Zajímavé...

Pýcha a domýšlivost v náboženském životě

Pán Ježíš nám mnoho rozprávěl o svém i našem nebeském Otci. Velmi mu záleželo na tom, abychom poznali nebeského Otce a jeho lásku k nám.
Vyprávěl nám o Otcově vztahu k nám a také o tom, jaký má být náš vztah k našemu nebeskému Otci. Bylo asi úterý posledního týdne Ježíšova pozemského života. Učil v jeruzalémském chrámu. Přišli k němu starší z lidu a velekněží, kteří měli plné hlavy plánů, jak by se ho mohli zbavit, jak ho zabít. Viděl jim hluboko do srdcí. Věděl o všem, přesto však myslel na jejich záchranu. Nabídl jim poslední šanci, když jim řekl podobenství o dvou synech a vyzval je, aby sami posoudili, kdo z těch dvou splnil vůli svého otce. Odpověděli mu správně. Otcovu vůli splnil ten, kdo nejprve odmítl jít pracovat, ale potom svého chování vůči otci litoval a šel. Z toho plyne, že dobře pochopili to, co jim řekl. Jistě jste pochopili také to, že to podobenství řekl právě o nich.

Byli duchovními vůdci Izraele a říkali si, že jsou Božími služebníky a strážci Zákona. V této funkci by měli být i tlumočníky mesiášské ideje, ale tento svůj úkol vůbec neplnili. Proto se podobají tomu prvnímu synovi, který řekl, že půjde, a nešel. Bůh ve své lásce jim poslal Jana Křtitele, který je upozornil na jejich nedostatky a vyzýval je k pokání: Aby změnili svoje smýšlení a svoje srdce, a tak se připravili na příchod očekávaného Mesiáše. Oni Janovu výzvu ignorovali a setrvali ve svých hříších. Když přišel Me siáš a žádal od nich totéž, nepřijali ani jeho napomenutí. Pro oprávněné výčitky, které jim jasně adresoval, ho začali nenávidět, a proto se ho snažili zabít.

Proti nim Ježíš postavil druhého syna, který sice řekl svému otci, že nepůjde pracovat do jeho vinice, ale pak toho litoval a šel. Tím druhým synem jsou veřejné hříšnice, celníci a všichni ti, kdo slyšeli Janova kázání, uvědomili si svoji hříšnost, přiznali si, že svojí vlastní vinou setrvávali ve svých hříších. Zatoužili po odpuštění svých hříchů a konali pokání. Když přišel Mesiáš – Ježíš Kristus, u něho hledali osvobození od svých hříchů. Jedním z těchto celníků byl Zacheus a jednou z těchto hříšnic byla i Marie Magdaléna.

Proč veřejné hříšnice a celníci přijali Janovu výzvu k pokání a proč duchovní vůdcové národa ji nepřijali? Ve vztahu člověka k Bohu vždy sehrává velkou roli pokora, která vyplývá z vědomí vlastní hříšnosti, z vlastní bídy a nicoty před Bohem. Veřejné hříšnice a celníci měli tuto pokoru, kterou velekněží a starší z lidu neměli. Pro svoji velkou pýchu pohrdali jinými lidmi a sebe pokládali za spravedlivé. Byli si jisti svojí spásou, jako kdyby jim ji zaručovalo samotné jejich postavení, jež měli ve vyvoleném národě. Co se týká jejich vztahu k Bohu, namlouvali si, že všechno již znají, že Bůh jim už nemá co říci a že oni pro Boha již udělali všechno. Bůh a Boží věci byly pro ně už vyřízeny. Podobenství, které jim Ježíš pověděl, bylo na jedné straně výzvou k opravdovému pokání a na druhé straně bylo varováním před každou náboženskou domýšlivostí. Varováním před jejich neoprávněnou jistotou spásy. To je výzva a varování také pro nás. Ježíš i nás vyzývá ke skutečnému pokání a varuje nás před náboženskou domýšlivostí.

Pravé pokání nespočívá v jednorázovém vyznání našich hříchů ve svátosti smíření, ale v neustálé změně smýšlení a srdce. Když jsme hřešili, kráčeli jsme cestou hříchu, která vedla od Boha. Jestliže jsme se dali na pokání, musíme nastoupit na jinou cestu, na cestu ctností a života podle Božích přikázání, jež vede k Bohu. To znamená, že musíme svůj život otočit o sto osmdesát stupňů. Toto je Boží vůle, kterou nám tlumočil Ježíš, když nás vyzýval, abychom činili pokání za své hříchy a tak zachránili svoje nesmrtelné duše. Jsme-li jen trochu upřímní, tak si musíme přiznat, že pokání skutečně potřebujeme konat, ať už jsme ve svém životě byli tím prvním synem, který řekl, že půjde pracovat do otcovy vinice, a nešel, anebo tím druhým, který řekl, že nejde, ale pak litoval a šel. Skutečnou radost otci udělá pouze ten syn, který řekne otci ano a potom udělá všechno, co otec od něho žádá. V našem životě jistě toho bylo dost, čím jsme zranili Otcovo milující srdce. Navzdory tomu Ježíš nám všem dává šanci, že přijdeme do nebeského království, když budeme za své hříchy konat upřímné pokání, pokud skutečně změníme své smýšlení a i svá srdce.

Před několika lety byly noviny plné tzv. Profumovy aféry. Profum byl anglickým ministrem. Velmi hluboko klesl. Dal pohoršení celé Anglii. Poté se dal na opravdové pokání, kterým se chtěl vrátit k Bohu, protože se od něho vzdálil svými hříchy. Dobrovolně pracoval mezi nejchudšími a nejbídnějšími jako ošetřovatel v nejchudších čtvrtích Londýna. Sbíral milodary pro chudé právě v tom prostředí, z kterého pocházela jeho tehdejší milenka Christina Keelerová. Svým pokáním chtěl zachránit svoji duši a napravit pohoršení, které dal svým hříšným jednáním.

Na tomto příkladu pěkně vidíme velkou a radostnou pravdu pro nás všechny, že Ježíš nechce budovat svoje království jen z nevinných, ale i z hříšníků, kteří činí pokání. Vždyť on nám sám řekl, že přišel kvůli hříšníkům: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mk 2,17) Ježíš přišel, aby nás osvobodil od hříchu, a to osvobození potřebují právě hříšníci. Čím je člověk větším hříšníkem, tím více potřebuje Ježíšovo osvobození. V nebeském království je místoi pro hříšníky, ale jen pro takové, kteří přijali Ježíšovu výzvu k pokání a pokání také uskutečňují.

Podobenství o dvou synech kromě toho, že nás vyzývá k pokání, nás varuje i před náboženskou domýšlivostí, v níž se nacházeli židovští duchovní vůdcové a do níž se velmi lehce může dostat kdokoliv z nás. Proto si položme otázku: „V čem spočívá náboženská domýšlivost?“ Především v tom, že si někdo namlouvá, že velmi dobře zná všechny náboženské pravdy. Již nepotřebuje žádné poučení a nepřijímá žádná napomenutí. Přesně tak jako židovští předáci. Bůh jim poslal Jana Křtitele, ale oni ho nepřijali, neboť podle jejich smýšlení už všechno věděli. Jan jim neměl víc co říci. Napomínat je nebylo třeba, protože oni všechno dělali správně. Aspoň si to tak mysleli. Nepřijali Božího Syna, protože ten jim neměl co říci. Pokládali se za moudré, kteří všechno znají, ba mysleli si, že jsou moudřejší než Boží Syn, který byl nejen pravým člověkem, ale i pravým Bohem. Dále si namlouvali, že již dost udělali pro Boha i pro svoji duši. Proto měli jakousi podivnou jistotu své spásy. Tak si byli jisti svojí spásou, že všechny ostatní zatracovali. Jen oni byli dobří a ostatní zase špatní. Ještě i Ježíšovi připisovali spojení s Belzebubem, s knížetem zlých duchů.

Tato náboženská domýšlivost ještě nevymřela. Žije i dnes a zmocňuje se křesťanů. Je velmi nebezpečná. Dost často slýcháme: „Já už všechno vím. Co nového mi může kněz v kázání říci?“ Takto přemýšlel i učitel, který během kázání vycházel z chrámu, aby si zakouřil, neboť si namlouval, že všechno ví. Nejen namlouval, ale také nahlas říkal: „Učím již 32 let, já už všechno vím, mně již jeho kázání nic neřeknou.“ Ba tato náboženská domýšlivost se dokáže zmocnit i dítěte. Jedno z nich řeklo: „Já už tři roky chodím do náboženství, všechno vím. Víc do náboženství chodit nemusím.“

Jiní si namlouvají, že již dost učinili pro Boha, pro svoji duši, pro její spásu. Matka řekla knězi: „Otče, já jsem velmi spokojená se svými dětmi. Mám je všechny v pořádku. Dala jsem je pokřtít, šly na první svatou zpověď a první svaté přijímání. Moje nejstarší dcera, která je již vdaná, je církevně sezdaná. Doufám, že i moji dva synové si najdou taková děvčata, že se dají církevně sezdat. Potom budu už úplně spokojená.“

Tato náboženská domýšlivost vyplývá z pýchy, lehkomyslnosti, pohodlnosti a z náboženské lenosti. Tuto náboženskou domýšlivost Ježíš odsoudil a nedává jí žádnou šanci na nebeské království.

Proto si uvědomme, že naše náboženství, jinými slovy náš vztah k Bohu, nespočívá pouze v náboženských vědomostech ani v poznání náboženských pravd. Kdybychom jakkoliv dobře znali náboženské pravdy a zůstali jen při tom, tak by nám to nic neprospělo pro spásu naší nesmrtelné duše. Poznání náboženských pravd nás musí vést k poznání Boží vůle. Ale i samotné poznání Boží vůle ještě nestačí. Musíme ji také plnit. Náš vztah k Bohu je jen tehdy správný, když celý náš život je úplným odevzdáním se Boží vůli a jejím plněním v každé situaci, bez ohledu na to, zda Boží vůle je pro nás výhodná, anebo ne. Ježíš se bál svého utrpení i smrti, proto řekl: „Otče můj, je-li možné, ať mě tento kalich mine! Ale ne, jak chci já, ale jak chceš ty.“ (Mt 26,39) Prosil Otce, aby ho minul tento kalich, ale hned dodává, aby se stalo ne tak, jak chce on, ale tak, jak chce Otec.

Náboženský život nespočívá v několika úkonech, jakou jsou křest, první svátost smíření, první svaté přijímání, svatba a podobně. Naše křesťanství je povolání do Boží služby a vyžaduje od nás každodenní rozhodování se k činům. Nikdy nejsme už dost „vymodlení“. Nikdy nemůžeme říci, že již nemusíme chodívat na bohoslužby. Stejně tak nemůžeme říci, že již nebudeme přistupovat ke svátostem, neboť jsme už dost přistupovali. Naše víra nikdy není tak dokonalá, aby už nepotřebovala růst. Stále jsme na cestě k Bohu. Jen tehdy dojdeme spásy, když na této cestě vytrváme až do smrti. Proto nás svatý Pavel vyzývá: „Proto tedy, moji milovaní, pracujte s bázní a chvěním na uskutečnění své spásy, s onou poslušností, jejíž důkaz jste stále podávali a jež se musí projevovat nejen, když jsem přítomen, ale ještě více nyní v mé nepřítomnosti.“ (Flp 2,12) Na jiném místě píše: „Máme-li taková zaslíbení, očistěme se, milovaní, od veškeré poskvrny těla i ducha a dovršme své posvěcení v bázni Boží.“ (2 Kor 7,1)

Modleme se, abychom dokázali vydržet na cestě pokání, aby naše víra stále rostla, abychom vždy v Boží bázni konali dílo svého posvěcení, dílo své spásy.
Vyšlo v časopise Světlo 43. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2019 (10.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 18. 07. 2022 | 700 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace