Zajímavé...

* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)

http://ave.kbs.sk/ KBS spustila informační stránku o Roce Panny Marie Sedmibolestné.

Informace o aktivitách směřovaných
k zasvěcení Slovenska jeho patronce
můžete sledovat na ave.kbs.sk

Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)


Drazí bratři a sestry! Vstupujeme do nového roku. Vzájemně se povzbuzujeme přáními, aby nový čas, který dostáváme darem, byl pro nás požehnaným časem, abychom mohli v najít klid v duši a skutečnou radost ze života. Náš život se uskutečňuje přes vztahy.

Uvědomujeme si bohatství, které máme v našich vztazích s těmi, kteří nás mají rádi. Prožíváme čas, kdy si zvlášť uvědomujeme i náš vztah k Bohu a jeho lásku k nám. Zároveň objevujeme ve svém nitru i velkou touhu uzdravit a obnovit vztahy, které se narušily, které se oslabily nebo ochromily a jejichž uzdravení a posílení si tak velmi přejeme. Nejzákladnějším místem našich vztahů je rodina.

Začátkem adventu jsme připomněli ohrožení rodin zvenčí. Ale existuje i ohrožení zevnitř, Pokud bychom neusilovali, Pokud bychom nevěnovali čas a námahu, Pokud bychom neprosili o pomoc Boha při obnovování, uzdravování, očišťování, oživování našich vztahů v našich rodinách.

Když bychom hledali nějaké vnější měřítko našich vztahů v rodinách, můžeme zmínit statistiku, která nám říká, že každý rok se v naší vlasti rozpadne více než jedenáct tisíc manželství. Za tímto číslem jsou konkrétní osudy konkrétních lidí, jejich vztahy, jejich velké touhy po lásce, jejich nadšení, ale i zklamání, jejich traumata, jejich bolesti a jejich touha po uzdravení.

I když nám není snadné přiznat a nejraději bychom se dívali jiným směrem, v našem životě je přítomna bolest, pocházející z narušení našich vztahů. Velmi si přejeme, aby následující rok byl příležitostí jejich uzdravování a z toho důvodu je před námi nabídka prožívat tento rok jako Rok Sedmibolestné Panny Marie. Je to právě 450 let od doby, kdy začala v Šaštíně úcta k Sedmibolestné Panně Marii, která je nyní i zvláštní patronkou naší vlasti. A na začátku této úcty je příběh uzdravení manželského vztahu manželů Angely a Imricha Coborových.

Stalo se to v roce 1564. Když se vraceli v uzavřeném kočáru do svého šaštínské zámečku, propukla mezi nimi ostrá výměna názorů. Tato výměna názorů byla jen projevem dlouhodobých potíží, které narušovaly jejich vzájemné vztahy v manželství a jejich vzájemnou lásku. Původní popisy této události zaznamenaly, že jejich vzájemné vztahy narušovala výbušná povaha manžela Imricha. Je jisté, že tato poznámka vyjadřuje pouze jednu částku v mnoha rozměrech vztahu manželů. Ale ta prudká výměna názorů v onom roce 1564 vyvrcholila tím, že rozhněvaný manžel dal kočár zastavit, manželku z kočáru vykázal a pokračoval v cestě. Co mohla prožívat takto ponížená manželka? Jistě opuštěnost, nejistotu, obavy ze ztráty manžela, pokušení zoufalství a beznaděje. Ale Angela se uprostřed této zkoušky obrátila o pomoc k Panně Marii. Vždyť ona stála pod křížem svého Syna, stála uprostřed velké zkoušky, stála s nadějí proti vší beznaději. Jistě i Angela si v duši velmi přála a modlila se o Boží pomoc na přímluvu Panny Marie. Angela jistě prosila o to, aby neztratila naději v duchovní bolesti a zklamání.

Po nějakém čase přijel pro Angelu kočár, aby ji odvezl domů. Tam ji čekalo překvapení - manžel, který prosil o odpuštění. Bolest v duši se proměňovala na radost u obou manželů. A když si spolu povídali o celé události, Imrich se ztotožnil s příslibem manželky Angely, že z vděčnosti dá postavit sochu Sedmibolestné Panny Marie. Přímo na místě vrcholícího konfliktu - aby se tam, kde předtím triumfoval hněv, prezentovalo vítězství lásky Boží Matky.

Jak hlouběji souvisí obnovení manželského soužití a komunikace s výjevem bolestné Matky s mrtvým Synem v náručí? Občas je slyšet, že úcta k Sedmibolestné Panně vede pouze k pasivní sebelítosti bez konkrétního pozitivního cílení. Opravdu jsou ti, co často rozjímají o Mariiných bolestech, v praxi neúčinní? Byla snad velká mariánská ctitelka, blahoslavená Matka Tereza, pasivní? Byl snad blahoslavený Jan Pavel II, denně klečící před ikonou čenstochovský Madony, málo aktivní? Vykonal snad málo svatý Maxmilián Kolbe, když v Osvětimi dobrovolně nabídl vlastní život za muže odsouzeného k smrti?

K uzdravení našich vnitro- rodinných vztahů vede rozjímání nad bolestmi Sedmibolestné Matky. Když její bolest na Golgotě vrcholila, právě tehdy nám Ježíš řekl, hle, vaše matka. A jí řekl, viz, tvoji synové a dcery. Ta slova platí i po jeho zmrtvýchvstání, vždyť jde o zmrtvýchvstání ve vztazích v rodině. Maria slyší Simeonovu předpověď o budoucích potížích: tehdy zve matky a otce, aby v sobě obnovili vzájemnou věrnost ve štěstí i neštěstí, ve zdraví i nemoci. Maria doprovázena Josefem do Egypta zve rodiče, aby na vlastní děti nezapomínali za žádných okolností, aby je chránili před novodobými Herody. Maria tři dny hledá svého Syna Ježíše, aby bylo jasné: ona rozumí trápení otců a matek, kteří ztratili vliv na své děti oddané špatným závislostem. Kéž by je jednou našli v chrámu, u Ježíše, Bohu. Maria, která stoupá nahoru po křížové cestě a potkává Syna vedeného na popraviště, nás zve všímat si vzájemně našich každodenních křížů a nést je společně Golgotami každodenního života. Všechno toto může tvořit společnou zkušenost rodin, může je to stmelit do stále zralejších a hlouběji ukotvených vztahů.

Z uvedeného je zřejmé, že rozjímání nad souženími Sedmibolestné nejenže není únikem z reality, ale je účinnou duchovní inspirací k aktivnímu přístupu vůči skutečnostem tohoto světa. Proto v zájmu upevnění, posvěcení a uzdravení vztahů zveme rodiny modlit se společně modlitbu růžence, nebo jiné mariánské modlitby. Modlitbou prolamují uzavřenost do sebe a Marií se otevíráme pro Boha. Otevíráme se i vůči lidem a stáváme se schopnými řešit naše vztahy s nimi. Povzbuzujeme otce, matky, syny a dcery k tomu, co před několika měsíci vyjádřil Svatý otec, papež František: "Svatý růženec, modlitba k Ježíši a Panně Marii přednesena společně, je vzácnou chvílí dalšího utužení rodinného života a přátelství. Naučme se více modlit v rodině, modlit se jako rodina" (katecheze Svatého Otce Františka,1. května 2013). Těmito modlitbami se, drazí bratři a sestry, připravíme na slavnostní svěření Slovenska pod ochranu Sedmibolestné Panny Marie. Stane se tak na její svátek 15. září 2014 v bazilice Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně. Ona nás naučí, že oběť a bolest je cestou skutečné lásky. Lásky, která aktivně koná vše pro dobro a posvěcení svého okolí a tak ohlašuje, že konečné vítězství patří Kristu. Ježíš zvítězil i ve vztahu manželů Coborových, když se spolu dokázali v lásce a porozumění modlit.

Vyprošujeme Vám v tento první den roku, na přímluvu naší nebeské Matky, hojnost Božího požehnání, mnoho sil a pomoci Ducha Svatého pro konání dobra.

biskupové Slovenska

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131231024

Převzato z www.magnificat.sk, soubor článků z 3. 1. 2014 s názvem Rok 2014 – Rok Sedembolestnej Panny Márie naleznete zde.

http://ave.kbs.sk/

Sdílet

Související články:
Biskup Strickland v pastýřském listě: Synoda přinese novoty – musíme je odmítnout, pokud odporují víře. (25.08.2023)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 01. 2014 | 6573 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.tkkbs.sk, www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace