Lidové misie

Průběh lidových misií za první republiky ve farnostech o. Pavla Buchty

Ve farnostech Otnice, Bošovice, Lovčičky a Milešovice se letos věřící připravují na duchovní obnovu - tzv. lidové misie, které u nich proběhnou v březnu. Paní Naďa Matoušková a Helena Procházková zpracovaly vzpomínky od pamětníků, údaje z kronik či dalších zdrojů a poslaly nám zajímané informace o lidových misiích, které proběhly ve farnostech nyní spravovaných otcem Pavlem Buchtou, a kde FATYM s Boží pomocí bude konat lidové misie v březnu 2014


Historie misií v Bošovicích

Rok 1911
Od 1. listopadu konány byly misie první ve farnosti zdejší. Konali je 2 vdp. Misionáři P. Čaka a P. Blažek ze sv. Hory v Čechách. Svátost přijímání přijalo 722 věřících. Při nich posvěcen a postaven nový misijní kříž, dvě sochy Nejsv. Srdce Páně P. J. a P. Marie zakoupeny jistým dobrodincem v ceně 225 k.

Rok 1913
v lednu v oktávě Nejsv. jména Ježíš konána byla zde obnova sv. misií. Konali je vdp. F. Mečíř a P. O. Louda z řádu Redemptoristů z Brna. Svaté svátosti přijalo 760 věřících.

Rok 1933
Od 19. 3 – 26.3. konala se zde sv. misie. Konali ji 2 dp. z řádu Redemptoristů a sice P. Jan Chrástek a P. Jaroslav Kalous, oba horliví a výmluvní kazatelé. Kostel byl přeplněn, sv. zpovědí vykonalo se 955 a k sv. příjímání přistoupilo 2050 věřících. Průvodu s misijním křížem zúčastnilo se 1500 věřících za účasti přespolních z Otnic, Lovčiček a Velkých Hostěřádek. Měly zde tedy sv. misie pěkný úspěch. Deo gracias. vd. Biskupská konsistoř v Brně vyslovila se pochvalně o výsledku sv. misií. Než s lítostí třeba říci, že bylo i dosti těch, kteří svaté svátosti nepřijali.

Rok 1945
Válka zuří dále a je již v blízkosti nás. Jak to bude s námi? A v té době nejistoty a strachu konají se v Bošovicích sv. misie. Po 12. letech dočkali se farníci těchto vpravdě duchovních hodů. Sv. misie konali dva výteční misionáři Redemptoristé: P. František Polášek a P. Jan Troneček, oba z Brna. Od 11. do 18. února, kdy se konaly a kdy doba byla pro ně velmi vhodná (byla již doba postní), den co den kázali v přeplněném kostele. Zvláště mužů při společném sv. Příjímání i jinochů byla řada nepřehledná. Sv. zpovědí bylo 872 (a to jen z Bošovic) a sv. příjímání bylo 4216. Pán Bůh zaplať.

Rok 1946
Na počátku doby postní přišli k nám na obnovu sv. misií opět nám známí Redemptoristé: P. František Polášek a P. Jan Troneček. Bylo po válce, nehrozilo nebezpečí smrti a bylo to poznat při obnově: zapomnělo se na krásná slova a úmysly a přísliby z těch sklepů za války a mnozí ke sv. svátostem nepřistupovali: zpovědí bylo 630 a sv. příjímání 2110.

Vzpomínky farníků
Na misie, které byly v Bošovicích v roce 1933 vzpomíná naše farnice Marie Volšová. Bylo mě 8 roků, chodily jsme se sestrou každý den odpoledne i večer do kostela. Byla vždy mše svatá a zdálo se nám, že je dlouhé kázání, někdy se nám ani moc nechtělo jít, ale když jsme šli, tak byly na cestě u kostela stánky s cukrovím a rodiče nám vždy nějaký mls koupili.

Také Jiří Skulínek vzpomíná. V roce 1941 mě bylo 6 let a na misiích jsem začal se svým kamarádem Rostěm Heřmanským ministrovat. Koncem 70. tých roků za pana faráře Jindřicha Jesenského byly u nás misie tři dny. Měl je otec Lánik, farář ze Šaratic. Měl velice pěkné promluvy, které mě moc zaujaly – vzpomíná p.Skulínková, jak při poslední promluvě se s námi loučil a pochválil naše varhany. On je velice hudebně vzdělaný. Říkal, že je to historický nástroj, že v jejich zvuku slyší zvuk cimbálu. A tak se již těšíme na naše opravené varhany. Vzpomínka na misijní kázání P. Jana Tronečka v r. 1946 od paní Marie Rakovské

„Nevěsta dostala k svatbě dárek – balíček se třemi obrazy.
1. obraz – Panny Marie (mladé dívky) a pod ním nápis TAKOVÁ JSI
2. obraz – Panna Maria s Ježíškem a pod ním nápis TAKOVÁ BUĎ
3. obraz – lebka a pod ní nápis TAKOVÁ BUDEŠ
Paní Rakovská si toto kázání pamatuje celý život. Letos je jí 86 roků.HISTORIE MISIÍ VE FARNOSTI OTNICE
Otnice L.P. 1906:
Roku 1906 na jaře jednalo se o sv. misie, ale pro nemoc typhus musely býti odloženy.

Otnice L.P. 1909:
Roku 1909 od 24. ledna do 2. února konány v Otnicích sv. misie. Konány od Redemptoristů z Prahy, za veliké účasti lidu, takže přes 1 600 komunikantů tam bylo. Lid s velkou vytrvalostí a zbožností se zúčastňoval, ješto to byly první misie v Otnicích. Členové sv. Růžence z Otnic zakoupili Kříž missionářský za cenu 80 korun a dvě sochy, Božského Srdce Páně a Panny Marie za cenu 350 korun.

Otnice L.P. 1910:
Roku 1910 konána obnova sv. misií za velkého účastenství, ač v poli bylo pilno. Přistoupilo ke sv. zpovědi a sv. přijímání 1 412 osob. Misie konali opět Redemptoristé z Prahy 3, od 13. – 19. dubna 1910.

Otnice L.P. 1930:
Roku 1930 od 8. – 17. listopadu pořádány v Otnicích sv. misie od Redemptoristů z Brna a sice P. Kaňovský, P. Chrástek, P. Košnar. Účast 1 300 sv. zpovědí a 1 800 sv. přijímání, impozantní byl průvod misionářského kříže, který ač hustě pršelo čítal 1 700 účastníků bez dětí.

Otnice L.P. 1941:
Od 19. – 27. dubna 1941 konaly se ve farnosti sv. misie, přijeli 2 vdp. misionáři – Redemptoristé z Brna: P. Václav Slezák, rektor a P. Václav Novák. Výsledek byl krásný: 1 375 penitentů, 2 550 komunikantů, účast na kázáních velmi pěkná, zvláště o slavnosti Nejsvětější Svátosti Oltářní, slavnosti Mariánské a sv. Kříže, průvod se konati nemohl, od pátku až do neděle – ukončení misií – pršelo. V pondělí 28/4 byla ještě pobožnost za duše v očistci za hojné účasti farníků.

Otnice L.P. 1942:
Roku 1942 od 18. – 27. dubna konala se v Otnicích obnova sv. misií, přijeli z Brna vdp. Redemptoristé P. František Vošahlík a P. Bohumil Šimonovský – ač bylo nepříznivé počasí – déšť, vítr, bláto, takže se nemohl průvod konati, přece byla účast na kázáních a zvláště o slavnosti Božského Srdce Páně a Bolestné Panny Marie velmi hojná – kostel byl plný. Penitentů bylo 1 049, komunikantů 1 680.

* Zdroj informací: Farní kronika

* Dne 22. ledna 2014 vyhledali informace v historické farní kronice, která je uložena v Diecézním archivu v Rajhradě u Brna - Naďa Matoušková a Michal Jelínek z Otnic.FARNOST OTNICE
Do farnosti Otnice patří obce - Otnice, Lovčičky a Milešovice

Otnice:
Misie 1909
Obnova misií 1910
Misie 1930
Misie 1941
Obnova misií 1942
Zdroj informací: Farní kronika

Informace vyhledali Naďa Matoušková a Michal Jelínek v Diecézním archivu v Rajhradě u Brna.

Lovčičky:
V Lovčičkách mají na kostele misijní kříž s letopočtem 1909. Zdá se, že se jedná o stejné misie, které byly v roce 1909 v Otnicích. Ve staré farní kronice není o misiích v Lovčičkách zmínka.

Milešovice:
Nebyly zjištěny žádné informace. Misijní kříž v obci není, ve staré farní kronice o misiích v Milešovicích není zmínka.

FARNOST BOŠOVICE
Bošovice:
Misie 1911
Obnova misií 1913
Misie 1933
Misie 1945
Obnova misií 1946
Zdroj informací: Farní kronika

Informace opsala z nástěnky v kostele v Bošovicích Naďa Matoušková. Informace vyhledal pan Václav Dvořák z Bošovic.


Sdílet

Související články:
Nabízím zajímavý impuls do života s Bohem (08.07.2022)
Tvář (04.03.2022)
Připravenost na věčnost (28.12.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích III. (06.12.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích II. (03.11.2021)
Řekli svatí a to platí! v obrázcích I. (21.10.2021)
Bůh ještě nad lidstvem nezlomil hůl.... (25.07.2021)
Jak je to s tím darováním lidských vajíček? (19.12.2020)
Kázání ostravsko-opavského otce biskupa při česko-polské mši svaté v Třinci (30.09.2020)
Podobenství o... (16.04.2020)
Katarína Mikulová: Peripetie ženské duše v moderním světě (13.12.2019)
To, na čem nesmírně záleží (03.09.2019)
Vánoční přání (25.12.2018)
Vánoce v Anti-křesťanském čase (28.12.2016)
Samozřejmost nebo dar? (22.01.2016)
Duchem modlitby (19.01.2016)
Modlitba č.2 (19.01.2016)
Neumím to, ale snažím se (18.01.2016)
Láska nebeská a pozemská (18.01.2016)
Bosý chlapec (29.11.2015)
Plnomocné odpustky - rozhovor s P. Markem Dundou (05.11.2015)
Myšlenka "3D" na téma dobro (08.09.2015)
Pohled očí a pohled srdce (22.06.2015)
Církev ve světle irského referenda. Je třeba se probudit do reality (05.06.2015)
Komentář Antona Seleckého: Otázka věčnosti (04.05.2015)
Pochopili jsme? (03.05.2015)
Největší umění: stárnout s radostným srdcem (10.04.2015)
Boží hod velikonoční- Poznám Tě, Pane? (05.04.2015)
Bílá sobota (04.04.2015)
Pátek Svatého týdne- Dokonalé utrpení (03.04.2015)
Čtvrtek Svatého týdne - Dar eucharistie (02.04.2015)
Středa Svatého týdne (01.04.2015)
Úterý Svatého týdne - Pane, kdo je to? (31.03.2015)
Pondělí Svatého týdne - Týden utrpení (31.03.2015)
Video: Projev prof. Petra Piťhy: Našimi nepřáteli jsme my sami (11.03.2015)
Půst, který povzbuzuje (05.03.2015)
Cesta ke svobodě (02.03.2015)
O cibulce a stařence (01.03.2015)
Proč jsem blázen a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (17.02.2015)
Počítá se jen láska (12.02.2015)
Udělej ze své práce úkon modlitby (10.02.2015)
Výzva otcům FATYMu (13.12.2014)
Poděkování panu Rostislavu Václavu Vlčkovi (25.11.2014)
Kázání k 16. neděli v mezidobí (30.07.2014)
Kardinál Burke o víře, právu na život a rodině (11.06.2014)
První list Korintským, 13. kapitola- pro dnešek (09.06.2014)
Ján Vojtaššák - kdo to byl? I dnes nám má co říci... (02.06.2014)
Proč předáváme víru dalším lidem? (19.05.2014)
"Jdu bez doprovodu a neozbrojen... ale jsem silnější!" (12.05.2014)
Petr Ludwig - Kniha: KONEC PROKRASTINACE (05.04.2014)
Báseň (09.03.2014)
Věříš??? (14.02.2014)
Kázání k 5. neděli v mezidobí na TV-MIS (10.02.2014)
Křížová cesta (09.02.2014)
NAPROHELP v Brně (04.02.2014)
Důsledky apostase (04.02.2014)
O pozvání (30.01.2014)
Smiř se sám se sebou! (28.01.2014)
Neexistuješ náhodou (27.01.2014)
Bůh není snílek, ale realista (27.01.2014)
Trestá Bůh? Aneb následek hříchu... (26.01.2014)
1. K čemu jsme na světě? (23.12.2013)
Paradox Vánoc (16.12.2013)
Prorok, který miloval Církev (07.12.2013)
Žehnejte (05.12.2013)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 04. 02. 2014 | 6883 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace