Lidové misie

Průběh lidových misií za první republiky ve farnostech o. Pavla Buchty

Ve farnostech Otnice, Bošovice, Lovčičky a Milešovice se letos věřící připravují na duchovní obnovu - tzv. lidové misie, které u nich proběhnou v březnu. Paní Naďa Matoušková a Helena Procházková zpracovaly vzpomínky od pamětníků, údaje z kronik či dalších zdrojů a poslaly nám zajímané informace o lidových misiích, které proběhly ve farnostech nyní spravovaných otcem Pavlem Buchtou, a kde FATYM s Boží pomocí bude konat lidové misie v březnu 2014


Historie misií v Bošovicích

Rok 1911
Od 1. listopadu konány byly misie první ve farnosti zdejší. Konali je 2 vdp. Misionáři P. Čaka a P. Blažek ze sv. Hory v Čechách. Svátost přijímání přijalo 722 věřících. Při nich posvěcen a postaven nový misijní kříž, dvě sochy Nejsv. Srdce Páně P. J. a P. Marie zakoupeny jistým dobrodincem v ceně 225 k.

Rok 1913
v lednu v oktávě Nejsv. jména Ježíš konána byla zde obnova sv. misií. Konali je vdp. F. Mečíř a P. O. Louda z řádu Redemptoristů z Brna. Svaté svátosti přijalo 760 věřících.

Rok 1933
Od 19. 3 – 26.3. konala se zde sv. misie. Konali ji 2 dp. z řádu Redemptoristů a sice P. Jan Chrástek a P. Jaroslav Kalous, oba horliví a výmluvní kazatelé. Kostel byl přeplněn, sv. zpovědí vykonalo se 955 a k sv. příjímání přistoupilo 2050 věřících. Průvodu s misijním křížem zúčastnilo se 1500 věřících za účasti přespolních z Otnic, Lovčiček a Velkých Hostěřádek. Měly zde tedy sv. misie pěkný úspěch. Deo gracias. vd. Biskupská konsistoř v Brně vyslovila se pochvalně o výsledku sv. misií. Než s lítostí třeba říci, že bylo i dosti těch, kteří svaté svátosti nepřijali.

Rok 1945
Válka zuří dále a je již v blízkosti nás. Jak to bude s námi? A v té době nejistoty a strachu konají se v Bošovicích sv. misie. Po 12. letech dočkali se farníci těchto vpravdě duchovních hodů. Sv. misie konali dva výteční misionáři Redemptoristé: P. František Polášek a P. Jan Troneček, oba z Brna. Od 11. do 18. února, kdy se konaly a kdy doba byla pro ně velmi vhodná (byla již doba postní), den co den kázali v přeplněném kostele. Zvláště mužů při společném sv. Příjímání i jinochů byla řada nepřehledná. Sv. zpovědí bylo 872 (a to jen z Bošovic) a sv. příjímání bylo 4216. Pán Bůh zaplať.

Rok 1946
Na počátku doby postní přišli k nám na obnovu sv. misií opět nám známí Redemptoristé: P. František Polášek a P. Jan Troneček. Bylo po válce, nehrozilo nebezpečí smrti a bylo to poznat při obnově: zapomnělo se na krásná slova a úmysly a přísliby z těch sklepů za války a mnozí ke sv. svátostem nepřistupovali: zpovědí bylo 630 a sv. příjímání 2110.

Vzpomínky farníků
Na misie, které byly v Bošovicích v roce 1933 vzpomíná naše farnice Marie Volšová. Bylo mě 8 roků, chodily jsme se sestrou každý den odpoledne i večer do kostela. Byla vždy mše svatá a zdálo se nám, že je dlouhé kázání, někdy se nám ani moc nechtělo jít, ale když jsme šli, tak byly na cestě u kostela stánky s cukrovím a rodiče nám vždy nějaký mls koupili.

Také Jiří Skulínek vzpomíná. V roce 1941 mě bylo 6 let a na misiích jsem začal se svým kamarádem Rostěm Heřmanským ministrovat. Koncem 70. tých roků za pana faráře Jindřicha Jesenského byly u nás misie tři dny. Měl je otec Lánik, farář ze Šaratic. Měl velice pěkné promluvy, které mě moc zaujaly – vzpomíná p.Skulínková, jak při poslední promluvě se s námi loučil a pochválil naše varhany. On je velice hudebně vzdělaný. Říkal, že je to historický nástroj, že v jejich zvuku slyší zvuk cimbálu. A tak se již těšíme na naše opravené varhany. Vzpomínka na misijní kázání P. Jana Tronečka v r. 1946 od paní Marie Rakovské

„Nevěsta dostala k svatbě dárek – balíček se třemi obrazy.
1. obraz – Panny Marie (mladé dívky) a pod ním nápis TAKOVÁ JSI
2. obraz – Panna Maria s Ježíškem a pod ním nápis TAKOVÁ BUĎ
3. obraz – lebka a pod ní nápis TAKOVÁ BUDEŠ
Paní Rakovská si toto kázání pamatuje celý život. Letos je jí 86 roků.HISTORIE MISIÍ VE FARNOSTI OTNICE
Otnice L.P. 1906:
Roku 1906 na jaře jednalo se o sv. misie, ale pro nemoc typhus musely býti odloženy.

Otnice L.P. 1909:
Roku 1909 od 24. ledna do 2. února konány v Otnicích sv. misie. Konány od Redemptoristů z Prahy, za veliké účasti lidu, takže přes 1 600 komunikantů tam bylo. Lid s velkou vytrvalostí a zbožností se zúčastňoval, ješto to byly první misie v Otnicích. Členové sv. Růžence z Otnic zakoupili Kříž missionářský za cenu 80 korun a dvě sochy, Božského Srdce Páně a Panny Marie za cenu 350 korun.

Otnice L.P. 1910:
Roku 1910 konána obnova sv. misií za velkého účastenství, ač v poli bylo pilno. Přistoupilo ke sv. zpovědi a sv. přijímání 1 412 osob. Misie konali opět Redemptoristé z Prahy 3, od 13. – 19. dubna 1910.

Otnice L.P. 1930:
Roku 1930 od 8. – 17. listopadu pořádány v Otnicích sv. misie od Redemptoristů z Brna a sice P. Kaňovský, P. Chrástek, P. Košnar. Účast 1 300 sv. zpovědí a 1 800 sv. přijímání, impozantní byl průvod misionářského kříže, který ač hustě pršelo čítal 1 700 účastníků bez dětí.

Otnice L.P. 1941:
Od 19. – 27. dubna 1941 konaly se ve farnosti sv. misie, přijeli 2 vdp. misionáři – Redemptoristé z Brna: P. Václav Slezák, rektor a P. Václav Novák. Výsledek byl krásný: 1 375 penitentů, 2 550 komunikantů, účast na kázáních velmi pěkná, zvláště o slavnosti Nejsvětější Svátosti Oltářní, slavnosti Mariánské a sv. Kříže, průvod se konati nemohl, od pátku až do neděle – ukončení misií – pršelo. V pondělí 28/4 byla ještě pobožnost za duše v očistci za hojné účasti farníků.

Otnice L.P. 1942:
Roku 1942 od 18. – 27. dubna konala se v Otnicích obnova sv. misií, přijeli z Brna vdp. Redemptoristé P. František Vošahlík a P. Bohumil Šimonovský – ač bylo nepříznivé počasí – déšť, vítr, bláto, takže se nemohl průvod konati, přece byla účast na kázáních a zvláště o slavnosti Božského Srdce Páně a Bolestné Panny Marie velmi hojná – kostel byl plný. Penitentů bylo 1 049, komunikantů 1 680.

* Zdroj informací: Farní kronika

* Dne 22. ledna 2014 vyhledali informace v historické farní kronice, která je uložena v Diecézním archivu v Rajhradě u Brna - Naďa Matoušková a Michal Jelínek z Otnic.FARNOST OTNICE
Do farnosti Otnice patří obce - Otnice, Lovčičky a Milešovice

Otnice:
Misie 1909
Obnova misií 1910
Misie 1930
Misie 1941
Obnova misií 1942
Zdroj informací: Farní kronika

Informace vyhledali Naďa Matoušková a Michal Jelínek v Diecézním archivu v Rajhradě u Brna.

Lovčičky:
V Lovčičkách mají na kostele misijní kříž s letopočtem 1909. Zdá se, že se jedná o stejné misie, které byly v roce 1909 v Otnicích. Ve staré farní kronice není o misiích v Lovčičkách zmínka.

Milešovice:
Nebyly zjištěny žádné informace. Misijní kříž v obci není, ve staré farní kronice o misiích v Milešovicích není zmínka.

FARNOST BOŠOVICE
Bošovice:
Misie 1911
Obnova misií 1913
Misie 1933
Misie 1945
Obnova misií 1946
Zdroj informací: Farní kronika

Informace opsala z nástěnky v kostele v Bošovicích Naďa Matoušková. Informace vyhledal pan Václav Dvořák z Bošovic.


Sdílet

Související články:
Bůh ještě nad lidstvem nezlomil hůl.... (25.07.2021)
Tvář (28.03.2021)
Jak je to s tím darováním lidských vajíček? (19.12.2020)
Kázání ostravsko-opavského otce biskupa při česko-polské mši svaté v Třinci (30.09.2020)
Podobenství o... (16.04.2020)
Katarína Mikulová: Peripetie ženské duše v moderním světě (13.12.2019)
To, na čem nesmírně záleží (03.09.2019)
Vánoční přání (25.12.2018)
Vánoce v Anti-křesťanském čase (28.12.2016)
Samozřejmost nebo dar? (22.01.2016)
Duchem modlitby (19.01.2016)
Modlitba č.2 (19.01.2016)
Neumím to, ale snažím se (18.01.2016)
Láska nebeská a pozemská (18.01.2016)
Bosý chlapec (29.11.2015)
Plnomocné odpustky - rozhovor s P. Markem Dundou (05.11.2015)
Myšlenka "3D" na téma dobro (08.09.2015)
Pohled očí a pohled srdce (22.06.2015)
Církev ve světle irského referenda. Je třeba se probudit do reality (05.06.2015)
Komentář Antona Seleckého: Otázka věčnosti (04.05.2015)
Pochopili jsme? (03.05.2015)
Největší umění: stárnout s radostným srdcem (10.04.2015)
Boží hod velikonoční- Poznám Tě, Pane? (05.04.2015)
Bílá sobota (04.04.2015)
Pátek Svatého týdne- Dokonalé utrpení (03.04.2015)
Čtvrtek Svatého týdne - Dar eucharistie (02.04.2015)
Středa Svatého týdne (01.04.2015)
Úterý Svatého týdne - Pane, kdo je to? (31.03.2015)
Pondělí Svatého týdne - Týden utrpení (31.03.2015)
Video: Projev prof. Petra Piťhy: Našimi nepřáteli jsme my sami (11.03.2015)
Půst, který povzbuzuje (05.03.2015)
Cesta ke svobodě (02.03.2015)
O cibulce a stařence (01.03.2015)
Proč jsem blázen a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (17.02.2015)
Počítá se jen láska (12.02.2015)
Udělej ze své práce úkon modlitby (10.02.2015)
Výzva otcům FATYMu (13.12.2014)
Poděkování panu Rostislavu Václavu Vlčkovi (25.11.2014)
Kázání k 16. neděli v mezidobí (30.07.2014)
Kardinál Burke o víře, právu na život a rodině (11.06.2014)
První list Korintským, 13. kapitola- pro dnešek (09.06.2014)
Ján Vojtaššák - kdo to byl? I dnes nám má co říci... (02.06.2014)
Proč předáváme víru dalším lidem? (19.05.2014)
"Jdu bez doprovodu a neozbrojen... ale jsem silnější!" (12.05.2014)
Petr Ludwig - Kniha: KONEC PROKRASTINACE (05.04.2014)
Báseň (09.03.2014)
Věříš??? (14.02.2014)
Kázání k 5. neděli v mezidobí na TV-MIS (10.02.2014)
Křížová cesta (09.02.2014)
NAPROHELP v Brně (04.02.2014)
Důsledky apostase (04.02.2014)
O pozvání (30.01.2014)
Smiř se sám se sebou! (28.01.2014)
Neexistuješ náhodou (27.01.2014)
Bůh není snílek, ale realista (27.01.2014)
Trestá Bůh? Aneb následek hříchu... (26.01.2014)
1. K čemu jsme na světě? (23.12.2013)
Paradox Vánoc (16.12.2013)
Prorok, který miloval Církev (07.12.2013)
Žehnejte (05.12.2013)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 04. 02. 2014 | 6514 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace