Zajímavé...

Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve?

Coronación de Cieza, Antonio Camacho García, CC BY-SA 4.0, commons. V současné době je naše Církev podobně zraněná, jako byl zraněný a do krve zbitý Kristus poté, co Ho Jeho zrádce Jidáš vydal do rukou náboženské vrchnosti. Církev je zdeformovaná a rozbolavěná z přílivu odpuzujících skandálů, kterých se dopouštějí moderní Jidáši;

je oslabena kulturou pochybností, strachu, nedůvěry a mlčení, která nás obklopuje.

Podobně jako Ježíš,
i naše Církev dnes stojí před soudem,
kde na ni nemilosrdně útočí média
a kde se v zákonech oklešťují
naše náboženské svobody.
Podobně jako Kristus,
který žíznil zavěšený na Kříži,
čelí dnes naše vyprahlá Církev
duchovnímu suchu
a přímo zoufale touží
po obnově, naději, osvěžení a doplnění sil.


Prožívá dnes naše Církev
mystické ukřižování spolu s Kristem?


Ve své knize Path of Mary (Cesta Marie) píše ctihodná Mary Potterová (1847-1913) toto:

"Žijeme v mimořádně nebezpečné době; obklopují nás taková nebezpečí a pokušení, jaké historie světa nepamatuje. Církev, Nevěsta Ježíšova, kráčí zjevně ve stopách svého Pána, čehož důkazem jsou různé etapy a fáze, ve kterých se ocitá. Ve svých počátcích žila Církev skrytým životem, později se dostávala stále víc na veřejnost a vzrůstala zejména úcta k Nejsvětější Svátosti; následovaly smrtelné muky v zahradě. Teď se zjevně dostává do časů mystického opakování ukřižování její Hlavy a Mistra."

Venerable Mary Potter, public domain, en.wikipedia.org


Tato nevšední slova jsou dnes ještě mnohem aktuálnější, než kdykoli předtím.

I když máme být ostražití v souvislosti s podobnými proroctvími a spíše je aplikovat metaforicky a v širším měřítku, než uniformně a doslova, připomínají slova Mary Potterové až pozoruhodným způsobem situaci v dnešní Církvi. Člověku hned přijdou na mysl legendární slova kardinála Francise George z Chicaga, kterými promluvil k zástupu mladých, oddaných a zapálených kněží, které však znepokojovaly časy, které jsou před nimi: "Očekávám, že zemřu ve své posteli; že můj nástupce zemře ve vězení a že jeho nástupce zemře jako mučedník na veřejném místě."

Kdo byla ctihodná Mary Potterová?

Narodila se v Londýně, v roce 1847 nekatolickému otci a irské matce, která konvertovala na katolicismus. Život Mary Potterové se zcela změnil, když objevila písemnosti a nauku sv. Ludvíka de Montfort. Navzdory svému chatrnému zdraví se Mary stala řeholní sestrou a celý svůj život zasvětila službě nemocným a umírajícím. V roce 1877 založila Sisters of the Little Company of Mary (Sestry malé společnosti Mariiny), což byl řeholní rád, inspirovaný malou skupinou věrných, kteří zůstali spolu s Pannou Marií stát pod Křížem na Kalvárii až do konce. Ct. Mary Potterová řekla: "Pamatujte na to, že jeden svatý oslaví Boha víc, než celý národ průměrných křesťanů." "Maria z vlastní vůle stojí věrně při Církvi, když tato Nevěsta Kristova prožívá své mystické ukřižování. Když další členové Těla našeho Pána odpadnou, Maria z vlastní vůle prochází ohnivým 'soudem', bez pohromy, i když ne bez bolesti."

Jako byl Kristus, Hlava Církve, pronásledován, bičován, zesměšňován a dobyt; tak čelí pronásledování i Jeho Tělo, Církev. Svatý Jan a zbožné ženy šli spolu s Pannou Marií za Ježíšem, když kráčel na Kalvárii, a zůstali věrně pod Křížem. Zůstaneš při svaté Matce Církvi až do konce i ty? Jako křesťané, začlenění do Krista, jsme totiž i my povoláni žít životem utrpení. Úžasně to podtrhují slova našeho Pána sv. Pavlovi na cestě do Damašku: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?" (Sk 9, 4). Náš Pán označuje utrpení svých bratrů a sester za přímý útok. Tato mocná nauka Církve jako mystického Pánova Těla je ústředním bodem encykliky papeže Pia XII z roku 1943 Mystici Corporis Christi:

"Hned na začátku je třeba poznamenat, že společnost ustanovená Vykupitelem lidského pokolení, se podobá svému božskému Zakladateli, jehož pronásledovali, zpochybňovali a mučili ti lidé, kterých se ujal zachránit."

Podobně však jako v případě Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, i Církev, právě když bude nejzranitelnější a dotlačená na pokraj kolapsu, opět vstane a vdechne do sebe nový život. Celými dějinami Církve se jako červená nit táhne pravdivý a stále aktuální vzkaz: s Křížem vždy existuje naděje na Vzkříšení. Čím více mučedníků, tím je Církev silnější. Čím je více pronásledování, tím více horlivých svatých, bojovníků a hrdinů se rodí. Církev nikdy nepřestane existovat. Nikdy nezanikne.

Slovy ct. Mary Potterové: "V této otrávené a přesycené éře hříchu, budete vy, šťastní, Mariini vyvolení uprostřed temnoty, pokrývající nyní zem, světlými body, potěšujícími oko Boha, přitahujícího Ducha Svatého, který je Světlem, pronikajícím a pohlcujícím mračna nevěrnosti a mlhu omylů, které dnes pokrývají a zahalují svět."

V dnešní době, jejímž hlavním znakem je ztráta věrnosti
a jejíž generace propadla nemorálnosti,
v níž má hlavní slovo sarkasmus, výsměch a absurdnost,
zaplatíte za rozhodnutí zůstat vždy věrni vysokou cenu:
musíme jít proti současné kultuře
a stát se troufalými a odvážnými 'revolucionáři'.
Nejsme totiž povoláni být lidmi ze světa,
ale být Božím lidem.
Ne být Církví, která se mění s dobou,
ale být Církví, která mění dobu.


Neměli bychom trávit dny nostalgickým vzpomínáním na minulost, jako bychom zapomněli, že katolická víra je vybudována na trvalé a neměnné pravdě, která přesahuje prostor i čas; pravdě, která platí pro každou dobu a která nás vybízí k tomu, abychom hledali autentické a kreativní způsoby, jak tuto neměnnou pravdu uvádět do současné reality.
Neměli bychom se ani krčit ve strachu a mlčení a nechat ze sebe udělat oběti uspokojování lidí a temného svádění popularity. Namísto toho máme rovně stát, zakořeněni v pravdě a spravedlnosti. Katolická víra je opravdu nejelektrizující, nejnápaditější a nejživější tehdy, když v její pravdě vytrváme až do konce. Pouze tehdy totiž pochopíme, co je pravá svoboda: utrpení a sebeobětování, přijaté s láskou.

Luis María Grignon, volné dílo


Zamýšlejme se i my nad inspirací, kterou při svých proroctvích matka Mary Potterová čerpala z knihy sv. Ludvíka de Montfort Pravá úcta k Panně Marii - o velké obnově a oživení víry skrze velké svaté posledních dob a skrze bojovníky Panny Marie:

"Všemohoucí Bůh a Jeho Svatá Matka vzbudí velké svaté, kteří oddanou zbožností vyniknou mezi většinou svatých, asi tak, jako vynikají libanonské cedry mezi keříky. Jednou rukou budou zápasit a druhou budovat; svrhnou, porazí a rozdrtí bludaře a jejich bludy, rozkolníky a jejich rozkoly, modloslužebníky a jejich modly, hříšníky a jejich hanebnosti; vybudují chrám opravdového Šalomouna a mystické Boží město."

Vraťme se k těmto odvážným slovům:
"Očekávám, že zemřu ve své posteli;
že můj nástupce zemře ve vězení
a že jeho nástupce zemře jako mučedník na veřejném místě.
"
Při očekávání velkolepého dne mystického vzkříšení Církve
a velkého oživení a obnovy víry
bychom však neměli zapomenout
na stejně důležitá, často však opomíjené
slova kardinála George,
která řekl vzápětí po těch předchozích:
"Jeho nástupce posbírá střepy zničené společnosti
a pomalu pomůže přebudovat civilizaci,
jak to Církev tak často dělávala v dějinách lidstva.
"


Zdroj: churchpop.com, 1. 2. 2019

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 13. 2. 2021 naleznete zde.

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 02. 2021 | 1339 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace