Zajímavé...

"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti

Antonietta Meo, volnéé dílo, commons.wikimedia.org Církev s velkou opatrností vede procesy blahořečení dětí, které svou krátkou pozemskou existenci prožily v čistotě a nevinnosti. Kromě svatých neviňátek zabitých rukou krále Heroda, malých vizionářů sv. Františka a Hyacinty z Fatimy nebo sv. Dominika Savia, předkládá věřícím i další svědectví svatosti Ježíšových maličkých.

Ctihodná Antonietta Meo


je známá tím, že svěřila svou nemoc a utrpení do rukou Pána. Pokud ji kanonizují, stane se nejmladší nemučenicí vyhlášenou za svatou.

Antonietta Meo, často přezdívaná Nennolína se narodila 15. prosince 1930 v Římě v Itálii. Když měla tři roky, začala chodit do katolické školy. Bylo to milé a radostné dítě. Když viděla chudého člověka, vždy mu chtěla dát peníze. Byla šikovná a velmi ráda si hrávala.

Když měla Antonietta pouhé čtyři roky, rodiče si všimli, že jí otekla levá noha. Mysleli si, že se zranila, když spadla a že to není nic vážného. Po několika nesprávných diagnózách jim doktoři oznámili, že otok je agresivní forma rakoviny kosti. O rok později jí amputovali nohu.

Antonietta dostala protézu a vrátila se do školy. Večer jí máma předčítala z katechismu. V té době psala i dopisy Ježíši, Marii a svatým. Celkově napsala více než sto dopisy. Položila k sošce malého Ježíška, kterého měla v pokoji, aby si je mohl v noci přečíst. V listech mu psala, že zhřešila, a že se Mu celá odevzdává.

Máma jí navrhla, ať napíše dopis matce představené, která ji ve škole učila, aby mohla jít dříve k prvnímu svatému přijímání. Vyhověli jí a na První svátek vánoční mohla přistoupit k prvnímu přijímání. Přestože měla bolesti a umělou nohu, uctivě klečela se sepjatýma rukama během celé mše. V dopise, který napsala Ježíši před mší Mu řekla, že bez Jeho milosti by nedokázala nic udělat.

Bolesti se tak zhoršovaly, že se už nemohla posadit na posteli. Nádor se jí rozšiřoval do celého těla. Všechny bolesti, které musela přetrpět, obětovala Ježíši. V listě Mu napsala, že Mu obětuje všechna trápení se svou nohou. "Bolest je jako látka. Čím je silnější, tím je vzácnější," řekla Nennolína.

Čtyři dny před svou smrtí trvala na tom, že napíše Ježíšovi list. V něm Ho žádala, ať požehná každého, koho miluje a prosila ho za milost, aby dokázala snášet bolesti. Dopis ukončila slovy: "Tvá sestřička ti posílá množství polibků." Když umírala v noci 3. července 1937, prosila svou matku, ať nepláče. Řekla jí, že Svatá Terezie od Dítěte Ježíše jí oznámila, že nastal její čas. S úsměvem na tváři vydechla naposled. Měla jen šest let, když zemřela.

Papež Benedikt XVI. odsouhlasil 17. prosince 2007 dokument uznávající Antoniettu jako ctihodnou. Její život byl svědectvím svatosti pro děti, které trpí. Papež řekl, že kromě jiných křesťanských ctností nám šla příkladem ve víře a nezoufání si, a proto máme následovat její život.


Ctihodná Mari Carmen Gonzales-Valeriová


se narodila 14. března 1930 v Madridu v urozené rodině. Otec byl velitelem dělostřelectva, ale po neshodě s komunisty nechal vojenskou kariéru a zaměstnal se na železnicích. Děvčátko bylo pokřtěno několik hodin po narození, protože rodiče se báli, že nepřežije. I ostatní svátosti přijala Mari Carmen poměrně brzy - jako pouze dvouletá přistoupila se souhlasem apoštolského nuncia Mons. Todeschiniho, ke svátosti biřmování.

Šlo o výjimečné povolení, neboť v dobách krutého pronásledování Církve nebylo mnoho času na přípravu na boj za víru. Mari Carmen brala své poslání svědčit o Ježíši jako skutečnou výzvu. Když se v jejich domácnosti konaly pravidelně modlitby k úctě Božského Srdce Ježíšova, vyrobila letáčky a rozdávajíc je zvala kolemjdoucí na pobožnost. Po tom, co její starší bratr Julio poprvé přistoupil ke svatému přijímání, i ona velmi zatoužila přijmout Kristovo tělo. Na svátost ji připravovala řádová sestra z karmelitánského kláštera v Lisieiux, která se v jejich domě zotavovala z nemoci.

V den prvního svatého přijímání dostala Mari Carmen do daru knížku s názvem Mi Jésus. Její oblíbenou statí byla modlitba po přijímání: "Ježíši můj, jsem celá tvá. Ty ses daroval mně a já se úplně daruji tobě." Od toho dne cítila stále větší touhu stát se svatou, brzy si však uvědomila, že tento cíl nelze dosáhnout bez utrpení. Když měla šest let, policie uvěznila jejího otce a zakrátko ho zabila. Mari Carmen ve své dětské mysli pokládala za odpovědného za otcovu smrt pohlavára revoluční vlády Diaze Azana, proto se zeptala matky: "Bude Azana spasen?" "Pokud se za něj budeš hodně modlit, Bůh ho zachrání," odpověděla doaa Carmen.

Mari Carmen spolu s matkou a bratrem museli v dalších letech často měnit místo pobytu. Jistý čas našli azyl na belgické ambasádě v Madridu, později uprchli přes Marseille až do San Sebasdanu.

Holčička navštěvovalo klášterní školu. Od ostatních žákyň se lišila svou zbožností - byla jediná, která se pravidelně účastňovala na mši svaté v šest ráno.

Na Zelený čtvrtek 1939 se Mari Carmen zasvětila Bohu. O několik dní později onemocněla spálou. Nemoc měla prudký průběh. Byla hospitalizována v madridské nemocnici a denně dostala více než dvacet bolestivých injekcí. Při každém vpichu prosila ošetřovatelky, aby se s ní modlily Otče náš. Navzdory všem snahám choroba pevně držela. Mari Carmen si přála zemřít na svátek Panny Marie Karmelské. Když jí však oznámili, že v tento den se vdává její teta, odpověděla: "Dobře tedy, umřu o den později." Svou duši odevzdala Pánu 17. července 1939.

Mari-Carmen-Gonzalez-Valerio, http://forosdelavirgen.org, modlitba.sk


Rok nato zemřel ve francouzském exilu i Diaz Azan. Při jeho smrtelné posteli byl místní biskup, který ho vyzpovídal a zaopatřil svátostí pomazání nemocných.

Jan Pavel II. vydal dne 12. ledna 1996 Mari Carmen za ctihodnou.


Ctihodná Alexie González-Barros


se narodila 7. března 1971 v Madridu. Alexia měla veselý a extrovertní temperament. Měla rozhodnou povahu a zároveň byla láskyplná a velmi milá. Milovala své přátele a oni milovali Alexii.

V lidském aspektu byla děvčetem a běžnou teenagerkou, jednoduchá a spontánní. Věděla, jak rozpoznat své chyby a pokoušela se je překonávat. Byla velmi blízká matce, se kterou měla velmi důvěrný vztah a od svého otce se naučila mnoho lidských, ale zejména křesťanských ctností.

Byla to obyčejná, živá a zábavná dívka, které péči věnovali čtyři starší sourozenci, tři chlapci a jedna dívka, sestra Maria José, se kterou si byly velmi blízké. Alexia byla nejmladší dcera rodiny ze sedmi sourozenců, z nichž dva zemřeli dříve, než se narodila.

Její rodiče, Francisco a Moncha, ji vychovávali od první chvíle v atmosféře svobody, náklonnosti a radosti. Studovala od čtyř let ve škole Mistra Ježíše, Společnost Ježíšova svaté Terezy (Opus Dei). První svaté přijímání měla Alexie 8. května 1979 v Římě. Alexii se nejvíce v ten den zalíbil výrok, že můžeme být všichni svatými v normálnosti našeho každodenního života.

Den po svém prvním svatém přijímání, 9. května 1979, oslovila papeže Jana Pavla II. během veřejné audience ve Vatikánu a byla nesmírně šťastná, že papež udělal nad ní znamení kříže a políbil ji na čelo.

Její život byl velmi podobný tomu, který prožívá mnoho dívek jejího věku: studovala, plánovala si se svými přáteli dny, dovolenkovala se svou rodinou a prarodiči.

Na jedné z cest během pouti s rodiči a sourozenci do Svaté země navštívila Betlém, kde si splnil jeden ze svých velkých snů, políbit místo, kde se narodil Ježíš. Ale jednoho den, 4. února 1985, jí život přinesl neočekávanou změnu. Lékaři jí objevili maligní nádor na páteři, tzv. Ewingův sarkom, který ji ochromil ve velmi krátkém čase. Její rodiče ji vzali k různým specialistům. Tyto diagnózy byly rozdílné. Protrpěla čtyři dlouhé operace a nepřerušovaný řetězec bolestivých procesů, které 10 měsíců před smrtí ze své nemoci změnily její život ve velmi těžké utrpení, kterému však uměla čelit s klidem a radostí. Plně přijala svou bolestivou nemoc od prvního okamžiku a nabídla intenzivní utrpení a četná fyzická omezení, která utrpěla za Církev, za papeže a za jiné. Velmi blízko k Ježíšovu kříži Alexie často hovořila ve své modlitbě: Ježíši, chci získat dobro pro sebe, chci se uzdravit, ale pokud to ty nechceš, já si také přeji tvou vůli, více než tu svou.

Alexia trpěla hodně, snažila se zachovat si sílu, mír a radost během své těžké nemoci. To bylo ovoce její víry, její naděje a lásky ke Kristu. Bojovala až do konce, protože milovala Boží vůli s celou svou duší 14-leté dívky a dala své srdce svobodně a zcela Pánu.

Její matka se od Alexie neoddělila ani na jeden jediný den od začátku její nemoci.

Alexia nakonec podlehla své nemoci. Zemřela v Pamploně, obklopená náklonností své rodiny, uprostřed velkého duchovního pokoje 5. prosince 1985. Její poslední slova byla: VÍCE a ANO. Více, protože chtěla od své rodiny, aby s ní stále mluvili o Bohu a slovem ano, opakovala touhu, kterou neustále vyjadřovala od svého dětství: Ježíši, vždy chci dělat to, co chceš Ty!

Příčina blahořečení Alexie Barros byla uvedena v Madridu 14. dubna 1993 a uzavřena 1. června 1994. Římská fáze začala 30. června téhož roku. Prohlášení o platnosti bylo uděleno Kongregací pro svatořečení 11. listopadu 1994.


María Montserrat Grases García -Montse


se narodila v Barceloně 10. července 1941 jako druhá z devíti dětí. Měla živou a nenucenou povahu. V domácím prostředí si osvojila některé své charakteristické vlastnosti: radost, jednoduchost, štědrost a péči o druhé. Měla ráda sport, hudbu, lidové tance a ráda vystupovala v divadle. Měla hodně přátel.

Rodiče ji naučili mluvit s Bohem s důvěrou a s tím, jak dospívala, jí pomáhali v získávání křesťanských ctností a v prohlubování duchovního života.

V roce 1954 začala docházet do centra Opus Dei. Dostávala tam křesťanskou formaci, což přispělo k jejímu lidskému i duchovnímu vyzrávání. V šestnácti letech si uvědomila, že ji Bůh volá právě k této cestě v Církvi. Dále o tom uvažovala, modlila se a prosila také o radu a nakonec požádala o přijetí do Opus Dei.

Od té doby se snažila s velkým odhodláním a vytrvalostí o svatost v každodenním životě. Snažila se mít trvalý styk s Bohem, hledala Boží vůli v plnění svých povinností, z lásky dbala na maličkosti a těm, kteří žili v její blízkosti, život zpříjemňovala. Mnoha svým příbuzným a přátelům předávala pokoj toho, kdo žije blízko Bohu.

Těsně před dovršením sedmnácti let jí zjistili rakovinu (Ewingův sarkom) v levé stehenní kosti. Nemoc trvala devět měsíců a způsobovala jí velmi silné bolesti. Utrpení přijímala klidně a odhodlaně. I v době nemoci šířila nakažlivou radost. Přivedla k Bohu mnoho kamarádek a spolužaček, které ji chodily navštěvovat. V bolesti našla Ježíše a Pannu Marii. Ti, kteří ji doprovázeli, byli svědky toho, jak se s Bohem více a více sjednocovala. Jedna její přítelkyně dosvědčuje, že když ji viděla se modlit, hmatatelně si uvědomovala, v jak úzkém vztahu s Kristem žije. Zemřela na Zelený čtvrtek 26. března 1959. Mnoho lidí je přesvědčeno o její hrdinském a příkladném životě. Pověst svatosti od té doby stále roste.

Informační proces o Montse Grases začal v Barceloně. Zahájil ho arcibiskup Mons. Gregorio Modrego Casaus 19. prosince 1962. Proces byl uzavřen 26. března 1968 v pravomoci nového arcibiskupa, Mons. Marcela González Martína. V dalších letech se proces zpomalil z důvodu reformy předpisů procesu kanonizace za blahoslaveného Pavla VI. a svatého Jana Pavla II. Pověst svatosti Montse dále rostla.

15. května 1992 Kongregace pro svatořečení prohlásila platnost diecézního procesu Montse Grases. Téhož roku bylo ale rozhodnuto, že se uskuteční dodatečné šetření v procesu, mezi jiným proto, aby se rozšířil materiál připravený již v šedesátých letech. Dodatečný proces se konal v Barceloně od 10. června do 28. října 1993. 21. ledna 1994 vyhlásila Kongregace pro svatořečení platnost tohoto druhého procesu. 21. listopadu 1999 byl představen dokument o životě a ctnostech služebnice Boží. 10. června 2015 mimořádný kongres teologických poradců Kongregace pro svatořečení kladně odpověděl na otázku o hrdinském žití ctností Montse Grases a 19. dubna 2016 se řádná kongregace kardinálů a biskupů vyslovila ve stejném smyslu.

V úterý 26. dubna 2016 dostal papež František od kardinála Angela Amata, prefekta Kongregace pro svatořečení, podrobný popis jednotlivých etap této kauzy, schválil rozhodnutí Kongregace pro svatořečení a rozhodl, aby se zveřejnil dekret, kterým se vyhlašuje služebnice Boží Montse Grases za ctihodnou. Je důvodem k radosti, že tato zpráva byla ohlášena 27. dubna na liturgický svátek Panny Marie Montserratské.


Převzato z http://modlitba.sk/, článek z 22. 1. 2018 naleznete zde.

Antonietta Meo, volnéé dílo, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 02. 2018 | 5336 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.modlitba.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace