Zajímavé...

Rozjímání posvátného růžence slovy Pána Ježíše otci Montfortovi, zakladateli Společenství Dvou Srdcí Lásky

www.dvesrdcelasky.cz/ download/DSL_tisk.jpg Rozjímání všech 20 tajemství růžence je připraveno z díla „Slova Boží Lásky“, které obdržel otec Montfort je doplněno modlitbami - Zasvěcení Nep. Srdci Panny Marie * Modlitba k Otci * Zásvětná modlitba k Srdci Ježíšovu * Zásvětná modlitba k Duchu Svatému * Duchovní sv. přijímání a Modlitba DVOU SRDCÍ LÁSKY

Věřím v Boha, Otče náš, 3x Zdrávas Maria, Sláva Otci

Gadini, CC0 Creative Commons


Radostný růženec:

1.
…kterého jsi, Panno,
z Ducha Svatého počala


Mou věčnou touhou bylo, abych se vám celý a úplně daroval. Stvořil jsem vás z ničeho. Povolal jsem vás, abyste byli Mým lidem. Učinil jsem vás svým vlastnictvím nyní, Můj lide, slyš svého Boha. Nyní, Můj lide, přijď k svému Bohu. Svatá Eucharistie je Můj dar, kterým vám dávám sám sebe. Svatá Eucharistie je dar všeho, co mám a všeho, čím Jsem, tím nejjednodušším a úplným způsobem. Dal jsem vám sám sebe. Má lásko, Moji milovaní, Můj lide!

2.
…se kterým jsi, Panno,
svatou Alžbětu navštívila


Můj lide, lide Mé Lásky, Já jsem tvůj Bůh. Já jsem tvá Láska. Já jsem tvůj Ježíš Kristus. Já jsem Svatá Eucharistie. Nejsem pouze ve Svaté Eucharistii přítomný. Jsem Svatá Eucharistie. Mše svatá, kterou slavíte, to jsem Já. Krev, kterou pijete, jsem Já. Tělo, které jíte, jsem Já. Já jsem Svatá Eucharistie. Jsem eucharistický Bůh. Jsem eucharistická Láska. Nikdo nemůže mít nebo dát větší lásku, než je Láska, kterou vám dávám ve Svaté Eucharistii. Já jsem Svatá Eucharistie.

3.
…kterého jsi, Panno,
v Betlémě porodila


Stejná Láska, která je ve Mně, mezi Mnou a Mým Otcem, mezi Mnou a Duchem Svatým, stejná Láska bude mezi vámi a Mnou. Dávám vám sám sebe, aby se vaše vzájemná láska stala Mojí Láskou, aby život ve vás byl Mým Životem, aby láska ve vás byla Mojí Láskou. Dávám vám sám sebe, abych vás k sobě přitáhl a sjednotil vás se sebou. Abych vás sjednotil se všemi v nebi, se svými anděly a svatými. Dávám vám sám sebe, abych vás proměnil, abych proměnil tvář Země a obnovil vás.

4
…kterého jsi, Panno,
v chrámě obětovala


Všechno, co Mně v Eucharistii kdokoli dá, je tou největší obětí, kterou Mi můžete přinést. Když spojíte svou oběť s Mou v Eucharistii, je to ta největší oběť, jakou můžete přinést. Přijít za Mnou, přítomným v Eucharistii, zůstat zde se Mnou; bezprostředně Mě milovat, je největší možný čin, nejslavnější skutek, jaký může člověk na tomto světě vykonat. Odměna za to bude nekonečně větší, než si kdokoli dokáže představit.


5.
…kterého jsi, Panno,
v chrámě nalezla


Moje drahé děti, pamatujte na to, že stále trpím, stále osamělý v mnoha svatostáncích světa, v mnoha srdcích na světě, v mnoha kostelích, v mnoha rodinách - jsem opuštěn a nezajímají se o Mě.

Vyzývám všechny své milované, aby mi dělali společnost. Ať si každý zvolí dobu, kdy může přijít a zůstat se Mnou alespoň 15 minut. Jen zůstávejte se Mnou. Prostě Mě navštivte. Řekněte Mi jen slovo lásky. Navštěvujte Mě osamělého v kostele (ve vězeních, v nemocnicích, v domovech starých lidí, navštěvujte Mě osamělého a opuštěného v mnoha domovech na celém světě), prosím, přijďte, přijďte, přijďte! Tento navštěvující apoštolát Lásky, Srdcí Lásky, bude vzkvétat na celém světě. Když to bude konat dostatek lidí, Láska bude panovat všude, na zemi tak jako v nebi. Jsem Bůh Lásky.

http://2srdcelasky.cz/


Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci
se vším, co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu!
Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení,
která mě svádějí ke zlému,
abych si zachoval čistotu duše i těla.

Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou,
která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši
často modlil a obětoval za obrácení hříšníků
a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci.
Ve spojení s Tebou chci žít
v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.

V Ni věřím, Jí se klaním a Ji miluji. Amen.


foto z http://praha.minorite.cz

Růženec světla

1.
…který byl pokřtěn v Jordánu


Miluji každodenní Přijímání! Přeji si to. Přicházej ke Mně denně, nezůstávej ode Mě vzdálen. Pojď za Mnou. Pojď a denně Mě přijímej. Když je pro tebe obtížné přijímat Mě denně svátostně, pak Mě přijímej denně duchovně. Ale prosím. Nenechej uplynout ani jediný den, aniž bys Mě ve Svaté Eucharistii přijal. Ať jste kdekoli, spojte se se Mnou ve Svaté Eucharistii, a Já k vám přijdu. Otevřete svá srdce a svá ústa a Já k vám přijdu. Během Modlitby Dvou Srdcí Lásky si vždy přejte se sjednotit se Mnou ve Svaté Eucharistii. Zvláště, když říkáte „Ó, Srdce Lásky! Vezměte mě v sebe, Vám patří má úplná oddanost!“, to je Eucharistická modlitba.

2.
…který zjevil v Káni
svoji božskou moc


Největší radostí Mé Matky Marie je přivádět lidi ke Svaté Eucharistii – vzpomínáte si na zázrak v Káni? Tento zázrak je zázrakem, který naznačuje Svatou Eucharistii. Moje Matka řekla: „Udělejte všechno, co vám říká:“ Protože je v jednotě se Mnou, zná vrchol Mé spásné činnosti a nasměrovala Mě k němu. Každý, kdo miluje Mou Matku, musí milovat také Mě ve Svaté Eucharistii. Proměna vody ve víno je předobrazem Eucharistie.

3.
…který hlásal Boží království
a vyzýval k pokání


Užitek, který máte z Eucharistie, závisí na vaší Lásce, na vaší víře, na vaší naději. Petrova víra způsobila, že měl užitek z Mé přítomnosti a šel za Mnou po vodě, než začal pochybovat a tonout.

Můj lide, nepochybuj, abys neutonul. Nepochybuj, že Já jsem v Eucharistii přítomen, že jsem to Já, abys neutonul. Přicházej ke Mně s láskou, přijímej Mě s láskou. Přijímej Mě s láskou. Moji andělé a svatí mají největší radost, když vidí, jak jsem uctíván, respektován, milován a přijímán v Eucharistii. Bez ohledu na to, jak hluboce jste hříchu propadli, otevřete své srdce, otevřete svou mysl, otevřete se Mi svým duchem a řekněte: „Můj Ježíši, miluji Tě! Má Lásko! Miluji Tě! Má Lásko!“ Volejte ke Mně: „má Lásko!“ a já vás ihned spasím a nebudete zatraceni. Nikdo, kdo Mě s láskou zavolá, nebude zatracen. Bez ohledu na velikost hříchu, bez ohledu na to, jak dlouho už ve hříchu žijete. Zavolejte Mě s láskou, bez ohledu na to, kde jste, Já jsem tam.

4.
…který na hoře promění
zjevil svou Božskou moc


Při každé Mši svaté dochází k novému stvoření, znovustvoření, obnově, k úplné obnově všech, kdo se jí s velikou zbožností, s otevřeným srdcem a myslí účastní. Ti jsou zcela vtaženi do světla, do nepřístupného světla, do podivuhodného světla. Ti všichni jsou očištěni a posvěceni.

Přišel jsem vrhnout oheň na tento svět, a jak si přeji, aby už hořel. Oheň Mé Lásky odstraní všechno zlo. Přinese všechno dobré. Odstraní každou skvrnu nenávisti, zkaženosti a hříchu. Tento oheň zřídí vládu Lásky v každém srdci, v každém domě a všude ve světe. Přišel jsem, abych zapálil oheň na celém světě.

5.
...který ustanovil Eucharistii


Můj Otec je přítomen při každé Mši svaté. Můj Otec je přítomen všude, kde jsem Já. Není přítomen pod způsobou chleba a vína, ale je přítomen všude, kde jsem Já. Je přítomen ve Mně, neboť Otec a Já jsme jedno – nikdy nemůžeme být rozděleni.

Můj Otec se nestal člověkem, Můj Otec se nestal chlebem. Můj Otec se neproměnil ve víno, a chléb, ale můj Otech je se Mnou neustále spojený. Vždy je se Mnou, jsme jedno. Když přijímáte ve Svaté Eucharistii Mně, klaníte se Mému Otci. Mému Otci nic na Zemi nezpůsobí větší radost, než láska, kterou Mi projevujete ve Svaté Eucharistii, když Mi ve Svaté Eucharistii nasloucháte, když ke Mně ve Svaté Eucharistii přicházíte.

http://2srdcelasky.cz/


Modlitba k Otci

Otče, Tatínku, Abba!
Odevzdáváme Ti svou vůli
a zasvěcujeme se
Tvému otcovskému starostlivému Srdci.
Obětujeme Ti svůj život,
přenecháváme se zcela Tobě.
Spravedlivý Otče, je-li to Tvá vůle,
učiň nás hodnými toho,
abys s námi mohl plně disponovat.
Učiň nás obětí Své horoucí touhy;
dělej s námi, co si žádá Tvé Svaté Srdce.

Otče, milovaný, potřebujeme Tvou milost,
abychom rozhojnili svou víru,
svou lásku a svou naději,
abychom mohli stále znovu
oslavovat Tvé svaté jméno.
Amen.


St.Jakob in Unken - Deckenfresko Eucharistie., Wolfgang Sauber, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.orgBolestný růženec

1.
…který se za nás Krví potil


Neexistuje žádná větší láska než Láska Eucharistická. Na světě není možná žádná větší bohoslužba, než uctívání Eucharistie. Je to nebeská bohoslužba, je to uctívání TROJICE. Je to bezprostřední uctívání Boha.

Já sám jsem se vám zpřístupnil v podobě chleba a vína, abyste měli ten nejsnazší přístup k Mojí Lásce, úplně, absolutně a přímo. Prosím, Moje milé děti, vůbec se od nikoho nenechte zviklat ve své lásce ke Mně ve Svaté Eucharistii. Mé Srdce krvácí, když vidí, jak jsou děti vyučovány, aby Mě ve Svaté Eucharistii neuctívaly. Pláču.

2.
…který byl za nás bičován


Nejhorší hřích Mé Církve a Mého lidu, nejhorší hřích Mých milovaných je zanedbávání Mé Lásky, zvláště ve Svaté Eucharistii. Nejhorším hříchem Mých kněží je slavit Svatou Eucharistii bez lásky. Nejhorším hříchem Mého lidu je nedostatek víry v Mou Lásku ve Svaté Eucharistii.

Největším nebezpečím pro Můj lid je zapomínat na to, co jsem pro ně Já, přítomný ve Svaté Eucharistii, učinil a vytrpěl. Největším nebezpečím pro existenci světa je to, že někteří pošetilí lidé usilují o odstranění Svaté Eucharistie.

3.
…který byl za nás trním korunován


Každá lidská činnost jednotlivce, či skupiny lidí, zaměřená na omezování či zmenšování lásky, kterou by měli mít lidé ke Svaté Eucharistii, ať pochází od kohokoliv, není od Boha. Jakákoliv činnost, pokud směřuje k odstranění či umenšení respektu, klanění, úcty, které jsou Mi ve Svaté Eucharistii prokazovány, není od Boha. Je to práce Mého nepřítele, který nechce vidět, abych byl uctíván; který přísahal, že nikdy nedovolí, abych byl milován.

Můj nepřítel je v některých Mých údech velmi aktivní. Jak aktivní byl v Jidáši, který vyčítal Marii, že maže Mé Tělo drahocenným olejem. Navrhl olej prodat a dát peníze chudým. Smýšlí tak, že co je Mi darováno, je nesmyslné plýtvání.

Jak může Můj lid říci, že čas Mně věnovaný je promarněný, že Mně darovaná láska je plýtvání? Jak to může Můj lid říci? Ale je mnoho lidí, kteří takto smýšlejí. Dokonce si myslí, že tím hlásají Mé Slovo.

4.
... který za nás nesl těžký kříž


Kdy si konečně budu moci užít svou Lásku k vám? Kdy od vás začnu být milován? Kdy konečně s láskou ke Mně začnete? Proč stále ještě probodáváte Mé Srdce svým jednáním? Každé lámání Chleba bez lásky je horší, než bylo probodení Mého Srdce od vojáků.

Můj lide, miluj mě, říkej Mi „Lásko“. Přijď k Mé Lásce. Moji milovaní. Nikdy vás nepřestanu milovat. Nemohu vás přestat milovat. Stále vás musím milovat. Láska je Můj zákon. Láska je Můj život.

5.
...který za nás byl ukřižován


Každé slavení Eucharistie bez lásky je horší než Mé ukřižování. Působí Mi to větší bolest, než všechno Mé utrpení, které jsem pro vás snášel až do své smrti na Kalvárii. Každé slavení Eucharistie bez lásky a bez hluboké úcty je pro Mě tak odpuzující, působí Mi tak strašná muka, horší než všechny bolesti, které jsem musel snášet během svého pozemského života. Milujte Svátost Lásky. Milujte svou Lásku. Milujte svého Boha. Milujte Mě. Protože Já vás miluji.

Každé nehodné přijímání Eucharistie je pro Mě tak odporné! Horší než jakýkoliv odpor a odmítnutí, která jsem zakusil během svého pozemského života. Můj lide, proč Mě stále ještě necháváš trpět? Proč Mě ještě pořád dennodenně křižuješ? Kdy pro vás přestanu umírat? Kdy pro vás přestanu trpět? (Ježíš hořce plakal).

http://2srdcelasky.cz/


Zásvětná modlitba k Srdci Ježíšovu

Můj nejmilejší Ježíši,
obětuji se dnes znovu a bez výhrad
Tvému Božskému Srdci.

Zasvěcuji Ti své tělo se všemi smysly,
svou duši, se všemi schopnostmi, celou svou bytost.
Zasvěcuji Ti všechny své myšlenky, slova a skutky,
všechny útrapy a nesnáze,
všechny své naděje, útěchy a radosti.

Ale především Ti zasvěcuji své srdce,
aby nemilovalo nic než Tebe
a strávilo se jako zápalná oběť v plamenech Tvé lásky.
Kéž Tě jednou mohu chválit, milovat a požívat
po celou věčnost v nebesích
a tam na věky opěvovat nekonečné slitování
Tvého Nejsvětějšího Srdce.
Amen.
Srdce Ježíšovo, Dubňany

Slavný růženec

1.
... který slavně z mrtvých vstal


Dobré skutky bez Lásky jsou mrtvé. Neužitečné nic nepřinášejí. Vy dělejte dobré skutky z lásky. Láska je nesobecká. Dělejte je pro dobro lidí. Dělejte je z lásky ke Mně. Já jsem Láska.

Nechejte proudit život, který čerpáte ze Mě, ze Svaté Eucharistie, do všeho, co konáte, do všeho, co říkáte, do všeho, nač myslíte.

Přivádět lidi k Lásce, ke Mně, znamená: milovat všechny Mou Eucharistickou Láskou a přivádět všechny do Mé Eucharistické Lásky, do Lásky Mé přítomnosti (můj Bože, miluji Tě). Do Lásky mé jednoty, do Lásky mé jednoty s ním – abych jej se sebou sjednotil. Sjednoťte se Mnou všechny. Všichni budou vším. Všichni budou jedno. Všichni budou jedno a všechno ve Mně. Já jsem Jeden a Všechno. Všichni budou jedno ve Mně.

2.
... který na nebe vstoupil


Proč někteří lidé pochybují o tom, že Já jsem v Eucharistii skutečně přítomen? Jsem to Já! Ujišťuji vás, že Svatá Eucharistie nezávisí na tom, zda v ni věříte, nebo ne. Není to vaše víra, která působí, že jsem ve Svaté Eucharistii přítomen. Svatá Eucharistie nezávisí na tom, zda Mě milujete nebo ne, není to vaše láska, která Mě činí Svatou Eucharistií ani nezávisí na vaší svatosti, vaší čistotě. Nezávisí na tom, zda Mě přijímáte hodně nebo ne. Závisí na mně. Jedině na Mně. Absolutně na Mně. Ale užitek, který z ní máte, závisí na vaší lásce, na vaší víře, na vaší naději.

3.
... který Ducha Svatého seslal


Největší skutek Mého Svatého Ducha je Mé Vtělení. Největší Skutek Svatého Ducha je proměnění chleba a vína v Mé Tělo a Mou Krev. Největší oběť, největší dar, největší účast Mé Církve na Mém spásném činu je v proměnění chleba a vína v Mé Tělo a Krev. Církev je vpravdě Mou Církví. Má Církev je Mou svatou Církví. Moje Církev je věrně Má Církev, Má Církev je ryze Mou Církví, když Moje Církev slaví Eucharistii. Vše ostatní, co Má Církev koná, pochází z Eucharistie a vrací se zpět k Eucharistii ve světě. Má Církvi, proč zapomínáš na svou identitu? Proč zapomínáš na své základy?

4.
... který tě, Panno, na nebe vzal


center Já, Svatá Eucharistie, jsem životem své Církve. Já jsem život svého lidu. Já jsem život světa. Přicházím, aby měli život a aby ho měli v hojnosti. Dávám vám všechno, co mám, úplně a bezvýhradně, abyste měli život. Můj lide, žij ve Mně. Já žiji v tobě, protože odloučený ode Mě nejsi ničím.

Nedovol nikomu a ničemu, aby tě ode Mě oddělilo. Nepřipusť, aby tě cokoliv odloučilo od Eucharistické Lásky, ať už je to pronásledování, nebo hlad, nebo… nenechej se vůbec ničím ode Mě odloučit.

Co je nemoc? Ta by tě spíše měla ke Mně přiblížit, přivést hlouběji do Mě. Všechno, co děláš, ať je vykonáno z lásky ke Mně přítomnému ve Svaté Eucharistii. Přicházej ke mně denně.

5.
... který tě, Panno, v nebi korunoval


Zůstaňte v Mé lásce! Zůstaňte v Našich Srdcích Lásky! Zůstaňte sjednoceni se Mnou! Jsem s vámi jedno.

Všichni, kdo v tom zůstávají pevní, obdrží Mé věčné Požehnání. Požehnám jejich pokolení, jejich rodinám, jejich práci. Žádný z nich se neztratí. Utěším je ve všech situacích. Zůstanu s nimi vždy v jejich zkouškách a trápeních, zvláště v těch, které pro ně budou nejobtížnější, když budou nejvíce opuštěni, zvláště v hodině jejich smrti. Jsem s nimi. Budu jejich útěchou, jejich slávou, jejich štěstím. Já jsem! Já jsem! Já jsem, který jsem, Bůh Lásky.

http://2srdcelasky.cz/


Zásvětná modlitba k Duchu Svatému:

„Ó Duchu Svatý, Božský Duchu světla a lásky,
zasvěcuji Ti své srdce a svou vůli,
celou svou bytost pro čas i pro věčnost.
Nechť můj rozum je stále otevřen Tvým nebeským vnuknutím
a učení svaté Církve, jejímž jsi neomylným vůdcem.
Nechť je mé srdce neustále zapáleno láskou k Bohu a bližnímu;
nechť je má vůle vždycky v souladu s Boží vůlí
a nechť je celý můj život
věrným napodobováním života a ctností
našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista,
jemuž společně s Otcem a Tebou
budiž na věky vzdávána čest a sláva.
Amen.“


(Sv. Pius X. - 1. června 1908)


Duchovní svaté přijímání:

K Tvým nohám, ó můj Ježíši, padám na zem
a nabízím Ti pokání svého zkroušeného srdce,
které je ponořené do nicoty
a v Tvé svaté přítomnosti se Ti klaním ve svátosti Tvé lásky,
Nejsvětější Eucharistii.

Toužím Tě přijmout do svého ubohého příbytku,
které Ti moje srdce nabízí.
Čekajíce na štěstí svátostného přijímání,
chci Tě nyní mít duchovně u sebe.

Přijď ke mně, ó můj Ježíši,
jako já nyní přicházím k Tobě.
Nechť Tvá láska obejme celé mé bytí
v životě i ve smrti.

Věřím v Tebe, doufám v Tebe a miluji Tě.
Amen.

***

www.dvesrdcelasky.cz/ download/DSL_tisk.jpg


Modlitba DVOU SRDCÍ LÁSKY

Ježíši, Maria, miluji Vás.
Smilujte se nad námi.
Zachraňte všechny duše!
Amen.
(10x)

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.

Ó Srdce lásky!

Ó Srdce navždy spojená v lásce!

Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte mi,
abych mohl naučit druhé Vás milovat.

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě
a nevracej mi je,
dokud se nestane planoucím ohněm Tvé Lásky.

Vím, že si nezasloužím být u Tebe,
ale vezmi mě k sobě a posvěť mě v plamenech své Lásky.
Vezmi mě k sobě a nalož se mnou,
jak se Ti v Tvé dobrotě líbí,
vždyť Ti zcela náležím.
Amen.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko!

Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev
do Ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky.

Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,
sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem svého Syna.

Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

Ó Ježíši! Ó Maria! Vy jste srdce lásky.
Miluji Vás.
Vezměte mě v sebe.
Vám patří má úplná oddanost.
Amen.

Ó Srdce Lásky! Vezměte mě v sebe.
Vám patří má úplná oddanost.
Amen


o. Montfort Okaa, http://2srdcelasky.cz/


(Na Fatym.com vydáno 20. 5. 2020; 18. 6. 2020 - 464 přečtení)

Růženec - mocná zbraň

Sdílet

Související články:
Fatimský den 13. 7. 2024: 24 hodinový růženec s úmyslem zástupného pokání za vykonané potraty (13.07.2024)
Růženec na internetu 1: živě, ze záznamu i ke stažení (08.07.2024)
SVĚT POTŘEBUJE RYTÍŘE RŮŽENCE (05.07.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 68: Růženec od matky mě zachránil (16.06.2024)
13.6. FATIMSKÝ DEN, 24 hodinový růženec z Gaboltova online !!ZVEME!! (13.06.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 67: JEDNODUCHÁ MODLITBA RŮŽENCE - ZÁCHRANA V TÍSNI a VE STAVU VÁLKY (31.05.2024)
Živý přenos: 31 denní online maraton, 24 hodin denně modliteb růžence 1.5 – 31.5.2024 (31.05.2024)
JEŽÍŠ, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila - 10 rozjímání ke 2. tajemství radostného růžence (31.05.2024)
Svatí se vždy modlili, modlí a budou modlit růženec (25.05.2024)
Modlitba - rozjímání růžence za záchranu nenarozených dětí 1 - radostná tajemství (20.05.2024)
Modlitba - rozjímání růžence za záchranu nenarozených dětí 2 - tajemství světla, bolestná a slavná tajemství (20.05.2024)
JEŽÍŠ, který Ducha Svatého seslal - 10 rozjímání k 3. tajemství slavného růžence (19.05.2024)
Význam růžence - symbolika, o které nevíte (18.05.2024)
Kromě oběti mše svaté neexistuje silnější prostředek než růženec, který pomáhá trpícím duším (16.05.2024)
Tajemství růžence jsou zrcadlem (15.05.2024)
JEŽÍŠ, který na nebe vstoupil - 10 rozjímání k 2. tajemství slavného růžence (08.05.2024)
13. 4. 2024 - Fatimský den ze Žakovec - 24 hodinový nepřetržitý růženec online (12.04.2024)
Jeruzalémský růženec (modlí se ve Svatém týdnu) (31.03.2024)
JEŽÍŠ, který z mrtvých vstal - 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence (31.03.2024)
PÁTEK 22.3. od 21:00 Noc milostí - růženec z Pruského (22.03.2024)
13.3.2024 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec ONLINE z Trnavy (13.03.2024)
Víte, proč je růženec náš poklad? (25.02.2024)
JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu - 10 rozjímání ke 4. tajemství růžence světla (24.02.2024)
23. února 2024: Modlitba svatého růžence online za mír na Ukrajině (22.02.2024)
Píseň k růženci (18.02.2024)
Připojte se k modlitbě online: Noc milostí - růženec z Trnavy 2.2.2024 od 18:30 (02.02.2024)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala - 10 rozjímání ke 4. tajemství radostného růžence (01.02.2024)
Had a růženec Sen Dona Boska (30.01.2024)
Růženec v rodině Dona Boska (30.01.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 65: Růženec přepisuje dějiny a přináší mír (20.01.2024)
RŮŽENEC! - Na ostatní zapomeňte - toto je čas modlitby (20.01.2024)
13.1.2024 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec z Litmanové - vysíláno online (13.01.2024)
JEŽÍŠ, který byl pokřtěn v Jordánu - 10 rozjímání k 1. tajemství růžence světla (07.01.2024)
Svědectví o růženci (06.01.2024)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1 - radostná tajemství (29.12.2023)
SÍLA MODLITBY POSVÁTNÉHO RŮŽENCE. (22.12.2023)
13.12.2023 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec živě z Lutiny (12.12.2023)
13.11.2023 FATIMSKÝ DEN 24 hod. růženec za Slovensko a Česko z ČM Fatimy - Koclířova (15.11.2023)
Živý přenos - 31 denní maraton, 24 hodin denně posvátného růžence 1. - 31.10.2023 - připojte se kdykoli (29.10.2023)
Proč růženec? proč dnes? nebo boj se Zlem (26.10.2023)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec - doma nebo ve škole; v kostele nebo ve spolču (16.10.2023)
Růženec – modlitba i pro nevěřící (15.10.2023)
RŮŽENEC - KOMPENDIUM VŠECH KŘESŤANSKÝCH MODLITEB (14.10.2023)
Růženec je nejvíce biblická modlitba! (Interview s P. Karlem Wallnerem OCist. o významu růžence) (07.10.2023)
Růženec Panny Marie - Rosarium Virginis Mariae (07.10.2023)
Růženec očišťuje a proměňuje zevnitř (05.10.2023)
ŘÍJEN - MĚSÍC SVATÉHO RŮŽENCE "Mocná zbraň v rukou slabého hříšníka" (01.10.2023)
Novéna k Panně Marii Růžencové (28.09.2023)
Olomouc: U dominikánů se budou 24 hodin modlit růženec (26.09.2023)
Otec Pio: „Dej mi tu zbraň!“ (23.09.2023)
TAJEMSTVÍ SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE (15.09.2023)
Moc pompejské novény, jak se ji modlit (14.09.2023)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebi korunoval - 10 rozjímání k 5. tajemství slavného růženci (22.08.2023)
RŮŽENEC SJEDNOCUJE VŠECHNO V KRISTU, KTERÝ JE CENTREM DĚJIN (17.08.2023)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebe vzal - 10 rozjímání ke 4. tajemství slavného růžence (15.08.2023)
13.8.2023 FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec z poutního místa Skalka u Trenčína (13.08.2023)
Žádný Boží voják si nemůže dovolit odhodit zbraň (07.08.2023)
Modlitba radostného růžence v první sobotu v měsíci 5.8.2023 (05.08.2023)
Modlil ses dnes růženec? (01.08.2023)
Růženec s myšlenkami sv. Charbela (Šarbela) (25.07.2023)
Růženec, pomoc v každém okamžiku lidského života (22.07.2023)
JAK SE STÁT APOŠTOLEM RŮŽENCE? (12.07.2023)
13. 7. - Fatimský den - 24 hodinový nepřetržitý růženec + počátek - 1. den 33 denní přípravy na ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI skrze ruce P. Marie (12.07.2023)
PÁR SLOV Z NEBE O RUŽENCI (09.07.2023)
Medžugorje: Modlitba radostného růžence v první sobotu v měsíci 1.7.2023 (01.07.2023)
RŮŽENEC NA VEŘEJNOSTI (19.06.2023)
13. 6. - Fatimský den - 24 hodinový nepřetržitý růženec z poutního místa Klin (13.06.2023)
CO MOHU UDĚLAT, ABY SE ,,RŮŽENCOVÁ" PANNA MARIE OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY? (31.05.2023)
Modlíme se v květnu s Pannou Marií, nepřetržitý maratón posvátného růžence - přidejte se kdykoli (29.05.2023)
MOTTO DO DNEŠNÍCH DNÍ: začněme se modlit růženec (23.05.2023)
ZBRAŇ pro KRIZOVÉ OBDOBÍ (21.05.2023)
SVĚT POTŘEBUJE RYTÍŘE RŮŽENCE (20.05.2023)
Živý růženec (13.04.2023)
13.4. FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec z Gaboltova !!ZVEME!! (13.04.2023)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala - 10 rozjímání k 1. tajemství radostného růžence, (24.03.2023)
13.3. FATIMSKÝ DEN -24 hodinový růženec od hrobu pátra DOLINDA RUOTOLA v Neapoli (12.03.2023)
Bolestný růženec za osvobození a uzdravení rodu s otcem Matúšem Marcinem (07.03.2023)
FATIMSKÝ DEN - ZAČÍNÁME! v noci 13. 2. v 00.00 ŽIVĚ! 24 hodinový růženec z Trnavy (12.02.2023)
Don Bosco a ruženec (30.01.2023)
P. Dominik Chmielewski - růženec dělá zázraky v rodině, část 1 a 2 (video) (23.01.2023)
13.1. FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec za Slovensko z LITMANOVÉ s názvem „Boží návštěva je už blízko a proto hledejte Lásku“ (12.01.2023)
7.1.2023 ZÁZNAM - Růžencový výkřik do nebe za záchranu rodin a manželství - Také promluva otce Marcina (07.01.2023)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila - 10 rozjímání ke 3. tajemství radostného růžence (25.12.2022)
13. prosinec - FATIMSKÝ DEN - 24 hodinový růženec s názvem „Aby se každé dítě mohlo narodit tak, jako Ježíš (12.12.2022)
CO MOHU UDĚLAT, ABY SE MARIA OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY? (07.12.2022)
RŮŽENEC - ZBRAŇ pro KRIZOVÉ OBDOBÍ. (06.12.2022)
Svatí doporučují modlit se růženec za duše v očistci (30.11.2022)
24 hodinový růženec s názvem Fatimský den v neděli 13.listopadu 2022 od 00:00 - Přidejte se k modlitbě (12.11.2022)
RŮŽENCOVÝ MĚSÍC - Připojte se online k celoříjnové živé modlitbě svatého růžence (31.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 49: Skutečný příběh vojáka, jehož růženec udržoval při zdravém rozumu (25.10.2022)
„Univerzální zednářské bratrstvo se bojí moci růžence!“ (22.10.2022)
Modlitba růžence se formovala šest století (20.10.2022)
Rozjímání bolestného růžence - Ježíši, obmyj nás svou Krví (18.10.2022)
16. říjen - Víte o tom, že Růženec Světla je tu už 20 let? (a další výročí) (15.10.2022)
Sestra Lucie z Fatimy - Slavná tajemství posvátného růžence (15.10.2022)
Slavný růženec - rozjímání sv. růžence na téma VÍRA (14.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 19: Růženec změnil můj život i život mé rodiny (osobní svědectví) (07.10.2022)
Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby (06.10.2022)
ZÁZRAČNÁ NOVÉNA K POMPEJSKÉ PANNĚ MARII (01.10.2022)
Růženec na odčinění hříchů, o. Matúš Marcin (video - 20. 9. 2022 (21.09.2022)
FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec - z Kaple relikvií - Františkánský kostel sv. Josefa v Prešově (13.09.2022)
Růženec na internetu 6 - Se Slovenským dohovorem za rodinu - připojte se už dnes (05.09.2022)
Růženec je extremistický symbol, píše americký magazín (19.08.2022)
Sestra Lucie z Fatimy: Bolestná tajemství posvátného růžence (09.08.2022)
MODLITEBNÍ PROPOJENÍ ZA POŽEHNÁNÍ PRO ČESKOU, SLOVENSKOU A POLSKOU ZEMI: 30. - 31. 7. 2022 (26.07.2022)
Sestra Lucie z Fatimy: Radostná tajemství posvátného růžence (23.07.2022)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2 - bolestná tajemství (18.06.2022)
12. 6. od 20:45h. - 13. 6.: 24 hodinový RŮŽENEC "Mariino Slovensko" z poutního místa Hájiček. PŘIDEJME SE K NIM (12.06.2022)
PANNA MARIA, MATKA CÍRKVE (06.06.2022)
MODLITBA, DIALOG a BLÍZKOST... (26.05.2022)
KDYŽ nás RŮŽENEC MĚNÍ... (25.05.2022)
Růženec a dialog (24.05.2022)
P. Pio o růženci (17.05.2022)
13. květen - ONLINE 24 hodinový mezinárodní růženec Mariin den z Međugorje - připojí se i Česká republika! (13.05.2022)
JEŽÍŠ, který se pro nás krví potil - 10 rozjímání k 1. tajemství bolestného růžence (14.04.2022)
JEŽÍŠ, který ustanovil Eucharistii - 10 rozjímání k 5. tajemství růžence světla (14.04.2022)
Úterý 12. 4. 2022 od 20 hod. - 24 hodinový růženec z poutního místa Klin (12.04.2022)
Proč má společná modlitba svatého růžence tak velkou moc? (12.04.2022)
Jak nás RŮŽENEC vtahuje do BOŽÍHO ÚŽASU... (09.04.2022)
Rozjímání bolestného růžence (za mír) (04.04.2022)
O. Mikuláš Tressa "Jak se to stane?" Zasvěťme se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (video) (02.04.2022)
Medžugorje: Sestra Emmanuela - zázrak ukrytý v růženci (31.03.2022)
Svatý růženec a půst za mír a odvrácení válečných konfliktů na Ukrajině a ve světě – NonStop 24h/31 dní NAŽIVO!!! (29.03.2022)
ŘETĚZEC MODLITBY A POSTU za náš národ a za mír ve světě. (23.03.2022)
Kanadský růžencový průvod proti kovidové tyranii (04.03.2022)
Deset důvodů, proč je růženec tak mocný (02.03.2022)
Modlitební řetěz za mír, pokoj a dobro ve světě (27.02.2022)
P. Dominik Chmielewski: Růženec je exorcismem (20.02.2022)
Kdo jsou Bojovníci Panny Marie? (11.02.2022)
Od 1. 2. 2022 začíná celoroční modlitba mužů za kněze a rodiny. (31.01.2022)
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- cyklus C (30.01.2022)
JEŽÍŠ, který zázrakem v Káni zjevil svou moc - 10 rozjímání k 2. tajemství růžence světla (16.01.2022)
Iniciativa RŮŽENEC ZA ČESKOU REPUBLIKU - informace, web, přihlášení (11.01.2022)
Živý přenos: Mariin den - 24h růženec za vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie. Připojí se i Svatý Hostýn (11.01.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo (30.12.2021)
Živý přenos růžence: Mariino Slovensko - Zlomení moci zlého nad Slovenskem - 3 denní maraton sv. růžence (27.12.2021)
Se Slovenským dohovorom za rodinu - NEPŘETRŽITÝ RŮŽENCOVÝ ŘETĚZ - Od 1. do 13. prosince - 24 hodin (10.12.2021)
Růženec se zpětnou platností (09.12.2021)
5000 mužů v růžencovém průvodu odčiňovalo hříchy vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (12.11.2021)
Katoličtí muži v Severním Irsku se společně modlí posvátný růženec a přitahují další (10.11.2021)
Růženec – můj způsob života (05.11.2021)
Nepřetržitá online modlitba růžence prodloužena do 14. 11. (05.11.2021)
Dominikán Bruno Donoval: Růženec uvádí do ticha, ve kterém jsme schopni zachytit Boží frekvenci (03.11.2021)
Zpověď neúnavného "růženčáře": A kde je to dobré ovoce? (01.11.2021)
"Nejlepší zbraň" Kněz vypráví 7 příběhů z osobního života o síle modlitby růžence (19.10.2021)
"JE TO NUDNÉ!" Katolická máma jmenuje 5 běžných výmluv, proč se nemodlila růženec: (17.10.2021)
Milión dětí se modlí růženec 18. 10. 2021 (17.10.2021)
Bolestný růženec s o. Matúšem Marcinem (záznazm z 12. 10 2021) (15.10.2021)
Dostal jsem „za pokání“ pomodlit se desetkrát růženec! (12.10.2021)
Když Ježíš promlouvá srdci - o růženci (12.10.2021)
Svatá Terezie z Lisieux o růženci (01.10.2021)
19. 9. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (18.09.2021)
RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE (14.09.2021)
12. 9. 2021 - 12 + 24 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (13.09.2021)
Medžugorský večer - sv. ruženec 11.9.2021 (11.09.2021)
"Spasitel sám určil modlitby pro RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE " (11.09.2021)
Moje cesta k "Pompejánské" - svědectví, že to jde a přináší plody (11.09.2021)
"Drak bude spoutaný ... mocí sv. růžence": přednáška na Celoslovenském večeřadle (04.09.2021)
Moje děti naříkají nad heslem "růženec". Proč se s nimi vůbec modlím? (29.08.2021)
Pátek 13. srpen od 20 hodin - 24 hodinový modlitební růžencový z Litmanové (12.08.2021)
8. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (07.08.2021)
1. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (30.07.2021)
25. 7. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (25.07.2021)
18. 7. 2021 od 5,45h. - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (17.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 4 - slavný růženec (video) (13.07.2021)
24 hodinový ruženec (od 12. 7., 20 hod) (13.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 3 - bolestný růženec (video) (04.07.2021)
P. Dominik Chmielewski – škola růžence 2 – růženec světla (video) (30.06.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 1 - radostný růženec (22.06.2021)
Online vo svete – sestra Emanuela – Moc růžence (video) (18.06.2021)
Připojte se - 24 hodinový růženec za Slovensko a ochranu života (12.06.2021)
TV Lux: Štafetová modlitba růžence za posvěcení kněží - připojte se! (10.06.2021)
Nepřetržitý růženec během celého měsíce května - 31 krát 24 hodin (31.05.2021)
3 ctnosti, které se můžeme naučit z modlitby růžence (15.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 40: Bez něj bych byla ztracená: Jak mi růženec změnil život a přivedl mě k manželovi (13.05.2021)
Jak naučit děti vážit si hodnotu růžence (12.05.2021)
10 zázraků růžence - nová kniha o. Donalda Callowaye (úryvky z knihy) (05.05.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko se svatými - začínat budeme ze San Giovanni Rotondo (28.04.2021)
Mons. Stanislav Stolárik - modlitba svatého růžence (27.04.2021)
Neděle 25. 4. 2021 - 12 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (24.04.2021)
Růženec na světových poutních místech za konec pandemie (23.04.2021)
Růženec nepouštěj z ruky (18.04.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 18. 4. od 6 do 18 hod. (17.04.2021)
7 důvodů, proč POTŘEBUJEME modlitbu růžence každý den (14.04.2021)
Právě probíhá, připojte se - 24 hodinový růženec za Boží milosrdenství (13.04.2021)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3 - slavná tajemství (11.04.2021)
Jeruzalémský ruženec - nahrávky modliteb na jednotlivé dny Svatého týdne + četba z knihy Mystické město Boží (01.04.2021)
Přidejme se i my: 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (26.03.2021)
Řetěz spásy (17.03.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko - putujeme za Pannou Marií - sobota 13.3.2021 od 18:00 (13.03.2021)
Dokončí můj anděl strážný modlitbu růžence, když usnu? (07.03.2021)
Opět probíhá 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - Hájíček (28.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 32: Modleme se z důvěrou (svědectví z Medžugorje) (22.02.2021)
Vezměte si růženec a jděte na procházku (14.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 31: Dětské onkologické oddělení se modlí růženec (13.02.2021)
Připojte se! - 24 hodinový růženec ze slovenské Mariánské hory v Levoči – sobota 13.2.2021 od 18:00 (12.02.2021)
Růženec na internetu 2: z Youtube (přepracováno a doplněno) (07.02.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 7. 2. od 6 do 18 hod. (06.02.2021)
Růženec mi pomáhá, dát Bohu větší místo ve svém srdci (03.02.2021)
"Pomodli se svůj růženec," říká Bůh, (31.01.2021)
JEŽÍŠ, který ohlašoval Boží království a vyzýval k pokání - 10 rozjímání 3. tajemství růžence světla (24.01.2021)
Jakou náhradu mi dáš za něj? (20.01.2021)
Přidáme se? - Na Slovensku se koná od soboty 16. ledna 24-hodinový modlitební řetězec Růženec za Slovensko, rodiny a děti. (17.01.2021)
Rozjímavý růženec v den památky Panny Marie Zázračné medailky (26.11.2020)
Jim Caviezel: Růženec mě přivedl do Hollywoodu (01.11.2020)
Čistota úmyslů při modlitbě růžence (01.11.2020)
P. Peter Dufka SJ: Účinky růžencové modlitby v srdci člověka (29.10.2020)
Růženec na internetu 3: z archívu TV - Lux (aktualizováno) (28.10.2020)
Rozjímání růžence (radostná, světla, bolestná i slavná tajemství) (27.10.2020)
Američané růžencem vyhánějí ďábla ze země (24.10.2020)
Radostný růženec pro děti - zamyšlení k desátkům + Zasvěcení se Panně Marii (19.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (část druhá) (13.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (13.10.2020)
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence (09.10.2020)
Růženec je záruka spásy, pramen milostí, voňavá kytice nebe (08.10.2020)
Síla modlitby sv. růžence - Panna Maria Donu Gobbimu a citáty světců (07.10.2020)
Růženec má smysl i tehdy, když se při něm neumíme soustředit Růženec je modlitební sociální síť (03.10.2020)
USA: "Posvátný růženec od pobřeží k pobřeží" - 11. října 2020 (+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 37/2020) (22.09.2020)
Bojujete s růžencem? Zkuste těchto pět jednoduchých tipů! (14.09.2020)
Spolehl jsem se na růženec (svědectví nemocničního kaplana v době pandemie covid) (07.08.2020)
7 faktů o růženci, které jsou nám možná neznámé (02.08.2020)
ŠTAFETOVÁ MODLITBA Z LEVOČE - připojte se v 19,30h. (19.06.2020)
Růženec - zbraň proti herezi (10.06.2020)
Medžugorje - Podbrdo: Růženec a Zasvěcení se Ježíši prostřednictvím Panny Marie (6. 6. 2020) (06.06.2020)
Papež Jan Pavel I. o růženci (29.05.2020)
Papež František povede růženec ve spojení se světovými poutními místy (27.05.2020)
Svatý růženec uzdravuje amerického kněze hospitalizovaného s Covid-19 (25.05.2020)
Páter Pio o Boží matce a růženci (23.05.2020)
Záznam - Mariánské Večeřadlo 13.5. 2020 (13.05.2020)
Sousedé se setkávají, aby se modlili růženec (11.05.2020)
Májový růženec jako zbraň v koronakrizi (01.05.2020)
Nepochybujte o modlitbě růžence (24.04.2020)
Co když se nechceš modlit růženec? (28.03.2020)
RŮŽENEC- síla modlitby (krátké video) (28.03.2020)
Růženec není jednoduchý řetěz perel. Růženec je: (27.02.2020)
Rodina, která se modlí spolu, zůstane spolu; 5 milostí jako ovoce denní modlitby růžence (26.02.2020)
Růženec za Slovensko a Poselství z Medžugorje - ZÁZNAM MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ a komentář Viliama Oberhausera (25.02.2020)
7 cest k modlitbě sv. růžence podle svatého Jana Pavla II. (19.02.2020)
Odpověď, výzva a přání exorcisty Matúša Marcina: Proč se modlit růženec? (10.01.2020)
JEŽÍŠ, který pro nás byl ukřižován - 10 rozjímání k 5. tajemství bolestného růžence (24.11.2019)
Růžencoterapie: prožívám uzdravení (20.11.2019)
Výzva, inspirace z Polska - muži na kolenou u Panny Marie (18.11.2019)
Růženec vysvobozuje duše z očistce! (02.11.2019)
Růženec s dětmi: růže či trny? (28.10.2019)
Růženec - nejprospěšnější ústní, meditativní modlitba pro křesťany (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 18: Zázraky růžence (osobní svědectví) (21.10.2019)
Misijní růženec (19.10.2019)
Biskup vybízí k účasti na mezinárodní akci Milion dětí se modlí růženec (Přidá se i Česká republika?) (18.10.2019)
Ten, kdo šíří růženec, bude zachráněn: kázání z Celoslovenského večeřadla z Kysuckého Nového Města. (08.10.2019)
Deset fatimských lekcí na říjen - růžencový měsíc (07.10.2019)
Říjen - měsíc modlitby sv. růžence - možnost získání odpustků (01.10.2019)
Svědectví: Jak jsem se naučila milovat růženec a přestat se bát (04.08.2019)
Kanada: První velká růžencová akce slibuje příval milosti (02.08.2019)
Přímý přenos modlitby růžence z Fatimy (11.07.2019)
Růžencové ovoce (27.05.2019)
Růženec od pobřeží k pobřeží Ameriky (+ Život Cirkvi vo svete 19/2019) (18.05.2019)
Nervózní, bojující, trpící? Známe řešení (06.04.2019)
Proč se pravidelně modlit růženec - 7 důvodů podle sv. Ludvíka z Montfortu (18.02.2019)
Růženec na internetu 5: pdf a prezentace (23.10.2018)
Top 10 rad k růženci od Jana Pavla II. (22.10.2018)
Sv. Pavel VI. - zastánce růžence (22.10.2018)
Růžencové drahokamy - pár výroků Pavla VI. o růženci (22.10.2018)
Účinky růžence (20.10.2018)
"Postěte se srdcem": Růženec na den půstu. Bolestná tajemství (Slavko Barbarić OFM) (15.10.2018)
Mezinárodní iniciativa za mír ve světě: Milion dětí se modlí růženec (15.10.2018)
Růžence bez počtu - "Modlete se bez přestání" (12.10.2018)
Růženec za vnitřní uzdravení (10.10.2018)
Modlitba Pavla VI. ke Královně posvátného růžence (01.10.2018)
Účastníci nočního procesí na sv. Hostýn - 2500 růženců P. Marii k narozeninám (+ rozjímání) (11.09.2018)
Jedna mimořádně důležitá věc týkající se růžence, kterou mě naučil mučený voják (27.08.2018)
Rozjímání růžence za nenarozené děti (29.06.2018)
Svědectví: "Božská připomínka, abych nezapomněla na svůj růženec" (27.06.2018)
24 hodin pro Marii (nepřetržitá modlitba svatého růžence) (09.06.2018)
Panna Marie don Gobbimu o posvátném růženci: (08.06.2018)
Růženec ke sv. Josefovi (19.03.2018)
Modlitební iniciativa: ‎Desiatok za Slovensko (15.03.2018)
Modlitba Růžence - Za vnitřní uzdravení (01.03.2018)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4 - tajemství světla (24.02.2018)
Zázraky modlitby posvátného růžence - 11. září 2001 (20.02.2018)
Velká Británie: Velká modlitba růžence 29. dubna! /+ Život Cirkvi vo svete 7/2018 (18.02.2018)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 11. - V dějinách Polska (+ Mariiny výzvy k modlitbě růžence) (07.02.2018)
Proč se modlím růženec? (04.02.2018)
Stigmatizovaná mystička Catalina Rivas 3 krát o růženci (12.01.2018)
Radostný růženec a Zázračná medaile (27.11.2017)
Irští katolíci plánují modlitbu růžence na Krista Krále /+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (26.11.2017)
Ze satanistického kněze světcem - Bartolo Longo jako důkaz, že Bohu nic není nemožné (22.11.2017)
Růženec – modlitba podle Písma svatého (15.11.2017)
Překonal věznění a závislost na drogách - díky růženci (09.11.2017)
k iniciativě Milion dětí se modlí růženec se připojují děti i u nás (17.10.2017)
TV Lux, pořad DOMA JE DOMA (1205): MILIÓN DĚTÍ se modlí růženec (17.10.2017)
18. říjen: celosvětová akce MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC (17.10.2017)
Růženec na hranicích - Poláci se sjednotili v modlitbě (15.10.2017)
Poláci se budou 7. října modlit podél hranic, aby chránili rodiny a proti islámu (05.10.2017)
Růženec jako Nový zákon v rozjímání - kniha ke stažení (03.10.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 1: radostná tajemství (22.09.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 2 - bolestný růženec (22.09.2017)
Růženec pro Dianu (07.09.2017)
Zázrak v Hirošimě - Jezuité díky růženci přežili atomovou bombu (16.08.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 4: slavná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 3: bolestná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 2: tajemství světla (23.05.2017)
Pár myšlenek o mariánské úctě, růženci a krátké rozjímání k radostným a slavným tajemstvím (08.05.2017)
TICHOST A POKORA SRDCE – Bolestný růženec (13.04.2017)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (30.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás těžký kříž nesl - 10 rozjímání ke 4. tajemství bolestného růžence (20.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl trním korunován - 10 rozjímání ke 3. tajemství bolestného růžence (11.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl bičován - 10 rozjímání k 2. tajemství bolestného růžence (09.03.2017)
Satan vás chce obrátit proti Bohu (Terézia Gažiová) (21.02.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 4 - růženec světla (31.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 3 - slavný růženec (28.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 1 - radostný růženec (22.01.2017)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla - - 10 rozjímání k 5. tajemství radostného růžence (28.12.2016)
Nigerijský biskup: růženec poráží Boko Haram (17.12.2016)
Změňme svět a zastavme války ! (17.11.2016)
RUŽENEC, LONGO A MY (31.10.2016)
Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota? (29.10.2016)
VE SVÉ ODDANOSTI RŮŽENCI VYTRVEJME (28.10.2016)
Posvěcení farnosti prostřednictvím svatého růžence (27.10.2016)
Umíte se modlit růženec? - Internetová pomůcka k naučení i modlitbě. (27.10.2016)
Růženec jedné matky (25.10.2016)
ÚŽASNÉ PLODY ZDRÁVASU (22.10.2016)
CENNOST ZDRÁVASU (21.10.2016)
* 18. října - Milion dětí se modlí růženec
* Přímý přenos TV Lux
(18.10.2016)
Růženec v našich rukou (01.10.2016)
Růženec z Fatimy - dnes - přímý přenos (12.07.2016)
Jak vznikl Živý růženec? (25.06.2016)
Růžencový řetěz za český a slovenský národ (03.06.2016)
Růženec, zachránce duší (07.05.2016)
Růženec nenarozených v rámci snahy o zastavení potratů (12.04.2016)
Prosba o. Mariána Kuffy: Modlitba růžence na Velký pátek (22.03.2016)
Svědectví: Zjistil jsem, že růženec je nejsilnější zbraň proti každému zlu na tomto světě (19.02.2016)
Růžencová rozjímání - odkaz na internetové stránky (03.01.2016)
Živý růženec rodin (02.12.2015)
Poselství Panny Marie o růženci (28.11.2015)
Růženec na internetu 4 - Texty sv. růžence v různých jazycích (23.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (1) Dr. Carl Sonnenschein (1876–1929) (31.10.2015)
GENIÁLNÍ JE JEDNODUCHÉ Chvála růžence (25.10.2015)
Válka se skončí! - Co jsem udělal se svým růžencem, abych ukončil konflikty? (19.10.2015)
Milion dětí se modlí růženec - přímý přenos z Bratislavy (18.10.2015)
Kirche in Not - celosvětová akce Milion dětí se modlí růženec (12.10.2015)
Královna sv. růžence: Přeji si, abyste se tento měsíc společně modlili za obrácení hříšníků. (10.10.2015)
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec (07.10.2015)
Vzdálenost na růžence měřená (07.10.2015)
Don Gabriele Amorth o růženci (02.10.2015)
Sv. Růženec - provaz, který sváže ďábla (30.09.2015)
USA: 54 dní růžencové novény za rodinu a život
+ další zprávy
(16.08.2015)
Mariánský zázrak v Nigérii? (27.06.2015)
Růženec - Setkání Kristova a našeho života skze Pannu Marii (12.06.2015)
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit (06.05.2015)
P. Tomáš Bahounek OP: Vznešenost svatého růžence (02.05.2015)
Ozvěny Lepanta: Nigerijský biskup říká: Růženec svrhne Boko Haram (25.04.2015)
Biskupové Slovenska schválili doplnění tajemství růžence (21.03.2015)
Biblický rozjímavý růženec - včetně tajemství světla (08.12.2014)
Růženec ve štítarské farnosti (25.11.2014)
Co by vám mohlo pomoci modlit se růženec (a ne jej pouze odříkává) (30.10.2014)
Milión dětí se modlí růženec (17.10.2014)
Řekli o sv. ruženci: (08.10.2014)
KAŽDÝ DEN CELÝ RŮŽENEC
vysílá v Roce Sedmibolestné TV LUX
(08.10.2014)
Říjen - mariánský měsíc modlitby posv. růžence (01.10.2014)
Setkání mládeže v Šaštíně - záznam TV Lux (19.09.2014)
Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC MI ZACHRÁNIL ŽIVOT (03.06.2014)
Sedmradostný - sedmidesátkový (františkánský) růženec (23.04.2014)
Tajemství svatého růžence (27.12.2013)
Buďme i my dobrým příkladem mladé generaci (05.12.2013)
Zbraň Matky Boží (02.11.2013)
VIII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VI. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
V. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
IV. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
III. Tajemství (11.10.2013)
II. Tajemství (11.10.2013)
Rozbitá amfipora - novela o růženci a lásce (02.08.2013)
Světový den růžence 13. května 2013 (12.05.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Týden modliteb za duchovní povolání: 15. - 21.4. 2013 (18.04.2013)
Beads From Bohemia - nabídka růženců (13.04.2013)
Modlitba růžence v pátek 29.3.2013 (29.03.2013)
Ze života svatých: Růženec v oblacích (07.01.2013)
16. říjen - výročí zvolení Jana Pavla II. a 10 let Růžence světla (16.10.2012)
Co takhle růženec? (08.10.2012)
Zapomenutá encyklika o růženci jubiluje (02.10.2012)
Růženec mi nesmíte vzít! (06.09.2012)
Poselství: Buďte v posvěcující milosti a modlete sa svatý růženec (25.07.2012)
Modlitba růžence z Fatimy DNES - 12.6. (12.06.2012)
Růženec za svět - modlitební iniciativa pokračuje (08.06.2012)
Odprošující růženec ke slávě Panny Marie (23.04.2012)
Růžencová tajemství – Bolestný růženec (23.02.2012)
Biblický rozjímavý růženec, radostná tajemství (02.02.2012)
Růžencová tajemství – Radostný růženec (02.02.2012)
Každý den se modlí růženec za jeden stát světa, připojte se! (26.12.2011)
Matka Marie Alfonsína (22.10.2011)
Růžencová tajemství – Slavný růženec (21.10.2011)
Růžencová tajemství – Růženec světla (18.10.2011)
Milion dětí celého světa se 18. října modlí růženec (17.10.2011)
Svatý růženec a světci (09.04.2011)
Růženec ochromil vraha (21.02.2011)
Růženec - zbraň dnešní doby (22.10.2010)
Růženec nenarozených (21.09.2010)
Rozjímavý růženec za kněžská povolání (22.12.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 06. 2020 | 4617 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace