Knihy

Řekli svatí a to platí... aneb citáty blahoslavených a svatých

On-line kniha tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.:
Název: Řekli svatí a to platí... aneb citáty blahoslavených a svatých
777 citátů svatých a blahoslavených - I. díl
Sesbíral: P. Marek Dunda
Kompletní texty většiny publikací, které vydává A.M.I.M.S., najdete na internetových stranách FATYMu www.fatym.com.
Zpracovali: spolupracovníci společenství FATYM Vranov nad Dyjí a Přímětice
Vydal: A.M.I.M.S., Vranov nad Dyjí – Přímětice, v roce 2009
Pro církevní potřebu vytiskl A.M.I.M.S.
1. vydání

ÚVOD

Často nás zajímají citáty různých osobností. Zvláštní místo mezi nimi mají výroky svatých. V nich totiž nalézáme moudrost, kterou naplňovali i svým životem, a tak došli až k vítězství v nebi. Když jsme pracovali několik roků na přípravě této sbírky citátů světců a blahoslavených, zjišťovali jsme, že u mnohých spolupracovníků trvá zpracování např. jazykových korektur déle než obvykle. Proč? Naplno to vyjádřila jedna naše spolupracovnice: „Ty citáty nelze přelétnout jako běžný text. U některých se člověk zastaví a někdy se k nim dokonce i vrací. Je v nich totiž velká moudrost, moudrost života, moudrost těch, kteří byli blízko samotnému Dárci.“

A tak chci popřát všem, kterým se tato brožurka dostane do rukou, aby myšlenky, které jsou zde uvedeny, nejen povzbudily k radostnému životu, ale pomohly také objevovat i ty, kdo je vyslovili a nacházet svou vlastní cestu víry, která směřuje k plnému společenství s Bohem.

P. Marek Dunda

Raduj se v Pánu, vždyť Bůh tě má rád.

sv. Pavel od Kříže

Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili.

sv. Jan Maria Vianney

Pro křesťana neexistuje cizí člověk. Nejbližší je vždy ten, kterého máme právě před sebou, a který nejvíce potřebuje naši pomoc. Nerozhoduje, zda je příbuzný či nikoliv, zda je nám milý či ne, zda je po morální stránce hoden pomoci či nikoliv. Láska Ježíše Krista nezná hranic. Kdo Bohu dává, ten získává.

sv. Edita Steinová

Kdybychom věděli, jak moc nás náš Pán miluje, umřeli bychom radostí! Nevěřím, že jsou srdce tak tvrdá, že nemilují, když jsou tak milována.

sv. Jan Maria Vianney

Poslušnost je jed na pýchu.

sv. Albert

Existují dva druhy almužny: dávání a odpouštění. Dávání toho, co dobrého jsi získal; odpuštění toho, co zlého jsi vytrpěl.

sv. Augustin

Bůh, který stvořil člověka, mu dal rozum, aby Ho mohl poznávat, vůli, aby Ho miloval, oči, aby viděl Jeho díla a jazyk, aby Ho mohl chválit.

sv. František Saleský

Střež se považovat za svatou, když se začneš postit a umrtvovat, tyto ctnosti jsou teprve cestou ke svatosti.

sv. Jeroným

Dokonalá radost existuje výlučně v dokonalém odevzdání se Bohu i lidem, a to i nejubožejším, jak fyzicky, tak i morálně zdeformovaným.

bl. Alois Orione

Pokorná duše o sobě nemluví ani dobře ani špatně.

bl. Uršula Ledochówska

V pokoře spočívá síla, která získává lidi pro Boha.

sv. Vincenc z Pauly

Modlím se neustále a velmi se divím tomu, že čas tak rychle utíká. Na modlitbu se mi ho ani nedostává.

sv. Pio z Pietrelciny

Zpěv je odpočinkem pro duši a počátkem pokoje. Uklidňuje rozbouřenou mysl a usmiřuje hněv. Připravuje lidi k lásce a překonává vzdálenosti mezi lidmi.

sv. Basil Veliký

Kdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho ďábel svedl z cesty. Vrhne se do pekla sám.

sv. Terezie z Avily

Obyčejně jíš víc, než je třeba. Přesycenost způsobuje, že se cítíš ochablý a fyzicky unavený, neumožní ti ve skutečnosti vychutnat nadpřirozená dobra a otupuje vládu nad správným úmyslem.

bl. Josemaría Escrivá

V knihách hledáme Boha, v modlitbě Ho nalézáme.

sv. Pio z Pietrelciny

Bůh dopouští mnohé, aby nás uchoval v pokoře.

bl. Rupert Mayer

Bližnímu v nouzi musíme běžet na pomoc tak, jako se běží hasit oheň.

sv. Vincenc z Pauly

Jestliže chcete udělat radost vašemu srdci, snažte se umrtvovat váš jazyk.

bl. Jan XXIII.

Aby bylo možno dosáhnout dokonalosti, je třeba bojovat s hříchem až do poslední kapky krve.

sv. Augustin

Uvažuj – srdce je zrádné! Zamykej je na sedm západů.

bl. Josemaría Escrivá

Nikdy nezapomínej, že jsi pouze svědkem, soudcem je Bůh. Jaký hřích by Pán ve svém velkém milosrdenství lidem neodpustil? Jak bychom je mohli my soudit?

sv. Serafim ze Sarova

Nelze činit nic zlého, i když cíl je dobrý.

sv. Pio z Pietrelciny

Vpravdě se sluší nazvat mužností, když někdo sám nad sebou zvítězí, když přemůže hněv.

sv. Ambrož

Co znamená milovat bližního? Znamená to vášnivě toužit po tom, aby miloval Boha. Protože jen tak může být trvale šťastný.

sv. Vincenc z Pauly

Konej dobro, kdekoli jsi, aby každý mohl říci: „To je syn Krista.“

sv. Pio z Pietrelciny

Blahoslavení, kteří žijí na zemi jedině proto, aby z ní povznášeli duše k Bohu.

sv. František Saleský

... nepatří do ctnosti naděje ta naděje, kterou někdo vkládá v sebe nebo v jiného člověka, ale jedině naděje, kterou vkládáme do Boha.

sv. Tomáš Akvinský

Čím lépe poznáme lidi, tím méně je můžeme milovat. Naopak Boha tím více milujeme, čím více ho známe.

sv. Terezie z Avily

Ublížil by císaři ten, kdo by ho prosil o halíř; jeho je možno prosit o velké dary. Zrovna tak Boha patří prosit o velké věci.

sv. Jan Zlatoústý

Dokud si Boha nezamilujete, nikdy nebudete spokojeni: všechno vám bude překážet, všechno vás bude nudit.

sv. Jan Maria Vianney

Dobré je mít těžkosti – to činí člověka více přemýšlejícím a milosrdnějším.

sv. Terezie z Lisieux

Pro sjednocení s Bohem patří obětovat všechno.

sv. Albert Chmielowski

Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho; služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Měl bych si uvědomovat, že můj bližní je vždy lepší než já, a kvůli tomu si zasluhuje větší úctu.

bl. Jan XXIII.

Blahoslavení ti, kteří vědí, že přikázání pochází od Tebe.

sv. Augustin

Kdybychom povznesli naše srdce a povzbudili je k větší věrnosti místo toho, abychom upadli na duchu a ztratili odvahu, když se setkáme s nějakou chybou, ušli bychom ohromný kus cesty k Pánu.

sv. František Saleský

Pokud žije někdo sám, lehko se může považovat za svatého; až ve společenství pocítí, jestli je opravdu pokorný a trpělivý.

sv. Terezie z Avily

Nejkrásnější díla Boží a nejvýmluvnější v našich očích jsou tři: kdysi na začátku stvoření, nyní vykoupení a v budoucnu věčná sláva.

sv. Bernard Clairvaux

Bůh je Láskou a je Jí ve všem. Tato pravda, pokud jsme v ni cele uvěřili, je schopná proměnit celý náš život.

sv. Augustin

Není to moc velká láska, když zachovává míru, protože míra lásky je milovat bez hranic.

bl. Honorát Kožminski

Pravá radost k nám nepřichází od stvoření, ale od Tvůrce.

sv. Bernard

Známkou pravých Božích dětí je být vždy připraveni přijmout úmysly nejmilovanějšího Otce.

>sv. František Saleský

Bůh nás miluje takové, jakými budeme a ne takové, jakými jsme.

sv. Augustin

Málomluvnost je nejméně častá ctnost ženy.

sv. Antonín z Padovy

Ten, kdo se domnívá, že může pokročit na cestě k dokonalosti, a že mu stačí, aby přistupoval ke stolu Páně jednou nebo dvakrát do roka, krutě se mýlí.

sv. Pio z Pietrelciny

Svou zvláštní poslušnost zaměřuj na ctnosti, které jsou znázorněny na čtyřech koncích kříže: pokora, láska, poslušnost, trpělivost.

sv. Vincenc z Pauly

Proklínání je hříchem a pekelnou mluvou, kterou užívají starci i zavržení, ale mluva pekelná nepatří k dětem Božím.

sv. Tomáš Akvinský

Ježíš nás neučil, jak stvořit nebe a zemi, ale jak být tichý a pokorný srdcem. V tom je základ dobroty.

bl. Jan XXIII.

Někdy lze dát víc, aniž bychom něco dali, než dávat hodně, ale hrubým způsobem.

sv. Faustyna Kowalská

Od prvních dnů života jsem věděla, že mnohem důležitější je být dobrým než moudrým.

sv. Edita Steinová

Buďte dobří, jak jen můžete.

sv. Filip Neri

Bez vědomí a vůle Boha se mi nic nepřihodí: žádné neštěstí, žádné dopuštění, žádné utrpení, žádná překážka ani žádná nemoc.

bl. Rupert Mayer

Není slabým, kdo se opírá o Boha.

sv. František Xaverský

se vykoná něco dobrého bez námahy.

sv. Vincenc z Pauly

Zasluhujete pokárání ne proto, že nekonáte dobré skutky, že nemáte sílu, ale za to, že se o tuto sílu nemodlíte.

sv. Augustin

Díky poznání sebe samého se člověk stane pokorným. Příliš nepozvedá hlavu a nenaparuje se pýchou, ale pokorně hlavu schyluje s přiznáním, že v něm působí Boží dobrota.

sv. Kateřina Sienská

Náš život by měl být odleskem těch ctností Ježíše Krista, které nám představuje v tajemství oltáře: pokory, poslušnosti, poníženosti, trpělivosti, lásky a milosrdenství.

bl. Honorát Kožminski

Dokonalost není nikdy bez trpělivosti, která se projevuje snášením vlastních nedokonalostí.

sv. Pio z Pietrelciny

K vedení duší je potřeba lžíci nauky, kýbl ostražitosti a oceán trpělivosti.

sv. František Saleský

Všechno to, co tě nepřivádí k Bohu, znamená škodu. Vytrhni to a odhoď daleko.

bl. Josemaría Escrivá

Dvě věci vás udrží ve zbožném životě: velká pečlivost při plnění závazků vašeho stavu a velká odvaha, abyste se nevzdávali a neztráceli ducha v těžkostech, do kterých můžete přijít.

sv. František Saleský

Člověk je Pánu Bohu nejvíce podobný tehdy, když jiným přeje dobro.

sv. Jan Zlatoústý

Pane, konej se mnou, co umíš a chceš; vím totiž, že jsi milující.

sv. Augustin

Horlivostí vynahrazuj ztracený čas.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Ochotně snášej chyby druhých, když chceš, aby ostatní snášeli chyby tvoje.

sv. Jan Bosco

Bloudění je lidské, ale dobrovolné setrvávání v bludu je vpravdě ďábelské.

sv. Augustin

Žádný rozhněvaný člověk nemyslí, že jeho hněv je nespravedlivý.

sv. František Saleský

V den, kdy vstaneš od stolu a neudělal jsi ani jedno malé umrtvení, si vzpomeň: jedl jsi jako pohan.

bl. Josemaría Escrivá

Nemysli si, že máš rád svého bratra, jestliže ho nepodřizuješ žádné disciplíně a nemysli si, že miluješ svého bližního, když mu nečiníš výčitky. To pak není láska, ale slabost.

sv. Augustin

Děti, umrtvujte se ve věcech malých, abyste se pak mohly snadněji umrtvit ve věcech velkých.

sv. Filip Neri

Dobré slovo hasí hněv jako voda oheň; dobrota může zúrodnit každé prostředí. Více much se chytí na kapku medu než na sud octa.

sv. František Saleský

Život je mostem: přejdi po něm, ale nebuduj si na něm svoje obydlí.

>sv. Kateřina Sienská

Modlitba je duší svaté horlivosti.

bl. Honorát Kožminski

První chudoba národů spočívá v tom, že neznají Krista.

Matka Tereza

Ten, kdo dá nebo dostane špatné rady, stane se sluhou a nevolníkem satana.

sv. Jan Bosco

Jaká je to radost věřit, že nás Bůh miluje v takové míře, že v nás přebývá, že je společníkem v našem vyhnanství, důvěrníkem a přítelem v každé chvíli!

bl. Alžběta z Dijonu

Žij tak, jako kdyby byl tento den tvým posledním. Ráno je nejisté, včerejšek ti už nepatří, pouze dnešek je tvým.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Úkon poslušnosti provedený z lásky k Bohu znamená víc než tvrdé pokání uskutečněné z vlastní vůle.

bl. Uršula Ledochówska

Ptáš se, co má člověk dělat, aby celý den chválil Boha? Ať děláš cokoliv, dělej to dobře a s láskou a chválil jsi Boha.

sv. Augustin

Ten, kdo nemá lásku, neměl by zvěstovat podivuhodné pravdy Boží. To proto, že ten, kdo chce být hoden tohoto hlásání, musí mít v sobě velkou lásku k bližním.

sv. Albert Veliký

V takové míře, do jaké se zbavíme svého „já“, Bůh sám naplní naši duši, neboť On nechce prázdnotu.

sv. Vincenc z Pauly

Abychom konali dobro, vystačí mít trošku odvahy být připraven k přijetí jakéhokoli pokoření, neponižovat nikoho, být vždy milujícím.

sv. Jan Bosco

Šťastný, kdo miluje Tebe, přítele v Tobě a nepřítele s ohledem na Tebe.

sv. Augustin

Nesnaž se tedy o konání jiných věcí, nerozsévej tam, kde to má na starosti někdo jiný, ale dobře pečuj o svou zahradu.

sv. Pio z Pietrelciny

Vyhněte se tomu, abyste mluvili s pohrdáním o mladých kvůli nějaké chybě, a to zvláště v jejich nepřítomnosti nebo v přítomnosti jejich přátel.

sv. Jan Bosco

Čím je temněji okolo, tím jasněji nám musí svítit světlo naděje, světlo důvěry v Boha.

bl. Uršula Ledochówska

Nezpochybnitelné je to, že čím je duše milejší Bohu, tím více je vystavena zkouškám, proto odvahu a vpřed.

sv. Pio z Pietrelciny

Pokud tvá práce není proniknuta láskou, je neužitečná. Bůh nepotřebuje naši práci.

Matka Tereza

Máme orlí zrak, pokud jde o chyby bližního, vůči vlastním chybám jsme slepí.

sv. František Saleský


bl. Josemaría Escrivá

Především jste povinni vyhnout se veškerým podezřením, poněvadž mohou zabíjet přátelství.

sv. Augustin

Špatným synem je ten, kdo mluví špatně o svém otci.

sv. Jan Bosco

Večerní zpytování svědomí dělej velmi pečlivě!

sv. Terezie z Avily

Ne vždy máme možnost a sílu konat velké činy, ale drobné musíme dělat každou chvíli, proto je konejme dobře.

sv. František Saleský

Je třeba mít lásku k lidem a nenávist k jejich hříchům.

sv. Augustin

Mlčení nebudeš nikdy litovat, nadměrného mluvení – nejednou.

bl. Josemaría Escrivá

Velmi často se snažíme být anděly ráje, ale prosme za to, abychom byli uctivými lidmi na tomto světě.

sv. František Saleský

Obdržíš pouze to, o co jsi prosil.

sv. Maxmilián Maria Kolbe


sv. Filip Neri

Poslouchej mě, ubohý člověče, co ti chybí, je-li s tebou Bůh? Poslouchej mě, boháči, co máš, jestli s tebou není Bůh?

sv. Augustin

Odevzdejme se úplně Boží Prozřetelnosti. Ta zařídí všechno tak, jak potřebujeme.

sv. Vincenc z Pauly

o sobě málo; mluvení o sobě je neobyčejně těžké: je to jako chůze po provaze.

sv. František Saleský

Pán ví, jak nám prospívá nutnost modlit se, zachovat si pokoru a cvičit se v důvěře. Proto dopouští útok nepřátel, ačkoli ho nemůžeme vlastními silami zdolat, abychom v modlitbě dosáhli jeho milosrdenstvím sílu k odporu. Zvlášť je třeba si uvědomit, že se nikdo nedokáže ubránit nečistým tělesným pokušením, jestliže se při jejich náporu neopře o Boha.

sv. Alfons z Liguori

Modlitba je základem duchovního růstu, modlitba je všemohoucí.

bl. Josemaría Escrivá

Kde vládne jednota, tam je dokonalost.

sv.Bernard

Ne všechno, co je obtížnější, je záslužnější.

sv. Tomáš Akvinský

Nedat na sobě poznat rány, které nám jiní způsobili slovem nebo jiným způsobem, není přetvářka, ale křesťanská moudrost. Vždy ukazuj milou a laskavou tvář a jednej s těmi, kdo ti ublížili, s dobrotou a tichostí.

sv. Vincenc z Pauly

Snaž se dosáhnout co nejvyššího stupně dokonalosti, protože tak, jak umřeš, zůstaneš po celou věčnost.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Bůh nepřikazuje nemožné věci. Když však dává přikázání, připomíná, abys dělal, co můžeš, a prosil o to, co nemůžeš. A pak ti pomůže, abys mohl.

sv. Augustin

Pokora spočívá v tom, že před Bohem zničíme a vyprázdníme svoje srdce, abychom v něm uvolnili prostor Bohu!

sv. František Saleský

Konejme často projevy vstřícnosti a lásky těm, k nimž je naše přirozenost méně nakloněna.

sv. František Saleský

Ještě důležitější, než dát jíst hladovému, je modlit se za ty, kteří žijí ve smrtelném hříchu.

sv. Terezie z Avily

Ve všech záležitostech vůči Pánu jsme povinni uchovat si pokoj, důvěru a trpělivost. Tehdy se dostaneme hodně daleko.

bl. Jan XXIII.

Je více moudrosti v přírodě než v knihách.

sv. Bernard

Radost otvírá srdce, smutek je zamyká.

sv. František Saleský

Když nepřijmeme a nesneseme pohrdání, nejsme pravými křesťany.

sv. Vincenc z Pauly

Vyslechněte všechno, zapomeňte mnohé, říkejte málo. Aby ve mně zvítězila láska, mohu být považován za někoho bezvýznamného.

bl. Jan XXIII.

Není ještě pokora uznat, že jsme ubozí; to znamená pouze, že nejsme hloupí. Ale je pokora chtít a toužit po tom, aby na nás druzí hleděli a s námi zacházeli jako s takovými.

. František Saleský

Poslušnost je dílem pokory.

sv. Vincenc z Pauly

Modlíte se, vzdycháte, pláčete, ale jestlipak se postíte, jestlipak nasloucháte, jestlipak spíte na tvrdých ložích, zdalipak se bičujete? Jestliže jste k tomu ještě nedošli, nemyslete si, že jste udělali všechno.

sv. Jan Maria Vianney

Jestliže se tvůj nepřítel, po tom, co ho přivítáš a pochválíš, s tebou nechce smířit, nezbývá nic jiného než se za něj modlit, aby se Pán dotkl jeho srdce a obrátil ho svou milostí.

sv. Albert Veliký

Poslušnost je nejkratší cestou, jak dojít do nebe.

sv. Filip Neri

Bůh ponižuje a opět pozdvihuje, když to uzná za vhodné. Seslané ponížení na tu osobu, která Mu má sloužit, je znamením jejího budoucího povýšení.

sv. Vincenc z Pauly

Obrátit se k Tobě je možné pouze cestou pokory a zbožnosti.

sv. Augustin

Není možné pochopit, jakou moc má čistá duše nad dobrým Bohem. To už ne ona plní vůli Boží, ale Bůh plní vůli její.

sv. Jan Maria Vianney

Největší ničitel míru je potrat, protože když matka může zabít své vlastní dítě, proč bych já nemohl zabít tebe a ty mě? Není v tom žádný rozdíl.

Matka Tereza

Buď si jistá, že plněním svých povinností dokazuješ lásku k Bohu, i kdybys to necítila.

sv. František Saleský

Prostředky k zachování čistoty jsou následující: modlitba, útěk od zahálky, časté přijímání svátostí a svědomitost v drobných věcech.

sv. Jan Bosco

Některé sklony k dobrovolným nedokonalostem, i když nejsou naplněny, znemožňují nejen spojení s Bohem, ale také postup k dokonalosti.

sv. Jan od Kříže

Žádný rozumný člověk nebude manželskou čistotu stavět na roveň panenství, ani správné užívání statků na roveň dobrovolné chudoby.

sv. František Saleský

Snažte se přejít tento svět, ale nezabydlet se v něm.

sv. Augustin

To, co dáme se smutnou duší nebo kvůli tomu, že jsme přinuceni, není milé a není na tom nic sympatického.

sv. Řehoř Naziánský

Světci tvrdí, že kdo se k Matce Boží modlí v pokušení, určitě nezhřeší, a kdo se po celý život k Ní s důvěrou obrací, zcela jistě se spasí.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pán Bůh dá svatou čistotu, když se o ni prosí s pokorou.

bl. Josemaría Escrivá

Čistota úmyslu. Budeš ji mít vždy, pokud se ve všem budeš snažit líbit Bohu.

bl. Josemaría Escrivá

Dobrý příklad představených usnadňuje podřízeným poslušnost.

bl. Rupert Mayer

Nic tak neodporuje lásce, jako když neděláme mnoho pro bližního.

sv. František Saleský

Čím více budeš mít vroucnosti, tím více dostaneš lásky.

sv. Pio z Pietrelciny

Kdyby měli ubozí zatracenci čas, který my ztrácíme, jak dobře by ho využili! Kdyby měli jen půl hodiny, za tu půlhodinu by se peklo vyprázdnilo.

sv. Jan Maria Vianney

Ať ti, co jednou budou patřit satanovi, chodí se zasmušilou hlavou, my se máme radovat v Pánu.

sv. František z Assisi

Nemalou zásluhou v očích Božích je dobře vychovat děti.

sv. Jeroným

Největší oběť – to je oběť z vlastní vůle.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Dobrý se učí od špatných, ale když pozná jejich chyby, napravuje se.

sv. Jeroným

Ukládejte si tedy peníze k chudým, je to lepší než konat zázraky. Když konáte zázraky, jste Božími dlužníky. Když dáváte almužny, je vaším dlužníkem Bůh.

Matka Tereza

Chceš vědět, co je v nebi? Není tam nic, co nechceš a je tam všechno, co chceš.

sv. Bernard

Náš život? Krátký nocleh v nevyhovující hospodě.

sv. Terezie z Avily

Věříme, že před Bohem nezůstane utajen žádný špatný skutek. Každý spěje k věčnému trestu nebo ke spáse podle toho, co si zaslouží za své skutky. Kdyby totiž toto všichni lidé věděli, nikdo by si nedovolil špatně jednat při vzpomínce, že ho čeká věčný trest, ale všemožně by se snažil žít ctnostně, aby dosáhl dober, které Bůh přislíbil, a vyhnul se trestům.

sv. Justýn

Svatý – bez modlitby? Nevěřím v takovou svatost.

bl. Josemaría Escrivá

Musí být něco velkého a Božského ve ctnosti poslušnosti, vždyť náš Pán ji miloval od narození až do smrti.Všechno ve svém životě konal v poslušnosti.

sv. Vincenc z Pauly

Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat.

Matka Tereza

Láskou musíme vyplnit propasti, které rozdělují lidi přeplněné nenávistí a sobectvím.

bl. Alois Orione

Když klekáš před oltářem, ať ostatní vidí, že víš, před kým klekáš.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Je šílenstvím hledat štěstí daleko od Boha.

sv. Jan Bosco

Pravdivá omluva dovede omluvit mnohem půvabněji a účinněji, nežli lež.

sv. František Saleský

Je třeba se projevit jako dobrý vůči těm, kteří nám činí zlo. Láska se tehdy stane sladší srdce, může vkládat větší důvěru v Boha, pocity se stanou více podobné našeho Pána a jestliže se nepřítel stane naším přítelem, je to přítel nejpevnější, nejvíce zainteresovaný na tom, aby nám upřímně projevil svůj vztah.

sv. Albert Veliký

Konej dobro vždy a všem a zlo vůči nikomu.

bl. Alois Orione

Druhý člověk existuje proto, abys mu mohl prokázat lásku, kterou máš vůči Bohu.

sv. Kateřina Sienská

O mnoha křesťanech se dá říct, že si Bohem posluhují, namísto aby sloužili Bohu.

bl. Honorát Kožminski

Žijte vždy v radosti. Ta radost vyvěrá z čistoty srdce a z vytrvalosti v modlitbě.

sv. František z Assisi

Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je víra, plodem víry je láska, plodem lásky je služba, plodem služby je pokoj.

Matka Tereza

Malé křížky jsou celou vaší radostí, setkáváme se s nimi častěji než s velkými a ony připravují srdce k přijetí velkých křížů, až to bude vůlí našeho Dobrého Mistra.

sv. Terezie z Lisieux

Ponižování a pronásledování jsou milostí. Bůh jimi zahrnuje všechny, kteří Mu věrně slouží.

sv. František Saleský

Člověk je tehdy dokonalý, když si bere za cíl dosažení života věčného a směřuje k němu všechny své touhy.

sv. Augustin

Všichni potřebují svaté přijímání. Dobří k tomu, aby zůstali dobrými a zlí k tomu, aby se dobrými stali.

Jan Bosco

Bůh nás často milosrdně vyslyší a často milosrdně nevyslyší.

sv. Augustin

Kdo miluje lidi jako Kristus, touží, aby patřili Bohu a ne jemu.

sv. Edita Steinová

Tak jako oko nemůže vidět bez světla, tak ani člověk nemůže vykonat nic bez milosti.

sv. Augustin

Deprese z důvodu, že vidíš svoje chyby, nebo že je jiní odkrývají, nemá žádný podklad. Modli se o pravou pokoru.

bl. Josemaría Escrivá

Šťastní jste vy, mladí, máte ještě tolik času na konání dobra.

sv. Filip Neri

Že duše neví, co má dělat, je tím, že ještě nedostala milost. Ale tu dostane, až dobře využije toho, co získala: dostala milost pečlivě a zbožně hledat, bude-li chtít.

sv. Augustin

Nejprve pohleďme vzhůru a potom na sebe samé. Nekonečný odstup mezi nebem a zemí rodí pokoru.

sv. Pio z Pietrelciny

Nejprve se napravujme z toho, v čem jsme pro druhé nepřijatelní.

bl. Honorát Kožminski

Člověk zasvěcený Bohu se sám stane požehnáním.

sv. Augustin

Velikáni odcházejí, ale církev je stále jedna a věčná. Věřte mi, bratři: dostaneme Ducha Svatého v takové míře, nakolik milujeme Církev.

bl. Jan XXIII.

Milovat je dát všechno a dát sám sebe, nejen půjčit.

sv. Terezie z Lisieux

Nic není pro duši důležitějšího než pokoření.

bl. Honorát Kožminski

Šťastný je člověk, který miluje Boha, přítele v Bohu a nepřítele pro Boha.

sv. Augustin

Láska spočívá více v porozumění než v dávání. Proto hledej ospravedlnění pro svého bližního, když máš chuť ho soudit a vždy toto ospravedlnění najdeš.

bl. Josemaría Escrivá

Netrpělivý je člověkem slabým, padá na zem, když zakopne o stéblo trávy.

sv. Kateřina Sienská

Nic není malé, co se koná z lásky a pro lásku.

sv. Terezie z Lisieux

Člověka nemůžeme hodnotit podle toho, co ví, ale podle toho, co miluje.

sv. Augustin

Mírnost a trpělivost jsou dva bezpečné prostředky k tomu, abychom dosáhli toho, že nás druzí budou mít v oblibě, a že budeme prospěšní sobě i ostatním.

bl. Jan XXIII.

Dobré je udělat to, co záleží na mě a dobré je snášet to, co na mně nezáleží - v tom je celá dokonalost.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Mluvte přívětivě a tiše, chovejte se tak, aby všechno vaše jednání a hovor jevily klid a pokoj a ne netrpělivost a unáhlenost.

sv. František Saleský

Copak je to za ctnost nepít víno, ale opíjet se hněvem a nenávistí.

sv. Jeroným

Láska nutí srdce, nikoli násilí nebo moc.

Jan Bosco

Musíme se snažit o naši radost, abychom obdrželi v usebranosti svého ducha a praktikovat usebranost, aby vzrůstala radost.

bl. Jan XXIII.

Zbraní biskupa jsou slzy a modlitba.

bl. Vincenc Kadlubek

Když jste věrni svému povolání, Bůh vás osvěcuje a chrání od všech nebezpečí a nikdo vám nemůže uškodit.

bl. Honorát Kožminski

Chtěli bychom, aby už modlitba rychle skončila, protože máme své povinnosti, ale zapomínáme, že modlitba je právě tím nejdůležitějším, co máme na práci.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Je velkou ctností vážit si těch, kteří jsou moudřejší než my.

sv. Terezie z Avily

Lépe je mít zdravou duši než moudrou hlavu.

sv. Augustin

Umrtvování musí činit tělo povolnějším nástrojem duše, proto není nutno je nepřiměřeně vyčerpávat a ničit.

bl. Jiří Matulevič

Doporučení o způsobu rozhovoru s Ježíšem v době návštěvy: Říkejme Mu, že Ho milujeme. Můžeme se Ho ptát, co od nás očekává, jaká jsou jeho přání. Potom je také možné Ježíše prosit o něco pro sebe nebo pro druhé. Můžeme s Ježíšem mluvit jako bratr s bratrem, jako přítel s přítelem, a dokonce ještě lépe, protože se stává, že lidé nám nemohou rozumět, zatímco Ježíš rozumí každému z nás. Takové rozhovory se Ježíši líbí.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Knězi, bratře můj, vždy mluv o Bohu, pokud jsi zcela Jeho, nebude v tvých promluvách nuda.

bl. Josemaría Escrivá

Je Ježíš spokojený s tím, že bydlí pod jednou střechou s tebou, pro tebe?

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí.

bl. Jan XXIII.

Modlit se člověk učí tím, že se opravdu modlí, nejlépe tak, že se modlí s tím, kdo to již dovede.

sv. Pio z Pietrelciny

Považuji za hlavní úkol svého života – a toho jsem si vědom – být pro Boha a chci, aby o Něm mluvila každá moje výpověď a všechny smysly.

sv. Tomáš Akvinský

Modlitba – dokonce i moje – je všemocná.

bl. Josemaría Escrivá

Proti bližnímu neměj v srdci nenávist a jestli se proti němu zrodí nějaká drobná rozepře, ať netrvá déle než jeden den.

sv. Jan Zlatoústý

Musíme být shovívaví i vůči svým slabostem; vlastní chyby musíme snášet stejně jako chyby druhých, ale bez toho, abychom se stali lhostejnými: musíme se znovu a znovu odhodlávat k dobrému.

sv. Serafim ze Sarova

Do špatného srdce Duch Svatý nevstupuje.

sv. Jan Zlatoústý

Pamatujte, že den bude pro vás vždy krásný, jestliže se vám podaří překonat nepřítele dobrodiním a učinit ho vaším přítelem.

sv. Jan Bosco

Kdo se modlí za svého nepřítele, protože to tak chce a přikazuje Bůh, dostane v nebi velkou odměnu.

sv. Albert Veliký

Jen věčná příprava a věčné děkování by stačily k tomu, abychom dost ocenili jedinou mši svatou.

sv. Jan Maria Vianney

Člověk je nejdokonalejší stvoření, v člověku je nejdokonalejší duch, dokonalostí ducha je láska a dokonalostí lásky je láska křesťanská.

sv. František Saleský

Jak se zbavit melancholického stavu? Vyspat se, vykoupat se, modlit se.

sv. Tomáš Akvinský

Jsou různé okolnosti, různé situace, ale jen jediná příčina mučednictví: věrnost Pánu a Jeho evangeliu, protože „mučedníka nedělá bolest, ale příčina.“

sv. Augustin

Dobré myšlenky, které nám Bůh dává, jsou jako poklady. Musíme je v sobě pečlivě uchovávat a podle nich jednat.

sv. Vincenc z Pauly

Když jde vše dobře, radujme se a blahoslavme Boha v díkůvzdání. Když to jde špatně, radujme se a blahoslavme Boha, že na nás dopouští svůj sladký kříž.

bl. Josemaría Escrivá

Pokora je matkou moudrosti.

sv. Jan Zlatoústý

Je třeba prominout, když někdo není vždycky veselý, neboť člověk není natolik pánem své nálady, aby ji mohl vždycky plně ovládat. Je však neodpustitelné, není li vždycky dobrotivý, poddajný a ochotný, neboť to je vždycky v dosahu naší vůle. Člověk se jen musí odhodlat k tomu, že bude svou opačnou náladu a s ní spojené sklony přemáhat.

sv. František Saleský

Velmi těžko se dá vykořenit to, čím kdo nasákl v mládí.

sv. Jeroným

Pravdivá pokora se zakládá především na tom, abychom byli vždy ochotni ke všemu, cokoli chce s námi Pán udělat a považovali se vždy za nehodné nazývat se Jeho služebníky.

sv. Terezie z Avily

Napomenutí jsou jako puštění žilou či jako lék, který má vyléčit nemoc.

sv. Vincenc z Pauly

Nenaříkej nad tím vším, co ti Pán vzal, ale pros, aby vzal k sobě i tebe.

bl. Honorát Kožminski

Když ti Pán Bůh dal milost povolání, tak ti dá také milost vytrvání, protože bez této milosti by nikdo nemohl být věrný.

bl. Honorát Kožminski

Prostředek na pokoření satana, když v nás vzbuzuje nenávistné myšlenky vůči těm, kteří nám způsobují křivdu, je rychlá modlitba za ně. Tak zvítězí dobro nad zlem, takoví jsou svatí.

sv. Jan Maria Vianney

Minulo 20. století a denně se opakuje totéž: nadále odsuzují, bičují a křižují Mistra... a mnoho katolíků svými činy i slovy křičí: „Jeho? Neznám!“

bl. Josemaría Escrivá

Neříkejte mi, že jste hříšníci a ubožáci, a že proto nepřistupujete ke svatému přijímání. Je to jako byste říkali, že jste nemocní, a proto nechcete ani lékaře, ani léky.

sv. Jan Maria Vianney

Klíčem k duchovnímu životu je, když rádi přijímáme napomenutími upozornění na chyby.

sv. Vincenc z Pauly

Jestliže chceme všichni rozkazovat, kdo pak bude poslouchat?

sv. Jan Zlatoústý

Toho, kdo pomlouvá, se snaž jemným způsobem přesvědčit, aby upustil od svého názoru; jestli můžeš, řekni o pomlouvané osobě něco dobrého.

sv. František Saleský

Šťastní na tomto světě jsou jedině ti, kteří mají pokoj v duši; mezi trápením života zažívají štěstí dětí Božích.

sv. Jan Maria Vianney

Tělu patří dávat o něco méně než potřebuje. Pokud je to naopak, dopouští se zrady.

bl. Josemaría Escrivá

Očišťování duše může a musí skončit teprve, až skončí náš život. Nijak se tedy se svými nedokonalostmi neznepokojujme, vždyť naše dokonalost spočívá v tom, že proti nim bojujeme. A bojovat proti nim nemůžeme, pokud je nevidíme; také přemoci je nemůžeme, jestliže se s nimi neutkáme. Naše vítězství není v tom žádné nedokonalosti nepociťovat, nýbrž v tom, že se jim nepoddáme… Je třeba, abychom v tomto duchovním boji byli občas zraněni, a tak se cvičili v pokoře; avšak pokud jsme neztratili život nebo odvahu, nejsme nikdy poraženi.

sv. František Saleský

Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější.

bl. Jan XXIII

. Všechny naše oběti jsou ničím ve srovnání s tím, co nám Bůh chystá na věčnosti.

sv. Leopold Mandič

Ano, miluji kříž, jenom kříž; miluji ho proto, že ho vidím na ramenách Krista.

sv. Pio z Pietrelciny

Co můžeme a musíme konat, je ustavičné otevírání se milosti.

sv. Edita Steinová

Neposlušnost má sestru – je to netrpělivost.

sv. Kateřina Sienská

Znakem, podle kterého je možno poznat vyvolené, je láska, tak jako je znakem zavržených nenávist. Žádný zavržený nemá rád jiného zavrženého.

sv. Jan Maria Vianney

Je třeba se starat o své zdraví, které ti nepatří a užívat regulérně odpočinku.

bl. Honorát Kožminsk

My chceme, aby druzí snášeli naše nedostatky, jež podle nás zasluhují strpení, zatímco nedostatky bližního se nám zdají závažnější a těžší.

sv. František Saleský

Prvním krokem, jak přiblížit druhým cestu Krista, je to, aby viděli, že jsi radostný a šťastný a pevně směřuješ k Bohu.

bl. Josemaría Escrivá

Co je matkou a kořenem zoufalství? Nedostatek rozvahy.

sv. Jan Zlatoústý

Podstata svatosti spočívá v odpovědi na milost.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jako hřích je smrtí duše, tak životem duše je spravedlnost.

sv. Bernard

Kdyby jen lidé ve světě věděli, jaký pokoj, pohodu a požehnání přináší život v řeholi, pak by se kláštery staly velmi zalidněnými, a to tak jako města a města by byla rychle opouštěna.

sv. Gabriel od Matky Boží Bolestné

Buď člověkem modlitby dříve, než budeš kazatelem.

sv. Augustin

…Ať nám každý pád, třeba i ten nejtěžší a stále se opakující, vždycky poslouží jako stupeň k vyšší dokonalosti. Jen kvůli tomu totiž Neposkvrněná připouští pád, aby nás uzdravila ze sebelásky a z pýchy, aby nás přivedla k pokoře a učinila nás způsobilejšími pro přijetí Božích milostí.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jestliže chcete udělat radost vašemu srdci, snažte se umrtvovat váš jazyk.

bl. Jan XXIII

. Nemyslete vůbec na to, koho posloucháte, ale pro koho to činíte.

sv. František Saleský

Toto je rada, kterou vám naléhavě opakuji: buďte radostní, vždycky radostní. Nechť jsou smutní ti, kteří se nepovažují za děti Boží.

bl. Josemaría Escrivá

Almužna dávaná chudým je jako zrno vložené do země.

sv. Augustin

Denně si říkejme: „Chci být dobrý, pokorný a prostý!“

sv. František Saleský

Když ti někdo řekne, že ti hoří tvář nebo sukně, nezlobíš se na něj, ale jsi mu vděčný a snažíš se oheň uhasit. Stejně tak buď vděčný tomu, kdo tě upozorní na to, že ti hoří duše.

sv. Ignác z Loyoly

Komunismus je nepřítelem Církve, ale Církev nemá nepřátele.

bl. Jan XXIII

. Dbejte na to, abyste nikdy neztratili naději vkládanou do Boha. Jestliže vám dovolí upadnout, pak ne proto, aby vás nechal upadnout, ale aby vás ponížil a učinil více důvěřujícími pro budoucnost.

sv. František Saleský

Být dítětem Božím znamená být současně malým i velkým.

sv. Edita Steinová

Každý má chyby a více či méně je na sobě vidí.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pokora je jednou z nejlepších cest, kterou se vchází do vnitřního pokoje. Pán řekl: „Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinek pro svoje duše.“

bl. Josemaría Escrivá

Mluvit je třeba málo a sladce, málo a dobře, málo a prostě, málo a upřímně, málo a s láskou.

sv. František Saleský

Kdo se snaží všemi způsoby vyhnout utrpení a nutným životním zkouškám, ten nemá křesťanského ducha.

sv. Leopold Mandič

Jak rozlišit dobré vnuknutí od zlých? Pokud přicházejí od Boha, přinášejí radost, lásku a pokoj. Jestli však ďábel vzbuzuje zdánlivě dobré myšlenky, cítíme nejasnost a zmatek.

sv. Serafim ze Sarova

Byli jsme stvořeni k radosti a ke štěstí. Snažme se žít šťastně: abychom z toho měli užitek a vyplnili vůli Boží.

sv. Leonard Murialdo

Důležitost přítomného okamžiku nespočívá v tom, co děláme, ani ve způsobu, jakým to děláme, ale ve faktu, zda pracujeme z lásky k Bohu nebo z lásky k sobě.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Abych se mohl rozhodnout o svém povolání, je třeba se postavit do okamžiku smrti. Odtud pak je vidět to, co je skutečné a pravdivé.

sv. Jan Bosco

Přívětivost je duší celého rozhovoru: činí ho nejen užitečným, ale i příjemným.

sv. Vincenc z Pauly

Nejednou může tvá snaha vnést do smutné znechucené duše naději, že přijdou lepší časy, že ne všechno je ztraceno, a že Bůh naslouchá.

bl. Uršula Ledochówska

Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější. Buďte živým výrazem Boží dobroty: svou tváří, něžností v očích, láskou ve svém úsměvu, přízní ve vašem pozdravu…

Matka Tereza

Krokodýli uškodí jen tomu, kdo se jich bojí, pomluva uškodí jen tomu, kdo se kvůli ní znepokojuje.

sv. František Saleský

Čím méně přemýšlí duše o Bohu, tím méně je Mu podřízena.

sv. Augustin

Kamkoliv jdeš, měj Boha stále před očima, pro vše co říkáš nebo konáš, měj příklad ve svatých Písmech, a ať jsi kdekoli, nechtěj být hned někde jinde.

sv. Antonín

Opravdovou moudrostí je milovat Boha.

sv. Faustyna Kowalská

Bůh stvořil člověka svobodného, aby si svobodně zvolil dokonalost. Od nás chce toto rozhodnutí. Aby mohl udělat všechno sám, čeká jen na naše rozhodnutí. Pán pomáhá těm, kdo se rozhodnou sloužit k Jeho slávě.

sv. Terezie z Avily

Aby bylo možno být v pokoji s Bohem a bližním, je třeba být nejprve v pokoji se sebou samým.

sv. Jan Bosco

Nauč se říci „ne“ bez nepotřebného rozdávání ran, bez ostrých odmlouvání, které škodí lásce bližního. Pamatuj, že se vždy nacházíš v přítomnosti Boží.

bl. Josemaría Escrivá

Ať každé vážné rozhodování projde nejprve modlitbou.

sv. Terezie z Avily

Přemýšlíme-li však o božských věcech, ne proto, abychom rozmnožili své znalosti, nýbrž proto, abychom je ještě více milovali, pak se takové přemýšlení nazývá rozjímání.

sv. František Saleský

Mladým stačí připomenout, že svět existoval už před nimi a starým zase, že s nimi svět nekončí.

bl. Jan XXIII.

. Duch pokání záleží především v tom, abyste ty mnohé drobnosti, s nimiž se každodenně potkáváte na vaší cestě – činy, výroky, oběti, služby, ... proměňovali v úkony lásky, pokání a umrtvení. Tímto způsobem vyroste ke konci dne krásná kytice, kterou obětujeme Bohu.

bl. Josemaría Escrivá

Rozjímání není nic jiného než pozorná a úmyslně zadržená myšlenka v našem duchu za účelem povzbuzení vůle k svatým a spasitelným citům a rozhodnutím.

sv. František Saleský

Mudrc bez dobrých skutků, stařec bez zbožnosti, mladík bez poslušnosti, boháč bez soucitu, žena bez studu, chudý bez pokory – to jsou nejhorší věci.

sv. Augustin

Z čistého srdce se rodí ovoce čistého života.

sv. Tomáš Akvinský

Jsem stále více přesvědčena o tom, že štěstí v nebi je pro ty, kteří dokáží být šťastní na zemi.

bl. Josemaría Escrivá

Rozvod je cesta vedoucí přímo do pekel.

sv. Pio z Pietrelciny

Snadnější je novou řeholi založit než starou zreformovat.

bl. Honorát Kožminski

S důvěrou dělej, co máš dělat a nemíchej se do záležitostí druhých; tak získáš o mnoho více času k vyplnění vlastních povinností.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Málomluvnost neznamená říkat málo slov, nýbrž neříkat jich mnoho zbytečných, neboť u mluvení se nehledí na množství, ale na jakost.

sv. František Saleský

Každé zlo více ubližuje tomu, kdo je koná, než tomu, kdo je musí snášet.

sv. Tomáš Akvinský

Je to velká potěcha pro duši vidět, že ona není nikdy bez Boha, i kdyby byla ve smrtelném hříchu, tím spíše, když je v milosti.

sv. Jan od Kříže

Nikdo nebude dokonalým ve velkých věcech, jestliže se nejprve nezdokonalí v malých.

sv. Ignác z Loyoly

Aby se mohlo napravit něčí jednání, nikdy nepatří dělat výčitky v přítomnosti druhých.

sv. Jan Bosco

Synové moji, nemám dost času na to, abych se připravil ke svatému přijímání.

sv. Pio z Pietrelciny

Sjednoť se s vůlí Boží... a brzy těžkosti přestanou být těžkostmi.

bl. Josemaría Escrivá

Chraň se propadat sebelítosti, jako kdybys byla ta nejubožejší nešťastnice. To jsou výrazy naprosto nevhodné pro služebnici Boží. Takové výroky se rodí v poraženeckém srdci a nejde o nic jiného než o projevy netrpělivosti a nelibosti.

sv. Pio z Pietrelciny

Kdo v sobě živí nenávist vůči svému bratru, nemůže být spasen.

sv. Tomáš Akvinský

Protivenství odhaluje, co se v nás skrývá.

sv. Řehoř

Je to zvláštní apoštolát nést druhým lidem radost.

bl. Rupert Mayer

Kristus je přibitý na kříž a ty?... Ještě jsi cele ponořený ve svých potěšeních. Přesněji: přibitý vlastními potěšeními.

bl. Josemaría Escrivá

Mluv málo a laskavě, málo a dobře, málo a srdečně a upřímně.

sv. Ignác z Loyolyv

Mluvit o věcech tak, jaké jsou ve skutečnosti, to vyžaduje velkou skromnost.

sv. Vincenc z Pauly

Jestli chceš být velkým, začínej od malých věcí. Polož hluboký základ pokory, brzy pak budeš budovat do výšky.

sv. Augustin

Neklesejme na mysli v nebezpečenstvích a těžkostech, modleme se s důvěrou a Bůh dá zaslíbenou pomoc tomu, kdo pracuje pro Jeho záležitosti.

sv. Jan Bosco

Závist spočívá v nenávisti ke štěstí druhých lidí. Tento postoj je vpravdě ďábelský, protože když se zlost těší cizím neštěstím, závist naříká nad cizím štěstím.

sv. Augustin

Pluh nečinnosti rezaví. Rez oslabuje a ničí.

bl. Uršula Ledochówska

Je nepřípustné, abys ztrácel čas na své hlouposti, když na tebe čeká tolik duší.

bl. Josemaría Escrivá

Skromnost je účinnějším důkazem než naše slova.

sv. Vincenc z Pauly

Budu se ukrývat před lidskými zraky, kdykoliv budu dělat něco dobrého, aby byl mou odplatou Bůh sám a jako malá fialka skrytá v trávě nezraní nohu člověka, který po ní šlape, ale zapomínajíc zcela na sebe vydává vůni, aby byla příjemná tomu, kdo po ní šlape. I když pro přirozenost je to velice těžké, ale milost Boží přichází na pomoc.

sv. Faustyna Kowalská

Těžké, velmi těžké je poznat sebe se všemi svými chybami a slabostmi. Proto prosme o světlo a jasnost.

bl. Rupert Mayer

Každou věc konej dokonale, protože ji děláš před očima Božíma a sloužíš tím Bohu a ne lidem. V každé situaci více miluj, než pracuj.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Živá jsou slova, mluví-li skutky.

sv. Řehoř

Dobře plnit to, co záleží na mně a dobře snášet to, co na mně nezáleží – v tom je celá dokonalost a pramen pravdivého štěstí na světě.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Vůbec by nebylo třeba vykládat učení, kdyby zářil náš život. Nebylo by třeba brát na pomoc slova, kdyby dostatečným svědectvím byly naše činy.

sv. Jan Zlatoústý

Uznej, že řeholní život je životem neustálé oběti, a že každá oběť je štědře odměněna Bohem.

sv. Jan Bosco

Nesmíme si zahrávat s tím, že Bohu něco slíbíme, a potom své slovo zrušíme.

sv. Vincenc z Pauly

Jsme stvořeni k tomu, abychom smiřovali duše s Bohem a lidi mezi sebou!

sv. František Saleský

Každý se bojí špatně zemřít, ale ne každý se bojí špatně žít.

sv. Augustin

Když ke mně Pán přijde ve svatém přijímání, mohu se Ho zeptat: „Co ode mě žádáš, Pane?“ Pak se ponořím do toho, co po tiché rozmluvě s Ním poznám jako nejnutnější požadavek.

sv. Edita Steinová

Tak dlouho se cvič, dokud nebudeš chtít, aby tvoje chyby zůstaly ukryté, ale raději se budeš radovat z toho, že tě mají za nedokonalého a přijmeš to jako zadostiučinění za svůj hřích.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Naše tělo má tu vadu, že čím víc se mu věnujeme, tím víc se zvětšují jeho nároky.

sv. Terezie z Avily

Smutek člověka je radostí pro ďábla.

sv. František Saleský

Pokud nastanou těžkosti, můžeš si být jist, že je to zkouška lásky Otce, kterou má k tobě Pán.

bl. Josemaría Escrivá

Když žiješ mezi lidmi – i kdyby to byli svatí – nikdy neočekávej, že na nich neuvidíš chyby.

sv. Vincenc z Pauly

Pokud naprázdno maříš čas, znevažuješ dary Boží, přítomnost, kterou On, nekonečně dobrý, svěřuje tvé lásce.

sv. Pio z Pietrelciny

Když syn opustí své rodiče, protože je poslušný svému povolání, Ježíš Kristus zaujme jeho místo v rodině.

sv. Jan Bosco

Ne porodem se žena stává matkou, ale tehdy, když dítě dobře vychovává.

sv. Jan Zlatoústý

Kdo nebrání bližního před křivdou, i když to může učinit, dopouští se té samé viny jako ten, kdo křivdu páchá.

sv. Ambrož

Žádná modlitba není pronesena naprázdno..., protože jestli nedostaneme to, o co prosíme, určitě dostaneme něco jiného.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co činí řeholní život takovým záslužným? Je to vzdávání se vlastní vůle v každé chvíli, což je neustálá smrt v tom, co v nás nejvíc převažuje.

sv. Jan Maria Vianney

Jeden z nejpodstatnějších skutků lásky je snášet bližního.

sv. Vincenc z Pauly

Kdo je dobrý, ten bližnímu přeje dobro a z dobra bližního se těší; jenom zlí lidé jsou závistiví.

sv. Jeroným

Nespravedlivý je ten, kdo špatně užívá svoje dobra, nárokuje si dobra cizí nebo k tomu, co vlastní, přišel nečestným způsobem.

sv. Izidor

Ani Bůh ani lidé nejsou spokojeni tím, že chudým přinášíme jen pokrm a léky. Podle vůle Boží máme působit na jejich duši.

sv. Vincenc z Pauly

Toužím po tom, aby všechna moje díla i konání všeho stvořeného byla vykonána s takovou dokonalostí, s jakou by je vykonali nejsvětější svatí – svatá Maria a sám Pán Ježíš.

sv. Vincenc Pallotti

Buďte bohatými, abyste mohli dávat s dobrým srdcem.

sv. Augustin

Přidržujme se nepochybně zásady, že těžkosti ze strany bližního pocházejí více z naší sobecké nálady, než odkudkoliv.

sv. Vincenc z Pauly

Trpělivost, modlitba a mlčení posilují duši.

sv. Faustyna Kowalská

Úsluhy, které věnujeme osobám, jimž nejsme moc nakloněni, jsou víc cenné, poněvadž v sobě nemají ani drobek sebelásky, ale jen lásku k Bohu.

sv. František Saleský

Více než hřích popouzí Boha lhostejnost hříšníků.

sv. Jan Zlatoústý

Nic tolik nezviklá začátečníky v horlivosti a vytrvalosti, jako když vidí, že starší jim nedávají dobrý příklad.

sv. Vincenc z Pauly

Nic není marnějšího než lidská sláva.

sv. Jan Zlatoústý

Hledej taková umrtvování, která nezpůsobují umrtvování druhým.

bl. Josemaría Escrivá

Opravdový půst si vyžaduje nejen to, abychom ovládali svoje vlastní tělo, ale i ochotu snášet nedostatek a odepřít si něco proto, abychom mohli dát chléb hladovým.

sv. Serafim ze Sarova

Spása člověka je tak cenné dobro, že se musíme o ni starat za každou cenu.

sv. Vincenc z Pauly

Neproste o kříže, postavte proti nim vše, co můžete, ale když přijdou, přijměte je s odevzdaností.

sv. František Saleský

Večer jsem uviděla ukřižovaného Pána Ježíše. Z rukou, nohou i z boku stékala Nejsvětější Krev. Po chvíli mi Ježíš řekl: „Toto vše pro spásu duší. Zamysli se dcero, co děláš pro jejich spásu ty.“

sv. Faustyna Kowalská

Řeholnice je povolána k dokonalosti a takovou by měla být vždy a všude. Musí pracovat jako řeholnice, milovat jako řeholnice a snášet nemoci jako řeholnice.

bl. Josef Balfdo

Závist je prvním vynálezem satana.

sv. Jan Zlatoústý

Hřeby by nedokázaly udržet Boha Člověka přibitého na kříži, kdyby Ho nepoutala láska ke kříži.

sv. Kateřina Sienská

Lidé dokonalí nikdy neoplácejí zlo zlem.

bl. Vincenc Kadlubek

Bůh stvořil bohatého, aby přicházel s pomocí k bídnému a bídného stvořil proto, aby ospravedlnil boháče.

sv. Augustin

Nepochopím, jak se můžeš nazývat křesťanem a přitom nečinně žít v lenosti. Copak zapomínáš na život Ježíše plný práce?

bl. Josemaría Escrivá

Nic není důležitější než starost o spásu duší.

sv. František z Assis

Kdo dává almužnu, dělá to, co činí Bůh, který ve své dobrotě obdarovává.

sv. Augustin

Ve jménu Božím! Nechme hospodařit jen Boha. Stačí, když s Ním spolupracujeme.

sv. Vincenc z Pauly

Velkou přemožitelkou úzkosti a bázně, dokonce i u slabé povahy, je láska.

sv. Jan Zlatoústý

Šťastná duše, která pochopí, že v evangeliu má ukrytý poklad, a která trpělivě a pevně ten poklad z něho vydobývá.

bl. Uršula Ledochówska

Hříchy, které zatajujeme, vyjdou všechny najevo. Kdo chce dobře skrýt své hříchy, musí se z nich upřímně vyzpovídat.

sv. Jan Maria Vianney

Mysli, mysli, mysli na to často: „Kvůli čemu jsi sem přišel?“ Proto, abys sebe a ty druhé (mnoho druhých) spasil. „Kým jsi?“ Řeholníkem, homo Dei (člověkem Božím), přítelem Pána Ježíše.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Je zneužití svátosti zpovídat se z těžkého hříchu bez rozhodnutí vůle polepšit se.

sv. František Saleský

Člověk má srdce obrácené tam, kam umístnil plody svého úsilí a chrání je s velkou pozorností. Tak tedy ten, kdo uložil své poklady v nebi, má srdce obrácené k nebi, jistý si tím, že jsou tam dobře střežené. Musíme často myslet na ráj, abychom po něm toužili stále vroucněji, protože vzpomínka na něj v nás rozpaluje touhu ho dosáhnout.

sv. Albert Veliký

Svatí nikdy nenaříkají.

sv. Jan Maria Vianney

Bůh opouští pouze toho, kdo Ho už předtím opustil.

sv. Augustin

Budeš šťasten, když budeš hledat Boží lásku v tom, co právě konáš.

sv. Jan Bosco

Život krátký, utrpení krátké, a potom: nebe, nebe, nebe. Víc odvahy.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Mnozí s velkým úsilím prosí Boha, aby je pozvedl a uvedl do stavu dokonalosti. Když jim však Bůh začíná dávat, o co prosili, nechtějí to přijmout.

sv. Jan od Kříže

Je možné se snažit o odvrácení těžkostí? Ovšem, možné a potřebné, jestli záleží na nás, je třeba udělat všechno, abychom odvrátili těžkosti na cestě našeho života, ale bez nepokoje, bez černého smutku a tím víc bez zoufalé bezradnosti. Tyto stavy duše nejen, že nepomáhají překonat těžkosti, ale činí nás neschopnými moudré, rozvážné a agilní odpovědnosti. Ve všem však nezapomínejme opakovat s Pánem Ježíšem v Olivové zahradě: „Ne moje, ale Tvá vůle se staň.“ A když Pán Bůh bude považovat za vhodné, tak jak to bylo v Getsemanech, aby naše prosba nebyla vyslyšena, ale měli bychom vypít kalich do dna, nezapomínejme, že Pán Ježíš pouze netrpěl, ale také potom slavně vstal z mrtvých a také my skrze utrpení směřujeme ke zmrtvýchvstání.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pán má rád radostné srdce, duši vždy rozesmátou.

sv. Terezie z Avily

Šťastné čisté duše, které měly to štěstí sjednotit se s naším Pánem ve svatém přijímání! Ty budou v nebi jasnější než krásné diamanty, protože Bůh v nich uvidí sebe samého.

sv. Jan Maria Vianney

Utrpení nepatří podceňovat ani přeceňovat, ale jen se s nimi pokojně smířit.

sv. Ignác z Loyoly

Nepřítel nám často vnuká vznešené touhy po něčem nepřítomném, co se nikdy nenaskytne, jen aby tím naši mysl odvrátil od přítomných věcí, z nichž, i když snad jsou nepatrné, bychom mohli mít velký užitek.

sv. František Saleský

Největší dar, jaký může Bůh dát rodině, je povolání ke kněžství.

sv. Jan Bosco

Člověk bez víry je jako pocestný bez cíle, jako někdo, kdo bojuje bez naděje na vítězství.

sv. Augustin

Trpělivost v snášení sebe samých je právě tak potřebná, jako láska k snášení bližního.

sv. Vincenc z Pauly

...v mé duši se probudila tak velká důvěra v milosrdenství Boží, že i kdybych měla na svědomí všechny hříchy světa a hříchy všech lidí, kteří jsou zavrženi, pak bych vůbec nepochybovala o Boží dobrotě, ale bez rozmýšlení bych se vrhla do náruče milosrdenství Božího, která je pro nás vždy otevřená.

sv. Faustyna Kowalská

Nedbej na to, když o tobě špatní mluví zle. To je nejlepší znamení, že jsme dobrými, když se zlým nelíbíme.

sv. Ignác z Loyoly

Jestliže někdo nechce utíkat před hrozícím nebezpečím, pak se jeví, že chce zahynout.

sv. Augustin

Duch Svatý bude působit v tomto světě o to více, čím častěji, vroucněji a veřejněji bude vzýván.

bl. Arnold Janssen

Závistivý se chce vždy vypínat vzhůru, svatý se chce vždy ponižovat.

sv. Jan Maria Vianney

Když jsem se loučila se sestrami a už jsem měla odjet, jedna sestra mě velice odprošovala, že mi tak málo pomáhala při povinnostech a nejen, že mi nepomáhala, ale že se mi je vždy snažila ztěžovat. Avšak já jsem ji v duši považovala za velikého dobrodince, neboť mě vycvičila v trpělivosti; cvičila mě tak, že se nejedna starší sestra vyjádřila, že sestra Faustyna je buďto hloupá nebo svatá, protože průměrný člověk by opravdu nesnesl, aby mu takto někdo pořád dělal naschvály. Avšak já jsem se na ni vždy obracela s laskavostí. Ta sestra se mi tak snažila ztěžovat plnění povinností, že navzdory mému úsilí se jí častěji něco z toho, co bylo dobře udělané, podařilo pokazit, jak mi sama při loučení za velikého odprošování přiznala. Nesnažila jsem se poznat její úmysly, ale brala jsem to jako Boží zkoušku.

sv. Faustyna Kowalská

Jestli ztrácíš hodiny a dny, jestli zabíjíš čas, otvíráš bránu satanovi. Postupuješ tak, jako bys mu nabízel: „Pěkně prosím, ať se tu ve mně cítíš jako ve svém domě.“

bl. Josemaría Escrivá

Ať jen se bohatý stane pokorným, ať se více raduje z toho, že je křesťanem.

sv. Augustin

To, co musíme snášet – jako křivdy, příkoří, horko i zimu, vítr i déšť, únavu, atd. – obětujme Pánu Bohu s ochotným srdcem, a tím způsobem se to stane ctností a zásluhou pro naši duši.

sv. Jan Bosco

Největší zlo, které se může duši přihodit po hříchu, je smutek.

sv. Jana de Chanta

Malé utrpení trpělivě snášeti znamená nepoměrně více, než množství jiných skutků vykonati.

sv. Bernard

Příčinou pýchy boháče je jistota sebe a naděje vložená do špatně zabezpečených bohatství.

sv. Augustin

Pro dobré je smrt pozváním k odpočinku, pro špatné katastrofou.

sv. Ambrož

Je nutné mít srdce schopné trpělivě vyčkávat; velké věci se uskutečňují pouze velkou trpělivostí a dlouhou dobou.

sv. František Saleský

Kdo zničil smrt, zahladil hřích, peklu vyrval naloupené, zlomil moc ďábla?... On obnovil celý svět a ty Mu nedůvěřuješ?

sv. Jan Zlatoústý

Jestliže každý stín závisti vytneš u kořene a jestli se budeš upřímně těšit z úspěchu jiných, neztratíš radost.

bl. Josemaría Escrivá

Ne krása těla činí duši krásnou, ale krása duše zkrášlí i tělo.

sv. Ignác z Loyoly

Dokud vládne mezi vámi srdečná úcta, váš dům je rájem. Když tam bude chybět a když se nebudete vzájemně snášet v lásce, bude váš dům malým peklem.

sv. František Saleský

Ti, kteří nemají víru, mají duši více zatemnělou než ti, kteří nemají oči.

sv. Jan Maria Vianney

Kdo trpělivě snáší nemoc, tomu se to započítá jako hrdinský skutek, dokonce ještě více.

sv. Serafim ze Sarova

Žádná duše – žádná! – ti nemůže být lhostejná.

bl. Josemaría Escrivá

Ach boháči, nic sis na svět nepřinesl, ale také si nic nebudeš moci z tohoto světa odnést.

sv. Augustin

Mějte při sobě pohotově tyto zbraně: práci a umírněnost a zvítězíte nad všemi nepřáteli.

sv. Jan Bosco

Chci vidět úsměv. Křesťan nemá žádný důvod, aby byl smutný a má mnoho důvodů, aby byl veselý.

sv. Ignác z Loyoly

Zdá se mi, že je závažným bludem říkat, že je těžké rozpoznat povolání. Pán nás staví do takových situací, že nemáme jinou možnost, než jít vpřed. Jen jestli jsme ochotni.

sv. Jan Bosco

Nestačí dobré skutky, nejsou-li posvěceny dobrým úmyslem: líbit se Bohu a vzdávat Mu čest.

sv. František Saleský

Umrtvuj smysly a budeš mít dost času na Pána Boha.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Svaté přijímání, to je nejkratší cesta ke svatosti.

bl. Honorát Kožminsk

Když jsi někoho urazil, nebo je-li to dokonce tvoje povahová chyba, ulož si za pokání zbavit se jí a uvidíš, že budeš brzy pokorný, uctivý, tichý, oddaný a laskavý.

sv. František Saleský

Člověk odloučený od Boha se stane nelidským vůči sobě, ale i vůči jistotám kolem sebe.

bl. Jan XXIII

. Ustup! – když tím není urážen Bůh.

sv. Vincenc z Pauly

Bohatství se získává s těžkostí, chrání se s neklidem a ztrácí se s bolestí.

sv. Bernard

Bůh nepotřebuje naše díla, ale jedině naši lásku.

sv. Terezie z Lisieux

Poznala jsem, že každá duše by chtěla Boží útěchy, ale v žádném případě se nechce vzdát lidských potěch, ale přitom ty dvě věci v žádném případě nejdou dohromady.

sv. Faustyna Kowalská

Jestliže neprokazuješ nejvyšší úctu vůči kněžím a řeholníkům, není pravdou, že miluješ Boží Církev.

bl. Josemaría Escrivá

Vzpomínka na Ježíšovo utrpení ať není nikdy vzdálena od tvé mysli. Kříž ať je pro tebe posilou v hodině zkoušek.

sv. Pio z Pietrelciny

Je lepší pro Boha trpět, než konat zázraky.

sv. Jan od Kříže

Naše tělo nám má sloužit k tomu, abychom mohli sloužit Bohu.

sv. Augustin

Zdá se nám, že se nehýbáme z místa, a přece kráčíme velikými kroky blíž k věčnosti, jako pára.

sv. Jan Maria Vianney

Jednejme tak, aby o nás nemohl nikdo říct nic špatného, aniž by lhal.

sv. Jeroným

Není nic jistějšího než smrt. Nic však není nejistějšího než hodina smrti.

sv. Antonín z Padovy

Pán Bůh dovoluje najít cestu do nebe těm, kteří Ho upřímně hledají.

bl. Arnold Janssen

Boháčovi jsou úplně na nic jeho poklady, když je neumí používat; připravují mu záhubu.

sv. Řehoř Veliký

Chceš, aby tvé tělo poslouchalo duši? Ať tvá duše poslouchá Boha.

sv. Augustin

Nepřisuzujme velký význam tomuto světu a ceňme si ho pouze, nakolik nám slouží jako most, po němž přecházíme do jiného, lepšího světa.

sv. František Saleský

Proč dnes chtějí mnozí namluvit sobě i jiným, že není Boha, i když perfektně vědí, že dokonce ani obtížného komára nedokáží utvořit všichni vědci pohromadě?

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Není třeba klesat na duchu z důvodu těžkostí a pronásledování, ale radovat se a chválit Boha, že jsme se stali hodni trpět pro Něho a pro celou Církev.

bl. Jiří Matulevič

Vděčné srdce je vždycky dobré srdce.

sv. Jan Bosco

Byl jsem tvým Mistrem, jsem a zůstanu. Snaž se, aby se tvé srdce stalo podobné mému pokornému a tichému srdci. Nikdy se nedovolávej svých práv. Všechno, co tě potkává, snášej s velikým pokojem a trpělivostí; nebraň se, když na tebe bude neprávem dopadat všechna hanba; nech ostatní triumfovat. Nepřestaň být dobrá, když zjistíš, že tvou dobrotu zneužívají; bude-li to třeba, sám se tě zastanu. I za sebemenší mou milost buď vděčná, neboť ta vděčnost mě zavazuje udílet ti nové milosti.

Deníček sv. Faustyny Kowalské

Velkým neštěstím je to, že se neutíkáme k tomuto Božskému pokrmu, abychom překonali ubohost života. Podobáme se člověku, který umírá hladem u bohatě prostřeného stolu.

sv. Jan Maria Vianney

Ducha Písma svatého poznáváme ze životopisu svatých. Ono je totiž inspirací jejich konání.

sv. Tomáš Akvinský

Nic nás nečiní tak podřízenými ďáblovi, jako chuť vlastnit stále více majetku.

sv. Jan Zlatoústý

Hospodin nám dává tak nesmírné dary a „na oplátku se spokojuje s takovou maličkostí, jako je naše vůle“.

sv. Pio z Pietrelciny

Když někdo hodí nahoru kámen, nedoletí do nebe, ale když bude padat, může snadno rozbít hlavu. Podobně jsou na tom bludy namířené proti Bohu: nedoletí k Němu, ale spadnou na hlavu bludaře.

sv. Jan Zlatoústý

Na kříži najdeš Kristovu pokoru proti pýše ďábla, Kristovu chudobu proti mamonu světa, Kristovy ruce a nohy přibité hřeby proti nevázanosti těla.

sv. Antonín z Padovy

Je dobré si občas odříct něco dovoleného, abychom pak nad nedovoleným snadněji zvítězili.

sv. Řehoř Veliký

Modlitba. Prvořadý závazek kléru. Je účinnější než slova a dobrý příklad. Je příčinou obrácení. Pokorná, důvěřující, vytrvalá. Modlitbou můžeš pro sebe a pro druhé získat všechno.

sv. Maxmilian Maria Kolbe

Nemilujte, pokud je to možné, Boží vůli jen proto a jen tehdy, když je v souladu s vaší vůlí, nýbrž milujte svou vlastní vůli tehdy a proto, když je v souladu s vůlí Boží.

sv. Pio z Pietrelciny

Pane, všichni lidé jsou Tvými dětmi a mají místo ve Tvém srdci, proto také musí nalézt místo v mém.

sv. Ignác z Loyoly

Kolik těžkostí snese člověk, aby prodloužil život plný bídy! Unikáme před smrtí, abychom se jí déle museli bát.

sv. Augustin

Bůh je natolik velkodušný a dobrý, že jakmile my se pokoříme a podrobíme Jeho vůli, On se přizpůsobuje vůli naší.

sv. František Saleský

Jestliže je člověk Božím, pak ať pohrdá bohatstvím se stejným úsilím, s jakým se je lidé světa snaží získat.

bl. Josemaría Escrivá

Změna místa člověka nemění, protože všude s sebou vodí ctnosti i chyby. Jestliže člověk chce být lepším, pak musí změnit sebe a ne místo.

sv. Ignác z Loyoly

Bludař přitahuje na svůj dům prokletí a jak říká přísloví: ničí dokonce popel v ohništi.

sv. Pio z Pietrelciny

Neměj pochybnosti. Tvoje povolání je největší milost, jakou tě Pán chtěl obdarovat. Prokaž Mu svou vděčnost.

bl. Josemaría Escrivá

Panovník je povinen jednat tak, aby ho dobří milovali a zlí se ho báli.

sv. Anselm

Ježíš je naším Spasitelem, když nám dává to, o co Ho prosíme; je o mnoho více Spasitelem, když odmítá vyslyšení prosby, o které ví, že odporuje naší spáse. Když to dělá, postupuje jako lékař, který zakazuje nemocnému to, o čem ví, že je pro něj škodlivé.

sv. Augustin

Nechci soudit hříšníka, protože jsem byl nebo mohu být takovým jako on.

sv. Antonín z Padovy

Nalézt kříž, znamená nalézt Krista.

bl. Josemaría Escrivá

Mezi důvody nevyslyšení proseb se vždy najde jedna z následujících příčin: buď je prosba předčasná, nebo je neoprávněná a vedená ješitností, nebo by se prosící pyšnili vyslyšením, anebo by se nakonec stali nedbalými po získání toho, oč prosili.

sv. Jan Klimak

Maria je živou pevností, kterou nepřátelé Boží nikdy nedobyli a kterou nemohou zasáhnout jejich střely.

sv. Augustin

Když jsme prosili svatou Pannu a ona nás nevyslyšela, znamená to, že nechce. Tehdy je třeba ponechat jí svobodu jednání a vůbec se netrápit.

sv. Terezie Ježíškova

Kdo má rád sebe a ne Boha, nemá rád sebe; ale kdo má rád Boha a ne sebe, má rád sebe.

sv. Augustin

Ať raději všechno ztratím, jenom když nepřijdu o Boha.

sv. Alfons

Všechno, co je třeba povědět a udělat, řekni a udělej vždy s přívětivostí.

sv. František Saleský

Známkou vyvolených je láska, jako zavržených nenávist.

sv. Jan Maria Vianney

Celý svůj život jsem zasvětil dobru mládeže s přesvědčením, že od její dobré výchovy záleží štěstí národů.

sv. Jan Bosco

Samson, David, Šalamoun upadli do hříchu v čase své zahálky. Dejte pozor, bratři, buďte ostražití v čase své nečinnosti, protože ani vy nejste silnější než Samson, svatější něž David a moudřejší než Šalomoun.

sv. Augustin

Je celkem jedno, co děláme: pronášíme kázání, bojujeme či trpíme – nejdůležitější je, že se to děje pro Boží království.

bl. Rupert Mayer

Bolí tě nedostatek lásky bližního vůči tobě? Jak moc bolí Boha nedostatek tvé lásky – lásky k Němu!

bl. Josemaría Escrivá

Buďte opatrní v kritice skutků druhých a sami se ničím nechvalte.

sv. Jan Bosco

Mohu být všem lidem protivný, jen když se Bohu líbím.

sv. Alfons

Charakteristická výmluva pro člověka prázdného a sobeckého je taková, že se nerad v něčem angažuje.

bl. Josemaría Escrivá

Nesuďte druhé. Jestliže se tomu nemůžete vyhnout, tak alespoň nikdy neposuzujte úmysl, který může soudit jedině duch.

bl. Uršula Ledochówska

Smrt je pro toho, kdo má pokojné svědomí, potěšením, radostí, přechodem uvádějícím do věčného štěstí; a naopak pro toho, kdo má hřích na duši, je největším strachem, jaký může existovat, utrpením, zklamáním.

sv. Jan Bosco

Největším bohatstvím tohoto světa je svatá bázeň Boží.

sv. Jan Bosco

Je třeba se bát pouze hříchu, jen hřích nás může zarmoutit.

sv. Alfons

Zde je lék na tvé nepokoje: trpělivost, čistota úmyslu a pohlížení na věci z nadpřirozené perspektivy.

bl. Josemaría Escrivá

Milejší je mi člověk ctnostný z neurozeného rodu než zločinec z rodu knížecího.

sv. Řehoř Veliký

Bůh žádá, abyste Mu obětovali to, co vám sám daroval.

sv. Augustin

Chci raději umřít, než se dobrovolně dopustit třeba i jen všedního hříchu.

sv. Alfons

Pravým znakem pokory je, když jsme laskaví a přívětiví vůči těm, kteří jsou nám nesympatičtí, a pokud ve styku s nimi zůstáváme skromní, pokojní a mírní.

sv. František Saleský

Prozřetelnost Boží ti dala tvé rodiče. Na tom místě a v tom čase, v těch okolnostech, ve kterých můžeš nejlépe směřovat ke spáse.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kdo žije v samotě, je svobodný od třech nebezpečných skutečností: od zbytečného mluvení, poslouchání a hledění.

sv. Antonín z Padovy

Bázeň Boží a časté přijímání svátostí – to je to, co v mladosti činí divy.

sv. Jan Bosco

Ve vztahu k Bohu nebuď skoupý, ale štědrý!

sv. Vincenc Pallotti

Vše bude mít konec.

sv. Alfons

Vše je dobré, co se Bohu líbí.

sv. Alfons

Když cítíme Boží ochranu, zdá se nám, že ji můžeme lehce postrádat. Bůh nám ji občas bere pro naše vlastní dobro, abychom si uvědomili, že bez Boží ochrany není člověk ničím.

sv. Antonín z Padovy

Jak těžké je vymanit se z neřesti nečistoty. Tak jako nikdo z mrtvých nevstane bez divu, tak nikdo nepovstane z nečistoty, jedině díky divu milosti Boží.

sv. Albert Veliký

Dělej to, co bys v hodině smrti chtěl, abys býval učinil.

sv. Alfons

Apoštolové musí být jako hory; pevní ve víře, nezlomní v dobrotě života a první v přijímání slunečních paprsků, aby je rozlévali na ostatní.

sv. Albert Veliký

Buď si jistý, že jsi člověkem Božím, pokud snášíš nespravedlnost s radostí a mlčením.

bl. Josemaría Escrivá

Žij tak, jako by nic jiného na světě nebylo, jenom ty a Bůh.

sv. Alfons

Malých pokušení je tolik, že vítězství nad nimi by se rovnalo vítězství nad těmi velkými. Možná je lehké nespáchat vraždu, ale je těžké potlačit malé výbuchy hněvu.

sv. František Saleský

Smrtí ztrácíme tento svět, ale získáváme ráj. Život dočasný zhasíná, ale začíná život věčný.

sv. Augustin

Z vůle Boží jsou na zemi chudí, aby mohli bohatí tím, že je podporují, vynahrazovat své hříchy.

sv. Augustin

Pracovat tolik, kolik dovolí zdraví, ale ne více. Ať se však každý střeží nečinnosti.

sv. Jan Bosco

Nedělej nic, abys tím uspokojil jenom sám sebe.

sv. Alfons

„To je velmi těžké!“ – voláš znechuceně. Poslouchej, Boží láska ti vystačí pod podmínkou, že podstoupíš boj: vzdáš se vlastního zisku a budeš sloužit jiným pro Boha a pomáhat Církvi.

bl. Josemaría Escrivá

Nikdy od lidí nic nežádám. Vždy přicházím, abych jim nabídla šanci udělat něco pro chudé.

Matka Tereza

Pokora je okem duše, které ukazuje člověku jeho skutečný stav, ve kterém se aktuálně nachází.

sv. Albert Veliký

Závist je kat a tyran duše.

sv. Vincenc z Pauly

Nemusíme se pyšnit, když si námi Bůh posluhuje. Dobrý Bůh nepotřebuje nikoho.

sv. Terezie z Lisieux

Velká a silná duše nikdy nepadne za oběť smutku, dokonce ani ve chvíli velkého trápení.

bl. Jan XXIII.

Největším nepřítelem lásky Boží je sebeláska.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jestliže tě zastrašuje práce, vzpomeň na odměnu.

sv. Augustin

Neříkej všechno, co víš, ale snaž se, abys dobře věděl, co říkáš.

sv. Jan Bosco

Závist plodí žárlivost, ze žárlivosti vzniká nejednotnost – a pak je všechno ztracené…

sv. Vincenc z Pauly

Nesmíte být pouze zbožní a milovat zbožnost, ale musíte ji učinit všem přitažlivou. Učiníte ji všem přitažlivou, jestliže ji učiníte užitečnou a příjemnou.

sv. František Saleský

Když se někomu vše daří podle jeho přání, musí si dát pozor, aby nepropadl zavržení.

sv. Vincenc z Pauly

Nic netrápí zavržené v pekle víc než myšlenka, že prožili nečinně čas, který jim dal Bůh, aby dosáhli spásy.

sv. Jan Bosco

Chválit toho, kdo se napravuje, znamená dodávat odvahu slabým.

sv. Jan Bosco

Kdo chce dosáhnout nejvyšší ctnosti, ať kráčí po stezkách pokory.

sv. Ambrož

Jestliže člověk dělá něco dobrého s těžkostí, těžkost pomine a dobro zůstane. Jestliže dělá něco špatného s potěšením, dobré pomine a špatné zůstane.

sv. Augustin

Mravní síla nespočívá v extrémech, ale ve zdrženlivosti.

sv. Vincenc z Pauly

Kdo učinil sám sebe svým učitelem, ten se stal žákem hlupáka.

sv. Bernard

Nikdy se neptejme, odkud pocházejí zkoušky, jsou od Boha. Dává nám tím šanci, abychom prokázali svou lásku.

sv. Jan Maria Vianney

Hněv hledá pomstu.

sv. Augustin

Když se modlíte k Bohu žalmy a hymny, ať žije ve vašem srdci to, co vydává váš hlas.

sv. Augustin

Spasitel učil především dvě věci: dobrotu ducha a pokoru srdce. První slouží k přemáhání zla, kterým trpíme, druhá chrání dobro, které konáme.

sv. Albert Veliký

Když se přiblížíš k ohni, zahřívá tě, když se přiblížíš ke člověku ctnostnému, samovolně tě přivádí ke ctnosti.

sv. Ignác z Loyoly

Nikdy, ale opravdu nikdy nečti špatné knížky či noviny. Kdyby se ti někdy do rukou dostaly, odstraň je a vyhoď s takovým pohrdáním, s jakým bys odhodil trus.

sv. Jan Bosco

Aby pronásledování a křivdy přinesly duši ovoce a užitek, je dobré pamatovat na to, že jsou v první řadě páchány Bohu a ne mně.

sv. Terezie z Avily

Nic tak nevzdaluje od Boha jako přesvědčení, že všechno chápu.

bl. Rupert Mayer

Kdyby se od zpovědníka vyžadovalo, že má být svatý, znamenalo by to skládat naději v člověka, ne v Boha.

sv. Augustin

Důvěra v Boha je nezávadná jenom tehdy, když jsme ochotni přijmout s pokorou to, co na nás Bůh sesílá, protože jedině On ví, co je pro nás jistě dobré.

sv. Edita Steinová

Hloupý je člověk, pokud se trápí tím, za co možná bude jednou Bohu děkovat!

bl. Uršula Ledochówska

V těžkostech i utrpení nikdy nezapomínej na to, že máme velkou odměnu připravenou v nebi.

sv. Jan Bosco

Dlouhé zpovědi odvádějí od upřímné lítosti a uspokojují sebelásku.

sv. Leopold Mandič

Dokonalá láska k bližnímu spočívá v tom, že člověk činí dobro zlým lidem, i když mu ještě způsobí mnoho utrpení.

sv. Brigita Švédská

Bůh dává přednost pokořující se chybě před pyšnou dokonalostí.

sv. Leopold Mandič

Nepouštěj hněv do svého srdce a když už tam je, nedovol mu vstoupit do obličeje. Kroť jazyk, aby nevybuchl slovy a když už se to stalo, střež se, aby se hněv neobjevil ve skutcích.

sv. Antonín z Padovy

Chcete se stát svatými? Dobře. Zpověď je zámkem k nebi a klíčem je důvěra ke zpovědníkovi. Je to prostředek, jak se dostat do nebe.

sv. Jan Bosco

Smrtí vcházíme do života.

sv. Augustin

Duše naplněné sebou nebo světem nemůže naplnit Duch Svatý.

sv. Brigita Švédská

Mějte se na pozoru, prosím vás; hrdost a samolibost je prohnaná, umí se maskovat a vetřít se všude a přesvědčit, že to není ona.

sv. František Saleský

Písmo svaté je svátostí pro ucho.

sv. Augustin

Nikdy nedělej něco, čeho bys v budoucnu litoval; dělej vždy to, co se ti v budoucnu může hodit.

sv. Jan Bosco

Kdo nezná Písmo, ten nezná Krista.

sv. Jeroným

Dobro rodiny i společnosti je závislé na křesťanské výchově mládeže.

sv. Jan Bosco

Jestliže ten, kdo se modlí, si nezaslouží být vyslyšen, zásluhy Panny Marie, kterých se dovolává, způsobí, že bude vyslyšen.

sv. Anselm

Když se modlíš, mluvíš k Bohu. Když čteš Písmo svaté, mluví k tobě Bůh.

sv. Augustin

Bůh neměří dokonalost počtem věcí, které pro Něho konáme, ale způsobem, jak je konáme.

sv. František Saleský

Musíme mít dobré, dobrotivé a něžné srdce vůči svému bližnímu, obzvláště když nás obtěžuje nebo znechucuje. V tom případě nenalézáme v něm žádný důvod k lásce a milujeme ho pouze z ohledu na našeho Spasitele, a to činí naši lásku tím vznešenější a důstojnější, čím méně závisí na pomíjejícných důvodech.

sv. František Saleský

Z lásky se před Bohem vždy pokořuj, protože Bůh obdarovává svými dary a mluví k tomu, kdo zachovává své srdce pokorné vůči Němu.

sv. Pio z Pietrelciny

Více člověka bolí i malá křivda, kterou mu způsobil přítel, než něco velkého, co provedl nepřítel.

bl. Uršula Ledochówska

Je nutno cvičit se v lásce k bližnímu, a to velkou vnější přívětivostí vůči němu.

sv. František Saleský

Nechceš hřešit a chceš činit dobro, když už nemůžeš – copak je v tom za zásluhu?

sv. Ignác z Loyoly

Za ducha satanského považujte nepokoj, znechucení, smutek, závist i žárlivost.

bl. Josef Balfdo

Život svatý není ničím jiným než uváděním do života evangelia.

sv. František Saleský

Ten, kdo má vystoupit proti nějakému bludu, má při střetnutí s bludaři vystupovat laskavě a skromně, zdržet se urážlivých slov a ani v nejmenším nemá projevit proti jinak smýšlejícím žádné pohrdání, ale jen dobrotu. Ba, nemáme ani přímo útočit proti bludům, ale tím, že vysvětlujeme katolické učení, musí se projevit nepravda jejich nauky sama od sebe.

sv. Ignác z Loyoly

Statky, kterých mají někteří lidé nadbytek, patří podle přirozeného práva výživě chudých.

sv. Tomáš Akvinský

O Bohu smýšlejte s vírou, o bližním s láskou a o sobě s pokorou. O Bohu mluvte s chválou, o bližním tak, jak byste chtěli, aby bylo mluveno o vás a o sobě smýšlejte s ponížeností a mlčte.

sv. Jan Bosco

Celá svatost spočívá v tom, že splním Boží vůli.

sv. Faustyna Kowalská

Zacházejme s hříšníky tak, jako matka se svým nemocným dítětem. Stará se o ně více než o všechny zdravé!

sv. Ignác z Loyoly

Počátkem cesty k dokonalosti je ochota přijímat Boží vůli.

sv. Tomáš Akvinský

Nezdobme naše domy, ale raději jen jeden dům, a to naši duši.

sv. Jan Zlatoústý

Běda tomu, kdo pracuje a očekává chválu světa; svět je špatným vládcem a vždy platí nevděčností.

sv. Jan Bosco

Je lepší klopýtat po cestě, než si pyšně vykračovat mimo cestu.

sv. Tomáš Akvinský

Podstata Boží lásky spočívá výlučně v plnění Boží vůle v každé chvíli a všechny pobožnosti mají za cíl pomoci nám splnit Boží vůli.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Snažte se vždy zmenšit počet nepřátel a zvětšit počet přátel, abyste mohli všechny udělat přáteli Ježíše Krista.

sv. Jan Bosco

Co se stane bez našeho přičinění, to ukazuje Boží vůli nejlépe!

sv. Vincenc z Pauly

Jestliže myslíte na smrt s nepokojem, věřte, že lék na ni přinese víc škody než užitku.

sv. František Saleský

Důležitější je gram lásky než sto vagónů rozumu.

sv. Robert Bellarmin

Družit se s hlupákem je hloupost.

sv. Augustin

Bůh nikdy neodpírá svoji pomoc, když přijde Jeho čas a když jsme sami udělali, co jsme jen mohli.

sv. Vincenc z Pauly

Modlitba a oběť jsou s jistotou o mnoho důležitější než všechno to, co můžeme říci.

sv. Edita Steinová

Zapomenutí a mlčení jsou privilegiem zemřelých.

sv. Řehoř Naziánský

Vinou zlých lidí se nepochybně děje mnohé proti Boží vůli, avšak Boží moudrost a moc jsou tak velké, že všechno, co zjevně odporuje Jeho vůli, ve skutečnosti spěje k dobrým výsledkům či cílům, jež Bůh předem vytyčil. Bůh prosazuje svou dobrou vůli prostřednictvím špatné vůle zlých lidí. Tak se skrze nenávist Židů uskutečnil Otcův láskyplný plán a Ježíš pro nás vytrpěl smrt.

sv. Augustin

Jaké štěstí, vytrvat na místě, na které nás postavil Bůh! Jaké však neštěstí, pevně se usadit na místě, kam nás Bůh nepovolal!

sv. Vincenc z Pauly

Jestliže máte rádi to, co má ráda mládež, pak mládež bude milovat to, co milujete vy.

sv. Jan Bosco

Nemůžeme dát pokoj lidem, jestliže nebudeme mít pokoj v sobě, tj. pokud každý z nás v sobě neuspořádá vše tak, jak to chce Bůh.

bl. Jan XXIII.

Lépe je a je to užitečnější, vědět o Bohu málo nebo nic a přitom se k Bohu přiblížit láskou, než se vzdělat, mnoho vědět, mnoho poznatků shromáždit a přitom být shledán jako rouhač a Boží nepřítel.

sv. Irenej

Žij v blízkosti svého anděla strážného. Považuj ho za nejlepšího přítele – protože jím skutečně je – ve všech každodenních záležitostech je ti mnohokrát nápomocen.

bl. Josemaría Escrivá

Žádný z nás netuší, co by z něho udělal Bůh, kdybychom se Mu zcela přenechali.

sv. Ignác z Loyoly

Kdo má Boha, tomu nic nechybí.

sv. Terezie z Avily

Lékem na všechny naše nedostatky není nic jiného než oheň lásky.

sv. Kateřina Sienská

Bůh neopouští spravedlivé svou milostí, když není od nich předtím opuštěn.

sv. Augustin

Jestliže Bůh dovolí, abys upadl do nějaké slabosti, pak to není proto, že by tě chtěl opustit, ale proto, aby v tobě vzbudil pokoru a učinil tě více pozornou pro budoucnost.

sv. Pio z Pietrelciny

Bůh mluví ke všem, ale neříká vždycky to, co chceme.

sv. Augustin

Když nás hněv nasměroval proti někomu, co nejdříve mu to vynahraďte nějakým opravdovým skutkem laskavosti.

sv. František Saleský

Jinak pokouší Bůh a jinak satan. Bůh zkouší, aby upevnil a odměnil, satan aby zahubil.

sv. Ambrož

Bůh je věrný, sebe učinil naším dlužníkem ne tím, že by od nás něco přijal, nýbrž tím, že nám tolik přislíbil.

sv. Augustin

Bůh může všechno a Boží láska nemá hranice.

sv. Vincenc z Pallotti

Kdo podpírá chudáka ve štěstí, toho bude Bůh podpírat v neštěstí.

sv. Bernard

Bůh nikdy nevolá k dílu, k němuž nedal potřebné milosti!

sv. Vincenc z Pauly

Ať na mne křičí třeba celý svět, jen když je můj Bůh trochu víc chválen a poznáván.

sv. Terezie z Avily

Ten, kdo neovládá své drobné zlosti, stane se nesnesitelným.

sv. František Saleský

Jestli chceš, aby tě poslouchali, snaž se, aby tě milovali. Jestli chceš, aby tě milovali, tak daruj lásku!

sv. Jan Bosco

Jako pole vydá úrodu jen tehdy, když je zkypřeno pluhem nebo motykou, tak i lidské srdce může zrodit ovoce ctností pouze rozedrané pluhem bolesti.

sv. Ignác z Loyoly

Nikdo nemůže popřít toto: čím více pracujeme na vlastním posvěcení, tím jsme schopnější být lepšími k bližním.

sv. František Saleský

Když musíš někomu věnovat pozornost, dělej to s láskou a v dané chvíli bez ponižování toho druhého... Zároveň měj na mysli poznání sebe samého v tom, na co druhé upozorňuješ.

bl. Josemaría Escrivá

Bůh křesťanů je Bohem proměňování. Vhodíte do Jeho klínu svou bolest a On ji vymění za pokoj. Vhodíte tam zoufalství a vidíte, jak místo něho vzchází naděje.

sv. Pio z Pietrelciny

Je třeba pracovat tak, jako bychom neměli nikdy umřít a žít tak, jako bychom měli umřít každý den.

sv. Jan Bosco

Bůh ví, co je pro nás dobré. On ví lépe, co dělá, než my víme, co chceme.

sv. Terezie z Avily

Bůh hledá partnera, s kterým by mohl rozmlouvat, kterému by se mohl svěřit.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Chudý dojde lehčeji do nebe než bohatý. Ctnostný je i v ubohé suknici milý Bohu.

sv. Ignác z Loyoly

Všechno dělejte svorně pod pohledem dobrého Boha! Stačí pomyslet, že On všechno vidí, o všem má přehled!

sv. Jan Maria Vianney

Každá nečistota má svůj pramen v zamilování si věcí pozemských.

sv. Augustin

Někdy se stává, že zlý duch v nás probouzí velké a chvályhodné touhy, abychom se věnovali jim a zanedbávali to, co bychom mohli učinit ke slávě Boží.

sv. Terezie z Avily

Všechny věci jsou stvořeny pro člověka, ale tak, aby mu pomáhaly i dosáhnout základní životní cíl, jehož měřítkem je Bůh. Z toho vyplývá, že člověk má používat věci ne podle toho, zda jsou mu příjemné anebo nepříjemné, či se mu líbí nebo ne, ale podle toho, či mu slouží k dosažení životního cíle.

sv. Ignác z Loyoly

Nad vším učením a stranami, které se šíří a ovlivňují společnost i celé lidstvo, je evangelium, které je hlásáno. Buď ve světě triumfuje evangelium nebo se navrátí krveprolití.

bl. Jan XXIII

. Největší škody: pýcha a sebeláska.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

U těch, kteří jdou z jednoho hříchu smrtelného do druhého, má nepřítel obvykle ve zvyku předkládat jim zdánlivé příjemnosti a rozkoše, aby je udržoval v jejich neřestech a hříších a je rozmnožoval.

sv. Ignác z Loyoly

U nemocných je třeba být veselým.

sv. Terezie z Lisieux

Kdo se v životě pokouší vyhnout se těžkostem a vždycky jen ustupuje, ten nezná opravdové štěstí.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nikdo ať si nemyslí, že mu stačí moudrost bez posvěcení, přemýšlení bez modlitby, bádání bez obdivu, obezřetnost bez nadšení, pilnost bez zbožnosti, vědění bez lásky, nadání bez pokory, horlivost bez Boží milosti a věhlas bez moudrosti z nebes vlité.

sv. Bonaventura

Nikdy neprosme o radu pochybující nebo neosvědčené.

sv. Jan Bosco

Je třeba použít všech prostředků k lepšímu šíření slávy Boží, aby bylo více duší spaseno, aby se aspoň něčím přispělo k rozvoji Církve.

bl. Jiří Matulevič

Velmi často sníme o tom, jak se stát anděly, ale unavuje nás být dobrými muži a ženami.

sv. František Saleský

Proč napomínáš druhého? Protože tě mrzí, že se proti tobě provinil? Jestliže to děláš ze sebelásky, neděláš nic cenného. Děláš-li to však z lásky, jednáš velmi dobře.

sv. Augustin

Kdyby chudí měli vše to, co máme my, nikdy by nenaříkali.

sv. Gabriel od Bolestné Matky Boží

Špatné je, když člověk musí snášet neštěstí, ale horší je, když ho neproměňují k lepšímu.

sv. Řehoř Veliký

Nejvíc se naučíš tím, že budeš učit jiné.

sv. František Saleský

Hněvat se je věcí lidskou a umět hněv ovládat věcí křesťanskou.

sv. Jeroným

Ne všichni se mohou postit, podnikat dlouhé poutě ke chvále Boží, ne všichni mohou dávat bohatou almužnu; ale všichni mohou milovat Boha: stačí jen chtít.

sv. Jan Bosco

Jestliže se nyní nenapravím ze svých chyb a vad, možná, že už nebudu mít ani milost, ani sílu a způsobilost napravit se později.

bl. Alfons Maria Mazurek

Ať jsme kdekoli, všude můžeme a máme usilovat o dokonalý život.

sv. František Saleský

Vzorec svatosti: v = V. Malé v je moje vůle. Velké V je Boží vůle.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Není možné, aby ten, kdo je vděčný, neměl ještě jiné ctnosti. Zrovna tak jako ten, kdo zná ctnosti, aby je nepraktikoval.

sv. Jan Bosco

Cizí chyby ať jsou pro tebe zrcadlem, které ti ukazují, čeho se máš zbavit. Uč se z cizích chyb, jak se jim máš vyhýbat.

sv. Jan Zlatoústý

Nohama kráčejme po zemi, ale srdcem buďme v nebi.

sv. Jan Bosco

Jestliže lidé nemají možnost vyhnout se svobodně tomu, co je špatné, a zvolit si to, co je dobré, pak jsou bez viny, ať dělají cokoliv.

sv. Justýn

Bohu se nelíbíme pro velikost našich skutků, ale pro lásku, se kterou je konáme.

sv. František Saleský

Svatý růženec, to je mocná zbraň. Užívej jej s důvěrou a budeš udiven výsledkem.

bl. Josemaría Escrivá

Květina se nerozhlíží, je li tu někdo, kdo k ní bude chtít přivonět. Ona prostě pomalounku vytváří svou vůni. A kdo po té vůni zatouží, přijde.

sv. František z Assisi

Zlý duch se nejvíc bojí svaté radostnosti.

bl. Uršula Ledochówska>

Naučte se velmi trpělivě snášet jejich křehkosti a pomáhat jim v nich s nadějí, že i když nejsou dobří teď, jednou přece jen budou.

sv. František Xaverský

Věc velmi těžká se stane snadnou, když ji konáš s ochotou.

sv. Bernard

…obyčejně se odpor projevoval vždycky tam, kde se brzy nato mělo projevit velké vítězství Božího království.

sv. Ignác z Loyoly

Místa, která byla jednou Bohu zasvěcená, jsou stále živá.

sv. Kateřina Emmerichová

Zde je recept pro tvou cestu jako křesťana: modlitba, pokání, poctivá práce a plnění si povinností s láskou.

bl. Josemaría Escrivá

Copak je toho Bůh vinen, že jsme nešťastní? Sami jsme vinni, protože hledáme štěstí tam, kde nás Ježíš učí, že štěstí není.

bl. Uršula Ledochówska

Rosteme, když nám Bůh žehná a rosteme, když Boha chválíme. Obojí je pro nás dobré. První je, že nám Bůh žehná. A protože nám žehná, můžeme Ho chválit. Shůry přichází déšť a země vydává plod.

sv. Augustin

V každém člověku – i v tom nejhorším – je místo přístupné dobru. Nejdůležitější povinností vychovatele je hledat a využít toto místo.

sv. Jan Bosco

I jedna duše je veliká diecéze pro biskupa.

sv. František Saleský

Milovat Boha a nemít v úctě kněze – to se vylučuje.

bl. Josemaría Escrivá

Kdo dělá všechno, co je dovoleno, není už daleko od nedovoleného.

sv. Augustin

Člověk pokorný a usebraný se nebude vyvyšovat nad druhé, nebude se hněvat, nebude nenávidět bližního ani se nepoddá žádné jiné náruživosti.

sv. Jan Zlatoústý

Duše, která se stále více přibližuje ke mně, se stává stále čistější.

sv. Kateřina Sienská

Na prvním místě je posvěcení duše a všechno ostatní je až druhořadé.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Na dobré nebo špatné výchově mládeže záleží dobrá nebo špatná budoucnost společnosti.

sv. Jan Bosco

Já dobře vím a ví to každá moje sestra, že to, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.

Matka Tereza

Neodvrhuj od sebe Boha ve svém mládí, aby tě On od sebe neodvrhl ve tvém stáří.

sv. Albert Veliký

Dřív jsem si myslela, že musím lidi obracet, ale dnes už vím, že musím lidi milovat a Bůh si je obrátí sám.

Matka Tereza

Kdo slouží Spasiteli, není nevolníkem, ale vládcem.

sv. Kateřina Sienská

…také proto nedokazuji, co říkám, protože chci poučovat pokorného, a ne se hádat s pyšnými.

sv. Vincenc Ferrerský

Kdo je Božím obrazem v lásce, tomu se ve zřítelnici oka odráží Bůh. Láska je zřítelnicí oka Božího. Bez lásky se není možné líbit Bohu.

sv. Pio z Pietrelciny

Je třeba mít lásku v srdci a trpělivě pracovat.

sv. Jan Bosco

Kdo se vzdálil od Církve, opustil dům i vlast a vydal se napospas v daleké zemi.

sv. Ambrož

Láska nezná hranic.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Člověče, žij tak, aby ses nemusel stydět žít, a aby ses nebál smrti.

sv. Ignác z Loyoly

Člověk se narodil do práce, ale jen pro toho, kdo pracuje s láskou a pílí, je tato těžkost lehká.

sv. Jan Bosco

Láska a trpělivost ať tě provází, když rozkazuješ, i když napomínáš.

sv. Jan Bosco

Pravdivá láska otevírá náruč a zavírá oči.

sv. Vincenc z Pauly

Géniem nemůže být každý, ale cesta ke svatosti je otevřená všem. Génius může přinést lidstvu užitek, ale často i způsobit škodu. Světec kráčí světem podle Ježíšova příkladu a koná vždy dobro. Kam přijde, tam rozsévá pravdu a štěstí.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Vyhýbej se vždy naříkání, kritice a stěžování si. Za každou cenu se vyhýbej tomu, co může vnést neshodu mezi bratry.

bl. Josemaría Escrivá

Druhým odpusť všechno, sobě nic.

sv. Jan Bosco

Konflikty a války vznikají proto, že se někteří snaží si přivlastnit to, co patří všem.

sv. Jan Zlatoústý

Miluj dobré lidi, protože milují Krista. Miluj rovněž ty, kteří Ho nemilují, protože to je jejich neštěstí. A zvláště proto, že On miluje jedny i druhé.

bl. Josemaría Escrivá

Dělejme, co můžeme, Bůh udělá, co nemůžeme my.

sv. Jan Bosco

Ten, který tě stvořil, také ví, co s tebou učinit.

sv. Augustin

...nezískáte-li ctnosti a necvičíte-li se v nich, zůstanete stále trpaslíky. A kéž se líbí Bohu, abyste jenom rostli, neboť na této cestě, jak víte sami, kdo neroste, zakrňuje. Považuji totiž za nemožné, aby se láska spokojila stále s týmž stavem, máte-li jí aspoň trochu.

sv. Terezie z Avily

Když pocítíš žádostivost bídného těla, které občas naléhavě útočí, polib kříž, líbej ho mnohokrát! S pevnou vůlí dokonce i tehdy, když se zdá, že to konáš bez lásky.

bl. Josemaría Escrivá

Nepatří ukazovat znechucenost, když se objeví různé názory.

bl. Arnold Janssen

Musíme být velmi stálí ve vykonávání našich dvou milých ctností: laskavosti vůči bližnímu a především milé pokory vůči Bohu.

sv. František Saleský

Nestarej se o to, aby ses pomstil, ty, který potřebuješ odpuštění.

sv. Lev Veliký

Strach a skromnost jsou mladšími sourozenci čistoty.

bl. Josemaría Escrivá

Jedním milým pohledem, jedním povzbudivým slovem, které vzbuzuje důvěru, dosáhneme všeho, zvláště to platí pro mládež.

sv. Jan Bosco

Zvol si nyní to, co by sis vybral ve chvíli smrti.

sv. Ignác z Loyoly

Ďábel pokouší jenom tu duši, která chce opustit hřích a tu, která žije ve stavu milosti. Jiné už mu patří a ty nepotřebuje pokoušet.

sv. Jan Maria Vianney

Člověk je nejbohatší tehdy, když je podobný Ježíši Kristu.

sv. František Saleský

Odplácet zlým za zlé, to je msta lidská. Odpouštět a činit dobře nepřátelům, to je msta Božská.

sv. Pavlín z Noly

Dej mi, Pane, takovou lásku, jakou chceš být milovaný.

bl. Josemaría Escrivá

Velikost daru se nepočítá podle toho, kolik kdo dal, nýbrž podle toho, co mu zbylo.

sv. Ambrož

…našemu Pánu jsme zavázáni za tolikeré dary. Vždyť se daleko dříve znavíme my přijímáním Jeho darů, než On tím, že nám je uděluje.

sv. Ignác z Loyoly

Vždy dělej nějakou práci, aby tě satan nezastihl v zahálce.

sv. Jeroným

Bůh neomezuje své dary na ty, kdo jsou s Ním svátostně spojeni.

sv. Tomáš Akvinský

Prvním štěstím dítěte je vědomí, že je milované.

sv. Jan Bosco

Člověka bloudícího nesuď a nekárej tvrdě, ale laskavě. Kdybys chtěl zachránit člověka zabořeného do bahna, pak bys ho jistě nepotápěl hlouběji, ale pozvedl.

sv. Antonín z Padovy

Při posledním soudu k nám jednou mnozí přistoupí s výčitkou: „Kdybyste na naše urážky odpověděli dobrotou a laskavostí, nemuseli jsme dnes být zavrženi. “

sv. Jan Maria Vianney

Věř pevně svatému Josefovi, který je velmi dobrý a velmi mocný. Modli se tak, jak ti to půjde.

sv. Leopold Mandič

Bez pomoci Ducha Svatého nikdo, ani jeden člověk, není schopen udělat nic dobrého.

sv. František z Assisi

Pro co se nyní nerozhodneš, to nikdy nedokážeš.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pýcha je počátkem všeho zlého.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Bůh by nikdy nedopustil zlo, kdyby nebyl natolik všemohoucí, aby z něho nevydobyl dobro.

sv. Augustin

Je zvláštní, že nic z toho, co se děje, mě nemůže znepokojit, natolik mám v sobě zakořeněnou jistotu, že všechno dobře dopadne.

sv. Terezie z Avily

Čas víry je podobný s časem zasévání; není třeba ztrácet ducha a není potřeba se zneklidňovat – až do konce. Buď vytrvalý až do chvíle, kdy budeš moci sklidit, co jsi zasel.

sv. Augustin

Jakmile začneme vkládat svou důvěru v lidské prostředky, mohou nám chybět prostředky Božské.

sv. Terezie z Avily

Lenoši pocítí velké výčitky svědomí na konci časů.

sv. Jan Bosco

Nemáme mnohokrát příležitost cvičit se ve statečnosti, velkodušnosti či štědrosti, ale mírnost, zdrženlivost, poctivost a pokora mají poznamenat všechny skutky našeho života. Cukr chutná lépe než sůl, ale sůl potřebujeme častěji. Proto musíme mít po ruce i tyto ctnosti, protože je potřebujeme prakticky neustále.

sv. František Saleský

Vidíte dobře, co se děje? Nuže, všechno je k našemu největšímu dobru!

sv. Terezie z Avily

Láska si vždy najde důvod pochválit.

sv. Jan Bosco

Člověk by měl Boha prosit tak, jako kdyby všechno záleželo na Bohu. A měl by pracovat a starat se tak, jako kdyby všechno záleželo na jeho práci.

sv. Ignác z Loyoly

Jedné nespokojené řeholnice se bojím více, než legie ďáblů.

sv. Terezie z Avily

Nic se neděje, co Všemohoucí nechce, aby se dálo, buď tím, že toto dění dopustí, nebo že tak učiní sám. Připustit, aby se něco událo, je rovněž součástí Božího úradku.

sv. Augustin

Ďábel se často proměňuje v anděla světla a pod záminkou lepšího vede k opuštění dobrého.

sv. Filip Neri

Nečistá láska může zahubit duši tím, že v ní probouzí tisíce náklonností k věcem pozemským, přivazuje ji k dobrům dočasným, které ji táhnou do záhuby a sráží na dno propasti.

sv. Augustin

Kdo si chce být sám vůdcem, už nepotřebuje démona pokušitele, neboť se stal sám sobě démonem.

sv. Jan Klimak

Ďábel získá jen dobrovolné otroky. Nedostane nikoho pod jho svého otroctví, leda toho, kdo se mu dříve zaprodal za peníze hříchu.

sv. Ambrož

Ve chvíli zkoušky se obracej ke svému andělu strážnému: on tě chrání před démonem a dá ti svatou inspiraci.

bl. Josemaría Escrivá

Ďábel neútočí přímo, leda na ty, které vidí, jak se lehce vzdávají, anebo když Pán dopustí, aby jejich útoky a pronásledování dodalo jeho služebníkům větší odolnost.

sv. Terezie z Avily

Nikdy o nikom nemluvte špatně. Nejlepší je vždy říkat dobré o všech a jestliže nemůžete mluvit dobře, raději mlčte.

sv. Jan Bosco

Když nevíme, o co máme prosit Pána Ježíše, prosme o Jeho Ducha, neboť ten je životem naší duše.

sv. František Saleský

Celý život není ničím jiným, než pomalu postupující smrt, která v každém dni, s každou chvílí směřuje ke svému závěru, ke svému zničení; život duše se naopak díky milosti Ducha Svatého v každé chvíli omlazuje, roste a upevňuje se.

bl. Alfons Maria Mazurek

Spravedlivý se snaží s pomocí světa pro sebe získat Boha a špatní obráceně – chtějí s pomocí Boha pro sebe získat svět.

sv. Augustin

Pokrok duše nespočívá v tom, aby hodně přemýšlela, ale hodně milovala.

sv. Terezie z Avily

Mám strach ze dne, kdy bych nemohla jít ke svatému přijímání. Ten chléb silných mi dává sílu pouštět se do díla. Mám pak odvahu vykonat všechno, co Pán ode mne žádá. Odvaha a síla. Odvaha a síla, kterou mám, není moje, nýbrž Toho, který přebývá ve mně skrze eucharistii. Můj Ježíši, někdy bych už neměla sílu jít dál po cestě, kterou jsi mi ukázal, kdyby nebylo milosti eucharistie.

sv. Faustyna Kowalská

Století rostou a upadají podle toho, jak se uctívá svátost oltářní.

sv. Petr Julián Eymard

Dej nadpřirozenou pohnutku svému pracovnímu úsilí a tím posvětíš svou práci.

bl. Josemaría Escrivá

Milovat znamená hledat štěstí toho druhého.

sv. Jan Bosco

Jako rez ničí železo, tak kazí lenivost člověka.

sv. Ignác z Loyoly

Pošetilostí je toužit po mučednictví a přitom nesnášet křesťansky těžkosti všedního života.

sv. František Saleský

Svátost oltářní je zdrojem veškerého požehnání a milosti.

sv. Jan Bosco

Vyhýbej se špatné četbě. Kdybys narazil dokonce na věci lhostejné nebo zarážející, okamžitě přeruš čtení.

sv. Jan Bosco

Několikrát se během dne sám sebe zeptej: „Zdalipak v této chvíli dělám to, co dělat mám?“

bl. Josemaría Escrivá

Bůh udržuje zlého na zemi, aby se napravil nebo proto, aby kvůli němu upevnil ctnostného.

sv. Augustin

Bůh je víc dobrý než ďábel zlý. To On mě chrání.

sv. Jan Maria Vianney

Evangelizace znamená nosit Ježíše ve svém srdci a odevzdávat přítomnost Ježíše někomu dalšímu.

Matka Tereza

Mnoho lidí se v těchto místech nestává křesťany jen proto, že není nikoho, kdo by z nich křesťany udělal.

sv. František Xaverský

Chcete vzít své peníze ne do hrobu, ne do věčného pekla, ale do věčného ráje? Dávejte almužny chudým, zvláště když jde o pomoc ve prospěch zdraví jejich duší.

sv. Jan Bosco

Kdo se na svého bratra rozzlobí, zabil ho ve svém srdci. Kdo považuje svého bratra za blbce, zabil ho dvakrát.

sv. František z Assisi

Žádné štěstí světa nedá takový pokoj, takovou radost, jako vědomí toho, že nás má Ježíš rád.

bl. Uršula Ledochówska

Hrdinství bývá nakažlivé jako hřích a více než hřích.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Když nás vinou naší nedokonalosti a slabosti přepadne hněvivost, je lépe ji zahnat hned než s ní smlouvat, protože i když se jí dopřeje málo času, opanuje pole.

sv. František Saleský

Nic srdce nenaplňuje víc než přející mysl vůči druhému.

sv. Terezie z Lisieux

Ani nad největším hříšníkem se nesmí zoufat, pokud žije na zemi.

sv. Augustin

Když chce člověk poznat, čím je, ať pohlédne na trouchnivějící suché kosti.

sv. Jan Zlatoústý

Lepší je mluvit s Bohem o hříšníkovi než s hříšníkem o Bohu.

sv. Klement Maria Hofbauer

Hřích zatemňuje ducha a zavírá oči i srdce.

sv. Jan Maria Vianney

Za hřích se ti nepřičítá, že něco nezaviněně neznáš, ale to, že zanedbáváš poznávat, co neznáš.

sv. Augustin

Při zpovědi nedostáváš pouze rozhřešení od lehkých hříchů, které vyznáš, ale kromě toho také mnoho síly, aby ses jim v budoucnosti vyhnula.

sv. František Saleský

Když se rozhoduješ pro hřích, pohlédni na kříž a poslyš, jak se tě Pán Ježíš ptá: „Ty se chceš připojit k mým nepřátelům?“

sv. Jan Maria Vianney

Jestliže toužíš vidět Boha, už věříš.

sv. Augustin

Vždy oslavujme Boha – v radosti i v utrpení. Buďme si jistí, že On nás jako dobrý Otec nebude zkoušet nad naše síly.

sv. Jan Bosco

V hodině smrti nám řekne dobrý Bůh: „Proč jsi mě urážel, když jsem tě tolik miloval?“ Ach, kdo může pochopit ono bláznovství, urážet drahého Boha, který nám činil a činí jen to nejlepší a poslouchat ďábla, který stále hledá, jak by nám mohl uškodit a uvrhnout nás do záhuby?!

sv. Jan Maria Vianney

Svatost není žádné luxusní zboží, ale prostá povinnost.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Bůh stvořil chudého, aby získal nebe pokořením a trpělivostí; stvořil také bohatého, aby se spasil láskou a almužnou.

sv. Jan Bosco

Jestliže dá člověk souhlas k činům špatných lidí, spolupracuje se zlem.

sv. Augustin

Jak je to smutné, když je duše ve stavu hříchu! Může v tomto stavu zemřít a v každém případě nic z toho, co dělá, není záslužné před Bohem.

sv. Jan Maria Vianney

Až v nebi uvidíme, kolik dlužíme chudým, že nám pomohli lépe milovat Pána Boha.

Matka Tereza

Pokušení nemají vůči nám nikdy takovou sílu, jako když zůstaneme v nečinnosti.

sv. František Saleský

Buď veselý, konej dobro a nedej na řeči druhých.

sv. Jan Bosco

Ne chudí potřebují nás, ale my potřebujeme chudé. Abychom se naučili rozdělit se s nimi, abychom se naučili Krista milovat právě v těch nejchudších z chudých.

Matka Tereza

Chceme li prožívat správně chudobu, musíme ji mít nejdříve v srdci.

sv. Jan Bosco

Boha urážíme natolik, nakolik konáme proti vlastnímu dobru.

sv. Tomáš Akvinský

Věcmi světa se má pohrdat, ne pokud jde o jejich užívání, ale pokud přivádějí mnoho lidí do zkázy. Kdo nese těžké břemeno, neběží pohodlně, ale kdo je volný, běží rychleji a bezpečněji. Je zapotřebí, abychom byli svobodní od pozemského majetku, který je těžkým zavazadlem a bojovali s ďáblem nazí, neboť i on je nahý. Dbej, abys neměl nic, co by tě mohlo zdržovat. Kdo se chystá běžet k vlasti, musí ze sebe shodit všechno, co by mu mohlo zpomalovat běh. Musí se odhodlat k duchovní chudobě. Kdo chce žít zbožně, ať pamatuje, že příroda pečlivě vynahrazuje hojnost bohatství. Život je krátký a nepotřebujeme si brát na cestu příliš mnoho věcí.

sv. Bernard

Čím více náležíme Kristu, tím snadněji se můžeme obracet na Otce.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Když se ti tvé bolesti zdají velké, povznes se duchem vzhůru a zmenší se. Vždyť hory se zdají malými tomu, kdo na ně hledí z výšin.

sv. František Saleský

Někteří vidí dokonalost v přísnosti životosprávy, jiní v modlitbě, jiní v rozdávání almužen, ale ti se mýlí. Dokonalost spočívá v tom, že milujeme Boha z celého srdce.

sv. František Saleský

Buď pevně přesvědčena o tom, že čím je duše milejší Bohu, tím více musí být zkoušena. Proto: odvahu a stále vpřed.

sv. Pio z Pietrelciny

Raději se budu mýlit s Církví, než mít pravdu sám.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Skromná ctnost, kterou člověk vytrvale pěstuje, je mi milejší než ctnost výjimečná. Držme se jednoduchých věcí, ale potom v nich také vytrvejme.

sv. Jan Bosco

Doma se chovejte laskavě jak ve vztahu k příbuzným, tak i k podřízeným – často ti, kteří se navenek jeví jako andělé, jsou doma shledáni jako ďáblové.

sv. František Saleský

Každou chvíli buď lepším.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nikdo není zbytečnější než křesťan, který se nestará o spásu druhých… když kvas neprokvasí těsto, je možné ho nazvat kvasem? Nehovoř: „Já nejsem schopný pohnout druhým “ Pokud jsi křesťan, není možné, aby se okolo tebe něco nedělo. Zde jde o podstatu křesťanství. Tvrdit, že křesťan nemůže být užitečný druhému, je stejné, jako upírat slunci schopnost osvětlovat.

sv. Jan Zlatoústý

Bázeň před křížem je náš největší kříž.

sv. Jan Maria Vianney

Když musíš přikazovat, nepokořuj druhé: postupuj delikátně, povzbuzuj inteligenci a vůli toho, kdo je ti podřízen.

bl. Josemaría Escrivá

Uprostřed největších těžkostí a protivenství neztrácím vnitřní klid ani vyrovnanost navenek, a to protivníky znechucuje. Trpělivost v protivenství dává duši sílu.

sv. Faustyna Kowalská

Láska má dvě paže. Jednou objímá Boha, druhou objímá bližního.

sv. Bernard

Nechovej v srdci špatné pocity a nepřej nikomu zlo. Bližní je totiž buď dobrý nebo zlý. Jestli je dobrý a já ho nenávidím, pak jsem zlý já. Jestli je zlý, pak se buď napraví, umře zbožně a půjde do nebe, anebo se nenapraví, zůstane zlý a půjde do pekla.

sv. Tomáš More

Jedna osoba s opravdu vřelou láskou k Bohu je užitečnější než množství vlažných duší.

sv. Terezie z Avily

Kdo nevztahuje své ruce k chudým, aby jim podal dar, ten je zbytečně pozvedá k Bohu, aby přijal odpuštění svých hříchů.

sv. Bernardin Sienský

Vůči sobě chci postupovat jako soudce, vůči jiným jako svatá matka.

sv. Vincenc Pallotti

Láska se prosazuje vítězstvím nad vášněmi.

sv. František Saleský

Ať je tvá řeč vždy prosycená laskavostí.

sv. Jan Bosco

Ti, kteří mají velkou lásku k Bohu, nechlubí se s ní, naopak: obávají se, že nemají žádnou.

sv. Vincenc z Pauly

Kde není lásky, zasejte lásku a sklidíte lásku. Tuto zásadu shrnula Matka Terezie mužně do tří slov: „Láska sklízí lásku“, amor saca amor.

sv. Terezie z Avily

Buďte jako jasný paprsek slunce, který má pro každé stvoření teplo a světlo.

bl. Uršula Ledochówska

Nejlepším projevem ducha oběti je vytrvalost v započaté práci: a to jak tehdy, když je dílo příjemné, tak i tehdy, když je vyčerpávající.

bl. Josemaría Escrivá

Uvěř a pochopíš.

sv. Augustin

Nerozlučnými druhy chudoby jsou pohrdání a bolest.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nejde totiž o to, co děláme, ale jak to děláme, s jakým úmyslem a s jakou láskou.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

U apoštola je nejdůležitější láska. Láska ne proto, že je bližní sympatický, prospěšný, bohatý, vlivný a třeba jen vděčný. To jsou příliš nízké důvody… Pravá láska se povznáší nad stvoření a tone v Bohu. V Něm, pro Něho a skrze Něho miluje všechny: dobré i zlé, přátele i nepřátele. Ke všem vztahuje milující dlaň, za všechny se modlí, za všechny trpí, všem přeje dobro, touží po štěstí pro všechny, neboť tak chce Bůh! Kdo právě z takovéto lásky koná vše, co jen je v jeho silách, aby Bohu skrze Neposkvrněnou získal, osvobodil z okovů zla a obšťastnil co nejvíce duší, ten bude slavit vítězství.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Žádné duchovní dílo se nerodí bez velkých bolestí.

sv. Edita Steinová

Lépe je snášet zlé, než být sám zlým.

sv. Augustin

Jsem přesvědčen, že bez náboženství je těžké udělat z mládeže něco dobrého.

sv. Jan Bosco

Co se dělá z lásky, je darem samému Bohu. Není to nesmírné štěstí, dát Mu, co Mu patří a co jsme obdrželi z jeho dobroty?

sv. František Saleský

Práce vykonaná polovičatě je jen karikaturou celopalné oběti, jež od tebe čeká Bůh.

bl. Josemaría Escrivá

Jestliže chceš, aby tě Bůh vyslyšel, vyslechni nejprve ty Boha. Jestliže chceš, aby učinil to, o co prosíš, učiň nejprve to, co On žádá od tebe.

sv. Jan Zlatoústý

Nestačí vykonávat to, co od nás Bůh požaduje, když to nechceme dělat z lásky k Němu.

sv. František Saleský

Krásná kázání i práce bez modlitby žádné ovoce nepřinesou.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Není možné překonat zlo zlem, jedině dobrem. Tomu, kdo učinil zlo, odplať dobrem – tak překonáš zlo, které ti provedl.

sv. Augustin

Bůh sice žádá milovat Ho z celého srdce, z celé duše a vší mysli, ale nežádá, aby to srdce a duše cítily.

sv. František Saleský

Nikdy jsem neslyšel o tom, že by se nějaký bludař obrátil silou přemlouvání nebo jasného důkazu, ale zato jsem slyšel, že se obrátil díky dobrotě. Je pravdou, že tato ctnost je silná v dobývání lidí pro Boha.

sv. Vincenc z Pauly

Zlý člověk – i kdyby byl králem – je otrokem tolika pánů, kolik má neřestí.

sv. Augustin

Láska může i nepřekonatelné těžkosti přeměnit na dobrovolné přijímání utrpení a obětavost.

sv. František Saleský

Ruce k činu, srdce pro Boha.

sv. Zita

Nečistým myšlenkám se okamžitě postav na odpor! Přes den se chop nějaké práce, v noci se však nepřestávej modlit, dokud neusneš.

sv. Jan Bosco

Milosrdné lásce musíme dát přednost před každým bohatstvím světa. Je nekonečně vzácnější než náš život, neboť přinutila Syna Božího, aby žil chudobně a zemřel na kříži.

sv. František Saleský

Kdybychom byli opravdovými křesťany, nebylo by žádných pohanů.

sv. Jan Zlatoústý

Měj na zřeteli dobrý úmysl ve všem, co děláš. O velké poklady přijdou ti lidé, kteří pracují bez dobrého úmyslu.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

K proměně tvrdého srdce nejednou stačí mírné laskavé slovo.

sv. Ignác z Loyoly

Nestačí mít lásku v srdci a na rtech. Musí se projevit činy. Až tehdy je dokonalá, když v srdcích těch, které milujeme, vzbuzuje lásku.

sv. František Saleský

V rozhovoru nezapomeň na to, že každé tvoje slovo, každý posudek může být zopakován veřejně. Pamatuj na to zvláště tehdy, když se snažíš povzbudit lidi sklíčené.

bl. Jiří Matulevič

Dobrotivý, upřímný a srdečný úsměv musí vždy kvést na mých ústech; neztrácím hlavu při myšlence na to, co se vše může stát, ani neklesám na duchu kvůli hořkostem života.

bl. Jan XXIII.

Žárlivost je sice docela zřejmě známkou velikosti a mohutnosti přátelství, ale nikoli jeho dobroty, čistoty a dokonalosti. Dokonalé přátelství totiž předpokládá být si jistý ctností milované bytosti, žárlivost však předpokládá nejistotu.

sv. František Saleský

Mnozí slouží Bohu svými činy, ale nedokonalý či zlý úmysl, který při tom mají, ničí všechen jejich lesk. Pokud se však úmysl dokonale napraví, i skutek se rychle posvětí. A i kdyby skutek scházel, dobrý úmysl se započítá stejně.

sv. Brigita ŠvédskáSVATÍ MAJÍ LÁSKU K BOHU,

NAPODOBIT JE V TOM MOHU.

Sdílet

Související články:
Nová kniha: Ti naši v nebi - Svatí a blahoslavení se vztahem k naší zemi 1 (02.04.2024)
Jan Sarkander - sbírka básní (06.01.2024)
Život s církví - sbírka básní (02.01.2024)
Požehnané Velikonoce - sbírka básní (28.12.2023)
Historie Fryšavy (21.12.2023)
Naše paní Zdislava - sbírka básní (14.12.2023)
Ladislav Simajchl: Patnáct pravidel pro lektory (12.12.2023)
Ozvěny lidových pověstí (09.12.2023)
Jiří Mikulášek: Sejdeme se v nebi (kniha on-line) (29.12.2022)
Matka Ustavičné Pomocii a modlitby ukrajinsky (23.09.2022)
Kniha: Petr Piťha "Slyšte slovo a zpívejte píseň" (tištěná i on-line) (30.03.2022)
Nová kniha tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.: Slyšte slovo a zpívejte píseň (26.03.2022)
Příběhy moudrosti od Jitky Krausové k poslechu na TV-MIS (22.01.2022)
Kniha k poctě zdravotníků - darujte ve svém okolí (03.01.2022)
Tři nové brožurky pro děti požehnány (21.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Pojď si hrát - Potopa světa a Babylonská věž (19.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Kluk jak buk 1. a 2. díl (17.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Skřítek Kostelníček (15.11.2021)
Nabídka: objednejte si Kmotrovský list (08.11.2021)
MUDr. Jitka Dominika Krausová, OV: Eskulapova hůl, lampa a kříž (09.08.2021)
Žehnání nové knihy citátů papeže Františka (16.05.2021)
On-line objednávky knih tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. (01.03.2021)
Nová kniha z A.M.I.M.S.M požehnána (23.02.2021)
5. až 8. března 2021 navštíví papež František Irák (14.02.2021)
Nabídka: přijeďte si pro knihy na faru do Vranova (18.01.2021)
10 nejžádanějších brožurek z produkce A.M.I.M.S. (09.01.2021)
Tip na vánoční dárek (24.11.2020)
Anka Kolesárová: jak se Vám líbí? (21.11.2020)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Anka Kolesárová aneb pravý vzor (11.11.2020)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Řekli svatí a to platí! 3. díl (09.09.2020)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Pojď si hrát - svatý Václav (27.12.2019)
Jitka Krausová: Příběhy moudrosti (Pomoc na cestě k sebepoznání a růstu) - kniha, e-kniha (29.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Jeníkov aneb prožito (11.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Anna Balintová - Desatero Božích přikázání pro děti (08.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Pět křížových cest (04.11.2019)
Marie Restituta (03.11.2019)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Nová kniha - Josef Janšta: Prázdniny bez tabletu (11.10.2019)
Jitka Krausová: Manželství - cesta ke svatosti (Svatí manželé 20. století) - kniha, e-kniha (14.06.2019)
Jozef Luscoň: Do akce jde Titus! (kniha, e-kniha) (14.06.2019)
Kniha P. Marek Dunda, P. Pavel Zahradníček (editoři sborníku): Dotyky nebe a země (22.12.2018)
Hlasujte v anketě Kniha čtenářů Katolického týdeníku pro knihy A.M.I.M.S. (31.10.2018)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. omalovánky od ATER: Šebestián Kubínek (31.10.2018)
Brožurka: Hesla pro skvělý život (20.10.2018)
Josef Janšta: Eliška a Víťa (16.09.2018)
Nová brožurka tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.: Eliška a Víťa (16.08.2018)
Objednejte si jedinečnou knihu (30.03.2018)
Jak používat knihu Krokodýl (04.03.2018)
Víte, že brožurky Tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. jsou i v Brně? (07.12.2017)
Kniha "Dějiny, jak je možná neznáte" na 2. místě v anketě Katolického týdeníku! (04.12.2017)
Kázání svatého Jana Zlatoústého na Janovo evangelim (kázání 62.-75., Jan 11-14) (03.12.2016)
P. Pavel Zahradníček: Dějiny, jak je možná neznáte (kniha, e-kniha) (08.11.2016)
Kázání svatého Jana Zlatoústého na Janovo evangelium (kázání 1.-15., Jan 1,1-18) (04.10.2016)
Duhový den v Břežanech (27.06.2016)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: komisní nabídka brožurek na Noc kostelů (15.05.2016)
V anketě Katolického týdeníku Kniha roku 2015 vyhrála brožurka Cena, kterou zaplatíš (05.12.2015)
Jaroslav V. Polc: Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti (kniha k objednání i stažení) (17.11.2015)
Nová kniha tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. - Joseph Fadelle: Cena, kterou zaplatíš (13.10.2015)
A.M.I.M.S. - Svatý Antonínek a farnost Kunovice (14.08.2015)
Zahradní slavnost v Břežanech (04.05.2015)
Mozaika duchovní moudrosti (30.03.2015)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
A já jsem s vámi i za železnou oponou
(12.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
Vyřiďte sijónské dceři
(11.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
Rodiče a školáci
(06.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
Květy Nejsvětější Svátosti
(03.10.2014)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. představuje brožurku:
A nezapomeň na modlitbu
(01.10.2014)
Mozaika duchovní moudrosti (30.08.2014)
Svatý Alfons Maria de Liguori: Návod na dobrý život (08.04.2013)
Odhalení kamene požehnaného
pro Dům Maxmiliánum
(25.01.2012)
Hlasujte pro knihu z A.M.I.M.S. (FATYM) (02.11.2011)
P. Marin Sedloň OMI: Doprovázení. Krátké reflexe k duchovnímu vedení (23.01.2011)
Biblický rozjímavý růženec (10.01.2011)
Kateřina Baková OP Autobiografie III. část (05.01.2010)
Kateřina Baková OP: Autobiografie I. část (03.12.2009)
Pozor změna - hlasovat je možno až do 16. 11.2009 (12.11.2009)
Základní kámen pro Maxmiliánum byl požehnán Svatým Otcem (18.10.2009)
Kompletování brožurek (06.08.2009)
Kateřina Baková OP Autobiografie II. část (25.06.2009)
Seznam knih A.M.I.M.S. k objednání (uspořádání dle témat) (17.02.2009)
Seznam knih A.M.I.M.S. k objednání (uspořádání dle autorů) (11.01.2009)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 06. 09. 2011 | 65015 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace