Zajímavé...

Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí?

Fotoworkshop4You, CC0 Creative Commons, pixabay Proč katolická církev nenávidí homosexuály?“ Možná jste si sami položili stejnou otázku. Jako katolický kněz jsem ji samozřejmě slyšel už mnohokrát. Teď bych o tom chtěl promluvit. Nejprve mi dovolte lehce pozměnit otázku.

Protože si rozhodně nemyslím, že by Katolická církev kohokoli nenáviděla, myslím si, že lepší otázka by byla: Proč se zdá, že katolická církev nenávidí homosexuály? Proč mnozí vnímají propast hlubší než Grand Canyon mezi katolíky a lidmi, kteří se považují za homosexuály?

Mým cílem není v úplnosti prezentovat postoj církve k homosexuální náklonnosti či chování. Místo toho mám dva skromnější cíle.
Zaprvé bych chtěl dokázat, že není možné, aby katolická církev někoho nenáviděla.
Zadruhé bych chtěl uvést důvod, proč si tolik lidí myslí, že to dělá.


Nesouhlas není nenávist

Zaprvé, základní fakt. Katolická církev je domovem hříšníků, každého z nás. Nikdo není mimo sféru její péče a zájmu. Každý, kdo jedná s lidmi s homosexuální orientací s opovržením či nespravedlivou diskriminací, se tím sám odchýlil od katolické víry. Církev odmítá nenávist ve všech jejích podobách. Věříme, že každá lidská bytost je znamením a plodem Boží lásky a že stojí za nekonečně drahocennou Kristovu krev. Každá lidská bytost bez výjimky je povolána ke svatosti, aby mohla navždy přebývat v nebi. Pro církev je doslova nemožné někoho nenávidět.

Domnívám se, že lidé obvykle větou „Proč katolická církev nenávidí homosexuály?“ myslí to, že církev nesouhlasí s těmi, kdo schvalují homosexuální chování. Je pravda, že dnes existuje obrovský společenský tlak na normalizaci homosexuálních vztahů a že církev tomuto tlaku nepodlehla. To je pro některé lidi pochopitelně zneklidňující. Z toho však jednoduše nevyplývá, že katolíci nenávidí ty, kdo se identifikují jako homosexuálové.

Každý koneckonců dělá úsudky o lidském chování. Jako příklad, který se netýká naší současné diskuze, uvedu fakt, že většina lidí by neschvalovala jednání muže, který podvede svou manželku a opustí své děti. To neznamená, že ti z nás, kteří mají námitky proti tomuto chování, ho nenávidí; znamená to, že jsme přesvědčeni o růstu v lidskosti, který bereme vážně. Znamená to, že máme starost o opuštěnou manželku a děti. Znamená to také, že máme starost o podvádějícího manžela; znamená to, že si přejeme spatřit jeho srdce obrácené.

To byl silný příklad pro ilustraci pointy. Je to však pointa, která se v diskuzích až příliš často ztrácí: totiž že všichni máme přesvědčení o lidském chování, což znamená, že pokud to myslíme vážně a máme starost o druhé lidi, některé činy neschvalujeme.

Když z katolického hlediska nesouhlasíme s normalizací homosexuality, nejedná se o nenávist, ale vlastně o lásku – podle toho, jak vidíme svět. Ať už s tímto názorem někdo souhlasí či nesouhlasí, jedná se o učení založené na lásce. Ve skutečnosti může být vzhledem k tvrdému potlačování ze strany většinové kultury dokonce hrdinsky milující.

Dva pohledy na svět

Tak proč tak prudké spory? Proč se církevní učení jeví tolika lidem jako kruté a netolerantní? Proč se církev stará o to, co dělají lidé se svými vlastními těly v soukromí svých domovů? Proč se v našich rozhovorech úplně míjíme?

Myslím si, že je to otázka dvou různých pohledů na svět. A zatímco zkoumání těchto dvou světonázorů nesnižuje propast mezi námi, myslím si, že jejich definice přispěje k většímu vzájemnému porozumění. Porozumět perspektivě někoho jiného není totéž, jako ji přijmout.

Věřím však, že to snižuje úroveň decibelů v těchto druzích rozhovorů. Když uznáme, jakkoli zdráhavě, že někdo může přistupovat k citlivému a osobnímu problému z úplně jiného úhlu a činit tak v dobré víře, posunuli jsme se blíže k lidštějšímu a ohleduplnějšímu dialogu.

Jaké jsou tedy tyto dva kontrastní pohledy na svět?

Povahy věcí

Vezměme si například něco tak základního, jako co jsou to věci.
V tradičním nebo „klasickém“ pohledu na svět mají věci svou povahu, která je definuje. Strom není strom, protože jsme ho tak definovali; je to strom, protože je to, co je. Byl by to strom, i kdyby tam nebyli žádní lidé, kteří by ho mohli vidět, zkoumat a označit.

Naproti tomu v sekulárním pohledu na svět jsou povahy věcí spíše tekuté. Věci jsou proměnlivější, tvárnější a podléhají naší kontrole. Technologický pokrok dodal tomuto světskému myšlení váhu. Můžeme si zkusit nasadit brýle a vstoupit do „alternativní reality“. Je strom opravdu jen strom, když v alternativní virtuální realitě mohou stromy chodit a mluvit?
Další příklad: vědci právě vytvořili křížence člověka a prasete. Co nám to říká o povaze lidí a prasat?
Třetí příklad: ve výnosu z roku 1993 definuje Nejvyšší soud „právo definovat vlastní pojetí existence, smyslu, vesmíru a tajemství lidského života“.

Vzhledem k tomuto prostředí není divu, že někteří pozorovatelé označují naši dobu za "tekutou“, za věk rozšířené proměnlivosti.

Klasický pohled na povahu věcí znamená, že my, katolíci, vidíme ve stvoření účel. Vidíme, že povahy věcí mají vnitřní pevnost. Vraťme se k lidské sexualitě. Z našeho pohledu má sex povahu, konečnost, základní důvod své existence, který by měl být respektován: plodit děti. Homosexuální skutky nelze sladit s vnitřní racionalitou sexuální lásky. (Mimochodem, to také vysvětluje, proč bychom neměli provozovat žádné sexuální skutky mimo manželství, jako je cizoložství, předmanželský sex a masturbace.)

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Také manželství má svou povahu. Jde o spojení muže a ženy v exkluzivním a věrném vztahu, jehož cílem je plození a výchova dětí. Podle našeho názoru nemůže žádná vláda změnit definici manželství o nic více, než by mohla změnit povahu stromu.

Tento přístup k lidské přirozenosti mimochodem také vysvětluje, proč katolíci nemohou akceptovat to, že by identitu člověka určovaly sexuální náklonnosti. Pro nás je nazvat člověka „homosexuálem“ příliš redukující. Nejsme definováni svou sexuální náklonností, ale spíše svou obecnou lidskostí. Katolíci vidí, že dnes tak běžná sexuální stádnost nejen škodí lidskému společenství, ale také omezuje jednotlivé osoby. Lidská bytost je něco mnohem hlubšího a bohatšího a vznešenějšího, než samotné její sexuální náklonnosti.

Uvědomuji si, že světonázor vycházející z katolické víry je v rozporu s tím, který chápe lidské bytosti, sexualitu a manželství proměnlivěji. Když pochopíme tento rozdíl, neznamená to, že se naše názory na homosexualitu změní, ale může nám to pomoci vidět druhou stranu ve více respektujícím světle.

Štěstí

Další, mnohem více odhalující rozdíl mezi těmito dvěma světonázory, je jejich kontrastní pohled na lidské štěstí.

V klasickém pohledu na svět dojde člověk štěstí naplněním své přirozenosti ve formě ctnostného života. Pro křesťana to znamená milovat Boha a milovat svého bližního. Opakem štěstí, největším zlem, je narušení naší přirozenosti – to jest hřích.

Naproti tomu v sekulárním pohledu na svět je štěstí bezprostřednějším pojmem, obvykle definovaným jako opodstatněná a intelektuální radost. Jeho opakem, největší zlem, je tedy utrpení.

Kolik neshod v morálních soudech pochází z tohoto jediného rozdílu!

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Pokud věřím, že nejhorším zlem je hřích, a vy zase, že utrpení, pravděpodobně přijdeme k velmi odlišným závěrům ohledně všeho, od půstu až po asistovanou sebevraždu.

Štěstí je bod, v němž se tyto dva světonázory nejzřetelněji liší, alespoň v záležitostech sexu. Sexuální chování zjevně přináší spoustu potěšení.
Pokud je potěšení měřítkem štěstí, pak bude mít člověk jen málo, pokud vůbec nějaké pochybnosti, jestli má nebo nemá provozovat sex.
Pokud na druhou stranu znamená štěstí naplnění naší přirozenosti, pak jsou sexuální skutky brány s větší morální vahou. Emoce mohou být silné a může se jednoduše „zdát správné“ provozovat sexuální chování mimo manželství – ale z katolického hlediska nás to doopravdy nenaplňuje, nevede k našemu růstu ve ctnosti, svatosti či štěstí. To je případ homosexuálních skutků.

Tento odlišný pohled na svět více než kterýkoli jiný vysvětluje širokou propast, která odděluje katolíky od sekulárních myslitelů ve věcech sexuální morálky.

CC0, pixabay.com


Církevní učení je znamením lásky

Je třeba zopakovat, že pochopení perspektivy druhého člověka neznamená, že ji přijmeme. Očekávám, že nic z toho nepřesvědčí toho, kdo nesouhlasí s katolickou církví, aby změnil názor. V této záležitosti je toho ještě mnoho co říci. Doufám však, že to ukazuje, že naše záměry nejsou zlověstné.

Ve skutečnosti by v současné vysoce sekularizované společnosti bylo mnohem jednodušší přizpůsobit se širokému přijetí, dokonce i oslavě homosexuálního životního stylu. Doufám však, že i naši nejsilnější oponenti dokážou uznat skutečnost, že katolíci, kteří to odmítají, tak nečiní z nenávisti nebo bigotnosti. Měli by uznat, že náš morální postoj má ve skutečnosti původ v pravé (i když vnímané jako pomýlené) lásce. Je třeba, aby byli katolíci souzeni podle svých vlastních standardů, nikoli podle těch světských.

Penn Jillette, známý iluzionista, herec a spisovatel, jednou pronesl podobnou poznámku. Ačkoli je ateista, prohlásil, že nerespektuje křesťany, kteří se nesnaží obrátit druhé na svou víru.

Vůbec je nerespektuji,
trvá na svém Jillette.
„Pokud si myslíte, že existuje nebe a peklo,
a lidé by mohli přijít do pekla
nebo přijít o věčný život,
ale myslíte si,
že opravdu nestojí za to jim to říkat,
protože by to bylo společensky nevhodné...
jak moc musíte někoho nenávidět,
když ho neobracíte na víru?
Jak moc musíte někoho nenávidět,
abyste věřili,
že je možný věčný život,
a neřekli mu to?


Jillette se, pokud vím, stále označuje za ateistu. Je však schopen vidět věci z jiného úhlu pohledu a jeho závěr je stejně rozumný jako překvapující. Je schopen vidět, že křesťané, kteří usilují o obrácení druhých, nejsou kritičtí a netolerantní, ale ve skutečnosti jsou mnohem více milující než jejich bázlivější souvěrci. Právě tato schopnost vidět svět očima druhého je dnes tolik potřebná.

Mimochodem, věřím, že klasický pohled na svět není jen pravdivý, ale také mnohem přesvědčivější a krásnější způsob, jakým nahlížet na svět. Povznáší lidskou osobu a podporuje hlubokou úctu k lidskému tělu a lidské sexualitě. Podporuje hlubokou důstojnost každé lidské bytosti od početí po přirozenou smrt. Podporuje rodinné prostředí, které poskytuje nejlepší podmínky pro štěstí a růst dětí.

Nabízí cestu ven pro osoby se stejnopohlavní náklonností, které se cítí ztracené v definování sebe sama svou sexualitou podle neúprosné logiky naší hypersexualizované kultury. Poskytuje koherentní vysvětlení hlubokého pocitu odcizení, deprese a narušení, které dnes zažívá tolik mladých (a nejen mladých) lidí, žijících v ničivých následcích sexuální revoluce.

Je to radostné potvrzení skutečnosti a štěstí, které je hluboce zakořeněno v naší společné lidské přirozenosti.

Katolický postoj k homosexuálnímu chování je opodstatněný, koherentní a míněný v dobré víře. Ve skutečnosti má svůj původ v hluboké lásce a soucitu. Církev učí, že každá lidská bytost má jedinečnou a vrozenou důstojnost. Jsme povoláni stát se Božími syny a dcerami a skutečnými světci. Církevní učení o homosexuálním chování není podle jejích vlastních standardů zaměřené na nic jiného, než na podporu této důstojnosti.

A to je tak vzdálené od nenávisti, jak jen může být.

P. Carter Griffin ,br> Přeložila Michaela Vošvrdová

P. Carter Griffin kněz washingtonské arcidiecéze a rektor semináře sv. Jana Pavla II., autor knihy Proč celibát: vrátit kněžím otcovství


Převzato z
MONITOR č. 10; 17. 5. 2020; str. 12 - 14

https://rcmonitor.cz/download/MONITOR-2020-10.pdf,

Bůh


CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
USA: I gayové jsou zhrozeni dopadem transgenderu na děti! (24.11.2022)
Bývalá transsexuální teenagerka žaluje lékaře, kteří jí odstranili prsa, když jí bylo pouhých 15 let (19.11.2022)
LGBT AGENDA V NĚMECKU UMOŽNILA OTEVŘENÍ HOMO-ŠKOLEK S PODPOROVATELEM PEDOFILIE V JEJICH ČELE (17.11.2022)
Homosexualita není hřích, je to zranění uvnitř lidské osoby. Homosexuální chování je hřích, vysvětluje kněz Marko Rozkoš (08.11.2022)
Proč progresivcům záleží víc na nenávisti vůči Církvi než na dobru LGBT osob (03.11.2022)
Zdeněk Chytra, homosexuál pro tradiční rodinu (nový odkaz na video) (29.10.2022)
Vždy jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý táta. (26.10.2022)
Tragédie na Zámockej má už příliš mnoho viníků (25.10.2022)
Karol Dučák: I homosexuální osoby Bůh povolává k čistotě. „jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1, 27) (22.10.2022)
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 06. 2020 | 2271 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MONITOR
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace