12.2013)
Zbraň Matky Boží (02.11.2013)
VIII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VI. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
V. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
IV. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
III. Tajemství (11.10.2013)
II. Tajemství (11.10.2013)
Rozbitá amfipora - novela o růženci a lásce (02.08.2013)
Světový den růžence 13. května 2013 (12.05.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Týden modliteb za duchovní povolání: 15. - 21.4. 2013 (18.04.2013)
Beads From Bohemia - nabídka růženců (13.04.2013)
Modlitba růžence v pátek 29.3.2013 (29.03.2013)
Ze života svatých: Růženec v oblacích (07.01.2013)
16. říjen - výročí zvolení Jana Pavla II. a 10 let Růžence světla (16.10.2012)
Co takhle růženec? (08.10.2012)
Zapomenutá encyklika o růženci jubiluje (02.10.2012)
Růženec mi nesmíte vzít! (06.09.2012)
Poselství: Buďte v posvěcující milosti a modlete sa svatý růženec (25.07.2012)
Modlitba růžence z Fatimy DNES - 12.6. (12.06.2012)
Růženec za svět - modlitební iniciativa pokračuje (08.06.2012)
Odprošující růženec ke slávě Panny Marie (23.04.2012)
Růžencová tajemství – Bolestný růženec (23.02.2012)
Biblický rozjímavý růženec, radostná tajemství (02.02.2012)
Růžencová tajemství – Radostný růženec (02.02.2012)
Každý den se modlí růženec za jeden stát světa, připojte se! (26.12.2011)
Matka Marie Alfonsína (22.10.2011)
Růžencová tajemství – Slavný růženec (21.10.2011)
Růžencová tajemství – Růženec světla (18.10.2011)
Milion dětí celého světa se 18. října modlí růženec (17.10.2011)
Svatý růženec a světci (09.04.2011)
Růženec ochromil vraha (21.02.2011)
Růženec - zbraň dnešní doby (22.10.2010)
Růženec nenarozených (21.09.2010)
Rozjímavý růženec za kněžská povolání (22.12.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 10. 2020 | 4358 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace