Zajímavé...

Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci?

Bishop Fulton J. Sheen 1956, ABC Radio, public domain, commons.wikimedia.org Tu a tam přicházejí na zem velcí lidé; lidé, kteří významně přispívají k lidskosti. Tito lidé pocházejí ze všech oblastí života a často odhalují, že jejich skutečný dar byl inspirován zážitkem, který měli od někoho jiného, jehož slova nebo hrdinské činy se jich dotkly tak hluboce, že jejich životy se ubíraly směrem, který by jinak neměl.

Takovým člověkem byl nesporně velký americký arcibiskup Fulton Sheen, který je nyní na cestě stát se svatým Katolické církve. Za celých šedesát let svého kněžství arcibiskup Sheen nikdy nevynechal denní svatou hodinku před Ježíšem v Nejsvětější svátosti. Jeho život, zejména jeho program "Život stojí za to žít", který se každý týden představoval v americké televizi, se dotkl životů více než třiceti milionů Američanů - katolíků, protestantů a dokonce i mnohých z těch, kteří vůbec nevěřili.

Arcibiskup byl hluboce inspirován příběhem dvou hrdinských mladých dívek, z nichž obě měly hlubokou lásku k Ježíši v Eucharistii. Jednou z těchto mladých dívek je sv. Terezie z Lisieux, známá jako Little flower. O druhé holčičce je náš příběh.

Když arcibiskup poskytl rozhovor v národní televizi několik měsíců před svou smrtí, ptali se ho: "Biskupe Sheene, inspiroval jste miliony lidí na celém světě. Kdo inspiroval Vás? Byl to nějaký papež?"

Odpověď mnohé překvapila. Biskup Sheen odpověděl, že to nebyl papež, kardinál, jiný biskup ani kněz nebo řeholnice. "Ten, kdo mě inspiroval, bylo malé čínské děvčátko."

Představte si, malé děvčátko, jehož láska k Ježíši v Eucharistii tak zapůsobila, že arcibiskup Sheen, kdy byl teprve seminaristem, slíbil Bohu, že každý den svého života si vykoná svatou hodinku modlitby před Ježíšem v Nejsvětější svátosti


Příběh této odvážného dívky, Li, nás přivádí zpět na začátek 50. let minulého století, do komunistické Číny, kde nebylo dovoleno zmínit Boha a lidé, kteří praktikovali svou víru, byli vládnoucí politickou třídou uvězněni, mučeni nebo zabiti. Všichni museli být komunisté.

Drobné kroky dítěte

V církevní škole děti pečlivě recitovaly své modlitby. Jejich učitelka, sestra Eufrázie, byla potěšena, protože před dvěma měsíci mnoho dětí přijalo své první svaté přijímání a bralo to velmi vážně; z hloubky svých dětských srdcí. Děti byly zvyklé jíst rýži ráno, v poledne i večer, takže se jí žákyně, malá 10letá Li zeptala, proč Ježíš neřekl: "Rýži naši každodenní dej nám dnes?" Sestra se usmála, ale pochopila, proč je to pro ně těžké.

"No, je to kvůli tomu, že 'chléb' znamená 'Eucharistie'," odpověděla sestra Eufrázie. Vysvětlila, že pro tělo potřebujeme rýži, ale při žádosti o každodenní chléb ve skutečnosti žádáme o svaté přijímání. V květnu 1953, kdy Li měla své první svaté přijímání, Ježíši ve svém srdci řekla tuto prosbu: "Vždycky mi dej tento chléb každý den, aby duše mohla žít a byla zdravá!" Od té doby Li dostala každý den svaté přijímání, ale jako všichni i ona byla vyrozuměna, že komunisté, kteří nevěřili v Boha, mohli mši kdykoliv zastavit. Prosila Ježíše, aby se jí to nikdy nestalo.

Stalo se to však!

Nikdy nezapomněla na den, kdy tito muži vstoupili do třídy a křičeli na děti, aby odevzdaly všechny svaté předměty, které měly. Vystrašené děti se vzdaly pečlivě ručně malovaných obrazů Ježíše, Marie a svatých. Pak hlavní kapitán s hněvem sundal krucifix ze stěny, hodil ho na zem a šlapal po něm a křičel: "Nová Čína nebude tolerovat tyto groteskní pověry!"

Malá Li, která tak velmi milovala svůj obrázek dobrého pastýře, se ho pokusila skrýt v halence. Byl to zvláštní obraz, který jí byl dán při jejím prvním svatém přijímání. Pálivé a tvrdé fackování po jejích tvářích ji poslalo na podlahu. Inspektor zavolal jejího otce a ponížil ho před dětmi.

V ten samý den policie udělala razii v jejich vesnici a nahnala všechny obyvatele do malého kostela. Kapitán zesměšňoval jejich přesvědčení a řekl jim, že byli podvedeni, že Bůh je přítomen ve svatostánku živý. Lidé s nedůvěrou sledovali, jak hromový hlas, přikázal vojákům, aby stříleli na svatostánok. Lidé se spolu začali intenzivně modlit, protože jejich Ježíš byl uvnitř.

Před jejich očima kapitán chytil ciborium a hodil všechny proměněné hostie na dlaždice pokrývající podlahu. Věřící ohromeni odvrátili zrak od tohoto hrozného člověka a od znesvěcujícího činu, který právě vykonal a snažili se zadržet své slzy. Malá Li v hrůze ztuhla.

Její nevinné, spravedlivé, malé srdce krvácelo pro kousky Ježíšova proměněného těla roztroušeného po celé zemi. "Nepomůže někdo Ježíšovi?" Divila se překvapeně. Kapitán pokračoval ve svých urážkách a přerušoval své rouhání pouze tehdy, když se dral na povrch jeho hrozný smích. Li tichounce plakala.

"Teď vypadněte!" zakřičel inspektor. "Běda každému, kdo se vrátí k tomu co je na zemi! Zodpoví se mi!" Předtím, než odešli, komunisté zamkli kněze ve velkém "skladu" na uhlí v kostele, kde mu malý otvor dovoloval vidět na oltář, kde rozházené hostie ležely na zemi.

Kostel se rychle vyprázdnil. Když však komunisté odešli, nevěnovali žádnou pozornost malému děvčátku, které se tam zůstalo modlit. Byla to malá Li. Otec Lukáš, který ji pozoroval otvorem v jeho "bunkru", viděl do kostela přicházet krásnou, dobře oblečenou ženu. Přistoupila k děvčátku a utěšila ji, zeptala se jí, jestli by teď nechtěla s ní odejít. Li to velmi ráda udělala a před odchodem obě plakaly.

O měsíc dříve, kdy se předpokládalo obsazení vesnice, farníci požádali otce Lukáše, svého kněze ze zahraničních misí, aby si dával pozor. Zdálo se, že vojáci na něj zapomněli, když odcházeli.

Kněz toho mohl málo udělat a byl velmi rozrušený z toho, co se stalo. Mohl dělat jedinou věc. Vrhl se na kolena a modlil se za odpuštění strašných skutků spáchaných proti Ježíšovi a trpěl, protože Mu nemohl přijít na pomoc.

Modlil se úzkostlivě. "Zastav tuto svatokrádež! Pane Ježíši!" Kněz si téměř vůbec nevšiml, jak dlouho už je zavřený. Všiml si však jednoho dne příchod malého děvčátka, které velmi tiše přišlo do kostela. Pomalu se přiblížila do presbytáře a tehdy ji uviděl otec Lukáš. Třásl se: mohla být kdykoliv zabita! Nemohl s ní komunikovat, mohl se jen modlit a prosit všechny svaté v nebi, aby chránili toto dítě. Pozoroval, jak se sklonila v klanění a tiše adorovala, přesně jak ji to učili dělat ve škole.

Pezibear, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Malá Li zůstala s Ježíšem v adoraci jednu celou hodinu, vědouce, že musí připravit své srdce předtím, než ho přijme. Její ruce se spojily, zašeptala modlitbu svému Ježíši, který byl tak týraný a opuštěný. Otec Lukáš ani na okamžik nespouštěl oči z malého děvčátka a nadále ji pozoroval, když se spustila na kolena, sehnula se a svým jazykem přijala jednu z proměněných hostií, které stále ležely rozházené po zemi. Pak tam zůstala na kolenou, se zavřenýma očima a s hlubokou radostí z toho, že měla v sobě svého nebeského přítele.

Každá sekunda se zdála věčností pro otce Lukáše. Kdyby jen s ní mohl mluvit! Jeho strach však zmizel, když malé dívka lehkým krokem opustila kostel klidně a bez povšimnutí.

Mezitím komunisté prohledali celou vesnici, aby ji zbavili všeho svatého, a tento typ očišťování se odehrával po celé "nové Číně". Vesničané zůstali ve svých domech z bambusu potichu a ve strachu, že nedokázali vyjít ani ven. Přesto každé ráno malá Li vyklouzla pryč, aby v kostele našla svůj živý chléb. Stejně jako první den opakovala stejnou rutinu, že strávila jednu svatou hodinu uctíváním svého přítele Ježíše. Jako dříve, vzala na jazyk vždy jednu hostii a tiše zmizela. Otec Lukáš, který se obával o její bezpečnost, nemohl pochopit, proč nepřijala nikdy víc než jednu. Přesně věděl, kolik hostií bylo v ciboriu: bylo jich třicet dva.

Li to však neudělala, protože sestra učila děti, že mohou přijmout pouze jednu hostii za den a nikdy se jich neměli dotýkat jinak, pouze jazykem. Holčička se držela všeho, co se naučila, protože věděla, jak vzácný poklad je nyní rozházený na zemi. Byl to sám Ježíš, skutečný a opravdově přítomný.

Když přišel poslední den, otec Lukáš cítil úlevu. Dnes by malá Li měla přijmout poslední hostii - svého speciálního přítele. Za úsvitu vstoupila jako obvykle do kostela a přiblížila se k oltáři. Poklekla k zemi a modlila se velmi blízko k Ježíšovi ve svaté hostii. Otec Lukáš musel potlačit výkřik, když se u dveří kostela náhle objevil voják a namířil na ni zbraň. Bylo slyšet jeden výstřel následovaný smíchem. Dítě se okamžitě zhroutilo. Otec Lukáš si myslel, že je mrtvá, ale ne! V pláči sledoval, jak se dítě snaží připlazit na místo, kde se nacházela poslední hostie a těžko mohl uvěřit svým očím, když uviděl, jak dítě očividně ve strašných bolestech natáhlo svůj jazyk, aby naposledy přijala Ježíše. Pak se nadechla a zemřela: skutečná smrt mučedníka.

Na chvíli voják prostě vypadal, jakoby se snažil pochopit hroznou věc, kterou právě udělal. Pak se otočil a vyrazil z kostela. Kněz však zůstal v šoku, ale věděl, co musí udělat dál. Voják se vrátil, propustil otce Lukáše a řekl mu, že může jít. Bez váhání spěchal k oltáři, aby viděl neživé tělo děvčátka. Když klečel vedle ní, voják se k němu přiblížil a nyní zarmoucen tím, co udělal malému dítěti, řekl: "Pane, kdyby v každém městě bylo takové malé děvčátko, žádný voják by nikdy nebojoval za komunisty!"

Naštěstí měl otec Lukáš dost času na to, aby malé Li vystrojil důstojný pohřeb. Když opustil hřbitov a kráčel po cestě, přiblížil se muž a vzal ho do svého auta. Pustili ho na hranicích. Kněz unikl smrti a byl nyní svobodný, a to je důvod, proč víme o příběhu mučednické smrti čínské dívky.

Malá Li byla mrtvá, ale ne dříve, než se ujistila, že Ježíše již nebude možné dále znesvětit. I když zmizela z tohoto světa, její památka stále přetrvává, jak tomu bylo v případě arcibiskupa Sheena a v nesčetných milionech lidí na celém světě, které prostřednictvím svého příběhu povzbuzoval k modlitbě svaté hodiny před Nejsvětější svátostí tak často, jak je to možné.

Arcibiskup Fulton Sheen věděl, že malá Li dokonale pochopila, že svatou svátostí je Ježíš, Světlo světa a radost do všech srdcí. Ó, jak toužil po lidech, kteří s Ním budou zacházet s úctou a náležitě Ho uctívat ve svatostánku, když přicházejí do svých kostelů.

Zdroj: myfirstholycommunion.com, Obrázok: Diocese of Harissburg

Převzato z https://modlitba.sk/, článek z 3. 3. 2020 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 3. 9. 2021)

Příběh této malé holčičky a další příběhy najdete v jedné z publikací Tiskového apoštolátu Fatymu:

Jan Peňáz: Květy Nejsvětější svátosti

https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=jan-penaz-kvety-nejsvetejsi-svatosti&cisloclanku=2008090011


hebimoh, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 09. 2021 | 1283 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace