Zajímavé...

Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté?

Toto je moje Tělo, volná licence, pxhere.com Pojednání o denním přijímání Nejsvětější Svátosti od italského kanovníka Stefana Antoni z roku 1911. Odpovědi na pět nejčastějších námitek, proč nechodit denně ke stolu Páně. První námitka:

Jednám nesprávně, když nepřijímám denně při mši svaté Nejsvětější svátost oltářní?


Nikoli, duše křesťanská! K tomu nás žádné přikázání nenutí.

Ale ptej se raději, zda by nebylo lépe, kdybys denně chodil ke sv. přijímání? A na to ti rozhodně odpovím: Ano.

Jen čti pozorně dál a zajisté se o tom přesvědčíš.

Předně se snaž prožít dle možnosti denně nejsvětější oběť s velkou zbožností a uctivostí. Dbej na to, že mše svatá je nejvznešenější, nejsvětější úkon, jaký nejsi schopen vůbec domyslet.

Jako kněz nemůže vykonat nic vznešenějšího, světějšího a více božského, než sloužit mši svatou, tak ani ty nemůžeš vykonat nic vznešenějšího, světějšího a více božského, než se účastnit mše svaté pozorně, zbožně a uctivě.

A víš, proč? Poněvadž při mši svaté při proměňování tentýž Ježíš, který skutečně zemřel na kříži, sestupuje na oltář, aby zde zase tajemně zemřel slovem svého posvěceného sluhy.

Proto je oběť na oltáři a oběť krvavá na kříži tatáž - neboť tentýž Ježíš je ten, který skutečně zemřel na Golgotě, kde prolil svou božskou krev, a který znova - bez prolití krve - způsobem mystickým umírá na oltáři, kdykoliv se mše svatá slouží. Ó, to je veliké tajemství! Ó, to je tajemství víry!

Když jsi na mši svaté, je to přesně tak, jakobys stál u tvého Ježíše, když se obětoval na Kalvárii a za nás umíral…

Ale proč chtěl Kristus Pán ustanovit nekrvavou oběť svého těla a své krve pod způsobami chleba a vína?

Aby naznačil, že jeho srdce, ač se ve své nekonečné lásce k lidem zcela svému Otci za nás obětoval — není s tím ještě spokojeno, když se nemůže též zcela darovat těm, kteří se účastní mše svaté.

„Vezměte a jezte“, říká, „toto je moje Tělo!

Ó můj sladký Ježíši, dobře to cítím, jak hrozně musí trpět tvé srdce, které tak vřele touží po spojení s námi, když Tvůj kněz konsekrované hostie zamyká do bezcitného svatostánku, když by jej mohl vložit do živého svatostánku zbožných křesťanů, kdyby byli šli ke svatému přijímání.

Toto přání svého milujícího srdce, abys často, ano - denně se sytil jeho božským, za tebe obětovaným tělem, tlumočí ti též způsobem docela jasně prostřednictvím své vřele milované nevěsty, církve svaté, tvé matky.

Sv. koncil Tridentský přeje si vřele, „aby při každé mši sv. přítomní věřící nejen duchovně, nýbrž i svátostně tělo Páně přijímali.

Když si toho přeje Ježíš Kristus a církev svatá, nebude tedy lépe, když denně též při mši svaté přijmeš tělo Páně?

Uvaž ještě také, že když toto vroucí přání milého Spasitele splníš, obohatí tě zvláštními milostmi, svými největšími, nejvíce božskými dary.

Sotva jej přijmeš v Nejsvětější svátosti, již se s tebou spojí způsobem nejsladším, nejužším. Ano v pravdě zázračné, ale skutečné a úzké je toto spojení, které omezený lidský rozum nemůže vystihnout.

Přirovnal bych to takto: Když hodíš do rozžhavené pece kus železa a necháš jej tam delší dobu, tak bude obklopen a prosycen ohněm, že jej nerozeznáš od ohně samého. Tak ses stala i ty, duše křesťanská, po svatém přijímání s Ježíšem jedno - nebo lépe řečeno slovy sv. Augustina, jsi „V něj proměněna“. Nezdáš se už být dále tvorem, nýbrž samým Kristem.

Ó! Jak nadšeně můžeš po svatém přijímání zvolat: „Můj milý je můj a já jsem jeho!“ (Pís 2,16)

„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20)

Je lépe denně při mši svaté přijmout svátostného Spasitele, pro velká dobrodiní, jaká v tobě i jiných Ježíš koná, když ses s ním ve sv. přijímání úzce spojil.

Jak ještě bych ti, duše křesťanská, měl vysvětlit, co tvůj Ježíš činí na tobě a pro tebe i jiné, když jsi zcela jedno s Ním ve sv. přijímání?

Je stravujícím ohněm. Nalezne-li v tvé duši tobě neznámý smrtelný hřích, zničí jej jako led v ohni mizí.

Kromě toho tento „božský plamen“ v tobě ničí rez všedních hříchů – tak, jako obyčejný oheň obyčejný tráví rez na železe.

Právem tvrdí sv. Jan Damašský, že svatá Eucharistie je „oheň, který ničí naše hříchy.“

Mimo to v tobě zažehne žár lásky, kterým mizí nejen vina, ale také trest za spáchané hříchy.

Osvobozuje tě částečně nebo i zcela od očistce, který sis zasloužil – podle toho, s jakou vnitřní zbožností se blížíš ke stolu Páně.

Považ, že tímto božským ohněm vzňat cítíš novou sílu k potlačení svých náruživostí, k rozhodnému zapuzení nepřátel své duše. Neboť po sv. přijímání jsme „jako lvi oheň sršící, hrozní pro zlého nepřítele.“ (Trident. koncil, se.13, kap.7)

Toto je ten „...chléb živý, který sestoupil z nebe!“ (Jan 6,51)

Proto – jako obyčejný chléb sílí, sytí a život těla zachovává, tak sílí chléb svátostný duši věrnou, aby skoncovala s hříchem, sytí ji tím, že jí vnuká opovrhování věcmi tohoto světa, zachovává v ní život milosti, aby vždy sloužila Bohu.

Dále „chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ (Jan 6,51)

Budeš-li jej tedy prosit, když po svatém přijímání On sám dlí v tobě a ty v Něm, lehce vyprosíš na Jeho láskyplném Srdci: obrácení hříšníkům, vytrvalost spravedlivým, duším trpícím vysvobození z očistce, život věčný, ráj!

Ó duše křesťanská, kolik dobra ztrácíš pro sebe i pro jiné v ty dny, ve kterých nejdeš ke stolu Páně!

Pokračování:

2. námitka: Nechodím k sv. přijímání, protože se obávám, že bych přijímal nehodně, svatokrádežně.

Zdroj:

ANTONI, Štěpán. Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli obcuješ mši svaté?. V Olomouci: Stefano Antoni, [1911]. s. [1a].

Dostupné také z: DigitalniKnihovna/VKOL

Klaním se Ti..., volná licence, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 12. 02. 2021 | 1370 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace