Zajímavé...

Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová

hrob Anky, foto z spolcs.cz Teprve po zhroucení totalitních režimů koncem 20. století se začalo veřejně mluvit i o mnoha zločinech sovětských vojáků na civilním obyvatelstvu během druhé světové války. Jeden takový brutální čin se odehrál na východním Slovensku, kde sovětský voják bezdůvodně zastřelil mladou šestnáctiletou dívku, protože bránila svou čistotu.

Druhá světová válka byla nejstrašnějším válečným požárem v celých dějinách lidstva. Rozpoutal jí totalitní režim německého nacismu, podporovaný několika spojenci ve světě. Největší zásluhu na jeho porážce a ukončení válečného požáru měl bezesporu jiný totalitní režim, reprezentovaný tehdejším Sovětským svazem. Jeho vítězství však neblaze poznačilo politický vývoj zemí, které se dostaly pod mocenský vliv Moskvy.

Na dlouhá desetiletí v nich zavládly totalitní režimy podobné tomu, který ovládal Sovětský svaz. Ideologie ateistického komunismu v těchto státech pronikla nejen do politiky, ale také do vědy, umění, kultury, jedním slovem do všech sfér života národů těchto zemí. Způsobila dokonce přepisování historie, zejména historických událostí ve 20. století, včetně druhé světové války.

Jinak hodnotili druhou světovou válku historici v demokratických zemích Západu, jinak historici totalitních států, od kterých se vyžadovalo černobílé vidění válečných událostí. Byli jsme svědky idealizování Sovětského svazu a jeho Rudé armády při osvobozování Evropy zpod nacistického jha a zatracování německého národa en bloc. Sovětští vojáci byli vykreslování v superlativech, Němci v těch nejtemnějších barvách.

Teprve po zhroucení totalitních režimů v těchto krajinách koncem 20. století se začalo veřejně mluvit i o mnoha zločinech sovětských vojáků na civilním obyvatelstvu během druhé světové války. Jeden takový brutální čin se odehrál také na východním Slovensku, kde sovětský voják bezdůvodně zastřelil mladou šestnáctiletou dívku, protože bránila svou čistotu a volila raději smrt, než hřích. Tato dívka se jmenovala Anna Kolesárová a jí je věnován tento článek.

Narodila se 14. července 1928 ve Vysoké nad Uhom na východním Slovensku jako dcera římsko-katolických rodičů Jána Kolesára, zvaného Hruška, a jeho manželky Anny, rozené Kušnírové. Svátost křtu přijala Anna druhého dne, 15. července 1928. Měla pouhých 10 let, když zemřela její matka. Po matčině smrti Anna převzala její povinnosti a starala se o domácnost, ve které žil její otec a starší bratr Michal. Nebylo jí umožněno ani dokončit základní vzdělání. Nicméně, Anna vynikala svým náboženským založením a příkladným mravním životem, takže ve věku 16 let, v době její násilné smrti, byla silnou a zralou osobností. Podle svědectví rodáků pravidelně navštěvovala bohoslužby v kostele a přistupovala ke svátostem. Účastnila se také pobožností a modliteb růžence. Když se koncem druhé světové války přiblížila fronta, lidé v obci se schovávali po sklepech. Ve velkém sklepě pod kuchyní domu Kolesárových našel úkryt nejen Ján Kolesár se svou rodinou, ale i sousedé. V té době si Anna oblékala černé šaty po matce, aby působila dojmem starší ženy, a tak si uchránila svou čistotu. To také dokazuje její bezúhonnost.

Když sovětská armáda dorazila do vesnice, jeden opilý sovětský voják při prohlídce domu nahlédl do úkrytu. Ján Kolesár se snažil předejít případným problémům a tak řekl své dceři: „Haňka, daj mu niečo zajesť, iste je hladný.

Anna jako poslušná dcera poslechla svého otce a vyšla nahoru do kuchyně, aby dala vojákovi něco k jídlu. Po chvíli však rudoarmějec začal Annu obtěžovat. Vyhrožoval jí, že pokud se mu neoddá, zastřelí ji. Ona kategoricky odmítla a zděšeně se mu vytrhla z rukou. Utekla zpátky do sklepa, ale voják ji následoval a s namířeným automatem řekl: „Rozluč se s otcem!

Poslední slova dívky byla: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“ Vzápětí voják svou hrozbu uskutečnil. Zazněly dva výstřely z jeho zbraně a dívka skonala. Psal se 22. listopad roku 1944.

Kvůli válečným poměrům byla zavražděná dívka pohřbena nejprve tajně druhý den v noci bez kněze. Pohřeb se konal až po několika dnech, 29. listopadu. Pohřební obřady vykonal Anton Lukáč, generální vikář užhorodského děkanství a farář v Pavlovcích nad Uhom, jehož filiálkou byla Vysoká nad Uhom. Ten zapsal smrt Anny Kolesárové do matriky zemřelých a v části Poznámky uvedl: : „Hostia sanctae castitatis“ (Oběť svaté čistoty)

Farář Anton Lukáč udělal také zápis do křestní matriky farního úřadu a v části Poznámky napsal: „Zavražděná vojákem z Ruska kvůli čistotě.

Týž duchovní napsal o politováníhodné události také do farní kroniky na farském úřadě v Pavlovcích nad Uhom. Svědectví podepsalo pět svědků. Podle zápisu ve farní kronice byla statečná dívka při tomto odvážném činu posílena eucharistickým Kristem, neboť krátce předtím učinila svatou zpověď a přistoupila ke svatému příjímání. Její vražda nikdy nebyla potrestána.

Politické poměry před rokem 1989 neumožnily veřejně se zabývat procesem blahořečení mučednice. Existují však důvěryhodné záznamy z roku 1957 o tom, že nebohý páter Michal Potocký SJ, rodák z Vysoké nad Uhom, oslovoval svědky Annina života a smrti a získal od nich přímá i nepřímá písemná svědectví, které byly později použity v procesu blahořečení.

Po pádu totality se kauzy ujal tehdejší, dnes už emeritní košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Po něm převzal iniciativu vdp. Mgr. Pavol Hudák, duchovní pro vysokoškolskou mládež, který organizoval první pouť radosti do Vysoké nad Uhom. Ta se konala 1. a 2. května 1999. Od té doby putují ke hrobu zavražděné dívky nejen mladí, ale i starší lidé, aby, osloveni příkladem statečné dívky, bojovali o zachování čistoty svého srdce. Na jejím náhrobním kameni je odkaz: Raději smrt, než hřích. Pro lidi všech generací se stává živým vzorem životní příklad mladé mučednice.

hro Anky Kolesárové, foto z www.spolcs.cz


Uvedené skutečnosti vytvořily předpoklad pro přípravu procesu blahořečení Anny Kolesárové. Dne 14. března 2003 vedení Univerzitního pastoračního centra v Košicích v čele s duchovním správcem vdp. Mgr. Pavlem Hudákem, který v procesu vystupuje jako aktor, jmenovalo za postulátora kauzy blahořečení JCDr. Bartolomeje Gábora PhD. Jmenovaný na základě osobního pověření arcibiskupa Mons. Alojza Tkáče z 24. 10. 2002 (č. 1123/2002) přezkoumal případ a shledal, že vyhovuje požadavkům normy Kongregace pro kauzy svatých. Na základě několika rozhovorů mezi aktorem, designovaným postulátorem a diecézním biskupem, požádal postulátor 29. března 2003 diecézního biskupa o potvrzení, že nemá námitky vůči zastávání jeho úřadu postulátora v kauze. Otec arcibiskup přiznal Nihil obstat pro postulátora dne 25. dubna 2003 pod číslem 290/2003. Jeho plán předložil košický arcibiskup na 47. zasedání KBS ve Spišské Kapitule dne 28. ledna 2004.

Po vyplnění všech potřebných formalit otec arcibiskup poslal prostřednictvím Apoštolské nunciatury dne 20. dubna 2004 žádost o Nihil obstat Kongregaci pro kauzy svatých. Kladná odpověď Kongregace přišla v červenci 2004. Kongregace pro kauzy svatých navrhla vést kauzu jako super virtutibus, tedy tak, že Boží služebnice Anna Kolesárová bude představena jako vzor panny, která věrně a bohabojně vedla svůj křesťanský život a korunovala ho obětí svého života Bohu. Poskytnutá dokumentace totiž nevykazovala formální mučednictví, to znamená, že pohnutkou útočníka nebyla nenávist k víře nebo k nějaké křesťanské ctnosti. Byla to vražda, vykonána opilou osobou. Tento návrh Kongregace pro kauzy svatých byl akceptován a písemný souhlas z Košic byl Kongregaci zaslán dopisem ze dne 13. září 2004. Slavnostní otevření procesu ve fázi zkoumání svatosti se začalo v Košicích dne 2. dubna 2005.

Diecézní fáze procesu blahořečení byla slavnostně ukončena při děkovné mši sv. 14. února 2012 v 18:00 v Katedrále sv. Alžbety v Košicích. Slavnostní mši svatou celebroval současný košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, který přednesl homilii. Na liturgické slavnosti se zúčastnil také pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik, emeritní arcibiskup Alojz Tkáč, členové arcibiskupské kurie, kanovníci metropolitní kapituly, představení kněžského semináře, děkanové, členové tribunálu diecézní fáze procesu, diecézní kněží, diakoné, ctihodné sestry, bohoslovci a velké množství mladých lidí z univerzitních pastoračních center a z arcidiecézního centra mladých. Nakonec byl podepsán deklarační dekret o ukončení procesu blahořečení na diecézní úrovni a materiály procesu byly postoupeny římské Kongregaci pro kauzy svatých.

Nabízí se otázka: Jak tedy dopadne proces blahořečení Anny Kolesárové? Hledání odpovědi není snadné. Rozhodnutí je v Božích rukou. Je ovšem jisté, že životní příběh Anny Kolesárové oslovil již mnoho lidí a motivoval je ke změně svého vlastního života. Svědčí o tom početná osobní svědectví, které byly dokonce sesbírány a publikovány knižně. Velmi rozšířená je modlitba za blahořečení slovenské mučednice, jejíž text je k dispozici na internetu a na mnoha záložkách spolu s krátkou biografií Anny Kolesárové. Stále více lidí všech věkových kategorií se účastní četných poutí do Vysoké nad Uhom. K šíření poselství mučednice čistoty slouží také Domček - Dom Anky Kolesárové - centrum mladých ve Vysoké nad Uhom, kde se konají častá setkání a duchovní obnovy. Centrum je také široce využíváno pro společné aktivity mládeže, jako jsou brigády, modlitby, tvůrčí dílny, sportovní a společenské hry. Je zde stále přítomen kněz se společenstvím svých mladých spolupracovníků, kteří mu pomáhají organizovat mládežnické a rodinné aktivity. Byl vydán informační bulletin o Anně Kolesárové a Pouti radosti I. a II.

Vyšly knižní publikace o mučednici čistoty. Teprve nedávno nakladatelství LÚČ vydalo biografický román Magdalény Rusiňákové s výmluvným názvem Anka Kolesárová.

www.luc.sk, www.domcek.org


Byla také vytvořena choreografie o Ance Kolesárové s názvem Slza radosti, kterou nacvičila mládež z Univerzitního pastoračního centra v Košicích. Slovenská televize prezentovala tuto choreografii a mučednickou smrt Anny Kolesárové v relaci Dobrá zvesť. Bylo odehráno mnoho představení nejen na Slovensku, ale i v zahraničí. Kardinál Jozef Tomko se zmínil o Anně Kolesárové dokonce v Bazilice sv. Pavla v Římě na XV. světovém dni mládeže. Je obtížné podrobně vyjmenovat všechny aktivity, spojené s procesem blahořečení Anny Kolesárové. Pozitivní plody všech těchto aktivit jsou nezpochybnitelné. Budeme mít taky na východním Slovensku blahořečenou mučednici čistoty? To ví pouze Pán. My můžeme jen doufat a modlit se za kladné vyřízení kauzy blahořečení.

Karol Dučák

MODLITBA:

Všemohoucí Bože, tvá služebnice
Anna Kolesárová raději podstoupila smrt,
aby si zachovala čistotu srdce a těla.
Prosíme tě, na její přímluvu vyslyš tuto prosbu .....,
abychom ji mohli uctívat na oltáři jako vzor čistoty
a růstu v hodnotách, které ukazují cestu
k pravé lásce a k důstojnému životu.
O její blahořečení tě prosím
e skrze Krista, našeho Pána. Amen.

**************

Všemohúci Bože, tvoja služobnica
Anna Kolesárová radšej podstúpila smrť,
aby si zachovala čistotu srdca a tela.
Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj túto prosbu .....,
aby sme ju mohli uctievať na oltári ako vzor čistoty
a rastu v hodnotách, ktoré ukazujú cestu
k pravej láske a k dôstojnému životu.
O jej blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Vyslyšené modlitby prosíme ohlásit na adresu: Arcibiskupský úrad, Sekretariát Božej služobnice Anny Kolesárovej, Hlavná 28, 041 83 KošiceAnka Koserárová, foto z spolcs.cz

Sdílet

Já a svatí

Svaté žádné neznám. (Počet hlasů: 10)
(4.15 %)

Svaté znám, ale neuctívám. (Počet hlasů: 8)
(3.32 %)

Mám svého oblíbeného svatého. (Počet hlasů: 34)
(14.11 %)

Mám silnou zkušenost s mocnou přímluvou světců. (Počet hlasů: 189)
(78.42 %)Celkem hlasovalo: 241
Související články:
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 09. 2017 | 10548 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace